AKCIJSKI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2016. GODINU - važeći tekst, NN br. 61/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE
 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. lipnja 2016. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Akcijski plan), u tekstu koji je sastavni dio ovoga Zaključka.
2. Zadužuju se javnopravna tijela i druga tijela određena nositeljima pojedinih mjera iz Akcijskog plana da u predviđenim rokovima provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.
3. Zadužuje se Ministarstvo financija da podnese godišnje izvješće Vladi Republike Hrvatske o provedbi Akcijskog plana iz točke 2. ovoga Zaključka i projekcijama planiranih aktivnosti za naredno izvještajno razdoblje u roku 12 mjeseci od donošenja ovoga Zaključka.
4. Zadužuju se nositelji provedbe aktivnosti Akcijskog plana da jednom godišnje izvijeste Ministarstvo financija o provedenim aktivnostima za proteklo izvještajno razdoblje, kao i o projekcijama aktivnosti za naredno izvještajno razdoblje.
5. Zadužuje se Ministarstvo financija da o ovom Akcijskom planu izvijesti javnopravna i druga tijela određena nositeljima za provedbu pojedinih mjera iz Akcijskog plana.
6. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

AKCIJSKI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2016. GODINU

(„Narodne novine“, broj 61/16)

UVOD

U 2015. godini po prvi put se sustavno pristupilo provođenju financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj te je u tu svrhu Vlada Republike Hrvatske na sjednici 29. siječnja 2015. godine donijela Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine (»Narodne novine«, broj 11/15, u daljnjem tekstu: Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača) i Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2015. godinu (»Narodne novine«, broj 11/15, u daljnjem tekstu: Akcijski plan) s ciljem podizanja razine financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj.
Sukladno Nacionalnom strateškom okviru financijske pismenosti potrošača, Ministarstvo financija, u suradnji s dionicima iz Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača, svake godine izrađuje Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača.
Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Akcijski plan za 2016.) izrađuje se drugu godinu za redom s ciljem provođenja aktivnosti i mjera financijskog obrazovanja potrošača. Po uzoru na provedbu i praćenje mjera i aktivnosti tijekom 2015. godine, isto se planira i u 2016. godini. Akcijskim planom za 2016. definirane su mjere i aktivnosti svih dionika, rok za provedbu i trenutni status mjera koje se provode, pokazatelji uspješnosti te izvori financiranja. Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača kao i Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za svaku narednu godinu usmjereni su na poticanje svih dionika financijskog obrazovanja na zajedničko djelovanje prema razumijevanju zajedničkog cilja i predanosti za njegovo postizanje.
Sredstva za provedbu aktivnosti Akcijskog plana za 2016. godinu u iznosu 50.000,00 kuna osigurana su na pozicijama Ministarstva financija u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu. Navedena sredstava će se koristiti za: tiskanje edukativnih materijala (letci/brošure) u cilju financijskog opismenjavanja građana; sudjelovanje na konferencijama, regionalnim radnim grupama, seminarima, ostalim događanjima u svezi financijske pismenosti; provođenje aktivnosti tijekom Europskog tjedna novca te ostale aktivnosti (organizacija/sudjelovanja/održavanja seminara/radionica i sl.). Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, financijska sredstva osiguravaju u okviru svojih redovnih aktivnosti u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu. Ostala tijela osiguravaju vlastita sredstva za provedbu mjera i aktivnosti u svrhu financijskog opismenjavanja potrošača.
Svi dionici provedbe Akcijskog plana za 2016. izvijestit će jednom godišnje Ministarstvo financija o provedenim aktivnostima za proteklo izvještajno razdoblje kao i o projekcijama aktivnosti za naredno izvještajno razdoblje.
Učinkovita provedba Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača podrazumijeva različite mjere i aktivnosti usmjerene k unaprjeđenju financijske pismenosti potrošača te je stoga Ministarstvo financija osnovalo Operativnu radnu grupu za praćenje provedbe mjera i aktivnosti (u daljnjem tekstu: Operativna radna grupa). Operativna radna grupa djeluje od početka 2015. godine, a nastavlja s radom i tijekom 2016. godine. Radni sastanci održavaju se svaka tri mjeseca, a na kojima se raspravlja o provedbenim aktivnostima te ostalim pitanjima relevantnim za financijsku pismenost. Također, Ministarstvo financija, kao koordinator aktivnosti u području financijske pismenosti, jednom godišnje izradit će objedinjeno izvješće o provedbi Akcijskog plana za proteklo jednogodišnje razdoblje i projekcijama planiranih aktivnosti za naredno izvještajno razdoblje te izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.
Zavisno od aktivnosti, u rad Operativne radne grupe mogu se uključiti i predstavnici drugih institucija relevantnih za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača. Svi dionici u provedbi Akcijskog plana obvezuju se na kvalitetnu međusobnu suradnju, radi stvaranja uvjeta u okviru svoje nadležnosti i djelokruga rada te u skladu sa svojim djelatnostima, za osnaživanje okruženja i administrativne učinkovitosti u poticanju unaprjeđenja financijske pismenosti potrošača.
Akcijski plan za 2016. izrađen kao »živi dokument« podložan je prilagodbama i eventualnim budućim promjenama. Također, praćenje Akcijskog plana za 2016. omogućit će Ministarstvu financija i nositeljima provedbe, identifikaciju onoga što je uspješno u provođenju financijske pismenosti, identifikaciju ciljnih skupina koje imaju koristi od financijske pismenosti, stjecanje saznanja o tome koji su dodatni izvori potrebni te identifikaciju potencijalnih propusta i aktivnosti za njihovo otklanjanje.

SADRŽAJ AKCIJSKOG PLANA

Akcijski plan za 2016. sadrži prikaz identificiranih mjera i aktivnosti u podizanju razine financijske pismenosti građana Republike Hrvatske. Mjere su definirane prema nositeljima, odnosno dionicima u provođenju financijskog obrazovanja definiranim Nacionalnim strateškim okvirom financijske pismenosti potrošača. Uz mjere, navedene su i aktivnosti svih dionika, rok unutar kojeg će se one provoditi, izvori financiranja te pokazatelji uspješnosti.
 

Red. broj MJERA AKTIVNOSTI NOSITELJ/SUNOSITELJ ROK PROVEDBE
(kvartal/
kontinuirano)
IZVORI FINANCIRANJA STATUS
(planirano/provedeno/nije provedeno)
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
1. Komunikacija s potrošačima. Redovita komunikacija s potrošačima u svrhu savjetovanja po upitima.
MFIN
MINGO
HANFA
HNB
HUO
ZSE
EIZG
HGK
UMFO
POTROŠAČ
Kontinuirano
MFIN, MINGO – državni proračun
HANFA, HNB, HUO, HGK, ZSE, EIZG, UMFO, POTROŠAČ – vlastita sredstva
  Redovita komunikacija s potrošačima u vezi sa zaštitom njihovih ekonomskih interesa.
2. Organizacija seminara, programa, radionica, okruglih stolova te stručnih skupova. Sudjelovanje predstavnika institucija na tribinama, okruglim stolovima, edukativnim skupovima i seminarima.
MFIN
HANFA
HNB
Kontinuirano
MFIN – državni proračun
HANFA, HNB, HUO, ZSE, FINA, HUP, UMFO, HGK – vlastita sredstva
  Broj organiziranih seminara, programa, radionica, okruglih stolova te stručnih skupova, odnosno broj sudjelovanja na seminarima, programima, radionicama, okruglim stolovima te stručnim skupovima u cilju podizanja razine financijske pismenosti potrošača.
    Održavanje predavanja i radionica na temu financijske pismenosti iz djelokruga i nadležnosti HANFA-e za profesore i učitelje u okviru kurikuluma Građanskog odgoja. HANFA
    Održavanje predavanja i radionica na temu financijske pismenosti na području osiguranja za profesore i učitelje u okviru kurikuluma Građanskog odgoja. HUO II., IV. kvartal      
    Održavanje jednodnevnih edukacija – seminara. ZSE Kontinuirano      
    Održavanje edukativnih posjeta za studente i učenike.      
    Ostvarenje suradnje s institucijama i strukovnim udruženjima.      
    Praktično učenje trgovanja – vježbanje kupnje i prodaje vrijednosnih papira uz virtualne novčane iznose.      
    Organiziranje panel diskusija za stručnu i širu investicijsku javnost.      
    Sudjelovanje predstavnika ZSE na edukativnim događanjima drugih institucija.      
    Organizacija radionica kroz razgranatu mrežu poslovnica. FINA      
    Organizacija događanja i okruglih stolova za educiranje članova (između ostalog i u cilju zaštite potrošača), organizacija radnih ručkova i stručnih skupova s predstavnicima vlasti, gospodarstva i međunarodnih organizacija. HUP      
    Stručne diskusije i okrugli stolovi na aktualne teme. UMFO IV. kvartal     Organizirana Konferencija u suradnji sa ZSE namijenjena stručnoj i poslovnoj javnosti.
    Organizacija Konferencije u suradnji sa ZSE namijenjena stručnoj i poslovnoj javnosti.
UMFO
ZSE
     
    Održavanje redovnih brifinga za medije, okruglih stolova i stručnih skupova iz područja bankarstva, financija i ekonomije. HUB Kontinuirano      
    Organiziranje različitih edukativnih događanja u cilju podizanja rane financijske pismenosti poslovnih subjekata i potrošača. HGK        
    Organizacija konferencije o financijskoj pismenosti »Isplati se znati« u suradnji s Ekonomskim fakultetom Zagreb.
ŠTEDOPIS
EKONOMSKA KLINIKA
Debatni klub Ekonomskog fakulteta Zagreb
II. kvartal Vlastita sredstva   Broj sudionika, broj educiranih osoba.
    Održavanje stručnih seminara za nastavnike u srednjim školama u okviru kurikuluma Građanskog odgoja. ŠTEDOPIS II., III. i IV. kvartal      
3. Edukacijske aktivnosti u svezi financijske pismenosti Predavanja namijenjena učenicima i studentima – prezentacije iz područja financijskih usluga koje uključuju teme u vezi s podizanjem svjesnosti o važnosti financijske izobrazbe. HANFA Kontinuirano Vlastita sredstva   Broj organiziranih posjeta učenika i studenata financijskim institucijama i državnim institucijama i broj održanih predavanja – prezentacija iz područja financijskih usluga.
    Edukativna kampanja u medijima s ciljem upoznavanja korisnika financijskih usluga s obilježjima usluga i rizicima korištenja usluga.   Provedena edukativna kampanja u medijima s ciljem upoznavanja korisnika financijskih usluga s obilježjima usluga i rizicima korištenja usluga.
    Informiranje/educiranje učenika srednjih škola i fakulteta na temu financijskih usluga (kroz predavanja u školama/fakultetima te pozivanjem učenika/studenata na edukativna događanja). HKG    
    Predavanja za srednjoškolce i studente – osnove financijske pismenosti na području osiguranja, organiziranje posjeta HUO i društvima za osiguranje. HUO II., III. kvartal   Distribuirana (neprofitna) edukativna društvena igra »Less risk – more fun«.
    Distribucija (neprofitna) edukativne društvene igre »Less risk – more fun«.   Kontinuirano    
    Debata za studente u suradnji s HANFA-om.
HUO
HANFA
Kontinuirano    
    Organizacija posjeta učenika srednjih škola pri čemu će se dinamika i sadržaji izlaganja usklađivati sa zahtjevima pojedinih školskih programa. HNB Kontinuirano    
    E-learning »Pametno sa svojim novcem« (On-line program o osobnim financijama). ŠTEDOPIS II. – IV. kvartal   Broj prijavljenih osoba koje su završile e-program.
    Debata za studente.
ŠTEDOPIS
Debatni klub Ekonomskog fakulteta
EKONOMSKA KLINIKA
II. kvartal   Broj prijavljenih studenata i održana debata.
    Kviz znanja »Štedopis cafe«.
ŠTEDOPIS,
HUS
II. – IV. kvartal   Broj održanih kvizova i broj prijavljenih timova.
4. Provedba projekta »Savjetovanje potrošača«. Savjetovanja, informiranja i izobrazba potrošača o važnim potrošačkim pitanjima te savjeti za financijske usluge. MINGO Kontinuirano MINGO – državni proračun   Broj provedenih savjetovanja, informiranja i programa izobrazbe potrošača o važnim potrošačkim pitanjima i broj pruženih savjeta za financijske usluge.
5. Suradnja s nadležnim ministarstvima, članovima Povjerenstva te ostalim institucijama relevantnim za podizanje razine financijske pismenosti. Aktivno sudjelovanje u podizanju razine financijske pismenosti potrošača. Korištenje rezultata istraživanja financijske pismenosti za definiranje daljnjih radnji.
MFIN
MINGO
HANFA
HUO
EIZG
HGK
MZOS
HNB
HUB
ZSE
HUP
UMFO
EFZG
ŠTEDOPIS
Kontinuirano
MFIN, MZOS, MINGO – državni proračun
Ostali dionici – vlastita sredstva
  Kontinuitet aktivnog sudjelovanja nadležnih ministarstava, ostalih članova Povjerenstva te ostalih institucija relevantnih za podizanje razine financijske pismenosti.
    Suradnja s AZOO i Županijskim stručnim vijećima za građanski odgoj i obrazovanje.
HUO
ŠTEDOPIS
Kontinuirano   Broj održanih stručnih skupova.
    Suradnja s MINGO – Odjel za zaštitu potrošača i Savjetovališta za zaštitu potrošača. HUO Kontinuirano    
    Zajednička nacionalna kampanja društava za osiguranje i HUO u svrhu promicanja financijske pismenosti na području osiguranja.   Provedena zajednička nacionalna kampanja društava za osiguranje i HUO-a u svrhu promicanja financijske pismenosti na području osiguranja.
    Suradnja s udrugama studenata EFZG – Financijski klub i Ekonomska klinika, te s udrugom studenata Ekonomskog fakulteta u Osijeku – Financijski impuls.  
    Suradnja s udrugama studenata. HANFA    
    Suradnja s udrugom studenata EFZG – Ekonomska klinika uz pružanje aktivne potpore u radu. HNB Kontinuirano    
    Suradnja s Ekonomskim fakultetom, udrugama za mlade, Srednjim školama, Sveučilištem u Dubrovnikom. ŠTEDOPIS Kontinuirano   Broj održanih događanja, broj polaznika te povratna informacija.
6. Izrada, izdavanje i objava edukativnih materijala/brošura/publikacija, web stranica i korisnih uputa u vezi s financijskim opismenjavanjem i obrazovanjem. Edukativno/informativni materijali o različitim financijskim uslugama i proizvodima (brošure, publikacije, korisne upute, ažuriranje web-stranica, stručni tekstovi i sl.). HGK Kontinuirano
MFIN, MINGO – državni proračun
HNB, HANFA, HGK, HUO, ŠTEDOPIS (HUB), UMFO, IRO – vlastita sredstva
  Broj izrađenih, izdanih i objavljenih edukativnih materijala/brošura/publikacija i sl.
    Objava relevantnih informacija na web-stranici u svezi financijske pismenosti potrošača. MINGO    
    Objava materijala vezanih uz bankarske i financijske usluge.
HNB
HANFA
   
    Izdavanje brošure i informativnih materijala o financijskoj pismenosti na području osiguranja te njihova objava na web-stranici HUO-a. HUO    
    Izdavanje brošura u vezi s financijskim opismenjavanjem te njihova objava na web-stranici Ministarstva financija. MFIN    
    Izdavanje edukativnih materijala u kojima se opisuju pojmovi iz područja mirovinskih fondova i mirovinskog sustava. UMFO II. kvartal    
    Razvoj i nadogradnja portala i izrada više programa za online edukaciju, pokretanja mjesečnog newslettera. ŠTEDOPIS II. – IV. kvartal     Posjećenost portala, broj klikova te preuzimanja materijala.
    Besplatni udžbenik za srednje škole i popratni materijal za usklađen s kurikulumom Građanskog odgoja. II. kvartal     Dobivanje pozitivnog mišljenja AZOO te naklada i preuzimanje materijala s mrežne stranice.
    Izdavanje vodiča za financijsko opismenjavanje učenika za nastavak obrazovanja. IRO II. – III. kvartal      
7. Suradnja s medijima i Internet portalima. Ciljani istupi u medijima vezano uz projekt Financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj i zajedničke aktivnosti svih institucija i osiguratelja. HUO Kontinuirano Vlastita sredstva   Kontinuirano informiranje potrošača u cilju podizanja financijske pismenosti potrošača i njihovog aktivnog uključivanja u zaštitu i ostvarivanje svojih prava.
    Suradnja s portalom Srednja.hr – kreiranje nagradnih igra/pitalica te druge moguće aktivnosti – korisnici portala su srednjoškolci i studenti. HUO    
    Sudjelovanje djelatnika HANFA-e u medijima koji promiču financijsko opismenjavanje, na tribinama, okruglim stolovima, edukativnim skupovima i seminarima. HANFA    
    Sudjelovanje predstavnika HNB-a u medijima koji promiču financijsko opismenjavanje. HNB    
    Suradnja s medijima po pitanju svih relevantnih tema u svezi zajedničkih aktivnosti mirovinskih društava. UMFO    
    Informiranje potrošača i poslovnih subjekata kroz suradnju s medijima (odgovori na upite, stručni članci i dr.). HGK    
8. Sudjelovanje u projektu Simulirane sjednice Sabora za studente na temu Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Suradnja sa Službom za građane HS i AZOO kroz prezentiranje zakonske podloge Simulirane sjednice HS.
HUO
HANFA
HS
IV. kvartal /   Proveden projekt Simulirane sjednice Sabora za studente na temu Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.
9. Obilježavanje međunarodnih događaja značajnih za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača. Obilježavanje Europskog dana cestovne sigurnosti, obilježavanje Svjetskog dana štednje). HUO i društva za osiguranje II. i IV. kvartal Vlastita sredstva  
Obilježeni Europski dan cestovne sigurnosti.
Obilježen Svjetski dan investicijskih fondova.
Obilježen Svjetski dan štednje.
Obilježen Svjetski dan kreditnih unija.
    Obilježavanje Svjetskog dana investicijskih fondova (World Investment Fund Day) kroz organizaciju npr. okruglog stola, predavanja, informativne štandove i sl. HGK II. kvartal
    Obilježavanje Svjetskog dana štednje. HUB IV. kvartal    
    Obilježavanje Svjetskog dana kreditnih unija. HUP IV. kvartal    
    Konferencija »Isplati se znati«.
ŠTEDOPIS
EFZG
II. kvartal   Broj događanja, broj polaznika, broj klikova te doseg na društvenim mrežama.
10. Istraživačka potpora razumijevanju financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj. Znanstvena istraživanja iz područja financijske pismenosti. EIZG Kontinuirano Vlastita sredstva   Objavljen ili završen znanstveni rad.
11. Informiranje potrošača i poslovnih subjekata o financijskim uslugama u cilju podizanja razine financijske pismenosti. Edukacija i drugi oblici informiranja potrošača i poslovnih subjekata o različitim financijskim proizvodima i uslugama (osiguranje, bankarstvo, leasing, faktoring, investicijski fondovi, mirovinski fondovi, tržište kapitala i dr.). HGK Kontinuirano Vlastita sredstva   Broj organiziranih edukacija i drugih oblika informiranja te broj sudionika u cilju podizanja razine financijske pismenosti potrošača.
    Informiranje javnosti i edukacija korisnika platnih usluga o izmjenama u platnom prometu u 2016. godini (SEPA pravila za plaćanja u kunama i eurima) te o drugim promjenama iz područja financijskog poslovanja i makroekonomije. HGK       Broj organiziranih, radionica i drugih oblika informiranja, redovito održavanje i ažuriranje www.sepa.hr te objave na www.hgk.hr.
    Organizacija radionica i drugi oblici informiranja u vezi sa SEPA platnim uslugama.        
    Održavanje i ažuriranje web-

-stanice www.sepa.hr te odgovori na upite upućeni putem kontakt adrese 

info@sepa.hr.
       
    Informiranje javnosti o aspektima korištenja Interneta s naglaskom na Internet bankarstvo. HUB i banke        
    Informiranje javnosti o važnim temama iz bankovnog i šireg financijskog sektora. Kontinuirane objave, okrugli stolovi o temama iz područja bankarstva i ekonomije (platni promet, ekonomske analize, činjenice o bankovnom sustavu i sl., štednja, otvaranje računa i sl.).        
    Organizacija različitih edukativnih aktivnosti u kontekstu hrvatskog tržišta osiguranja, poput stručnih seminara, radionica, savjetovanja i sl. (CEDOH-Centar za edukaciju koji djeluje u okviru HUO-a te provodi edukativne aktivnosti otvorenog tipa). HUO        
    Informiranja članstava HUP-a o važnosti financijske edukacije. HUP        
    Promotivne i edukativne aktivnosti te informiranje potrošača u svezi novih platnih usluga. FINA        
    Distribucija newslettera jedan puta mjesečno ili češće. ŠTEDOPIS        
12. Provođenje drugih aktivnosti usmjerenih na podizanje razine financijske pismenosti. Uključivanje tema usmjerenih na podizanje razine financijske pismenosti u druga događanja u organizaciji HGK i partnera. HGK Kontinuirano Vlastita sredstva   Broj aktivnosti umjerenih na podizanje razine financijske pismenosti.
    Promotivna kampanja o funkcioniranju OMF i DMF. UMFO II. – III. kvartal Provedena promotivna kampanja o funkcioniranju OMF i DMF.
    Promotivna kampanja o sigurnosti na Internetu – komuniciranje s korisnicima i objave u svrhu prevencije prevara na Internetu. HUB Kontinuirano Provedena promotivna kampanja o sigurnosti na Internetu.
    Sudjelovanje zaposlenika FINA-e kao posrednika temeljem provođenja Zakona o stečaju potrošača. FINA Kontinuirano Broj građana koji su inicirali postupak, a kojima su zaposlenici FINA-e u ulozi posrednika pomogli da u dijelu koji prethodi sudskom postupku, utvrde svoje obveze i pokušaju sa svojim vjerovnicima postići vansudsku nagodbu.
  Konferencija »OECD Global Symposium on Financial Resilience throughout Life« ŠTEDOPIS II. kvartal     Promocija aktivnosti financijske pismenosti Republike Hrvatske u inozemstvu.
13. Provedba Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole. Provedba Programa u osnovnim i srednji školama.
AZOO
NCVVO
Kontinuirano Državni proračun   Proveden Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole.
14. Analiza provedenog nacionalnog istraživanja financijske pismenosti u RH i definiranje budućih aktivnosti. Analiza podataka dobivenih nakon provedbe nacionalnog istraživanja financijske pismenosti u RH u suradnji sa OECD-om i definiranje prioritetnih područja na koja će se usmjeriti aktivnosti vezane uz provedbu financijske edukacije. Dionici provedbe financijskog obrazovanja Kontinuirano Vlastita sredstva   Izrađena analiza provedenog nacionalnog istraživanja financijske pismenosti u RH u suradnji sa OECD-om i definiranje budućih aktivnosti.
15. Priprema projektnog prijedloga i analiza mogućih izvora financiranja iz EU fondova u suradnji s nadležnim Ministarstvom financija na temu financijske pismenosti. Izrada analize potencijalnih izvora financiranja i priprema potrebne projektne dokumentacije, a u suradnji s institucijama nadležnim za provođenje financijske pismenosti potrošača. FINA Kontinuirano Vlastita sredstva   Izrađena analiza potencijalnih izvora financiranja i pripremljena potrebna projektna dokumentacija.
16. Socijalni partner (HUP i sindikati) – uključivanje u izradu propisa. Sudjelovanje u izradi propisa. HUP, sindikati Kontinuirano Vlastita sredstva   Broj propisa u čiju su izradu uključeni HUP i sindikati kao socijalni partneri.
17. Suradnja s partnerskim institucijama i pridruženim Udrugama. Davanje podrške inicijativama svojim partnerskim organizacijama HUO, HUB, Hrvatskom udrugom kreditnih unija, UMFO te ZSE. HUP Kontinuirano Vlastita sredstva   Kontinuitet suradnje s partnerskim institucijama HUO i HUB na aktivnostima vezanim uz podizanje razine financijske pismenosti potrošača.
18. Promicanje osnovne ideje financijske pismenosti i odgovornosti kroz formalno i neformalno obrazovanje. HUP – Udruga privatnih poslodavaca u obrazovanju okuplja privatne škole i HUP – Udruga financijskog poslovanja – okuplja predstavnike banaka, osiguravateljske kuće i ostale predstavnike financijskog tržišta. HUP Kontinuirano Vlastita sredstva   Kontinuitet suradnje s partnerskim institucijama.
19. Aktivnosti Koordinacije nebankarskih institucija na financijskom tržištu unutar HUP – udruge financijskog poslovanja. Promocija aktivnosti članova Koordinacije prema javnosti kako bi se upoznali s radom i ponudom financijskih usluga koje postoje na domaćem tržištu (članovima HUP-a nefinancijskog sektora, prema nadležnim institucijama te široj javnosti). HUP Kontinuirano Vlastita sredstva   Rad i djelovanje Koordinacije nebankarskih institucija na financijskom tržištu.
20. Informiranje potrošača o aktivnostima vezanih uz financijsku pismenost potrošača. Objavljivanje aktivnosti te ostalih informacija vezanih uz financijsku pismenost potrošača na web stranici Ministarstva financija te njezino kontinuirano ažuriranje. MFIN Kontinuirano MFIN – državni proračun   Broj objavljenih aktivnosti te ostalih informacija vezanih uz financijsku pismenost potrošača na web stranici Ministarstva financija te njezino kontinuirano ažuriranje.
21. Realizacija projekta za korištenje sredstava prijelaznog instrumenta – Instrumenta za jačanje kapaciteta (Transition Facility – Institution Building Envelope). Pripremne aktivnosti u svrhu realizacije projekta Twinning light pod nazivnom: Developing the Financial Literacy Programme with the aim of raising the level of financial literacy in the Republic of Croatia. MFIN Kontinuirano Sredstva EU fondova/državni proračun   Realiziran projekt.
22. Podnošenje izvješća prema Vladi Republike Hrvatske o provedenim aktivnostima Akcijskog plana. Koordinacija aktivnosti i sastavljanje izvješća o provedenim aktivnostima. MFIN IV. kvartal MFIN – državni proračun   Podneseno izvješće Vladi Republike Hrvatske o provedenim aktivnostima Akcijskog plana.
23. Suradnja s članovima Regionalne radne grupu zemalja jugoistočne Europe za financijsku edukaciju djece i mladih. Sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima u svezi financijske pismenosti.
MFIN
MZOS
HNB
Kontinuirano
MFIN, MZOS – državni proračun
HNB – vlastita sredstva
  Kontinuirana suradnja s ostalim članovima Regionalne radne grupe te sudjelovanje u svim aktivnostima u svezi financijske pismenosti mladih.

POPIS KRATICA:

AZOO Agencija za odgoj i obrazovanje
EFZG Ekonomski fakultet Zagreb
EIZG Ekonomski institut, Zagreb
FINA Financijska agencija
HANFA Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
HGK Hrvatska gospodarska komora
HNB Hrvatska narodna banka
HS Hrvatski sabor
HUB Hrvatska udruga banaka
HUO Hrvatski ured za osiguranje
HUP Hrvatska udruga poslodavaca
HUS Hrvatska udruga srednjoškolaca
IRO Institut za razvoj obrazovanja
MFIN Ministarstvo financija
MINGO Ministarstvo gospodarstva
MZOS Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
NCVVO Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
OMF Obvezni mirovinski fondovi
DMF Dobrovoljni mirovinski fondovi
POTROŠAČ Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača »Potrošač«
ŠTEDOPIS Institut za financijsko obrazovanje
UMFO Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava
ZSE Zagrebačka burza

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox