PROPISI.hr

UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 37/2001 do 76/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! 

UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

(Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 37/01, 38/01-ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12 - Uredba o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike carinske uprave, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 02/14, 94/14, 140/14 i 151/14

Napomena: sukladno odredbama članka 5. Uredbe o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike carinske uprave (Nar. nov., br. 65/12), danom stupanja na snagu te Uredbe, prestaju važiti odredbe članaka 2., 3., 4. i 14. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Nar. nov., br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012 i 60/2012) u dijelu koji se odnosi na službenike Ministarstva financija Carinske uprave.


Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se jedinstveni nazivi radnih mjesta na kojima se upravlja pojedinim ustrojstvenim jedinicama u državnim tijelima (položaji), jedinstveni nazivi radnih mjesta u državnim tijelima te posebni nazivi radnih mjesta u pojedinim upravnim područjima ili državnim tijelima, te stručni uvjeti koje moraju ispunjavati službenici i namještenici za raspored na ta radna mjesta i koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta. 


Članak 2.

Jedinstveni nazivi radnih mjesta na kojima se upravlja pojedinim ustrojstvenim jedinicama u državnim tijelima (položaji) i koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Položaji I. vrste


 1.  načelnik sektora  3,10
 2.

 tajnik kabineta potpredsjednika Vlade i ministra

 3,00

 3.
4.

 tajnik kabineta ministra
tajnik kabineta predstojnika državnog ureda

2,70
2,20

 5.  voditelj službe  
 

 tajnik kabineta ravnatelja državne upravne organizacije

 
 

 pročelnik područnog ureda središnjeg tijela državne uprave

 2,20
 6.

 voditelj odjela unutarnje revizije

 1,95
 7.  voditelj odjela  1,80
 8.  voditelj odsjeka  1,70
 9.  voditelj pododsjeka  1,65
 10.  voditelj odjeljka  1,6


Stručni uvjeti za točku 1. i točke 5. – 10.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.
Stručni uvjeti za točke 2. – 4.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

 11.  voditelj odsjeka  1,45
 12.  voditelj pododsjeka  1,40
 13.  voditelj odjeljka  1,38


Stručni uvjeti za točke 11. – 13.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora.

b) Položaji II. vrste 
1. voditelj pododsjeka računovodstvenih poslova 1,20 
Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci 
2. voditelj pododsjeka 
voditelj odjeljka računovodstvenih poslova 1,10 
3. voditelj odjeljka 1,05 
Stručni uvjeti za točke 2-3: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta, višeg informatičkog referenta ili inspektora II. vrste, pet godina radnog staža u struci 

c) Položaji III. vrste 
1. voditelj pododsjeka 1,05 
Stručni uvjeti za točku 1: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta ili računovodstvenog referenta, pet godina radnog staža u struci
2. voditelj odjeljka računovodstvenih poslova 1,00 
Stručni uvjeti za točku 2: kao za stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci 
3. voditelj odjeljka 0,93 
Stručni uvjeti za točku 3: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta ili računovodstvenog referenta, pet godina radnog staža u struci.


Članak 3.

Jedinstveni nazivi radnih mjesta u državnim tijelima i koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Radna mjesta I. vrste
1. glavni savjetnik 3,30
Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.
Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti samo u ministarstvima i to samo s jednim izvršiteljem.
2. glasnogovornik 3,00
Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.
3. savjetnik ministra 2,70
Stručni uvjeti za točku 3.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.
4. viši savjetnik-specijalist
viši inspektor-specijalist 2,20
Stručni uvjeti za točku 4.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
5. savjetnik predstojnika državnog ureda 2,00
Stručni uvjeti za točku 5.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.
6. savjetnik u kabinetu ministra 2,00
Stručni uvjeti za točku 6.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.
7. viši unutarnji revizor 1,90
Stručni uvjeti za točku 7.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora.
8. unutarnji revizor 1,70
Stručni uvjeti za točku 8.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora.
9. viši inspektor 1,62
10. viši informatički savjetnik
viši upravni savjetnik
viši stručni savjetnik 1,57
Stručni uvjeti za točke 9. – 10.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
11. inspektor 1,37
Stručni uvjeti za točku 11.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
12. pomoćni unutarnji revizor 1,30
Stručni uvjeti za točku 12.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
13. informatički savjetnik
upravni savjetnik
stručni savjetnik 1,27
Stručni uvjeti za točku 13.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
14. informatički suradnik
samostalni upravni referent
stručni suradnik 1,20
Stručni uvjeti za točku 14.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

b) Radna mjesta II. vrste 
1. inspektor II. vrste 1,08 
2. viši informatički referent 1,02 
3. viši upravni referent 
viši stručni referent 1,00 
Stručni uvjeti za točke 1-3: prema zakonu 

c) Radna mjesta III. vrste 
1. administrativni tajnik ministra
administrativni tajnik predstojnika državnog ureda 1,10
2. upravni referent 
stručni referent 
informatički referent 
računovodstveni referent – financijski 
knjigovođa 0,88 
3. administrativni referent 
administrativni tajnik 
računovodstveni referent 
ekonom 0,85 
4. daktilograf 0,80 
Stručni uvjeti za točke 1-4: prema zakonu, ostali uvjeti prema posebnim propisima. 


Članak 4.

Radna mjesta namještenika i koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Položaji III. vrste 
1. voditelj radionice 0,85 
voditelj odjeljka 0,85 
Stručni uvjeti za točku 1: SSS, tri godine radnog staža u struci 

b) Radna mjesta III. vrste 
1. vozač pratitelj 1,10
2. osobni vozač državnog dužnosnika 0,90 
3. radna mjesta namještenika III. vrste 0,80 
Stručni uvjeti za točke 1-3: SSS 

c) Radna mjesta IV. vrste 
1. radna mjesta IV. vrste 0,62 

 

Napomena: sukladno odredbama članka 5. Uredbe o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike carinske uprave (Nar. nov., br. 65/12), danom stupanja na snagu te Uredbe, prestaju važiti odredbe članaka 2., 3. i 4. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Nar. nov., br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012 i 60/2012) u dijelu koji se odnosi na službenike Ministarstva financija Carinske uprave.


Članak 5.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ustavnom sudu Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su: 

a) Položaji I. vrste 
1. glavni tajnik Ustavnog suda 3,50 
2. šef ureda Predsjedništva Ustavnog suda 2,00 
3. voditelj Sudske pisarnice 1,75 
Stručni uvjeti za točke 1-3: VSS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda. 

b) Radna mjesta I. vrste 
viši ustavnosudski savjetnik 3,30 
ustavnosudski savjetnik 3,00 
niži ustavnosudski savjetnik 2,00 
Stručni uvjeti za točke 1-3: VSS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda. 

c) Radna mjesta II. vrste 
1. voditelj kabineta sudaca 1,20 
Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda. 

d) Radna mjesta III. vrste 
1. tajnik kabineta sudaca 1,00 
Stručni uvjeti za točku 1: SSS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda.


Članak 6.

Posebni nazivi radnih mjesta u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

 
1.
 
 
predstojnik Ureda potpredsjednika Hrvatskog sabora

predstojnik Ureda za međunarodne i
europske poslove 

 
3,50
 
 
2.
 

voditelj Ureda u Službi radnih tijela Hrvatskoga sabora

 
 

voditelj Službe u Tajništvu Hrvatskoga sabora

 
 

predstojnik Ureda za protokol Hrvatskoga sabora

 
 
3,10
 


3. voditelj Odjela u Uredu za međunarodne 3,00
i europske poslove 
Stručni uvjeti za točke 1. –3.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

b) Radna mjesta I. vrste:

1.
savjetnik predsjednika Hrvatskoga sabora – osobni savjetnik 3,50
2.
pomoćnik tajnika Hrvatskoga sabora 3,40
3.
savjetnik u Uredu predsjednika Hrvatskoga sabora,
tajnik radnog tijela 2,60
4.
savjetnik u Uredu za međunarodne i europske poslove
tajnik izaslanstva u Uredu za međunarodne i europske poslove
savjetnik u Hrvatskome saboru,
savjetnik potpredsjednika Hrvatskoga sabora 2,30
5.
tajnik kluba sa više od 10 zastupnika 2,20
6.
savjetnik u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora
savjetnik u klubu sa više od 10 zastupnika
tajnik kluba do 10 zastupnika 2,00
7.
savjetnik u klubu do 10 zastupnika 1,90

Stručni uvjeti za točke 1. – 7.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

c) Radna mjesta II. Vrste

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je dio propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
dio podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================