PROPISI.hr

ZAKON O PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ OBLASTI FINANCIJA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI - «Službeni list» broj 77/1988 i NN broj 53/1991

 NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

 

ZAKON O PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ OBLASTI FINANCIJA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI

(«Službeni list» broj 77/88 i «Narodne novine» broj 53/91)
 
 

Napomena uredništva: određeni propisi doneseni prije 1.1.1990. godine nisu prikazani na portalu www.propisi.hr, kao što je slučaj i sa ovim propisom. U nastavku prikazujemo Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – Nar. nov., br. 53/91.

 
 
ZAKON O PREUZIMANJU SAVEZNIH ZAKONA IZ OBLASTI FINANCIJA KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU KAO REPUBLIČKI ZAKONI
 («Narodne novine» broj 53/91)
 
Članak 1.
Preuzimaju se i primjenjuju kao republički zakoni ovi savezni zakoni:
1) Zakon o Narodnoj banci Jugoslavije i jedinstvenom monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina ("Službeni list SFRJ", br. 34/89, 88/89 i 61/90),
2) Zakon o privremenim mjerama o ciljevima i zadacima zajedničke monetarne politike u 1991. godini ("Službeni list SFRJ", br. 84/90),
3) Zakon o bankama i drugim financijskim organizacijama ("Službeni list SFRJ", br. 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 i 72/90),
4) Zakon o sanaciji, stečaju i likvidnosti banaka i drugih financijskih organizacija ("Službeni list SFRJ", br. 84/89 i 63/90) osim odredaba čl. 5. do 13.,
5) Zakon o privremenim mjerama o pretvaranju dijela kratkoročnih kredita iz primarne emisije u dugoročne kredite ("Službeni list SFRJ", br. 25/90),
6) Zakon o privremenim mjerama o odgodi vraćanja dijela kredita iz primarne emisije ("Službeni list SFRJ", br. 26/91 ),
7) Zakon o privremenoj mjeri o prijevremenoj otplati obveza po komercijalnim kreditima prema SSSR-u koje su dospjele u 1989. i koje dospijevaju u idućim godinama ("Službeni list SFRJ", br. 61/90),
8) Zakon o kreditnim odnosima s inozemstvom ("Službeni list SFRJ", br. 84/90).
9) Zakon o korištenju kredita po Sporazumu o privrednoj i tehničkoj suradnji u izgradnji i rekonstrukciji industrijskih i drugih objekata u SFRJ zaključenom 29. svibnja 1981. između SIV-a, Skupštine SFRJ i Vlade SSSR ("Službenilist SFRJ", br. 18/82),
10) Zakon o zaduživanju u inozemstvu za refinanciranje kredita i uzimanje financijskih kredita od 1988. do 1996. godine ("Službeni list SFRJ", br. 31/88, 8/89 i 33/89),
11) Zakon o načinu i uvjetima izvršavanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija za koje je federacija dala garanciju ili supergaranciju i kreditima iz međudržavnih sporazuma ("Službeni list SFRJ", br. 43/86),
12) Zakon o uvjetima korištenja odobrenih i sklopljenih ugovora o zajmu s međunarodnim financijskim organizacijama ("Službeni list SFRJ", br. 37/87),
13) Zakon o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 i 82/90),
14) Zakon o privremenim mjerama o zajedničkoj deviznoj politici i Projekciji platne bilance Jugoslavije za 1991. godinu ("Službeni list SFRJ", br. 84/90),
15) Carinski zakon ("Službeni list SFRJ", br. 34/90 prečišćeni tekst),
16) Zakon o carinskoj tarifi ("Službeni list SFRJ", br 27/78, 29/83, 7/84, 71/84, 43/86, 81/87, i 34/89),
17) Zakon o plaćanju posebne pristojbe za izravnanje poreskog opterećenja uvezene robe ("Službeni list SFRJ", br. 63/80),
18) Zakon o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Službeni list SFRJ", br. 31/70),
19) Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 63/89) i Zakon o privremenim mjerama o izmjenarna i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 111/91),
20) Zakon o stranim ulaganjima ("Službeni list SFRJ", br. 77/88),
21) Zakon o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba ("Službeni list SFRJ", br.17/90 i 82/90),
22) Zakon o Jugoslavenskoj banci za međunarodnu ekonomsku suradnju ("Službeni list SFRJ", br. 77/88),

23) Zakon o osiguravanju sredstava osnivačkog uloga Federacije u Jugoslavenskoj banci za međunarodnu ekonomsku uradnju ("Službeni list SFRJ", br. 41/89, 21/90 i 61 /90),
24) Zakon o financiranju osiguranja izvoznih poslova protiv nekomercijalnih rizika ("Službeni list SFRJ", br.71/ 73 i 52/79),
25) Zakon o računovodstvu ("Službeni list SFRJ", br. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 i 61/90),
26) Zakon o financijskom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 10/89, 26/89, 35/89, 58/89, 79/89, 87/89 i 61/90),
27) Zakon o tržištu novca i tržištu kapitala ("Službeni list SFRJ", br. 64/89),
28) Zakon o vrijednosnim papirima ("Službeni list SFRJ", br. 64/89 i 29/90),
29) Zakon o mjenici ("Službeni list FNRJ", br. 104/46 i "Službeni list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89),
30) Zakon o čeku ("Službeni list FNRJ", br. 105/46 i "Službeni list SFRJ", br. 12/65, 50/71 i 52/73),
31) Zakon o visini stope zatezne kamate ("Službeni list SFRJ", br. 57/89),
32) Zakon o utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava za financiranje programa modernizacije sistema sigurnosti zračne plovidbe od 1989. do 1993. godine ("Službeni list SFRJ", br. 33/89 i Zakon o programu modernizacije sistema sigurnosti zračne plovidbe od 1989. do 1993. godine ("Službeni list SFRJ", br. 44/89),
33) Zakon o privremenim mjerama o načinu osiguranja sredstava za nabavu aviona za gašenje šumskih i drugih požara i načinu osiguravanja sredstava za upotrebu i održavanje tih aviona, a i aviona koji su za tu svrhu prije nabavljeni ("Službeni list SFRJ", br. 73/90),
34) Zakon o načinu osiguravanja sredstava federacije na ime uloga SFRJ u Sedmom općem povećanju sredstava Interameričke banke za razvoj ("Službeni list SFRJ", br. 21 /90),
35) Zakon o osiguranju sredstava za sudjelovanje SFRJ u VII popuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) (do 1994. godine) ("Službeni list SFRJ", br 68/84),
36) Zakon o osiguranju sredstava za dodatni ulog SFRJ u Afrički fond za razvoj u povodu Pete opće popune sredstava tog fonda (do 1991. godine) ("Službeni list SFRJ", br 40/89),
37) Zakon o osiguranju sredstava za udio SFR Jugoslavije u Trećoj popuni sredstava Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (JFAD) od 1990. do 1991. godine ("Službeni list SFRJ", br. 70/89),
38) Zakon o osiguranju sredstava Federacije na ime uloga SFR Jugoslavije u Četvrtom općem povećanju kapitala Afričke banke za razvoj (do 1993. godine) ("Službeni list SFRJ", br. 40/89),
39) Zakon o osiguranju sredstava Federacije za povećanje uloga SFR Jugoslavije u kapitalu Međunarodne financijske korporacije (IFC) - do 1991. godine ("Službeni list SFRJ", br. 59/86),
40) Zakon o osiguranju sredstava Federacije na ime članskog uloga SFRJ u osnivački kapital Evropske banke za obnovu i razvoj ("Službeni list SFRJ", br. 18/91),
41) Zakon o primjeni propisa i rješavanju sukoba republičkih i pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa (prečišćeni tekst "Službeni list SFRJ", br. 47/83),
42) Zakon o slobodnim carinskim zonama ("Službeni list SFRJ", br. 3/90).

Članak 2.
Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni i oni savezni zakoni koji se odnose na ratifikaciju međunarodnih ugovora i sporazuma, kao i na garancije Federacije po zajmovima međunarodnih financijskih organizacija.

Članak 3.
U Republici Hrvatskoj preuzimaju se i primjenjuju odredbe saveznih zakona koji se odnose na poticanje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i SAP Kosovo u razdoblju 1971 do 1990. u dijelu što se odnose na obveze Fonda federacije glede povrata sredstava.

Članak 4.
Ostaju na snazi i primjenjuju se kao republički propisi odluke Saveznog izvršnog vijeća, i to:
1) Odluka o načinu na koji ovlaštene banke izvršavaju naloge za plačanje domaćih fizičkih osoba devizama s njihovih deviznih računa i deviznih štednih uloga ("Službeni list SFRJ", br. 28/91 i 34/91),
2) Odluka o formiranju tečaja dinara u 1991. godini ("Službeni list SFRJ", br. 28/91),
3) Odluka o pobližim uvjetima za držanje deviza na deviznom računu po osnovi izvođenja investicijskih radova u inozemstvu s naplatom u robi ("Službeni list SFRJ", br 26/91 ),
4) Odluka o načinu izvršavanja obveza Federacije po osnovi jamstva za devize na deviznim računima i deviznim štednim ulozima građana, građanskih pravnih osoba i stranih fizičkih osoba ("Službeni list SFRJ", br. 27/90),
5) Odluka o načinu korištenja ostvarenih naplata u obračunskim dolarima za plaćanja koja se obavljaju preko likvidacijskih računa ("Službeni list SFRJ", br. 17/91).

Članak 5.
Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da može svojom uredbom privremeno regulirati pitanja koja se odnose na financijsko poslovanje i uvjete privređivanja poduzeća, banaka, osiguravajućih organizacija i drugih pravnih osoba i ekonomske odnose s inozemstvom, a koja su uređena zakonima iz članka 1. ovoga zakona.

Članak 6.
Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1, 2. i 3. ovoga zakona primjenjuju se kao republički propisi dok se republičkim propisom drugačije ne odredi, ukoliko su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i republičkim zakonom.

Članak 7.
Ovlaštenja saveznih organa za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1. do 3. i propisa iz članka 6. ovoga zakona, postaju ovlaštenja republičkih organa u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.
Iznimno, do uspostavljanja samostalnog kreditno-monetarnog, deviznog i carinskog sustava Republike Hrvatske, za provođenje saveznih zakona iz ovih ovlasti uz republičke organe nadležni su i dosadašnji savezni organi.

Članak 8.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".