PROPISI.hr

UREDBA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA, ZATOČENOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVI IZDOMOVINSKOG RATA – važeći tekst, NN br. 78/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!


>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE    


 Na temelju članaka 47. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 19/2013 i 33/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2013. godine donijela

 


UREDBU O STAMBENOM ZBRINJAVANJU ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALOGA, ZATOČENOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA, HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I DRAGOVOLJACA IZ DOMOVINSKOG RATA
("Narodne novine", broj 78/13)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.Ovom se Uredbom utvrđuje iznos, način i postupak kao i mjerila za dodjelu stambenih kredita, dodjelu financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine, za subvenciju na kamate na kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate za kupnju ili izgradnju prve nekretnine te za dodjelu i otkup stanova ili kuća osobama iz članka 36. stavaka 3. i 4. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon).Članak 2.

Stambeno zbrinjavanje prema ovoj Uredbi provodi se dodjelom stambenih kredita, dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu, dodjelom subvencije na kamate na kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate za kupnju ili izgradnju prve nekretnine, javnim najmom stanova u vlasništvu Republike Hrvatske te dodjelom i otkupom stana ili kuće.
Stambeni kredit dodjeljuje se za sljedeće namjene:
1) za kupnju stana u organiziranoj izgradnji,
2) za kupnju stana ili kuće u vlastitoj organizaciji,
3) za izgradnju kuće,
4) za kupnju korištenog stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno trgovačkih društava iz članka 49. stavka 1. Zakona,
5) za poboljšanje uvjeta stanovanja,
6) za razliku u površini između stambene površine koju koristi i odgovarajuće stambene površine koja mu pripada,
7) za nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće.Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:
– kupnja stana ili kuće podrazumijeva kupnju dovršene ili useljive kuće ili stana, odnosno kupnju kuće ili stana u izgradnji,
– izgradnja kuće podrazumijeva izgradnju kuće u vlastitoj organizaciji,
– kupnja korištena stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno trgovačkih društava podrazumijeva kupnju stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno trgovačkih društava, uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate, koju korisnik stambenog prostora iz članka 5. ove Uredbe koristi nakon 7. studenoga 2001. godine,
– razlika u površini predstavlja razliku u površini stana ili kuće koju korisnik stambenog kredita koristi i odgovarajuće stambene površine na koju ostvaruje pravo prema članku 11. ove Uredbe,
– nastavak izgradnje i dovršenje kuće podrazumijeva izvođenje radova kojima se neuseljivi pripadajući stambeni prostor dovodi u funkciju stanovanja,
– financijska potpora podrazumijeva učešće prilikom kupnje prve nekretnine.
Poboljšanje uvjeta stanovanja u stanu ili kući u vlasništvu korisnika stambenog kredita podrazumijeva:
– radove kojima se osiguravaju osnovni higijensko-zdravstveni uvjeti,
– uvođenje novih i zamjena dotrajalih instalacija,
– zamjenu dotrajalih, oštećenih i uništenih građevinskih elemenata,
– radove i preinake kojima se povećava funkcionalnost ili sobnost postojećeg prostora.Članak 4.

Stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita provest će se prema sljedećem redoslijedu:
1. članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
2. članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
3. HRVI iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% – I. i II. skupine i članovi uže obitelji umrloga HRVI s istim oštećenjem organizma,
4. HRVI iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 90% do 20% i članovi uže obitelji umrloga HRVI s istim oštećenjem organizma.Članak 5.

Stambeno zbrinjavanje dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine (kuće ili stana) odnosno subvencijom na kamate za kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate za kupnju ili izgradnju prve nekretnine provest će se prema sljedećem redoslijedu:
1. članovi obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
2. dragovoljci iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status HRVI odnosno HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine, koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje tri godine i više,
3. HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali do tri godine, odnosno dragovoljci iz Domovinskog rata pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status HRVI, a u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali su najmanje dvije, a najviše tri godine.POSTUPAK ZA DODJELU STAMBENIH KREDITA I FINANCIJSKE POTPORE

Članak 6.

Zahtjev za dodjelu stambenog kredita odnosno financijske potpore prilikom kupnje prve nekretnine osobe iz članaka 4. i 5. ove Uredbe podnose Ministarstvu branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na propisanom obrascu i obvezni su se opredijeliti samo za jedan od predviđenih oblika stambenog zbrinjavanja.
Zahtjevu za dodjelu stambenog kredita i financijske potpore podnositelj je obvezan priložiti svu dokumentaciju koja je propisana u prilogu ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.
Osobe iz članaka 4. i 5. ove Uredbe podnose zahtjev za dodjelu stambenog kredita odnosno financijske potpore najkasnije do 30. studenoga tekuće godine za iduću kalendarsku godinu poštom ili elektronskim putem, odnosno zahtjev mogu predati u Ministarstvu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik.
Činjenice koje su odlučujuće za utvrđivanje mjesta na listi prvenstva uzimaju se u obzir na dan 30. studenoga tekuće kalendarske godine.
Zapreke iz članka 37. stavka 1. alineja 1. – 5. Zakona prosuđivat će se prema stanju kakvo je bilo na dan stupanja na snagu ove Uredbe u postupcima za dodjelu stambenog kredita koji nisu pravomoćno dovršeni odnosno prema stanju u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu stambenog kredita odnosno financijske potpore u postupcima koji nisu započeti.
Ako Ministarstvo utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava zakonske uvjete iz članka 36. Zakona ili da postoje zapreke iz članka 37. Zakona za dodjelu stambenog kredita, rješenjem će odbiti njegov zahtjev.
Protiv rješenja o zahtjevu iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtjeva nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor.Članak 7.

Pravo na dodjelu stambenog kredita odnosno financijske potpore osobe iz članaka 4. i 5. ove Uredbe ostvaruju na temelju listi prvenstva koje utvrđuje Ministarstvo za svaku kalendarsku godinu.
Posebno će se objaviti Lista prvenstva za dodjelu stambenog kredita, a posebno Lista prvenstva za dodjelu financijske potpore. Podnositelj zahtjeva ne može se u istoj kalendarskoj godini nalaziti na obje liste prvenstva. Ukoliko podnese oba zahtjeva u obzir će se uzeti samo posljednje podneseni zahtjev. Realizacijom financijske potpore članovi obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI gube pravo na dodjelu stambenog kredita, a realizacijom stambenog kredita gube pravo na dodjelu financijske potpore.
Nakon bodovanja svakog podnositelja zahtjeva izrađuje se lista prvenstva koja se objavljuje u siječnju tekuće godine na oglasnoj ploči ureda državne uprave u županijama i nadležnoga upravnoga tijela Grada Zagreba.
Na listu prvenstva može se uložiti prigovor u roku 15 dana od objave.
Nakon isteka roka za prigovor, potvrđene liste prvenstva iz stavka 3. ovog članka objavljuju se na web-stranici Ministarstva, a primjenjuju se od 1. ožujka i vrijede do objave potvrđenih listi prvenstva za sljedeću kalendarsku godinu.Članak 8.

Liste prvenstva utvrđuju se prema županijama i Gradu Zagrebu ovisno o prebivalištu osoba iz članaka 4. i 5. ove Uredbe.
Liste prvenstva sadrže:
– redni broj,
– ime i prezime i datum rođenja podnositelja zahtjeva,
– broj članova obitelji,
– ukupan broj ostvarenih bodova,
– namjenu stambenog kredita (samo za listu prvenstva za dodjelu stambenog kredita).Članak 9.

Pri odlučivanju o dodjeli stambenih kredita odnosno financijskoj potpori, pod članovima uže obitelji podnositelja zahtjeva sukladno ovoj Uredbi podrazumijevaju se njegov bračni i izvanbračni drug i djeca (bračna, izvanbračna, pastorčad i posvojena) koja s podnositeljem zahtjeva žive u zajedničkom domaćinstvu do punoljetnosti, odnosno do završetka redovnog školovanja.
Iznimno od stavka 1. ovog članka:
a) djeca koja završe redovno školovanje priznaju se i dalje kao članovi uže obitelji podnositelja zahtjeva, ako su u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe (ukoliko je zahtjev prethodno već podnesen, a o istome nije odlučeno) odnosno u trenutku podnošenja zahtjeva (ako je zahtjev podnesen nakon stupanja na snagu ove Uredbe) bili na redovnom školovanju, a i dalje žive u njegovom zajedničkom domaćinstvu i
b) djeca koja su proglašena nesposobnom za privređivanje, odnosno samostalan rad smatraju se članom zajedničkog domaćinstva podnositelja zahtjeva neovisno o godinama života.
Kada članovi obitelji iz stavka 1. ovog članka odvojeno podnose zahtjeve za dodjelu stambenog kredita, prvi nasljedni red isključuje pravo sljedećega nasljednog reda.Članak 10.

Ako se prilikom odlučivanja o dodjeli stambenog kredita utvrdi da je podnositelj zahtjeva pokrenuo postupak za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma, tijelo koje vodi postupak može samo riješiti to pitanje (ako je to po prirodi stvari moguće) ili zastati s donošenjem odluke o dodjeli stambenog kredita do pravomoćnog okončanja postupka povodom navedenog zahtjeva stranke.
Ako se imenovanom pravomoćnim rješenjem, čiji se učinci protežu na vrijeme u kojem je imenovanom priznato pravo na dodjelu stambenog kredita, utvrdi veći postotak oštećenja organizma od onog na temelju kojeg je ostvario pravo na popust pri otplati kredita, imat će pravo zatražiti priznavanje većeg popusta i kamatne stope pri daljnjoj otplati kredita.Članak 11.Odgovarajući stan određuje se prema broju članova obitelji i to:
a) samac – stan površine 35 m2
b) dvočlana obitelj – stan površine 45 m2
c) tročlana obitelj – stan površine 60 m2
d) četveročlana obitelj – stan površine 70 m2
e) peteročlana obitelj – stan površine 80 m2
f) za svakoga sljedećeg člana obitelji dodatnih 10 m2.
Odgovarajućim stanom će se smatrati i stan koji odstupa od navedenih veličina za +/-10 m2.

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE