IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 06/2017. - važeći tekst, NN br. 109/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  

 

 

 IZVOD IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 06/2017.

("Narodne novine", broj 109/17)

Lista preventivno zaštićenih dobara
 

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 06/2017. – Liste preventivno zaštićenih dobara.

II.

U Listu preventivno zaštićenih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 30. 9. 2017. godine unesena su sljedeća preventivno zaštićena (a) nepokretna dobra, (b) pokretna dobra i (c) nematerijalna dobra:

(A) NEPOKRETNA DOBRA

 

Naselje, Adresa Preventivno zaštićeno dobro Prostorne međe Rješenje Broj registra Istek zaštite
Katastarske čestice Katastarske općine

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad GRUBIŠNO POLJE

Veliki Zdenci Arheološko nalazište Crni Lug k.č. 1976/2 Veliki Zdenci Datum: 31. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0135
Urbroj: 532-04-02-02/4-17-1
P-5731 31. 7. 2023.
Velika
Peratovica
Arheološko nalazište Gradina k.č. 1585/309 Dapčevica Datum: 31. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0134
Urbroj: 532-04-02-02/4-17-1
P-5730 31. 7. 2023.
Općina KAPELA
Pavlin Kloštar Arheološko nalazište Pavlinski samostan Svih Svetih – Streza 794/4, 794/3, 794/2, 794/1, 793, 792, 1648/2 Pavlin Kloštar Datum: 2. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0163
Urbroj: 532-04-02-02/4-17-1
P-5737 2. 8. 2023.
Grad BJELOVAR
Gudovac Crkva sv. Petra i Pavla k. č. 1 Gudovac Datum: 1. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0155
Urbroj: 532-04-02-02/3-17-1
P-5733 1. 8. 2021.
Bjelovar Zgrada na Trgu hrvatskih branitelja 14 3521 Bjelovar Datum: 23. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0187
Urbroj: 532-04-02-02/3-17-1
P-5770 23. 8. 2021.
Grad DARUVAR
Daruvar Lječilišni kompleks Daruvarske toplice 412/1, 412/6, 412/7, 412/8, 412/10, 412/11, 415, 416, 417, 418, 419, 420/1, 420/2, 420/3, 421, 423, 424, 425, 427 Daruvar Datum: 1. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0154
Urbroj: 532-04-02-02/3-17-1
P-5734 1. 8. 2021.
Daruvar Vila Gross 902/1 Daruvar Datum: 12. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0228
Urbroj: 532-04-02-02/3-17-1
P-5803 12. 9. 2021.

Brodsko-posavska županija

Općina GARČIN

Trnjani Crkva sv. Marka u cjelini sa župnim stanom k.č.br: 379 i 383
z.k.ul. 146
Trnjani Datum: 18. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0144
Urbroj: 532-04-02-06/1-17-1
P-5728 18. 7. 2021.
Garčin Tradicijska kuća k.č.br. 82, zk.ul. 434 Garčin Datum: 31. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0166
Urbroj: 532-04-02-06/1-17-1
P-5729 31. 7. 2021.
Općina SLAVONSKI ŠAMAC
Slavonski Šamac Crkva sv. Petra i Pavla k.č. 160 (zk. u. 447) Šamac Slavonski Datum: 13. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0194
Urbroj: 532-04-02-06/1-17-1
P-4894 1. 9. 2018.
Grad SLAVONSKI BROD
Slavonski Brod Historicistička katnica »Stare kirurgije« k.č.br. 3198, z.k.ul. 4610 Slavonski Brod Datum: 28. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0192
Urbroj: 532-04-02-06/1-17-1
P-5808 28. 8. 2021.
Općina PODCRKAVLJE
Rastušje Rodna kuća Dragutina Tadijanovića u Rastušju s okućnicom 6/1gr, 102/1, 106/1 Rastušje Datum: 25. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0196
Urbroj: 532-04-02-06/1-17-1
P-4864 25. 8. 2018.

Dubrovačko-neretvanska županija

Općina JANJINA

Janjina Crkva sv. Stjepana s grobljem kat. čest. zgr. 334, 366, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 420 i kat. čest. zem. 2654/1, 2654/2, 2654/3, 2655/1, 2655/2, 3413 Janjina Datum: 17. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0137
Urbroj: 532-04-02-17/14-17-1
P-5711 17. 7. 2021..
Grad DUBROVNIK
Dubrovnik Ljetnikovac Hope .č. 2406 i 2407 k.o. Dubrovnik (čest. zgr. 527, 529, čest. zem. 1251 i 1252 (zk.ul. 475) i čest. zem. 1246, 1249, (zk.ul. 3015) i čest. zem 1247, (zk.ul. 3014)) Dubrovnik Datum: 28. 3. 2017.
Klasa: UP/I- 612-08/17-05/0070
Urbroj: 532-04-02-17/11-17-01
P-5662 28.3. 2020..
Općina ŽUPA DUBROVAČKA
Ćelopeci Ljetnikovac Veseličić čest. zgr. 45, 46 i čest. zem. 411/1, 412, (zk.ul. 94) Čibača Datum: 13. 2. 2017.
Klasa: UP/I- 612-08/17-05/0031
Urbroj: 532-04-02-17/11-17-01
P-5663 13.3. 2020..

Grad Zagreb županija

Grad GRAD ZAGREB

Zagreb Obiteljska kuća arhitekta Vjenceslava Richtera k.č.br. 1795/1 k.o. Črnomerec – nova izmjera, zk.č.br. 692/9 zk.ul. 20362 k.o. Grad Zagreb, označena kao: Dvorište u Ul. Vrhovec br. 38a, površine 800 m2 i 1795/6 k.o. Črnomerec. – nova izmjera, zk.č.br. 692/25 zk.ul. 109837 k.o. Grad Zagreb, označena kao: Park Vrhovec, površine 1484 m2. Črnomerec Datum: 23. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/2017-003/3
Urbroj: 251-18-04-17-4
P-5674 26.6.2021.

Istarska županija

Općina LANIŠĆE

Rašpor Arheološki lokalitet kaštel Rašpor k.č. 3226/3 Trstenik Datum: 23. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0165
Urbroj: 532-04-02-10/9-17-01
P-5781 23. 8. 2023.
Općina GRAČIŠĆE
Škopljak Crkva svete Marije Magdalene k. č. 21 Škopljak Datum: 23. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0815
Urbroj: 532-04-02-10/08-17-02
P-5762 23. 8. 2021.
Općina KRŠAN
Kožljak Kaštel Kožljak k.č. 2/2 ZGR, 2/1 ZGR, 1/ZGR, 28, 29 k.o. Kožljak,; k.č. 31/ZGR, 32/ZGR, 297, 302/1, 302/2 k.o. Mala Kraska Kožljak; Mala Kraska Datum: 25. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0136
Urbroj: 532-04-02-10/6-17-6
P-5797 25. 8. 2021.

Karlovačka županija

Grad DUGA RESA

Sveti Petar Mrežnički Kulturno-povijesna cjelina Sveti Petar Mrežnički k.č. 3558 (zk. ul. 1618), 3559 (zk. ul. 1617), 3557 (zk. ul. 1619), 3560 (zk. ul. 1623), 3561/1 (zk. ul.1624), 3561/2 (zk.ul. 4070), 3561/3 (zk. ul. 4071), 3561/4 (zk. ul. 4072), 3561/5 (zk. ul. 4073), 3561/6 (4074), 3562 (zk. ul. 2938), 3563 (zk. ul. 2941), 3564 (zk. ul. 2942), dio k.č. 3703 (zk. ul. 3690) k.o. Duga Resa 2 i dio k.č. 3633 (zk. ul. 3165) k.o. Duga Resa 2 (rijeka Mrežnica) do k.č. 3519 (zk. ul. 3731) k.o. duga Resa 2 (otok u Mrežnici) te 50 m nizvodno i 90 m uzvodno Duga Resa 2 Datum: 23. 8. 2017.
Klasa: UP/I- 612-08/15-05/0322
Urbroj: 532-04-02-09/7-17-9
P-5766 23. 8. 2021.

Koprivničko-križevačka županija

Općina HLEBINE

Hlebine Arheološko nalazište »Svetinjski breg« 339, 340, 341, 342, 343, 3 te 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179 Hlebine Datum: 9. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0164
Urbroj: 532-04-02-02/4-17-1
P-5742 9. 8. 2023.
Općina KOPRIVNIČKI IVANEC
Koprivnički Ivanec Arheološko nalazište Log-Parag I 3087/36, 3087/345, 3087/432, 3087/433, 3087/435, 4087/535 Koprivnički Ivanec Datum: 11. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0227
Urbroj: 532-04-02-02/4-17-1
P-5804 11. 9. 2023.
Grad KRIŽEVCI          
Ruševac Crkva Predragocjene Krvi Kristove 724 Ruševac Datum: 2. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0156
Urbroj: 532-04-02-02/3-17-1
P-5738 2. 8. 2021.
Križevci Crkva sv. Save k. č. 1045 Križevci Datum: 31. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0151
Urbroj: 532-04-02-02/3-17-1
P-5735 31. 7. 2021.
Križevci Hrvatski narodni dom k. č. 1061/2 Križevci Datum: 31. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0152
Urbroj: 532-04-02-02/3-17-1
P-5732 31. 7. 2021.
Općina DRNJE
Drnje Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije i župni dvor 2327/5, 2327/4, 751, 752, 754/2, 755, 756, 761, 2162, 2327/4 i 2327/5 Drnje Datum: 2. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0153
Urbroj: 532-04-02-02/3-17-1
P-5743 2. 8. 2021.
Općina MOLVE
Molve Stambena tradicijska građevina 867 Molve Datum: 11. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0149
Urbroj: 532-04-02-02/2-17-1
P-5750 11. 8. 2020.

Krapinsko-zagorska županija

Općina KRALJEVEC NA SUTLI

Kraljevec na Sutli Zgrada stare škole 690/3, 690/1 Kraljevec na Sutli Datum: 31. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0170
Urbroj: 532-04-02-03/1-17-6
P-5776 31. 8. 2021.

Međimurska županija

Općina GORIČAN

Goričan Nekropola pod tumulima II 7177/1 Goričan Datum: 15. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0234
Urbroj: 532-04-02-08/6-17-1
P-5813 15. 9. 2023.

Osječko-baranjska županija

Općina PETRIJEVCI

Petrijevci Arheološko nalazište »Popovac« 344/1 (zk.ul. 3701), 344/2 (zk.ul. 3701), 344/3 (zk.ul. 3701), 347/3 (zk.ul. 3564), 347/4 (zk.ul. 3257), 348/1 (zk.ul. 3564), 348/2 (zk.ul. 3257), 349 (zk.ul. 324), 350 (zk.ul. 3792), 351/2 (zk.ul. 1942), 352 Petrijevci Datum: 18. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0139
Urbroj: 532-04-02-05/01-17-01
P-5736 18. 7. 2023.
Petrijevci Arheološko nalazište »Popovac« (zk.ul. 1095), 353 (zk.ul. 1512), 354 (zk.ul. 1325), 355/1 (zk.ul. 3376), 355/2 (zk.ul. 3376), 356/1 (zk.ul. 2957), 356/2 (zk.ul. 2957), 356/3 (zk.ul. 2957), 357/1 (zk.ul. 2381), 357/2 (zk.ul. 2381), 358/1 (zk.ul. 3837), 358/2 (zk.ul. 3837), 358/3 (zk.ul. 3837), 359 (zk.ul. 19), 360 (zk.ul. 3837), 361 (zk.ul. 19), 362 (zk.ul. 19), 363 (zk.ul. 3921), 364 (zk.ul. 1045), 365 (zk.ul. 220), 366 (zk.ul. 366), 367 (zk.ul. 1744), 368 (zk.ul. 3437), 369 (zk.ul. 2871), 370 (zk.ul. 1463), 371 (zk.ul. 245) Petrijevci Datum: 18. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0139
Urbroj: 532-04-02-05/01-17-01
P-5736 18. 7. 2023.
Petrijevci Arheološko nalazište »Karaševo 1« 2187/1 (zk.ul. 2062), 2187/2 (zk.ul. 2062), 2187/3 (zk.ul. 2062), 2188/1 (zk.ul. 234), 2188/2 (zk.ul. 234), 2188/3 (zk.ul. 234), 2189/1 (zk.ul. 2142), 2189/2 (zk.ul. 2142), 2189/3 (zk.ul. 2142), 2190/1 (zk.ul. 229), 2190/2 (zk.ul. 229), 2190/3 (zk.ul. 229), 2191/1 (zk.ul. 1906), 2191/2 (zk.ul. 1906), 2191/3 (zk.ul. 1906), 2192/1 (zk.ul. 256), 2192/2 (zk.ul. 256), 2192/3 (zk.ul. 256), 2193/1 (zk.ul. 1395), 2193/2 (zk.ul. 1395), 2193/3 (zk.ul. 1395), 2194/1 (zk.ul. 879), 2194/2 (zk.ul. 879), 2194/3 (zk.ul. 879), 3520/1 (zk.ul. 3792), 3520/2 (zk.ul. 3792), 3520/3 (zk.ul. 3792) Petrijevci Datum: 18. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0138
Urbroj: 532-04-02-05/01-17-01
P-5757 18. 7. 2023.
Petrijevci Arheološko nalazište »Karaševo 2« 1042 (zk.ul. 2065), 2152/1 (zk.ul. 3713), 2152/2 (zk.ul. 3713), 2153/1 (zk.ul. 2322), 2153/2 (zk.ul. 2322), 2153/3 (zk.ul. 2322), 2153/4 (zk.ul. 2322), 2154/1 (zk.ul. 1193), 2154/2 (zk.ul. 1193), 2154/3 (zk.ul. 1193), 2154/4 (zk.ul. 1193), 2155/1 (zk.ul. 3024), 2155/2 (zk.ul. 3024), 2155/3 (zk.ul. 3024), 2155/4 (zk.ul. 3024), 2156/1 (zk.ul. 62), 2156/2 (zk.ul. 62), 2156/3 (zk.ul. 62), 2156/4 (zk.ul. 62), 2157/1 (zk.ul. 1141), 2157/2 (zk.ul. 1141), 2157/3 (zk.ul. 1141), 2157/4 (zk.ul. 1141), 2158/1 (zk.ul. 62), 2158/2 (zk.ul. 62), 2158/3 (zk.ul. 62), 2159/1 (zk.ul. 2462), 2159/2 (zk.ul. 2462), 2159/3 (zk.ul. 2462), 2160 (zk.ul. 145), 2161/1 (zk.ul. 1083), 2161/2 (zk.ul. 1083), 2161/3 (zk.ul. 1083), 2162/1 (zk.ul. 3170), 2162/2 (zk.ul. 3170), 2162/3 (zk.ul. 3170), 2163/1 (zk.ul. 2642), 2163/2 (zk.ul. 2642), 2163/3 (zk.ul. 2642), 2164/1 (zk.ul. 3258), 2164/2 (zk.ul. 3258), 2164/3 (zk.ul. 3258), 2165 (zk.ul. 584), 2166/1 (zk.ul. 3088), 2166/2 (zk.ul. 3088), 2166/3 (zk.ul. 3088), 2167/1 (zk.ul. 3496), 2167/2 (zk.ul. 3496), 2167/3 (zk.ul. 3496), 3392/30 (zk.ul. 3490), 3471 (zk.ul. 3792), 3526/4 (zk.ul. 3792) Petrijevci Datum: 31. 8. 2017
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0201
Urbroj: 532-04-02-05/11-17-01
P-5810 31. 8. 2023.
Petrijevci Arheološko nalazište »Starac« 2220/1 (zk.ul. 845), 2220/2 (zk.ul. 4423), 2220/3 (zk.ul. 4423), 2221/1 (zk.ul. 3801), 2221/2 (zk.ul. 3801) Petrijevci Datum: 18. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0141
Urbroj: 532-04-02-05/01-17-01
P-5740 18. 7. 2023.
Petrijevci Arheološko nalazište »Španice« 462/1 (zk.ul. 900), 462/2 (zk.ul. 900), 462/3 (zk.ul. 900), 470 (zk.ul. 3217), 471/1 (zk.ul. 2957), 471/2 (zk.ul. 2957), 471/3 (zk.ul. 2957), 472/1 (zk.ul. 264), 472/2 (zk.ul. 264), 472/3 (zk.ul. 264), 472/4 (zk.ul. 264), 473/1 (zk.ul. 2530), 473/2 (zk.ul. 1392), 473/3 (zk.ul. 2530), 473/4 (zk.ul. 2530), 473/5 (zk.ul. 2530), 473/6 (zk.ul. 1392), 474/1 (zk.ul. 382), 474/2 (zk.ul. 382), 552 (zk.ul. 3182), 553 (zk.ul. 3253), 554 (zk.ul. 1731), 555/1 (zk.ul. 955), 555/2 (zk.ul. 955), 556/1 (zk.ul. 3429), 556/2 (zk.ul. 3429), 556/3 (zk.ul. 3429), 559 (zk.ul. 385), 560/1 (zk.ul. 1323), 560/2 (zk.ul. 1323), 561 (zk.ul. 745), 562 (zk.ul. 3382), 3436/1 (zk.ul. 3792), 3436/2 (zk.ul. 3792), 3436/3 (zk.ul. 3792), 3436/4 (zk.ul. 3792), 3437/1 (zk.ul. 3792), 3437/2 (zk.ul. 3792), 3438/1 (zk.ul. 3792), 3438/2 (zk.ul. 3792) Petrijevci Datum: 18. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0140
Urbroj: 532-04-02-05/01-17-01
P-5761 18. 7. 2023.
Petrijevci Arheološko nalazište »Volosavo« 338/4 (zk.ul. 3815), 338/14 (zk.ul. 3815), 338/15 (zk.ul. 3815), 341/3 (zk.ul. 4413), 341/4 (zk.ul. 233) Petrijevci Datum: 18. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0142
Urbroj: 532-04-02-05/01-17-01
P-5741 18. 7. 2023.
Općina POPOVAC          
Popovac Krst k.č.3307 ( zk.ul. 876 ) Popovac Datum: 31. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0200
Urbroj: 532-04-02-05/11-17-1
P-5800 31. 8. 2021.

Primorsko-goranska županija

Grad VRBOVSKO

Liplje Grobljanska kapela Sv. Leonarda k.č. 1525, a čije su prostorne međe k.č. 1524 Rim Datum: 05. 9. 2017.
Klasa: UP/I 612.08/17-05/0211
Urbroj: 532-04-02-11/5-17-2
P-5799 5. 9. 2020.

Sisačko-moslavačka županija

Općina MARTINSKA VES

Desni Dubrovčak Skupina tradicijskih građevina 91/3 (zk. ul. 359), 105 (zk. ul. 1644), 152 (zk. ul. 87), 158 (zk. ul. 1409), 169 (zk. ul. 216), 178 (zk. ul. 398), 193 (zk. ul. 1249), 226 (zk. ul. 8), 249 (zk. ul. 37), 299 (zk. ul. 843), 328 (zk. ul. 1443), 339/1 (zk. ul. 353), 342 (zk. ul. 347), 358/2 (zk. ul. 3), 376/1 (zk. ul. 1121), 381 (zk. ul. 64), 386 (zk.ul. 309) Desno Željezno Datum: 11. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0222
Urbroj: 532-04-02-04/2-17-7
P-5812 11. 9. 2020.
Tišina
Kaptolska
Tradicijska kuća u Tišini Kaptolskoj 41a k.č. 839/1, z.k.ul. 8 Bok Palanječki Datum: 29. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0108
Urbroj: 532-04-02-04/2-17-6
P-5788 29. 8. 2020.
Općina SUNJA          
Bistrač Tradicijska kuća u Bistraču br. 32 katastarska čestica 10/1, z.k.ul. 8 Bistrač Datum: 3. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0064
Urbroj: 532-04-02-04/2-17-5
P-5708 3. 7. 2020.

Varaždinska županija

Grad VARAŽDINSKE TOPLICE

Varaždinske Toplice Crkva sv. Duha 271/5, 271/6;272 Varaždinske Toplice Datum: 8. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0226
Urbroj: 532-04-02-08/6-17-1
P-4858 8. 9. 2018.

Virovitičko-podravska županija

Grad VIROVITICA

Virovitica Arheološko nalazište Đota II. 3006/2, 3006/1, 3004/2, 3004/1, 2998, 2999 i 3000, 3001 i 3002,; 3273, 3276, 3279, 3277 i 3278 Virovitica;Virovitica-grad Datum: 21. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0238
Urbroj: 532-04-02-07/4-17-3
P-5819 21. 9. 2023.

Vukovarsko-srijemska županija

Općina TOMPOJEVCI

Mikluševci Crkva sv. Oca Nikolaja 841 (z.k.ul.br.22) Mikluševci Datum: 11. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0116
Urbroj: 532-04-02-19/1-17-1
P-5696 11. 7. 2021..
Općina BOGDANOVCI
Petrovci Kuća s tradicijskom okućnicom k.č.br. 398 (z.k.ul.br. 1559) Petrovci Datum: 7. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0218
Urbroj: 532-04-02-19/1-17-1
P-5802 7. 9. 2021.
Grad ILOK
Ilok Prizemnica 80 (zk. ul. 5444) Ilok Datum: 5. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/14-05/0020
Urbroj: 532-04-02-19/1-17-4
P-4723 5. 9. 2018.
Ilok Rodna kuća Julija Benešića 149 (zk. ul. 951) Ilok Datum: 5. 9. 2017
Klasa: UP/I-612-08/14-05/0058
Urbroj: 532-04-02-19/1-17-4
P-4760 5. 9. 2018.

Zadarska županija

Grad OBROVAC

Gornji Karin Arheološko nalazište Sv. Vid prostorne međe k. č.: 6206 (po staroj izmjeri dio 1666/1, zk. ul. 4338, 7845 m2) Gornji Karin Datum: 7. 9. 2017.
Klasa: 612-08/17-05/0217
Urbroj: 532-04-02-13/8-17-01
P-5798 7. 9. 2023.
Grad BENKOVAC
Kolarina Crkva Sv. Paraskeve (Petke) č.zgr. 62/1 (Zk.ul. 412) i 62/2 k.o. Perušić (Zk.ul. 413), Perušić Benkovački Datum: 5. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0209
Urbroj: 532-04-02-13/7-17-1
P-5796 5. 9. 2021.
Brgud Crkva Sv. Prepodobnog Lazara k.č. 1, 2 i 4/2 Brgud Datum: 5. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0210
Urbroj: 532-04-02-13/7-17-1
P-5795 5. 9. 2021.
Pristeg Ostaci crkve sv. Frane na groblju k.č.zgr.1 (Zk.ul. 126) Pristeg Datum: 6. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0214
Urbroj: 532-04-02-13/7-17-1
P-5801 6. 9. 2021.
Grad NIN
Grbe Ostaci gospodarskog kompleksa Manfrin dio 352 (z. k. ul. 379, 12 110 m2), 289/1 (z. k. ul. 380, 337 m2), 286 (z. k. ul. 340, 90 m2), 288 (z. k. ul. 144, 44 m2), 287 (z. k. ul. 575, 34 m2) 289/2 (z. k. ul. 427, 154 m2), 291 (z. k. ul. 380, 1156 m2), 230 (z. k. ul. 97, 251 m2), 231 (z. k. ul. 620, 64 m2), 233 (z. k. ul. 64, 123 m2), 234 (z. k. ul. 26, 26 m2), 235 (z. k. ul. 212, 84 m2), 236 (z. k. ul. 76, 14 m22), 237 (z. k. ul. 607, 43 m2), 238 (z. k. ul. 356, 119 m2), 239 (z. k. ul. 333, 17 m2), 240 (z. k. ul. 569, 301 m2) Grbe Datum: 20. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0060
Urbroj: 532-04-02-13/8-17-01
P-5715 20. 7. 2021.

Zagrebačka županija

Grad JASTREBARSKO

Jastrebarsko Lovačka čeka grofa Stjepana ErdÖdyja k. č. br. 2934 (zk. ul. 2294) Jastrebarsko Datum: 10. 8. 2017.
Klasa: 612-08/17-05/0168
Urbroj: 532-04-01-01/12-17-1
P-5746 10. 8. 2021.
Grad SVETI IVAN ZELINA
Salnik Parohijska crkva sv. Petke u Salniku k. č. br. 699 (zk. ul. 43) Salnik Datum: 11. 8. 2017.
Klasa: 612-08/17-05/0171
Urbroj: 532-04-02-01/12-17-1
P-5745 11. 8. 2021.
Općina PRESEKA
Preseka Župna crkva sv. Petra apostola k.č.br. 2713, (zk.ul. br. 87) Preseka Datum: 18. 9. 2017.
Klasa: 612-08/17-05/0205
Urbroj: 532-04-02-01/12-17-1
P-5820 18. 9. 2021.

 

(B) POKRETNA DOBRA

 

Naselje, Smještaj / Pohranjeno Preventivno zaštićeno dobro / Skupina dobara Rješenje Broj registra Istek zaštite

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad: GRUBIŠNO POLJE

Grubišno Polje Inventar crkve sv. Josipa Datum: 31. 7. 2017.
Klasa: UP/l-612-08/17-05/0403
Urbroj: 532-04-02-02/2-17-1
P-5744 31. 7. 2021.
Grad: ČAZMA
Bojana Orgulje u crkvi sv. Franje Ksaverskog Datum: 26. 7. 2017.
Klasa: UP/l-612-08/17-05/0150
Urbroj: 532-04-02-02/2-17-1
P-5721 26. 7. 2021.

Brodsko-posavska županija

Općina: SIBINJ

Grgurevići Orgulje u župnoj crkvi sv.Filipa i Jakova Datum: 4. 9. 2017
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0207
Urbroj: 532-04-02-06/1-17-1
P-5807 4. 9. 2021.
Općina: SIKIREVCI
Sikirevci Slika Bogorodice s Djetetom (Snježna Gospa) iz crkve sv. Nikole Datum: 7. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0216
Urbroj: 532-04-02-06/1-17-2
P-5793 7. 9. 2021.
Sikirevci Slika sv. Karla Boromejskog u župnoj crkvi sv. Nikole Datum: 7. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0215
Urbroj: 532-04-02-06/1-17-2
P-5794 7. 9. 2021.

Dubrovačko-neretvanska županija

Općina: MLJET

Goveđari Četrnaest bakroreza sa scenama Križnog puta Datum: 10. 7. 2017.
Klasa: UP
Urbroj: 532-04-02-17/7-17-01
P-5712 10. 7. 2021.
Babino Polje Inventar crkve sv. Vlaha Datum: 21. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0239
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5815 21. 9. 2021.
Grad: DUBROVNIK
Dubrovnik Dva kipa anđela Datum: 11. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0173
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5752 11. 8. 2021.
Dubrovnik Kompozicija Božji grob Datum: 8. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0223
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5791 8. 9. 2021.
Lopud Namještaj sakristije crkve Gospe od Šunja Datum: 7. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0221
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-1
P-5784 7. 9. 2021.
Dubrovnik Oltarna pala Bogorodica s Djetetom, sv. Lucijom i sv. Vlahom Datum: 17. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0177
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5751 17. 8. 2021.
Dubrovnik Oltarna pala sv. Augustin Datum: 14. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0230
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5805 14. 9. 2021.
Dubrovnik Oltarni retabl crkve sv. Roka Datum: 14. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0232
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5806 14. 9. 2021.
Dubrovnik Predoltarnik s Marijin monogramom Datum: 11. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0172
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5749 11. 8. 2021.
Kliševo Retabl glavnog oltara crkve sv. Mihovila u Kliševu Datum: 21. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/ 0179
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5754 21. 8. 2021.
Dubrovnik Slika Bogorodica s Djetetom Datum: 21. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/ 0183
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5755 21. 8. 2021.
Dubrovnik Slika Poklonstvo kraljeva Datum: 23. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0189
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5758 23. 8. 2021.
Dubrovnik Slika Pokolj nevine dječice Datum: 23. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0188
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5759 23. 8. 2021.
Dubrovnik Šest rukopisa iz Arhiva Dubrovačke biskupije Datum: 10. 7. 2017.
Klasa: 612-08/17-05/0117
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5697 10. 7. 2021.
Grad: KORČULA
Korčula Kodeks svetog Aurelija Augustina Datum: 11. 7. 2017.
Klasa: 612-08/17-05/0118
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5698 11. 7. 2021..
Pupnat Oltarna pala sv. Obitelj Datum: 8. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0224
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5789 8. 9. 2021.
Općina: KONAVLE
Pločice Oltarna pala Bogorodica s Djetetom i svecima Datum: 8. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0225
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5790 8. 9. 2021.
Općina: OREBIĆ
Orebić Oltarna pala Gospa Delorita Datum: 28. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0195
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5768 28. 8. 2021.
Općina: STON
Ston Oltarna pala sv. Jeronim Datum: 5. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/16-05/9208
Urbroj: 532-04-02-17/7-16-01
P-5777 5. 9. 2021.
Ston Skulptura Krista Datum: 6. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/16-05/0213
Urbroj: 532-04-02-17/7-16-01
P-5783 6. 9. 2021.
Općina: DUBROVAČKO PRIMORJE
Slano Oltarna pala sv. Petar na tronu Datum: 14. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0175
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5753 14. 8. 2021.
Slano Slika sv. Petar i Pavao Datum: 11. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0174
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5747 11. 8. 2021.
Općina: ŽUPA DUBROVAČKA
         
Mlini Slika Obrezanje Kristovo Datum: 16. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0176
Urbroj: 532-04-02-17/8-17-01
P-5748 16. 8. 2021.

Grad Zagreb županija

Grad: GRAD ZAGREB

Zagreb Korespodencija Augusta i Slave Šenoe Datum: 7. 7. 2017.
Klasa: 612-08/17-03/13
Urbroj: 251-18-04-17-02
P-5685 7. 7. 2021.
Zagreb Orgulje u župnoj crkvi sv.Marka Ev.u Jakuševcu Datum: 20. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-003/17
Urbroj: 251-18-04-17-01
P-5814 20. 9. 2021.
Zagreb Zbirka narodnih nošnji Posudionice i radionice narodnih nošnji Datum: 6. 7. 2017.
Klasa: 612-08/17-03/12
Urbroj: 251-18-04-17-02
P-5684 6. 7. 2021.
Zagreb Zbirka tekstilnih predmeta Židovske općine Zagreb Datum: 1. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-12/0347
Urbroj: 251-18-04-17-01
P-5771 1. 9. 2020.

Istarska županija

Općina: PIĆAN

Pićan Crkvena zastava bratovštine sv. Mihovila Datum: 12. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0229
Urbroj: 532-04-02-10/7-17-01
P-5809 12. 9. 2021.
Pićan Oltar sv. Nicefora mučenika i sv. Nicefora biskupa Datum: 1. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0203
Urbroj: 532-04-02-10/7-17-01
P-5780 1. 9. 2021.
Grad: BUZET
Buzet Dva drvena rezbarena polikromirana oltara Datum: 19. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0143
Urbroj: 532-04-02-10/6-17-01
P-5717 19. 7. 2021.
Grad: PULA – POLA
Pula Knjiga »Die Propheten alle deudsch« Datum: 14. 9. 2017
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0233
Urbroj: 532-04-02-10/7-17-02
P-5811 14. 9. 2021.
Grad: VODNJAN – DIGNANO
Vodnjan Oltarna pala »Sv. Marko i sv. Stjepan« Datum: 25. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0157
Urbroj: 532-04-02-10/6-17-01
P-5718 25. 7. 2020.
Općina: KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE-S. DOMENICA
Kaštelir Slika Bogorodica od sedam žalosti sa svecima Datum: 1. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0167
Urbroj: 532-04-02-10/7-17-01
P-5760 1. 8. 2020.

Karlovačka županija

Grad: KARLOVAC

Karlovac Crkveni inventar župne crkve Majke Božje Snježne Datum: 21. 9. 2017
Klasa: UP/I- 612-08/17-05/0191
Urbroj: 532-04-02-09/6-17-01
P-5818 21. 9. 2021.
Karlovac Karlovac, Knjižna građa Franjevačkoga samostana Datum: 22. 8. 2017
Klasa: UP/I- 612-08/14-05/0181
Urbroj: 532-04-02-09/6-17-02
P-5763 22. 8. 2021.
Karlovac Knjižna građa Karlovački kalendari Gradske knjižnice »Ivan Goran Kovačić« u Karlovcu Datum: 24. 8. 2017
Klasa: UP/I- 612-08/17-05/0169
Urbroj: 532-04-02-09/6-17-02
P-5782 24. 8. 2021.

Koprivničko-križevačka županija

Grad: KRIŽEVCI

Vojakovac Ikonostas u crkvi sv. Velikomučenika Georgija Datum: 26. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0133
Urbroj: 532-04-02-02/2-17-01
P-5726 26. 7. 2021.
Križevci Inkunabule i knjige 16. i 17. stoljeća Datum: 26. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0131
Urbroj: 532-04-02-02/2-17-1
P-5722 26. 7. 2021.
Općina: RASINJA        
Veliki Poganac Inventar crkve sv. Velikomučenika Georgija Datum: 26. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0128
Urbroj: 532-04-02-02/2-17-01
P-5727 26. 7. 2021.
Rasinja Sakralni inventar crkve Našašća Sv. Križa Datum: 26. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0129
Urbroj: 532-04-02-02/2-17-1
P-5724 26. 7. 2021.
Grad: ĐURĐEVAC
Đurđevac Sakralni inventar crkve sv. Rozalije Datum: 26. 7. 2017.
Klasa: UP/l-612-08/17-05/0132
Urbroj: 532-04-02-02/2-17-1
P-5723 26. 7. 2021.
Općina: SOKOLOVAC
Srijem Sakralni inventar crkve sv. Vida Datum: 26. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0130
Urbroj: 532-04-02-02/2-17-1
P-5725 26. 7. 2021.

Krapinsko-zagorska županija

Grad: OROSLAVJE

Oroslavje Sakralni inventar župne crkve u Oroslavju Datum: 4. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-04/1689
Urbroj: 532-04-02-03/2-17-2
P-5739 4. 8. 2021.

Požeško-slavonska županija

Grad: PAKRAC

Pakrac Oltar sv. Antuna Padovanskog Datum: 13. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0126
Urbroj: 532-04-02-07/2-17-3
P-5699 13. 7. 2020.
Pakrac Oltar sv. Josipa Datum: 13. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0125
Urbroj: 532-04-02-07/2-17-3
P-5700 13. 7. 2020.

Primorsko-goranska županija

Općina: PUNAT

Punat Oltar Presvetog Trojstva Datum: 7. 9. 2017.
Klasa: Klasa: UP/I-612-08/17-05/0219
Urbroj: Ur. broj: 532-04-02-11/3-17-1
P-5786 7. 9. 2021.
Grad: KRK
Krk Pluvijal Datum: 24. 7. 2017.
Klasa: Klasa: UP/I-612-08/17-05/0112
Urbroj: Ur. broj: 532-04-02-11/3-17-1
P-5716 24. 7. 2021.
Općina: BAŠKA
Draga Bašćanska Slika »Sveta Obitelj sa sv. Ivanom Evanđelistom« Datum: 8. 9. 2017.
Klasa: Up/I-612-08/17-05/0220
Urbroj: 532-04-02-11/3-17-1
P-5792 8. 9. 2021.
Grad: RIJEKA
Rijeka Slike Gustava Klimta, Ernsta Klimta i Franza Matscha Datum: 10. 7. 2017.
Klasa: Up/I-612-08/17-05/0092
Urbroj: 532-04-02-11/3-17-1
P-5709 10. 7. 2021.

Sisačko-moslavačka županija

Općina: LEKENIK

Stari Farkašić Bočni oltari BDM i sv. Antuna pustinjaka u župnoj crkvi Pohoda BDM Datum: 13. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0248
Urbroj: 532-04-02-04/1-17-1
P-4814 13. 8. 2021.
Grad: NOVSKA
Plesmo Etnografska zbirka Vukalović Datum: 25. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0148
Urbroj: 532-04-02-04/2-17-1
P-5719 25. 7. 2018.

Splitsko-dalmatinska županija

Grad: TROGIR

Trogir Drveni oltar s predoltarnikom iz crkve sv. Nikole na Čiovu Datum: 1. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0202
Urbroj: 532-04-02-16/4-17-1
P-5785 1. 9. 2021.
Trogir Oltar Imena Marijina Datum: 30. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0197
Urbroj: 532-04-02-16/4-17-1
P-5769 30. 8. 2021.
Grad: OMIŠ
Donji Dolac Inventar Banića kule Datum: 1. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0204
Urbroj: 532-04-02-15/16-17-1
P-5772 1. 9. 2021.
Općina: NEREŽIŠĆA
Nerežišća Knjiga Nikole Dimitrovića »Sedam salam pokorgnyeh craglia Davida« Datum: 24. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0190
Urbroj: 532-04-02-15/12-17-1
P-5774 24. 8. 2020.
Nerežišća Oltarna pala Navještenja Marijina Datum: 12. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0122
Urbroj: 532-04-02-15/12-17-1
P-5705 12. 7. 2020.
Grad: SUPETAR
Škrip Sakristijski ormar Datum: 10. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0111
Urbroj: 532-04-02-15/12-17-1
P-5702 10. 7. 2020.
Škrip Zbirka liturgijskih predmeta iz crkve sv. Jelene Datum: 11. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0093
Urbroj: 532
P-5683 11. 7. 2021.
Grad: SPLIT
Split Skulptura Imago Pietatis Datum: 10. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0110
Urbroj: 532-04-02-15/12-17-1
P-5687 10. 7. 2020.
Općina: POSTIRA
Dol Zbirka 38 knjiga iz Župnog ureda Datum: 06. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0212
Urbroj: 532-04-02-15/12-17-01
P-5787 6. 9. 2020.

Šibensko-kninska županija

Grad: ŠIBENIK

Šibenik Antependij iz crkve sv. Ane Datum: 21. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0180
Urbroj: 532-04-02-14/8
P-5765 21. 8. 2021.
Općina: TISNO
Tisno Slika Gospe od Karavaja Datum: 28. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0193
Urbroj: 532-04-02-14/08
P-5773 28. 8. 2020.

Vukovarsko-srijemska županija

Grad: OTOK

Otok Inventar crkve sv. Antuna Padovanskog Datum: 28. 8. 2017
Klasa: UP/I-612-08/14-05/0072
Urbroj: 532-04-02-19/1-17-2
P-4777 28. 8. 2018

Zadarska županija

Općina: NOVIGRAD

Novigrad Dijelovi oltarne pale Datum: 17. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0127
Urbroj: 532-04-02-13/6-17-1
P-5706 17. 7. 2021.
Grad: BENKOVAC
Nadin Etnografska zbirka Šime (Mime) Odžakovića Datum: 22. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0184
Urbroj: 532-04-02-13/7-17-1
P-5767 22. 8. 2021.
Općina: KUKLJICA
Kukljica Glavni oltar Datum: 22. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0182
Urbroj: 532-04-02-13/6-17-1
P-5764 22. 8. 2021.
Općina: PAKOŠTANE
Pakoštane Kadionica Datum: 19. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0236
Urbroj: 532-04-02-13/6-17-1
P-5816 19. 9. 2020.
Pakoštane Kadionica Datum: 19. 9. 2017
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0235
Urbroj: 532-04-02-13/5-17-1
P-5817 19. 9. 2021.
Grad: ZADAR
Zapuntel Kipovi anđela lučonoša iz župne crkve Rođenja Blažene Djevice Marije Datum: 13. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0124
Urbroj: 532-04-02-13/5-17-1
P-5707 13. 7. 2021.
Zadar Knjiga Inv.broj.: 12513, DE SAXOFERRATO Bartoli, Bartovala in Primam... Datum: 18. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0178
Urbroj: 532-04-02-13/5-17-1
P-5756 18. 8. 2021.
Zadar Knjižna građa – dvije knjige iz knjižnice Samostana sv. Frane Datum: 16. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0120
Urbroj: 532-04-02-13/5-17-1
P-5710 12. 7. 2021.
Zadar Knjižna građa – šest svezaka sa deset naslova rijetkih knjiga iz Znanstvene knjižnice Zadar Datum: 10. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0109
Urbroj: 532-04-02-13/5-17-2
P-5686 10. 7. 2021.
Kožino Oltarna slika »Bogorodica od Bezgrešnog Začeća sa sv. Mihovilom i sv. Jeronimom« Datum: 12. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0121
Urbroj: 532-04-02-13/5-17-1
P-5704 12. 7. 2021.
Olib Slika Uznesenje Marijino Datum: 12. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0119
Urbroj: 532-04-02-13/6-17-1
P-5703 12. 7. 2021.
Zadar Zbirka novovjekovnog stakla sa lokaliteta rt Ratac na Koločepu Datum: 1. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0198
Urbroj: 532-04-02-13/3-17-2
P-5775 1. 9. 2020.
Općina: PREKO
Lukoran Slika Bogorodica s Djetetom i svecima Datum: 20. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0145
Urbroj: 532-04-02-13/6-17-1
P-5713 20. 7. 2021.
Općina: PAŠMAN
Mrljane Slika Čudo sv. Antuna Padovanskog Datum: 20. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0146
Urbroj: 532-04-02-13/6-17-1
P-5714 20. 7. 2021.

Zagrebačka županija

Grad: VELIKA GORICA

Novo Čiće Bočni oltar Majke Božje i bočni oltar sv. Antuna Padovanskog u župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja Datum: 31. 8. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0199
Urbroj: 532-04-02-01/11-17-1
P-5778 31. 8. 2021.
Velika Gorica Orgulje u župnoj crkvi Navještenja Marijina Datum: 12. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0123
Urbroj: 532-04-02-01/11-17-1
P-5701 12. 7. 2021.
Grad: VRBOVEC
Vrbovec Orgulje u crkvi sv. Vida Datum: 4. 9. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0206
Urbroj: 532-04-02-01/11-17-1
P-5779 4. 9. 2021.

 

(C) NEMATERIJALNA DOBRA

 

Naselje, Smještaj / Pohranjeno Preventivno zaštićeno dobro / Skupina dobara Rješenje Broj registra Istek zaštite

Splitsko-dalmatinska županija

Općina: PUČIŠĆA

Pučišća Umijeće ručnog klesanja kamena u sklopu Klesarske škole Datum: 28. 7. 2017.
Klasa: UP/I-612-08/17-05/0160
Urbroj: 532-04-02-15/15-17-1
P-5720 28. 7. 2021.
 
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox