PROPISI.hr

UREDBA O RASPISIVANJU I PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA I INTERNOG OGLASA U DRŽAVNOJ SLUŽBI – urednički pročišćeni tekst, NN br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!


 


Na temelju članka 45. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007 i 27/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 2010. godine donijelaUREDBU O RASPISIVANJU I PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA I INTERNOG OGLASA U DRŽAVNOJ SLUŽBI(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 74/10, 142/11 i 53/12)


  


 


 


 

Predmet uredbeČlanak 1.

 


 


 


Ovom Uredbom uređuje se postupak i način raspisivanja i provedbe javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

Postupak provedbe javnog natječaja i internog oglasa do donošenja rješenja nije upravni postupak u smislu Zakona o općem upravnom postupku.
Načini popunjavanja radnih mjesta

  Članak 2.

 


 


 


 


Slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja.

Popunjavanje radnih mjesta putem javnog natječaja obvezno je kad je to zakonom izrijekom propisano i kod prijma vježbenika.

Slobodno radno mjesto, osim u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, može se popuniti putem internog oglasa, napredovanja, premještaja ili rasporeda državnog službenika te prijmom u službu osobe koja je na temelju ugovora o stipendiranju ili školovanju u obvezi raditi određeno vrijeme u državnoj službi u skladu sa Zakonom o državnim službenicima.
Plan prijma u državnu službu

  Članak 3.

 


 


 


 


Čelnik državnog tijela raspisuje javni natječaj, odnosno interni oglas sukladno planu prijma u državnu službu.
Način objave i sadržaj javnog natječaja

  Članak 4.

 


 


 


 


Javni natječaj se obvezno objavljuje u Narodnim novinama, na web-stranici državnog tijela koje raspisuje natječaj i web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a može se objaviti i u dnevnom listu.
Obavijest o raspisivanju javnog natječaja obvezno se dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje.

Javni natječaj mora sadržavati:

– naziv državnog tijela i ustrojstvene jedinice,

– naziv radnog mjesta,

– opće i posebne uvjete za prijam u državnu službu,

– naznaku da će se kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja,

– obvezu testiranja kandidata,

– naznaku da u državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima,

– trajanje probnog rada, odnosno vježbeničkog staža (ako se primaju vježbenici),

– sadržaj prijave s prilozima,

– dokaze koji se moraju priložiti uz prijavu,

– adresu na koju se podnose prijave,

– rok za podnošenje prijava,

– naznaku web-stranice na kojoj su navedeni opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, te sadržaj i način testiranja,

– obavijest o mjestu na kojem će se objaviti vrijeme i mjesto održavanja testiranja, te rok za objavu.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Rok za objavu mjesta i vremena testiranja je najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
Način objave i sadržaj internog oglasa

  Članak 5.

 


 


 


 


Interni oglas objavljuje se na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, te web-stranici i oglasnoj ploči državnog tijela koje raspisuje interni oglas.

Na sadržaj i provedbu internog oglasa odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Uredbe kojima su propisani sadržaj i provedba javnog natječaja, ako Zakonom o državnim službenicima i ovom Uredbom nije drugačije propisano.

Rok za podnošenje prijava na interni oglas je osam dana od dana objave na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Prijava na javni natječaj

  Članak 6.

 


 


 


 


U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu se prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, te uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Dokazi

  Članak 7.

 


 


 


 


Vrste dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta naznačuju se u javnom natječaju, ovisno o uvjetima za raspored na pojedino radno mjesto.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Komisija za provedbu javnog natječaja

  Članak 8.

 


 


 


 


Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje čelnik tijela.

Komisija ima najmanje tri člana. U sastavu Komisije mora biti predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, kojeg odredi čelnik toga tijela.

Ostali članovi komisije imenuju se iz reda službenika koji imaju potrebno obrazovanje i znanje u svezi s poslovima radnog mjesta koje se popunjava, sadržajem testiranja i provjerom posebnih znanja, sposobnosti i vještina.

Kad se javni natječaj provodi radi popunjavanja više radnih mjesta, čelnik tijela može imenovati više komisija za provedbu javnog natječaja.

Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete.

Kandidate s popisa iz stavka 5. ovoga članka Komisija upućuje na testiranje.
Obavijest

  Članak 9.

 


 


 


 


Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Osobi iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.Dostavljanje pisane obavijesti iz stavka 2. ovoga članka nije upravni postupak u smislu zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.


Pristupanje testiranju

  Članak 10.

 


 


 


 


Testiranju mogu pristupiti kandidati s popisa iz članka 8. stavka 5. ove Uredbe.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Sadržaj testiranja

  Članak 11.

 


 


 


 


Kod redovitog postupka prijma u državnu službu testiranje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj.

Kod izvanrednog postupka prijma u državnu službu testiranje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kod internog oglasa testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kod popunjavanja radnog mjesta za koje je propisan i uvjet znanja rada na računalu ili uvjet znanja stranog jezika, kandidati će biti testirani u vezi s tom okolnosti.
Način testiranja

  Članak 12.

 


 


 


 


Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacijom rješavanja slučaja radnog mjesta ili na drugi prikladan način, ovisno o sadržaju testiranja i potrebama radnog mjesta koje se popunjava.

Provjeru znanja stranog jezika provodi profesor stranog jezika zaposlen u državnom tijelu ili ovlaštena škola stranih jezika.
Rezultati provjere znanja, sposobnosti i vještina

  Članak 13.

 


 


 


 


Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina iz članka 11. ove Uredbe vrednuje se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju).

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako je na provjeri znanja, sposobnosti i vještina zadovoljilo više od 20 kandidata, na razgovor s Komisijom (intervju) upućuje se najmanje 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate.
Razgovor (intervju)

  Članak 14.

 


 


 


 


Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.

Kod izvanrednog postupka prijma u državnu službu te popunjavanja radnog mjesta putem internog oglasa, Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
Rang-lista

  Članak 15.

 


 


 


 


Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu.

Na rang-listi se navode samo kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu.
Psihološka procjena

  Članak 16.

 


 


 


 


U postupku provedbe javnog natječaja, odnosno internog oglasa, provest će se psihološko testiranje kandidata, ako je to propisano pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela.

Psihološko testiranje provodi se radi procjene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta (psihološka procjena).

Na psihološko testiranje upućuje se do pet kandidata s rang-liste iz članka 15. ove Uredbe, prema redoslijedu s liste.

Psihološku procjenu daje psiholog zaposlen u državnom tijelu ili drugi psiholog koji ima odgovarajuću dopusnicu sukladno posebnom zakonu.

 


 


 


... 


====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================