PROPISI.hr

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU- važeći tekst, NN br. 140/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU
 
(„Narodne novine“, broj 140/10)
 
I. OPĆI DIO
 
Članak 1.
Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2012. i 2013. godinu obuhvaćaju:
 
A.    RAČUN PRIHODA I RASHODA 

 

 
Proračun za 2011.
Projekcija proračuna za 2012.
Projekcija proračuna za 2013.
PRIHODI POSLOVANJA
107.074.216.187
113.827.286.261
118.771.046.852
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
351.270.025
311.470.025
323.570.025
RASHODI POSLOVANJA
120.235.859.447
122.707.113.774
123.627.780.852
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
2.075.437.624
2.044.443.576
1.892.989.724
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK
-14.885.810.859
-10.612.801.064
-6.426.153.699

 

B. RAČUN FINANCIRANJA 

 

 
Proračun za 2011.
Projekcija proračuna za 2012.
Projekcija proračuna za 2013.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
24.474.903.903
20.734.962.231
21.132.017.647
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
11.741.093.044
10.122.161.167
14.705.863.948
NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU FISKALNE GODINE
2.152.000.000
 
 
NETO FINANCIRANJE
14.885.810.859
10.612.801.064
6.426.153.699
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE
0
0
0
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Državnom proračunu za 2011. godinu i projekcijama za 2012. i 2013. godinu, kako slijedi:
 
 

II. POSEBNI DIO

Članak  3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od  122.311.297.071,00 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.741.093.044,00 kune raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:
 
III. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.