PROPISI.hr

ZAKON O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 33/1992 do 148/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE


ZAKON O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA
 
(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 33/92, 57/92- Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94., 76/94, 108/95, 108/96 – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 82/01, 94/01 - Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03 i 148/13)
 
Napomena: prema čl. 77., st. 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Nar. nov., br. 108/96), danom stupanja na snagu tog Zakona prestaje važiti odredba članka 5. st 1. točka 1. i st 2. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Nar. nov., br. 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94 i 108/95) i prestaju se na osobe iz članka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji primjenjivati one odredbe Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata koje uređuju pitanja koja su uređena Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 
Napomena: prema čl. 148., st. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Nar. nov., br. 94/01) od dana stupanja na snagu toga Zakona ne primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti vojnih i civilnihi nvalida rata (Nar. nov., br. 33/92, 57/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95 i 82/01) u postupcima koji se vode radi priznavanja statusa člana obitelji poginuloga hrvat skog branitelja iz Domovinskog rata i statusu HRVI iz Domovinskog rata.
                                       
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Zakonom uređuje se posebna zaštita ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji.

Članak 2.
Zaštita po ovom Zakonu ostvaruje se po osnovi oštečenja organizma, gubitka člana obitelji i po osnovi materijalnih potreba korisnika.

Članak 3.
Prava utvrđena ovim Zakonom mogu ostvarivati i koristiti državljani Republike Hrvatske.
Državljani drugih država s teritorija bivše Socijalistićke Federativne Republike Jugoslavije koji imaju prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske mogu ostvarivati i koristiti prava utvrđena ovim Zakonom u slučaju reciprociteta.

Članak 4.
Novčana sredstva za provođenje ovoga Zakona osigurava Republika Hrvatska.

II. OSOBE OBUHVAĆENE ZAŠTITOM
 
I. Ratni vojni invalidi

Članak 5.
Ratni vojni invalid je osoba kojoj je organizam oštećen za najmanje 20% zbog rane ili ozljede koju je dobila:
1. u sastavu oružanih snaga Republike Hrvatske ili izvan njihova sastava pri obavljanju vojnih ili drugih dužnosti po nalogu nadležnih državnih tijela Republike Hrvatske u obrani suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske od 17. kolovoza 1990. do prestanka neprijateljstava ili kao ratni zarobljenik. Ratni vojni invalid je i osoba kojoj je oštećenje organizma nastalo zbog bolesti, a bolest je, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica okolnosti iz ove točke;
1. u sastavu partizanskih odreda, odnosno Jugoslavenske armije ili izvan njihova sastava pri obavljanju vojnih ili drugih dužnosti po naređenju vojnih organa ili organa vlasti od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945;
2. u sastavu hrvatske domovinske vojske mobilizirane od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945., odnosno do otpuštanja iz zarobljeništva, iako je s tim u vezi bila pravomoćno osuđivana nakon 15. svibnja 1945;
3. u sastavu jugoslavenske vojske za vrijeme rata od 6. do 17. travnja 1941. ili kasnije kao ratni zarobljenik u logorima;
4.pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija a koju je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza poslije 15. svibnja 1945. godine.
Ratni vojni invalid je i osoba kojoj je organizam oštećen za najmanje 20% zbog rane, povrede ili ozljede koju je dobila sudjelovanjem u oružanoj akciji zaštite ustavnog poretka ili obrane Republike Hrvatske ili u povodu te akcije od 30. svibnja 1990.

Napomena: prema čl. 77., st. 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Nar. nov., br. 108/96), danom stupanja na snagu tog Zakona prestaje važiti odredba članka 5. st 1. točka 1. i st 2. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Nar. nov., br. 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94 i 108/95).

2. Mirnodopski vojni invalidi

Članak 6.
Mirnodopski vojni invalid je osoba koja je u miru, bez svoje krivnje, ranjena ili ozlijeđena, pa je zbog toga njezin organizam oštećen za najmanje 20% i to:
1. kao djelatna vojna osoba u ·obavljanju specifičnih vojnih dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske (bojeve vježbe, bojevo gađanje, služba straže, situacija bojeve gotovosti i sl.);
2. kao vojna osoba u obavljanju obvezne vojne službe u oružanim snagama Republike Hrvatske ili u svezi s tom službom ili u obavljanju dužnosti u vojnoj školi u svojstvu kadeta koji se osposobljava za oružane snage Republike Hrvatske;
3. kao aktivna vojna osoba u obavljanju specifičnih vojnih dužnosti u Jugoslavenskoj narodnoj armiji (bojeve vježbe bojevo gađanje, služba straže, situacija bojeve gotovosti i sl.) do 8. svibnja 1991;
4. kao vojna osoba u obavljanju obvezne vojne službe u Jugoslavenskoj narodnoj armiji u koju ju je uputilo nadležno tijelo Republike Hrvatske ili u svezi s tom službom, osim ako joj je organizam oštećen neposrednim aktivnim sudjelovanjem u oružanim akcijama protiv Republike Hrvatske. Ne smatra se da su neprijateljski djelovali protiv Republike Hrvatske oni hrvatski državljani koji su kao vojni obveznici upućeni na bojište u sastavu bivše JNA protiv vlastite volje i bez mogućnosti da budu otpušteni ili da pobjegnu iz te vojske;
5. na vojnoj vježbi pričuvnog vojnog sastava Republike Hrvatske ili drugih službi i jedinica organiziranih od strane Ministarstva obrane;
6. pri obavljanju ili u povodu obavljanja zadataka i poslova službe javne sigurnosti legalnih tijela Republike Hrvatske kod kojih je došlo do uporabe vatrenog ili hladnog aružja.
Odredbe stavka 1. točke 1. i 2 ovoga članka primjenjuju se i na pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova i Zbora narodne garde u pogledu oštećenja organizma nastalog u obavljanju stručne obuke u funkciji priprema za obranu Republike Hrvatske.
Nehat se, ne smatra krivnjom u smislu stavka 1. ovoga članka.
Odlazak na bojeve vježbe i bojevo gađanje i povratak s (takove vježbe i gađanja odnosno odlazak na vojnu vježbu i povratak s vojne vježbe ne smatra se obavljanjem specifičnih vojnih dužnosti odnosno vojnom vježbom pričuvnog vojnog sastava u smislu stavka 1. točke 1. i 3., odnosno točke 5. ovoga članka.

Članak 7.
Mirnodopski vojni invalid je i osoba koja je kao vojna osoba nakon 15. svibnja 1945. oboljela ili joj se od ranije postojeća bolest pogoršala, odnosno ispoljila, a bolest je, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica obavljanja obvezne vojne službe ili dužnosti pod okolnostima iz
članka 6. stavka 1. točke 2. i 4. ovoga Zakona, pa je zbog toga njezin organizam oštećen za najmanje 60%.
Mirnodopski vojni invalid koji po osnovi bolesti stekne i koristi prava po ovom Zakonu najmanje pet godina zadržava svojstvo mirnodopskog vojnog invalida ako mu se oštećenje organizma smanji ispod 60%, ali ne niže od 20%.

3. Civilni invalidi rata

Članak 8.
Civilni invalid rata (u daljnjem tekstu: civilni invalid) je osoba kojoj je organizam oštećen za najmanje 20% zbog rane ili ozljede koju je dobila:
1. zlostavljanjem, odnosno lišenjem slobode od strane terorista ili pripadnika Jugoslavenske narodne armije od 17. kolovoza 1990;
2. u svezi s ratnim događajima (bombardiranje, eksplozija ratnog materijala, zalutali metak i sl.);
3. od eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka ratnih operacija;
4. u svezi s diverzantskim, odnosno terorističkim akcijama kojima se ugrožava sigurnost ili ustavni poredak Republike Hrvatske;
5. zlostavljanjem odnosno lišenjem slobode od strane okupatora ili njegovih pomagača za vrijeme drugog svjetskog rata.
Civilni invalid je i osoba kojoj je organizam oštećen za najmanje 60% zbog bolesti a bolest je, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica zlostavljanja odnosno lišenja slobode od strane terorista ili pripadnika Jugoslavenske narodne armije od 17. kolovoza 1990.
Civilni invalid koji po osnovi bolesti stekne i koristi prava po ovom Zakonu najmanje pet godina zadržava svojstvo civilnog invalida ako mu še oštećenje organizma smanji ispod 60%, ali ne niže od 20%.

Članak 9.
Prava utvrđena ovim Zakonom ne mogu ostvariti osobe koje su, u Domovinskom ratu, oštećenje organizma dobile kao pripadnici, pomagaći ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija, odnosno koje su osuđene pravomoćnom sudskom presudom zbog sudjelovanja u neprijateljskim vojnim i paravojnim formacijama ili zbog ugrožavanja ustavnog poretka i sigurnosti Republike Hrvatske, kao i članovi njihovih obitelji.
Prava utvrđena ovim Zakonom ne mogu ostvariti niti osobe koje su se u Domovinskom ratu, same ranile radi izbjegavanja vojne obveze.

4. Sudionici rata

Članak 10.
Sudionik rata, prema ovom Zakonu, je osoba kojoj je na temelju propisa o mirovinskom osiguranju svo vrijeme od prije 9. rujna 1943. do 15. svibnja 1945. uračunato u mirovinski staž u dvostrukom trajanju po osnovi sudjelovanja:
1. u narodnooslobodilačkoj borbi;
2. u sastavu oružanih formacija antifašističkog pokreta odnosno u antifašističkoj borbi u drugim zemljama i savezničkim vojskama;
3. u sastavu hrvatske domovinske vojske mobilizirane od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945., odnosno u zarobljeništvu kao pripadnik hrvatske domovinske vojske u tom razdoblju.

Članak 11.
Sudionik rata prema ovom Zakonu je i osoba:
1. kojoj je na temelju propisa o mirovinskom osiguranju svo vrijeme od prije 29. studenoga 1943. do 15. svibnja 1945. uračunato u mirovinski staž u dvostrukom trajanju po osnovi sudjelovanja u narodnooslobodilačkoj borbi, ako je jugoslavenski državljanin postala na temelju Ugovora o miru s Italijom ili je kao jugoslavenski državljan bila nastanjena na teritoriju koji je tim ugovorom pripojen Jugoslaviji, odnosno koja je na temelju Memoranduma o suglasnosti o slobodnom teritoriju Trsta od 5. listopada 1954. izjednačena u pravima i dužnostima s jugoslavenskim državljanima;
2. kojoj je svojstvo sudionika narodnooslobodilačkog rata utvrđeno po posebnim propisima radi stjecanja materijalne odnosno zdravstvene zaštite.

5. Članovi obitelji

Članak 12.
Zaštita po ovom Zakonu osigurava se članovima obitelji:
1. osobe poginule, umrle ili nestale pod okolnostima iz članka 5. ovoga Zakona;
 2. osobe koja je od rane ili ozljede, dobivene do 15. svibnja 1945. pod okolnostima iz članka 5., stavka 1. točka 1. i 2. ovoga Zakona umrla do 15. svibnja 1946;
 3. osobe poginule, umrle ili nestale pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga Zakona;
 4. osobe koja je od rane, ozljede ili bolesti dobivene pod okolnostima iz članka 6., stavka 1. točke 2. i 4. i članka 7., stavka 1. ovoga Zakona umrla u roku od godinu dana po otpuštanju iz oružanih snaga;
 5. osobe koja je od rane, ozljede ili bolesti dobivene pod okolnostima iz članka 8., stavka 1., točke 1., 2. i 3. i stavka 2. ovoga Zakona umrla u roku od godinu dana od dana prestanka neprijateljstava;
 6. osobe koja je od rane ili ozljede dobivene do 15 svibnja 1945. pod okolnostima iz članka 8., stavka 1., točke 2., 3. i 5. ovoga Zakona umrla do 15. svibnja 1946.
 
Članak 13.
Članovima obitelji, po ovom Zakonu, smatraju se bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, posvojena i pastorčad - članovi uže obitelji, te roditelji, očuh, maćeha i posvojitelji.
Članom uže obitelji, prema ovom Zakonu, smatra se i izvanbračni drug koji s vojnim invalidom, civilnim invalidom odnosno sudionikom rata, ima djece i s njim živi, odnosno do njegove je smrti živio u zajedničkom kućanstvu najmanje godinu dana.

III. PRAVA PO OSNOVI OŠTEĆENJA ORGANIZMA

Članak 14.
Ratni i mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi imaju, po osnovi oštećenja organizma, uz uvjete propisane ovim Zakonom, pravo na:
1. osobnu invalidninu
2. dodatak za njegu i pomoć druge osobe;
3. ortopedski dodatak;
4. profesionalnu rehabilitaciju;
5. kupališno i klimatsko liječenje;
6. pomoć u troškovima liječenja i nabavi ortopedskih pomagala.

Članak 15.
Radi ostvarivanja prava iz ovoga Zakoria vojni i civilni invalidi razvrstavaju se, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma, u deset skupina:
I. grupa - invalidi sa 100% oštećenja organizma kojima je za redovan život potrebna tuđa njega i pomoć druge osobe,
II. grupa - invalidi sa 100%" oštećenja organizma,
III. grupa - invalidi sa 90% oštećenja organizma,
IV. grupa - invalidi sa 80% oštećenja organizma,
V. grupa - invalidi sa 70% oštećenja organizma,
VI. grupa - invalidi sa 60% oštećenja organizma,
VII. grupa - invalidi sa 50% oštećenja organizma,
VIII. grupa - invalidi sa 40% oštećenja organizma,
IX. grupa - invalidi sa 30% oštećenja organizma,
X. grupa - invalidi sa 20% oštećenja organizma.
Oštećenjem organizma, prema ovom članku, smatra se oštećenje nastalo kao posljedica rane, ozljede ili bolesti dobivene pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. ovoga Zakona.
Invalidu koji je zadobio više oštećenja organizma pod različitim okolnostima predviđenim ovim Zakonom, pri ocjenjivanju postotka oštećenja uzimaju se u obzir sva takova oštećenja, a svojstvo se određuje prema oštećenju organizma za koje se, pri ocjenjivanju ukupnoga postotka oštećenja, utvrdi najveći postotak.
Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma osobama kojima je oštećenje organizma nastalo kao posljedica pogoršanja, odnosno ispoljenja bolesti uzima se odgovarajući postotak od cjelokupnog oštećenja organizma s tim da po toj osnovi utvrđeni postotak oštećenja organizma ne može iznositi više od 80%.
 

1. Osobna invalidnina

Članak 16.
Osobna invalidnina određuje se u mjesečnoj svoti prema skupini oštećenja organizma invalida.
Mjesečna svota osobne invalidnine invalida I. skupine određuje se u visini od 100% proračunske osnovice.
Mjesečna svota osobne invalidnine invalida II - X skupine određuje se u postotku od osobne invalidnine invalida I. grupe i to:
__________________________________________________________
Grupa                                           Postotak
__________________________________________________________
II.                                             73,00
III.                                            55,00
IV.                                             41,00
V.                                              29,00
VI.                                             18,00
VII.                                            12,00
VIII.                                           6,00
IX.                                             4,00
X.                                              3,00
__________________________________________________________
 2. Dodatak za njegu i pomoć druge osobe

Članak 17.
Pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe imaju:
1. invalidi I. skupine;
2. invalidi II, III. i IV. skupine kojima je organizam oštećen i neovisno o vojnom, odnosno civilnom invaliditetu koje je oštećenje, zajedno s vojnim odnosno civilnim invaliditetom, jednako oštećenju organizma invalida I. skupine.
Invalidi iz stavka 1. ovoga članka radi ostvarivanja prava na dodatak za njegu i pomoć druge osobe razvrstavaju se u dva stupnja:
1. u prvi stupanj - invalidi I. do IV. skupine, koji su potpuno nesposobni za obavljanje svih životnih potreba i kojima je potrebna neprekidna njega i pomoć od druge osobe;
2. u drugi stupanj - ostali invalidi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.
Osnovica za određivanje dodatka za njegu i pqmoć druge osobe je mjesečna svota osobne invalidnine invalida I. skupine.
Dodatak za njegu i pomoć druge osobe iznosi mjesečno :
1) za prvi stupanj 100% od osnovice
2) za drugi stupanj 66% od osnovice

3. Ortopedski dodatak

Članak 19.
Pravo ne ortopedski dodatak imaju vojni i civilni invalidi kojima je tjelesno oštećenje utvrđeno zbog težih oštećenja organizma koja su neposredna posljedica dobivene rane, ozljede ili bolesti koja je uzrokovala amputaciju ekstremiteta ili teško oštećenje funkcije ekstremiteta ili potpuni gubitak vida na oba oka.
Oštećenja organizma iz stavka 1. ovoga članka razvrstavaju se u četiri stupnja prema težini, vrsti i uzroku oštećenja.


>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE