PROPISI.hr

UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 37/2001 do 100/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! 

UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

(Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 37/01, 38/01-ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12 - Uredba o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike carinske uprave, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 02/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15

Napomena: sukladno odredbama članka 5. Uredbe o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike carinske uprave (Nar. nov., br. 65/12), danom stupanja na snagu te Uredbe, prestaju važiti odredbe članaka 2., 3., 4. i 14. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Nar. nov., br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012 i 60/2012) u dijelu koji se odnosi na službenike Ministarstva financija Carinske uprave.


Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se jedinstveni nazivi radnih mjesta na kojima se upravlja pojedinim ustrojstvenim jedinicama u državnim tijelima (položaji), jedinstveni nazivi radnih mjesta u državnim tijelima te posebni nazivi radnih mjesta u pojedinim upravnim područjima ili državnim tijelima, te stručni uvjeti koje moraju ispunjavati službenici i namještenici za raspored na ta radna mjesta i koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta. 


Članak 2.

Jedinstveni nazivi radnih mjesta na kojima se upravlja pojedinim ustrojstvenim jedinicama u državnim tijelima (položaji) i koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Položaji I. vrste


 1.  načelnik sektora  3,10
 2.

 tajnik kabineta potpredsjednika Vlade i ministra

 3,00

 3.
4.

 tajnik kabineta ministra
tajnik kabineta predstojnika državnog ureda

2,70
2,20

 5.  voditelj službe  
 

 tajnik kabineta ravnatelja državne upravne organizacije

 
 

 pročelnik područnog ureda središnjeg tijela državne uprave

 2,20
 6.

 voditelj odjela unutarnje revizije

 1,95
 7.  voditelj odjela  1,80
 8.  voditelj odsjeka  1,70
 9.  voditelj pododsjeka  1,65
 10.  voditelj odjeljka  1,6


Stručni uvjeti za točku 1. i točke 5. – 10.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.
Stručni uvjeti za točke 2. – 4.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

 11.  voditelj odsjeka  1,45
 12.  voditelj pododsjeka  1,40
 13.  voditelj odjeljka  1,38


Stručni uvjeti za točke 11. – 13.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora.

b) Položaji II. vrste 
1. voditelj pododsjeka računovodstvenih poslova 1,20 
Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci 
2. voditelj pododsjeka 
voditelj odjeljka računovodstvenih poslova 1,10 
3. voditelj odjeljka 1,05 
Stručni uvjeti za točke 2-3: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta, višeg informatičkog referenta ili inspektora II. vrste, pet godina radnog staža u struci 

c) Položaji III. vrste 
1. voditelj pododsjeka 1,05 
Stručni uvjeti za točku 1: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta ili računovodstvenog referenta, pet godina radnog staža u struci
2. voditelj odjeljka računovodstvenih poslova 1,00 
Stručni uvjeti za točku 2: kao za stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci 
3. voditelj odjeljka 0,93 
Stručni uvjeti za točku 3: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta ili računovodstvenog referenta, pet godina radnog staža u struci.


Članak 3.

Jedinstveni nazivi radnih mjesta u državnim tijelima i koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Radna mjesta I. vrste
1. glavni savjetnik 3,30
Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.
Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti samo u ministarstvima i to samo s jednim izvršiteljem.
2. glasnogovornik 3,00
Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.
3. savjetnik ministra 2,70
Stručni uvjeti za točku 3.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.
4. viši savjetnik-specijalist
viši inspektor-specijalist 2,20
Stručni uvjeti za točku 4.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
5. savjetnik predstojnika državnog ureda 2,00
Stručni uvjeti za točku 5.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.
6. savjetnik u kabinetu ministra 2,00
Stručni uvjeti za točku 6.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.
7. viši unutarnji revizor 1,90
Stručni uvjeti za točku 7.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora.
8. unutarnji revizor 1,70
Stručni uvjeti za točku 8.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora.
9. viši inspektor 1,62
10. viši informatički savjetnik
viši upravni savjetnik
viši stručni savjetnik 1,57
Stručni uvjeti za točke 9. – 10.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
11. inspektor 1,37
Stručni uvjeti za točku 11.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
12. pomoćni unutarnji revizor 1,30
Stručni uvjeti za točku 12.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
13. informatički savjetnik
upravni savjetnik
stručni savjetnik 1,27
Stručni uvjeti za točku 13.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
14. informatički suradnik
samostalni upravni referent
stručni suradnik 1,20
Stručni uvjeti za točku 14.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

b) Radna mjesta II. vrste 
1. inspektor II. vrste 1,08 
2. viši informatički referent 1,02 
3. viši upravni referent 
viši stručni referent 1,00 
Stručni uvjeti za točke 1-3: prema zakonu 

c) Radna mjesta III. vrste 
1. administrativni tajnik ministra
administrativni tajnik predstojnika državnog ureda 1,10
2. upravni referent 
stručni referent 
informatički referent 
računovodstveni referent – financijski 
knjigovođa 0,88 
3. administrativni referent 
administrativni tajnik 
računovodstveni referent 
ekonom 0,85 
4. daktilograf 0,80 
Stručni uvjeti za točke 1-4: prema zakonu, ostali uvjeti prema posebnim propisima. 


Članak 4.

Radna mjesta namještenika i koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Položaji III. vrste 
1. voditelj radionice 0,85 
voditelj odjeljka 0,85 
Stručni uvjeti za točku 1: SSS, tri godine radnog staža u struci 

b) Radna mjesta III. vrste 
1. vozač pratitelj 1,10
2. osobni vozač državnog dužnosnika 0,90 
3. radna mjesta namještenika III. vrste 0,80 
Stručni uvjeti za točke 1-3: SSS 

c) Radna mjesta IV. vrste 
1. radna mjesta IV. vrste 0,62 

 

Napomena: sukladno odredbama članka 5. Uredbe o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike carinske uprave (Nar. nov., br. 65/12), danom stupanja na snagu te Uredbe, prestaju važiti odredbe članaka 2., 3. i 4. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Nar. nov., br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012 i 60/2012) u dijelu koji se odnosi na službenike Ministarstva financija Carinske uprave.


Članak 5.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ustavnom sudu Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Položaji I. vrste 
1. glavni tajnik Ustavnog suda 3,50 
2. šef ureda Predsjedništva Ustavnog suda 2,00 
3. voditelj Sudske pisarnice 1,75 
Stručni uvjeti za točke 1-3: VSS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda. 

b) Radna mjesta I. vrste 
viši ustavnosudski savjetnik 3,30 
ustavnosudski savjetnik 3,00 
niži ustavnosudski savjetnik 2,00 
Stručni uvjeti za točke 1-3: VSS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda. 

c) Radna mjesta II. vrste 
1. voditelj kabineta sudaca 1,20 
Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda. 

d) Radna mjesta III. vrste 
1. tajnik kabineta sudaca 1,00 
Stručni uvjeti za točku 1: SSS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda.


Članak 6.

Posebni nazivi radnih mjesta u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

 
1.
 
 
predstojnik Ureda potpredsjednika Hrvatskog sabora

predstojnik Ureda za međunarodne i
europske poslove 

 
3,50
 
 
2.
 

voditelj Ureda u Službi radnih tijela Hrvatskoga sabora

 
 

voditelj Službe u Tajništvu Hrvatskoga sabora

 
 

predstojnik Ureda za protokol Hrvatskoga sabora

 
 
3,10
 


3. voditelj Odjela u Uredu za međunarodne 3,00
i europske poslove 
Stručni uvjeti za točke 1. –3.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

b) Radna mjesta I. vrste:
1.
savjetnik predsjednika Hrvatskoga sabora – osobni savjetnik 3,50
2.
pomoćnik tajnika Hrvatskoga sabora 3,40
3.
savjetnik u Uredu predsjednika Hrvatskoga sabora,
tajnik radnog tijela 2,60
4.
savjetnik u Uredu za međunarodne i europske poslove
tajnik izaslanstva u Uredu za međunarodne i europske poslove
savjetnik u Hrvatskome saboru,
savjetnik potpredsjednika Hrvatskoga sabora 2,30
5.
tajnik kluba sa više od 10 zastupnika 2,20
6.
savjetnik u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora
savjetnik u klubu sa više od 10 zastupnika
tajnik kluba do 10 zastupnika 2,00
7.
savjetnik u klubu do 10 zastupnika 1,90

Stručni uvjeti za točke 1. – 7.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

c) Radna mjesta II. Vrste

 
1.
 
 

viši stručni tajnik u Uredu predsjednika,

 
 

potpredsjednika u Tajništvu Hrvatskoga sabora
te Uredu za međunarodne i europske poslove

 
 
1,20
 
 
 
2.
 
 
viši administrativni tajnik
 
 
1,10
 


Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta ili višeg informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

d) Radna mjesta III. Vrste

 
 
 
1.
 
 

administrativni tajnik predsjednika u Uredu predsjednika, potpredsjednika, Tajništvu i Uredu za međunarodne i europske poslove Hrvatskoga sabora 

 

 administrativni tajnik kluba sa više od 10 zastupnika

 
 
1,10
 
 
2.
 
 
stražar
 
 

administrativni tajnik kluba sa manje od 10 zastupnika

 
 

stručni referent za poslove održavanja dvorana

 

stručni referent u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

 
 
1,00
 


Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za stručnog referenta, administrativnog referenta ili administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu. 


Članak 7.

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske i uredima Vlade Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik glavnog tajnika Vlade

 
 
3,50
 
 

2. ravnatelj ureda – tajnik radnog tijela

 
 
3,50
 

 3. ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske
za unutarnju reviziju


4. zamjenik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo

 
 3,503,30

 

 5. pomoćnik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo

 
3,00
 
 

6. zamjenik glasnogovornika u Uredu predsjednika Vlade

 
 
2,80
 

 7. zamjenik ravnatelja Vladinog ureda

 
 
2,60
 
 

8. pomoćnik ravnatelja Vladinog ureda

 
 
2,20
 


Stručni uvjeti za točke 1. – 8.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

b) Radna mjesta I. vrste

     
 1.
 

savjetnik u Uredu potpredsjednika Vlade koji nije

 
 
čelnik ministarstva
 
 
2,80
 


Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.
2. viši savjetnik u Uredu predsjednika Vlade 2,50
Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

3.
 

savjetnik u Uredu za zakonodavstvo

 
 
2,70
 
 4.
 

savjetnik koordinacija, Odbora i komisija Vlade

 
 
 
2,50
 
 5.

savjetnik u Vladi i Vladinom uredu

 
 
2,00
 


Stručni uvjeti za točke 3. – 5.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.
6. savjetnik u Uredu predsjednika Vlade 2,00
Stručni uvjeti za točku 6.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

c) Položaji III. Vrste

 
1.
 
 

upravni referent – voditelj Službe administrativnih, općih,

 
tehničkih i pomoćnih poslova
 
 
1,10
 
 
2.
 
 
 

informatički referent – zamjenik voditelja Službe razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade Republike Hrvatske

 
 
1,10
 
 
3.
 

 upravni referent – zamjenik voditelja Službe

 
 

administrativnih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova

 
 
1,07
 


Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

d) Radna mjesta III. Vrste

 
1.
 
 

administrativni tajnik predsjednika Vlade – osobni tajnik

 
 
1,10
 
2.
 
 

administrativni tajnik potpredsjednika Vlade, predstojnika Ureda predsjednika Vlade, glavnog tajnika Vlade i zamjenika glavnog tajnika Vlade

 
 
1,10
 
 
3.
 
 

administrativni tajnik glasnogovornika Vlade

 
 
1,10
 
4.
 
 
5.
 

administrativni tajnik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo i tajnik glavnog urednika Narodnih novina – Službenog lista Republike Hrvatske

 
administrativni tajnik ravnatelja Ureda za opće poslove

Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

 
 
1,10
 
1,05
 
6.
 
 

administrativni referent za poslove objave propisa u Narodnim novinama – Službenom listu Republike Hrvatske

 
 
1,10
 
 

Stručni uvjeti za točke 1. – 6.: kao za administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

 
7.
 
 

informatički referent u Glavnom tajništvu Vlade

 
 
1,05
 


Stručni uvjeti za točku 7.: kao za informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

 
8.
 
 

stručni referent u Glavnom tajništvu Vlade za poslove opremanja i održavanja Banskih dvora

 
 
 
 
 
1,05
 


Stručni uvjeti za točku 8.: kao za stručnog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.


Članak 7a.

Posebni nazivi radnih mjesta u Komisiji za odnose s vjerskim zajednicama i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste
1. tajnik Komisije 3,50
Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.


Članak 7b.

Posebni nazivi radnih mjesta u Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste
1. zamjenik predstojnika Stručne službe 2,60
Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.


Članak 7c.

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste
1. pomoćnik zastupnika Republike Hrvatske
pred Europskim sudom za ljudska prava 3,50
Stručni uvjeti za točku 1.: sveučilišni diplomski studij prava, položen pravosudni ispit i najmanje 5 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita u pravosudnim tijelima, ili položen pravosudni ispit i najmanje 5 godina radnog iskustva u zastupanju pred domaćim ili međunarodnim tijelima, izvrsno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, organizacijske sposobnosti i dobro razvijene komunikacijske vještine.

b) Radna mjesta I. vrste
1. viši savjetnik zastupnika Republike Hrvatske
pred Europskim sudom za ljudska prava 3,30
Stručni uvjeti za točku 1.: sveučilišni diplomski studij prava, položen pravosudni ispit i najmanje 4 godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita u pravosudnim tijelima, ili položen pravosudni ispit i najmanje 4 godine radnog iskustva u zastupanju pred domaćim ili međunarodnim tijelima, izvrsno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.
2. savjetnik zastupnika Republike Hrvatske
pred Europskim sudom za ljudska prava 3,00
Stručni uvjeti za točku 2.: sveučilišni diplomski studij prava, položen pravosudni ispit i najmanje 3 godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita u pravosudnim tijelima, ili položen pravosudni ispit i najmanje 3 godine radnog iskustva u zastupanju pred domaćim ili međunarodnim tijelima, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.
3. niži savjetnik zastupnika Republike Hrvatske
pred Europskim sudom za ljudska prava 2,00
Stručni uvjeti za točku 3.: sveučilišni diplomski studij prava, položen pravosudni ispit i najmanje 2 godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita u pravosudnim tijelima, ili položen pravosudni ispit i najmanje 2 godine radnog iskustva u zastupanju pred domaćim ili međunarodnim tijelima, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.
4. stručni suradnik u Uredu zastupnika Republike Hrvatske
pred Europskim sudom za ljudska prava 1,50
Stručni uvjeti za točku 4.: sveučilišni diplomski studij prava, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

c) Radna mjesta III. vrste
1. administrativni tajnik u Uredu zastupnika Republike Hrvatske
pred Europskim sudom za ljudska prava 1,05
Stručni uvjeti za točku 1.: srednja stručna sprema društvenog ili humanističkog smjera s najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.


Članak 8.

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu predsjednika Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Položaji I. vrste 
1. pomoćnik tajnika Ureda 3,30 
Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu. 

b) Radna mjesta I. vrste 
1. savjetnik u Uredu predsjednika 1,80 
Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu. 

c) Radna mjesta III. vrste 
1. administrativni tajnik predsjednika Republike 
Hrvatske i tajnika Ureda 1,05 
Stručni uvjeti za točku 1: kao za administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu.


Članak 9.

Posebni nazivi radnih mjesta u tijelima sudbene vlasti i koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Položaji I. vrste 
1. tajnik Vrhovnog suda RH 3,50 
2. predstojnik Ureda predsjednika Vrhovnog 
suda RH 3,30 
3. tajnik Visokog upravnog suda RH, Visokog prekršajnog suda 
RH i Visokog trgovačkog suda RH 2,00 
4. tajnik u sudu 
a) preko 100 sudaca 1,50 
b) od 51 do 100 sudaca 1,45 
c) do 50 sudaca 1,40 
Stručni uvjeti za točke 1–3: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima 

b) Položaji II. vrste 
1. voditelj zemljišnoknjižnog odjela ili sudskog registra 
u sudovima 
a) preko 100 sudaca 1,20 
b) od 51 do 100 sudaca 1,15 
c) od 31 do 50 sudaca 1,10 
d) od 11 do 30 sudaca 1,05 
e) do 10 sudaca 1,02 
2. voditelj ovršnog odjela u sudovima 
a) preko 100 sudaca 1,20 
b) od 51 do 100 sudaca 1,15 
c) od 31 do 50 sudaca 1,10 
d) od 11 do 30 sudaca 1,05 
e) do 10 sudaca 1,02 
3. voditelj (upravitelj) zajedničke sudske pisarnice 
ili pisarnice sudske uprave u sudovima 
a) preko 100 sudaca 1,20 
b) od 51 do 100 sudaca 1,15 
c) od 31 do 50 sudaca 1,10 
d) od 11 do 30 sudaca 1,05 
e) do 10 sudaca 1,02 
4. voditelj posebne sudske pisarnice (kaznene, parnične 
ili neke druge) u sudovima 
a) preko 50 sudaca sudskog odjela i u Vrhovnom 
sudu RH 1,15 
b) od 31 do 50 sudaca sudskog odjela 1,10 
c) od 11 do 30 sudaca sudskog odjela 1,05 
d) do 10 sudaca sudskog odjela 1,02 
Stručni uvjeti za točke 1–4: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima 

c) Položaj III. vrste 
1. voditelj zemljišnoknjižnog odjela ili sudskog registra u 
sudovima 
a) preko 100 sudaca 1,10 
b) od 51 do 100 sudaca 1,05 
c) od 31 do 50 sudaca 1,00 
d) od 11 do 30 sudaca 0,95 
e) do 10 sudaca 0,92 
2. voditelj ovršnog odjela u sudovima 
a) preko 100 sudaca 1,10 
b) od 51 do 100 sudaca 1,05 
c) od 31 do 50 sudaca 1,00 
d) od 11 do 30 sudaca 0,95 
e) do 10 sudaca 0,92 
3. voditelj (upravitelj) zajedničke sudske pisarnice 
ili pisarnice sudske uprave u sudovima 
a) preko 100 sudaca 1,10 
b) od 51 do 100 sudaca 1,05 
c) od 31 do 50 sudaca 1,00 
d) od 11 do 30 sudaca 0,95 
e) do 10 sudaca 0,92 
4. voditelj posebne sudske pisarnice (kaznene, 
parnične ili neke druge) u sudovima 
a) preko 50 sudaca sudskog odjela i u Vrhovnom sudu 
RH 1,05 
b) od 31 do 50 sudaca sudskog odjela 1,00 
c) od 11 do 30 sudaca sudskog odjela 0,95 
d) do 10 sudaca sudskog odjela 0,92 
Stručni uvjeti za točke 1–4: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima 

d) Radna mjesta I. vrste 
1. viši sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH 3,00 
2. sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH 2,50 
3. viši sudski savjetnik u Visokom upravnom sudu RH, 
Visokom trgovačkom sudu RH, Visokom 
prekršajnom sudu RH 2,25 
4. sudski savjetnik u Visokom upravnom sudu RH, Visokom 
trgovačkom sudu RH, Visokom prekršajnom sudu 
RH 2,00 
5. viši sudski savjetnik u županijskim sudovima 1,90 
6. viši sudski savjetnik u općinskim, upravnim i trgovačkim 
sudovima 1,80 
7. viši sudski savjetnik u prekršajnim sudovima 1,70 
8. sudski savjetnik u županijskim sudovima 1,60 
9. sudski savjetnik u općinskim, upravnim i trgovačkim 
sudovima 1,50 
10.sudski savjetnik u prekršajnim sudovima 1,40 
Stručni uvjeti za točke 1–10: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima 
Poslovi posebnih stručnih znanja 
1. viši stručni savjetnik u sudu 1,80 
2. stručni savjetnik u sudu 1,65 
3. stručni suradnik u sudu 1,35 
Stručni uvjeti za točke 1–3: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima 

e) Radna mjesta II. vrste 
1. ovlašteni zemljišnoknjižni referent 1,20 
Ako je ovlašteni zemljišnoknjižni referent ujedno i voditelj 
zemljišnoknjižnog odjela, ima pravo na plaću prema koeficijentu 
složenosti poslova koji je za njega povoljniji. 
2. viši zemljišnoknjižni referent 1,10 
3. viši sudski referent (u sudskom registru, za izvršenje kaznili 
za ovrhu 1,00 
Stručni uvjeti za točke 1 – 3: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima 

f) Radna mjesta III. vrste 
1. ovlašteni zemljišnoknjižni referent 1,10 
Ako je ovlašteni zemljišnoknjižni referent ujedno i voditelj 
zemljišnoknjižnog odjela, ima pravo na plaću prema koeficijentu 
složenosti poslova koji je za njega povoljniji 
2. zemljišnoknjižni referent 1,00 
3. sudski referent (u sudskom registru, za izvršenje kazni, 
za ovrhu ili za ovjeru isprava za uporabu u inozemstvu) 0,88 
Stručni uvjeti za točke 1 – 3: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima 
Opći i administrativni poslovi 
1. administrativni tajnik u Uredu predsjednika 
Vrhovnog suda RH 0,95 
2. administrativni referent - sudski zapisničar 0,87 
3. sudski zapisničar 0,82 
Stručni uvjet za točke 1–3: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima


Članak 10.

Posebni nazivi radnih mjesta u državnom odvjetništvu i koeficijent složenosti poslova su: 

a) Položaji I. vrste 
1. tajnik Državnog odvjetništva RH 3,00 
2. tajnik županijskog ili općinskog državnog 
odvjetništva 1,40 
Stručni uvjeti za točke 1–2: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima. 

b) Položaji II. vrste 
1. voditelj državnoodvjetničke pisarnice ili pisarnice 
državnoodvjetničke uprave u državnom odvjetništvu 
a) preko 50 dužnosnika i u Državnom 
odvjetništvu RH 1,20 
b) od 36 do 50 dužnosnika 1,15 
c) od 26 do 35 dužnosnika 1,10 
d) od 11 do 25 dužnosnika 1,05 
e) do 10 dužnosnika 1,02 
Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima 

c) Položaji III. vrste 
1. voditelj državnoodvjetničke pisarnice ili pisarnice 
državnoodvjetničke uprave u državnom odvjetništvu 
a) preko 50 dužnosnika i u Državnom odvjetništvu RH 1,10 
b) od 36 do 50 dužnosnika 1,05 
c) od 26 do 35 dužnosnika 1,00 
d) od 11 do 25 dužnosnika 0,95 
e) do 10 dužnosnika 0,92 
Stručni uvjeti za točku 1: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima 

d) Radna mjesta I. vrste 
1. viši savjetnik u Državnom odvjetništvu RH 2,70 
2. savjetnik u Državnom odvjetništvu RH 2,30 
3. viši savjetnik u županijskom državnom 
odvjetništvu 1,90 
4. viši savjetnik u općinskom državnom 
odvjetništvu 1,80 
5. savjetnik u županijskom državnom 
odvjetništvu 1,60 
6. savjetnik u općinskom državnom 
odvjetništvu 1,50 
Stručni uvjeti za točke 1–6: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima 
Poslovi posebnih stručnih znanja 
1. viši stručni savjetnik u državnom odvjetništvu 1,80 
2. stručni savjetnik u državnom odvjetništvu 1,65 
3. stručni suradnik u državnom odvjetništvu 1,35 
Stručni uvjeti za točke 1–3: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.


Članak 10a.

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste
1. tajnik Povjerenstva 3,50
2. zamjenik tajnika Povjerenstva 3,20
Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.
3. savjetnik predsjednika Povjerenstva 2,50
Stručni uvjeti za točku 3.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.
4. viši stručni savjetnik – savjetnik Povjerenstva 2,00
Stručni uvjeti za točku 4.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.
5. administrativni tajnik predsjednika Povjerenstva 1,05
Stručni uvjeti za točku 5.: kao za stručnog referenta, administrativnog referenta ili administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu .


Članak 10b.

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste
1. predstojnik Ureda Povjerenstva 3,50
2. tajnik Povjerenstva 3,00
Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke, položen državni stručni ispit, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

b) Radna mjesta I. vrste
1. savjetnik u Uredu povjerenstva 2,50
Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

c) Radna mjesta III. vrste 
1. stručni referent u Uredu povjerenstva 1,10 
2. administrativni tajnik predsjednika Povjerenstva 1,05
Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: srednja stručna sprema društvenog, upravnog ili ekonomskog smjera, položen državni stručni ispit, najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.


Članak 11.

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom uredu za reviziju i koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Položaji I. vrste 
1. pomoćnik glavnog državnog revizora 2,70 
2. pročelnik područnog ureda 
načelnik odjela u Državnom uredu za reviziju 2,35 
Stručni uvjeti za točke 1–2: VSS, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist, 5 godina radnog staža u struci, certifikat za ovlaštenog državnog revizora 

b) Radna mjesta I. vrste 
1. viši državni revizor 2,10 
2. državni revizor 1,70 
3. pomoćni revizor 1,20 
Stručni uvjeti za točku 1: VSS, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist, 5 godina radnog staža u struci, certifikat za ovlaštenog državnog revizora 
Stručni uvjeti za točku 2: VSS, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist, 3 godine radnog staža u struci, certifikat za ovlaštenog državnog revizora 
Stručni uvjeti za točku 3: VSS, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist, položen državni stručni ispit


Članak 12.

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu pučkog pravobranitelja i koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Radna mjesta I. vrste 
1. savjetnik pučkog pravobranitelja 2,50 
2. savjetnik zamjenika pučkog pravobranitelja 2,20 
3. tajnik ureda pučkog pravobranitelja 2,00 
4. voditelj protokola 1,70 
5. viši istražitelj 1,60 
Stručni uvjeti za točke 1-5: kao za višeg upravnog ili višeg stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu. 
6. istražitelj 1,35 
Stručni uvjeti za točku 6: kao za upravnog ili stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.


Članak 13.

Posebni nazivi radnih mjesta u Službi izvršenja sankcija i koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Položaji I. vrste 
1. ravnatelj Kaznenog zavoda Lepoglava, Kaznenog 
zavoda Požega i Bolnice za osobe lišene slobode, 
upravitelj Okružnog zatvora Zagreb 2,55 
2. ravnatelj Kaznenog zavoda Turopolje, Otvorenog 
kaznenog zavoda Lipovica, Otvorenog kaznenog 
zavoda Valtura, Kaznenog zavoda u Glini, Odgojnog 
zavoda Turopolje 
upravitelj Okružnog zatvora Gospić, Osijek, Pula, 
Rijeka, Split i Šibenik 2,50 
3. ravnatelj Odgojnog zavoda Požega, 
upravitelj Okružnog zatvora Dubrovnik, Karlovac, 
Sisak, Požega, Bjelovar, Varaždin i Zadar 2,45 
4. pomoćnik ravnatelja Kaznenog zavoda Lepoglava, 
Kaznenog zavoda Požega i Bolnice za osobe lišene 
slobode 
pomoćnik upravitelja Okružnog zatvora Zagreb 2,30 
5. pomoćnik ravnatelja Kaznenog zavoda Turopolje, 
Otvorenog kaznenog zavoda Lipovica, Otvorenog 
kaznenog zavoda Valtura, Kaznenog zavoda u Glini, 
Odgojnog zavoda Turopolje, pomoćnik upravitelja 2,25 
Stručni uvjeti za točke 1-5: kao za višeg upravnog ili višeg stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima 
6. načelnik odjela zdravstvene zaštite u Bolnici za osobe 
lišene slobode 2,10 
7. voditelj odsjeka zdravstvene zaštite u Bolnici za osobe 
lišene slobode 1,95 
Stručni uvjeti za točke 6-7: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima 
8. načelnik odjela pravnih i financijsko-knjigovodstvenih 
poslova u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima 1,87 
Stručni uvjeti za točku 8: kao za višeg upravnog ili višeg stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima 
9. načelnik odjela tretmana, osiguranja i za rad i strukovnu 
izobrazbu u kaznenim tijelima pod točkom a) 1. 1,87 
10. načelnik odjela tretmana, osiguranja i za rad i strukovnu 
izobrazbu u kaznenim tijelima pod točkom a) 2. 1,85 
11. načelnik odjela tretmana, osiguranja i za rad i strukovnu 
izobrazbu u kaznenim tijelima pod točkom a) 3. 1,83 
Stručni uvjeti za točke 9-11: kao za upravnog ili stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebim propisima 

b) Položaji II. vrste 
1. voditelj pododsjeka u kaznenim tijelima ili odgojnim 
zavodima 1,20 
Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog ili višeg stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima 

c) Položaji III. vrste 
1. voditelj pododsjeka u kaznenim tijelima ili odgojnim 
zavodima 1,10 
2. voditelj odjeljka u kaznenim tijelima ili odgojnim 
zavodima 1,00 
Stručni uvjeti za točke 1-2: SSS, najmanje pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima 

d) Radna mjesta I. vrste 
1. liječnik specijalist u kaznenim tijelima ili odgojnim 
zavodima 1,90 
2. liječnik, stomatolog, farmaceut, veterinar i biokemičar 
u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima 
zapovjednik pravosudne policije 1,60 
3. samostalni nadzornik pravosudne policije 1,57 
Stručni uvjeti za točke 1-3: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima 

e) Radna mjesta II. vrste 
1. stariji nadzornik pravosudne policije 1,15 
2. nadzornik pravosudne policije 
viši medicinski tehničar/sestra, veterinarski tehničar, 
ing. medicinske radiologije, strukovni učitelj u kaznenim 
tijelima i odgojnim zavodima 
nastavnik u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima 1,10 
3. mlađi nadzornik pravosudne policije 1,05 
Stručni uvjeti za točke 1-3: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima 

f) Radna mjesta III. vrste 
1. stariji pravosudni policajac 1,00 
2. medicinski tehničar/sestra, veterinarski tehničar, 
laborant u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima 
strukovni učitelj 
pravosudni policajac 0,95 
3. mlađi pravosudni policajac 0,87 
Stručni uvjeti za točke 1-3: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.


Članak 14.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu financija i koeficijenti složenosti poslova su:
a) Položaji I. vrste 

1.
 
 

predstojnik Financijskog inspektorata

 
 

predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca

 
 
3,50
 


Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

b) Radna mjesta I. vrste

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je dio propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
dio podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================