PROPISI.hr

PRAVILNIK O PRIJAMU I POSTUPANJU S UHIĆENIKOM I PRITVORENIKOM TE O EVIDENCIJI PRITVORENIKA U PRITVORSKOJ POLICIJSKOJ JEDINICI - urednički pročišćeni tekst, NN br. 88/2009 i 78/2014

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

Na temelju članka 111. stavka 5. i članka 113. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj: 152/2008.) ministar unutarnjih poslova donosi:
 
PRAVILNIK O PRIJAMU I POSTUPANJU S UHIĆENIKOM I PRITVORENIKOM TE O EVIDENCIJI PRITVORENIKA U PRITVORSKOJ POLICIJSKOJ JEDINICI

 
(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 88/09 i 78/14)

I. UVODNE ODREDBE
 
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se:
1. postupak s uhićenikom prije dovođenja pritvorskom nadzorniku;
2. prijam uhićenika u pritvorsku policijsku jedinicu:
– postupanje s maloljetnim osobama,
– postupanje s uhićenikom za kojeg je izdan europski uhidbeni nalog;

3. postupanje s pritvorenikom:
– zdravstvena zaštita,
– pravo na stručnu pomoć branitelja,
– pravo stranca na kontakt s konzularnim i diplomatskim predstavnicima,
– ostala prava,
– sigurnost osoba u pritvoru,
– postupak puštanja na slobodu,
– postupanje s privremeno oduzetim predmetima;
4. evidencija uhićenih i pritvorenih osoba;
5. način obavljanja poslova osiguranja pritvorske policijske jedinice:
– dežurstvo,
– unutarnje osiguranje,
– pretraga,
– izvođenje, premještaj i dovođenje uhićenika ili pritvorenika,
– vanjsko osiguranje,
– posebne obveze policijskih službenika koji obavljaju osiguranje pritvorske policijske jedinice;
6. nadzor nad radom pritvorske policijske jedinice,
7. tehnički i sanitarni standardi opremanja pritvorske policijske jedinice.
Ako drukčije nije propisano ovim Pravilnikom, odredbe o postupanju s pritvorenikom, primjenjuju se na uhićenika koji je predan pritvorskom nadzorniku.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 
Članak 2.
Prema osobi lišenoj slobode mora se postupati sukladno ratificiranim međunarodnim konvencijama, ustavnim i zakonskim odredbama koje reguliraju pravni status osobe lišene slobode prije pravomoćnosti sudske odluke.
Prema maloljetnim osobama, mlađim punoljetnim osobama i osobama s duševnim smetnjama iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se i odredbe posebnih zakona.
 
Članak 3.
Pritvor se mora izvršavati tako da se ne vrijeđa osobu i dostojanstvo pritvorenika, čuvajući njegovo tjelesno i duševno zdravlje, vodeći pri tome računa da se ispuni svrha zbog koje je pritvor određen te održi potreban red u pritvorskoj policijskoj jedinici.
 
Članak 4.
Pritvorenikova sloboda i prava mogu biti ograničeni u mjeri potrebnoj da se ostvari svrha radi koje je određen pritvor, spriječi bijeg pritvorenika, spriječi počinjenje kaznenog djela te otkloni opasnost po život i zdravlje ljudi.
 
Članak 5.
Pritvoreniku se osigurava ravnopravan položaj tijekom izdržavanja pritvora neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
 
Članak 6.
Pritvorenik ne smije biti izložen torturi ili okrutnom i nehumanom postupanju.
 
Članak 7.
Pritvorenik, ni uz njegov pristanak, ne smije biti predmet medicinskog ili znanstvenog eksperimenta.
 
Članak 8.
Pritvoreniku će se odmah pružiti neophodna zdravstvena zaštita.
 
Članak 9.
Pritvorski nadzornik odgovoran je za pravilnu primjenu propisa o postupanju prema pritvoreniku te je obvezan upozoriti pritvorenika na njegova prava i obveze tijekom provedbe mjere pritvora.
 
II. POSTUPAK S UHIĆENIKOM PRIJE DOVOĐENJA PRITVORSKOM NADZORNIKU
 
Članak 10.

Policijski službenik uhićenika upoznaje s njegovim pravima sukladno članku 7. stavku 2. točkama 1. do 4. Zakona o kaznenom postupku.
Pouku iz stavka 1. ovog članka uhićeniku je potrebno dati na njemu razumljiv način.
Ako je uhićenik maloljetna osoba, o njegovu uhićenju odmah moraju biti obaviješteni roditelj, skrbnik ili centar za socijalnu skrb.
Iznimno, u pouci iz stavka 1. ovoga članka, ne mora se izreći točan naziv kažnjivog djela, već ga je dovoljno pobliže odrediti ako je osoba zatečena u počinjenju tog djela.
Kad je uhićenik gluha ili nijema osoba ili osoba s drugim poteškoćama u komunikaciji omogućit će joj se stručna pomoć osobe koja raspolaže znanjem o ispravnom načinu komunikacije s takvim uhićenikom.
Kad je uhićenik u takvom stanju da ne može shvatiti značenje pouke iz stavka 1. ovoga članka (teško alkoholizirana, duševno bolesna osoba i dr.) ili je u trajnom stanju pružanja otpora ili se otpor opravdano očekuje, davanje pouke odgodit će se do prestanka takvog stanja.
Uhićenik vlastoručno potpisuje Pouku o pravima uhićenika. Originalni primjerak Pouke uz Izvješće o uhićenju i dovođenju u pritvorsku jedinicu dostavlja se pritvorskom nadzorniku. U slučaju da uhićenik odbije potpisati Pouku o pravima uhićenika, policijski službenik će to na Pouci zabilježiti.
Ako je uhićenik maloljetna osoba Pouku o pravima uhićenika će uz njega vlastoručno potpisati i njegov roditelj, odnosno skrbnik ili stručni radnik centra za socijalnu skrb.
Obrazac Pouke o pravima uhićenika iz stavka 7. ovoga stavka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 
Članak 11.
Ako postoje razlozi za određivanje pritvora, o uhićenju će se najkasnije 4 sata prije dovođenja u pritvorsku policijsku jedinicu izvijestiti nadležni pritvorski nadzornik te će se u Evidenciju uhićenih i pritvorenih osoba unijeti podaci o uhićeniku, vremenu i razlozima uhićenja. O zaprimljenoj obavijesti o uhićenju pritvorski nadzornik sastavlja službenu zabilješku.
Tijekom provedbe završnih akcija kriminalističkih istraživanja, kod planiranja uhićenja više osoba, nadležni rukovoditelj dužan je pravovremeno izvijestiti rukovoditelja pritvorske policijske jedinice, koji je dužan osigurati dovoljan broj pritvorskih nadzornika radi zaprimanja uhićenika.

 
Članak 12.
Uhićenika se dovodi i predaje pritvorskom nadzorniku uz pisano Izviješće o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu.
Obrazac Izviješća iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
 
III. PRIJAM UHIĆENIKA U PRITVORSKU POLICIJSKU JEDINICU
 
Članak 13.

Pritvorski nadzornik će prilikom prijama uhićenika provjeriti istovjetnost prema podacima iz Izvješća o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu, osobnih identifikacijskih dokumenata ili na drugi odgovarajući način te će provjeriti je li uhićenik doveden u zakonom propisanom roku.
U slučaju zakašnjenja prilikom dovođenja uhićenika u pritvorsku policijsku jedinicu, ustrojstvena jedinica policije koja je obavila uhićenje će u Izvješću o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu obrazložiti zakašnjenje.
Po prijamu uhićenika pritvorski nadzornik će policijskim službenicima raspoređenim na rad u pritvorsku policijsku jedinicu zapovjediti pretragu uhićenika u cilju pronalaska i oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz i predmeta pogodnih za napad, samoozljeđivanje ili bijeg. O privremeno oduzetim predmetima pogodnim za napad, samoozljeđivanje ili bijeg, pritvorski nadzornik će uhićeniku izdati Zapisnik o oduzimanju predmeta te će podatke o oduzetim predmetima unijeti u Pritvorski zapisnik.
Ako se kod uhićenika pronađu predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku, pritvorski nadzornik sastavit će poseban Zapisnik o oduzimanju predmeta te će Zapisnik i oduzete predmete predati državnom odvjetniku, posebno pazeći da se predmeti ne unište ili ne ugrozi njihova uporaba u dokaznom postupku. Primjerak Zapisnika pritvorski nadzornik predaje i policijskom službeniku koji je doveo uhićenika. Podatke o privremeno oduzetim predmetima koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku, pritvorski nadzornik će unijeti u Pritvorski zapisnik, a predmeti će se pohraniti u poseban prostor namijenjen za čuvanje takvih predmeta.
Predmete koji su pronađeni prilikom pretrage uhićenika, a koji se ne dovode u vezu s razlogom uhićenja već mogu poslužiti kao dokaz radi provođenja drugog kaznenog ili prekršajnog postupka oduzet će se uz Zapisnik o oduzimanju predmeta. Oduzeti predmeti dostavit će se nadležnoj ustrojstvenoj jedinici policije radi provođenja postupka, o čemu će se izvijestiti nadležni državni odvjetnik.
Detaljna osobna pretraga uhićenika obavlja se na takav način da se time ne vrijeđa njegovo dostojanstvo i osobni integritet. U pravilu, pretragu obavljaju dva policijska službenika istog spola kao uhićenik.
Uhićenik može zadržati kod sebe stvari za osobnu uporabu i to: odjeću i obuću, dioptrijske naočale i ostala ortopedska pomagala, pribor za dopisivanje, medicinsku dokumentaciju i dokumentaciju vezanu za kazneni postupak, pribor za održavanje osobne higijene (osim boca pod pritiskom, pribora za brijanje i drugih oštrih predmeta pogodnih za napad ili samoozljeđivanje) u količini dostatnoj za osobnu uporabu, a koje ne ometaju boravak u prostoriji i ne remete dnevni raspored. Oduzete stvari koje nisu u vezi s izvršenjem kaznenog djela, čuvaju se i osiguravaju od oštećenja u za to određenoj prostoriji.
Obrazac Zapisnika o oduzimanju predmeta iz stavka 3., 4. i 5. ovog članka te obrazac Pritvorskog zapisnika iz stavka 3. ovoga članka, tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

 
Članak 14.
Nakon obavljene pretrage pritvorski nadzornik će u svrhu sastavljanja Pritvorskog zapisnika pribaviti potrebne podatke od uhićenika.
Pritvorski nadzornik će odmah upozoriti uhićenika na njegova prava sukladno članku 10. ovoga Pravilnika te će provjeriti da li je dovedeni uhićenik primio i razumio Pouku o pravima uhićenika, a upozorenje, izvršenu provjeru i zahtjeve uhićenika upisat će u Pritvorski zapisnik.
Pritvorski nadzornik će uhićeniku koji je strani državljanin priopćiti da ima pravo na komunikaciju s konzularnim predstavnikom svoje države, a ako je uhićenik strani državljanin – azilant, tražitelj azila ili ako je izrazio namjeru za podnošenje zahtjeva za azil, upozorit će ga da ima pravo zahtijevati uskraćivanje podataka o njegovu uhićenju državi čiji je državljanin.
Ukoliko sukladno odredbama Bečke konvencije o konzularnim odnosima postoji obveza izvješćivanja države čiji je uhićenik državljanin, odnosno kada to uhićenik – strani državljanin traži, izvijestit će se strana država o uhićenju svojega državljanina, osim ako je uhićenik izrazio namjeru za podnošenjem zahtjeva za azil.
U slučaju da uhićenik ne razumije hrvatski jezik ili drugi strani jezik koji govore policijski službenici, pritvorski nadzornik će bez odgode zatražiti angažiranje prevoditelja za jezik kojim govori uhićenik, radi upozoravanja uhićenika s njegovim pravima.
 
Članak 15.
Pritvorski nadzornik odmah po prijamu uhićenika (usmeno, telefonom, teklićem, brzojavom, telefaksom, elektronskom poštom ili na drugi način) obavještava nadležnog državnog odvjetnika, a podatke o obavijesti i nalozima koje je dobio od nadležnog državnog odvjetnika unosi u Pritvorski zapisnik.
Pritvorski nadzornik će po nalogu nadležnog državnog odvjetnika uhićenika odmah pustiti na slobodu, pri čemu će u Pritvorski zapisnik unijeti podatke o državnom odvjetniku koji je dao takav nalog, kao i podatke o vremenu puštanja na slobodu uhićenika.
Ako državni odvjetnik ne ispita uhićenika u roku od 16 sati, a za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora do jedne godine u roku od 12 sati od predaje uhićenika pritvorskom nadzorniku ili ako pritvorski nadzornik u roku od 48 sati od uhićenja osobe, odnosno 36 sati od trenutka uhićenja za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora do jedne godine, ne zaprimi pisano rješenje o pritvoru protiv uhićenika ili pisani nalog državnog odvjetnika za dovođenje uhićenika sucu istrage sukladno članku 112. stavku 7. i 8. Zakona o kaznenom postupku, po isteku navedenih rokova pustit će uhićenika na slobodu.

Pritvorski nadzornik će pravovremeno, prije isteka roka za ispitivanje uhićenika, određivanje pritvora ili dovođenje sucu istrage, upozoriti nadležnog državnog odvjetnika, a neposredno prije puštanja na slobodu zbog isteka rokova navedenih u stavku 3. ovog članka o tome će izvijestiti višeg državnog odvjetnika.

Podatke o izvješćivanju višeg državnog odvjetnika, kao i podatke o vremenu puštanja na slobodu uhićenika, pritvorski nadzornik će unijeti u Osobnik pritvorenika.
Prije puštanja na slobodu uhićenika ili pritvorenika, pritvorski nadzornik će o tome bez odgode izvijestiti ustrojstvenu jedinicu policije koja je obavila uhićenje ili po čijem zahtjevu je obavljeno uhićenje.
 
Članak 16.
Pritvorski nadzornik će uhićeniku predložiti liječnički pregled. Ako uhićenik odbije liječnički pregled, a očigledno je da mu treba pružiti hitnu medicinsku pomoć, pritvorski nadzornik će organizirati pružanje takve pomoći. U slučaju procjene liječnika o potrebi zbrinjavanja uhićenika u medicinskoj ustanovi, pritvorski nadzornik će o tome izvijestiti nadležnog državnog odvjetnika te od njega zatražiti odluku o upućivanju uhićenika u medicinsku ustanovu.
Podatke o obavljenom liječničkom pregledu, pruženoj liječničkoj pomoći, kao i o odluci nadležnog državnog odvjetnika o zbrinjavanju uhićenika u medicinskoj ustanovi, pritvorski nadzornik upisuje u Osobnik pritvorenika, o čemu izvješćuje i ustrojstvenu jedinicu policije koja je obavila uhićenje.
U slučaju potrebe pružanja hitne medicinske pomoći u medicinskoj ustanovi ili zbrinjavanja uhićenika u medicinskoj ustanovi, pritvorski nadzornik će organizirati i provesti potrebne mjere u svrhu osiguranja sigurnosti i sprječavanju bijega uhićenika, te će o tome izvijestiti nadležnog državnog odvjetnika.
 
Članak 17.
Pritvorski nadzornik ispunjava Osobnik pritvorenika za svakog uhićenika koji mu je doveden. U Osobniku pritvorenika prikupljaju se obrađuju i pohranjuju podaci o uhićeniku i pritvoreniku.
Obrazac Osobnika iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
 
Članak 18.
Pritvorski nadzornik će prilikom smještaja uhićenika u pritvorsku policijsku jedinicu voditi brigu o posebnom postupku s uhićenikom, ako je takav zahtjev sadržan u Izvješću o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu. Sukladno takvom zahtjevu će se organizirati i nadzirati rad policijskih službenika u pritvorskoj policijskoj jedinici.
Odluku o potrebi posebnog postupka s uhićenikom može donijeti i pritvorski nadzornik, ako tijekom prijama uhićenika prosudi da bi uhićenik mogao pokušati samoubojstvo, biti agresivan prema drugim osobama ili biti ugrožen od drugih pritvorenika.
U slučaju potrebe da se zbog izvršenja zahtjeva o posebnom postupku s uhićenikom poveća broj policijskih službenika u pritvorskoj policijskoj jedinici, pritvorski nadzornik će od nadležnog rukovoditelja zatražiti osiguranje potrebnog broja policijskih službenika.
Podatke o naloženim mjerama iz stavka 1. do 3. ovog članka pritvorski nadzornik unosi u Osobnik pritvorenika.

Članak 18.a
Roditelj, skrbnik, odnosno stručni radnik centra za socijalnu skrb mora biti nazočan tijekom prijama maloljetnika u pritvorsku policijsku jedinicu, odnosno njegova puštanja na slobodu, a ujedno treba uz maloljetnika vlastoručno potpisati sve obrasce propisane ovim Pravilnikom.
O prijamu maloljetnika pritvorski nadzornik odmah obavještava suca za mladež i državnog odvjetnika te podatak o obavješćivanju istodobno unosi u Evidenciju uhićenih i pritvorenih osoba.
Maloljetnik će u pritvorskoj policijskoj jedinici biti odvojen od punoljetnih uhićenika.
Pritvorski nadzornik će maloljetnika odmah pustiti na slobodu ako to naloži državni odvjetnik ili ako maloljetnik nije ispitan u roku od 12 sati od predaje pritvorskom nadzorniku.
Pritvorski nadzornik pustit će maloljetnika na slobodu ako u roku od 20 sati od trenutka predaje pritvorskom nadzorniku prema maloljetniku nije određen pritvor ili istražni zatvor.
Pritvorski nadzornik će u slučaju puštanja maloljetnika na slobodu zbog isteka rokova iz stavka 4. i 5. ovog članka postupiti sukladno odredbama članka 15. stavka 4., 5. i 6. ovog Pravilnika.

Članak 18.b
Pritvorski nadzornik zaprimit će osobu protiv koje je izdan europski uhidbeni nalog ili upozorenje iz Schengenskog informacijskog sustava sukladno Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije.
Odmah nakon zaprimanja uhićenika iz stavka 1. ovoga članka, pritvorski nadzornik će obavijestiti državnog odvjetnika.
Pritvorski nadzornik će nakon ispitivanja uhićenika od strane državnog odvjetnika, ako on ne odredi mjere opreza, postupiti po nalogu državnog odvjetnika te u roku od 48 sati od trenutka uhićenja organizirati dovođenje uhićenika sucu istrage radi odluke o istražnom zatvoru.

 
IV. POSTUPANJE S PRITVORENIKOM
 
Članak 19.
Pritvorski nadzornik će podatke o nazivu tijela koje je izdalo rješenje o određivanju pritvora ili nalog o zadržavanju u pritvoru, broju i datumu rješenja ili naloga, kao i podatak o trajanju zadržavanja u pritvoru odmah unijeti u Evidenciju uhićenih i pritvorenih osoba i u Osobnik pritvorenika.
Pritvorski nadzornik će omogućiti pritvoreniku podnošenje žalbe na rješenje o pritvoru, pri čemu pritvorenik za podnošenje žalbe može koristiti pravnu pomoć branitelja sukladno odredbama članka 22. ovog Pravilnika ili na rješenje o pritvoru može izjaviti žalbu na zapisnik pritvorskom nadzorniku.
Pritvorski nadzornik će žalbu iz stavka 2. ovog članka bez odgode u Zakonom propisanom roku dostaviti nadležnom tijelu, a podatke o načinu i vremenu podnošenja žalbe, kao i rješenje nadležnog tijela u postupanju po žalbi upisat će u Osobnik pritvorenika.
Obrazac Izjave o žalbi na rješenje o pritvoru iz stavka 2. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
 
1. Zdravstvena zaštita pritvorenika
 
Članak 20.
Pritvoreniku se osigurava zadovoljavanje potreba zdravstvene zaštite sukladno općim propisima o zdravstvenoj zaštiti. Ostvarivanje zdravstvene zaštite u pravilu se provodi putem ekipa hitne medicinske pomoći koje će nakon pregleda odrediti eventualnu potrebu pružanja zdravstvene zaštite pritvoreniku u određenoj zdravstvenoj ustanovi.
Pritvoreniku će se uz liječnički nadzor omogućiti provođenje medicinske terapije koju je započeo prije određivanja mjere pritvora.
Pritvorenik može uz odobrenje nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage o svom trošku nabaviti i druge lijekove koji mu se mogu dati pod nadzorom i prema uputama liječnika medicine.
Pritvorenim trudnicama osigurava se posebna zdravstvena zaštita.
Pritvorenik ili njegov branitelj mogu od nadležnog državnog odvjetnika tražiti poduzimanje dodatnih medicinskih pregleda.
Kirurške i druge medicinske intervencije prema pritvoreniku mogu se poduzimati samo uz njegov prethodni pristanak, a ako se radi o maloljetnoj osobi, uz prethodni pristanak roditelja ili skrbnika.
Iznimno, u hitnim slučajevima kada je život pritvorenika u opasnosti, kirurške i druge medicinske intervencije mogu se poduzimati i bez prethodnog pristanka, ako je osoba u takvom stanju da ne može sama odlučivati, ili ako zbog hitnosti nije moguće pribaviti pristanak roditelja ili skrbnika.
Ako postoji sumnja da pritvorenik boluje od neke akutne ili zarazne bolesti koja zahtjeva liječenje ili izolaciju postupit će se sukladno općim propisima.
Podatke o postupanju vezanom za pružanje zdravstvene pomoći pritvorski nadzornik upisat će u Osobnik pritvorenika.
 
Članak 21.
Pritvorenika može po odobrenju nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage posjećivati i pregledavati liječnik kojeg on odabere.
U hitnim slučajevima o upućivanju pritvorenika u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu odlučuje pritvorski nadzornik o čemu bez odgode obavještava nadležnog državnog odvjetnika i ustrojstvenu jedinicu policije koja je obavila uhićenje.
Način ostvarivanja prava iz članka 20. ovoga Pravilnika, kao i provođenja mjera iz stavka 1. i 2. ovog članka organizira i nadzire pritvorski nadzornik.
 
2. Pravo na stručnu pomoć branitelja
 
Članak 22.
Pritvorenik se s braniteljem dopisuje i razgovara bez nadzora. Iznimno, dopisivanje i kontakt s braniteljem mogu se nadzirati na temelju rješenja nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage.
Posjeta branitelja pritvoreniku obavlja se u za to određenoj prostoriji, koja zadovoljava minimalne uvjete radnog prostora, bez pregrade između branitelja i pritvorenika.
Pritvorski nadzornik može prekinuti posjetu ako pritvorenik narušava sigurnost i red u pritvorskoj policijskoj jedinici.
Podaci o mjestu, vremenu i duljini razgovora branitelja s pritvorenikom unose se u Osobnik pritvorenika.
 
3. Pravo stranca na kontakt s konzularnim i diplomatskim predstavnicima
 
Članak 23.
Pritvorski nadzornik će omogućiti razgovor pritvorenika stranca s konzularnim i diplomatskim predstavnicima države čiji je državljanin. Na razgovor će se na odgovarajući način primijeniti odredbe članka 22. ovog Pravilnika.
Podaci o razgovoru iz stavka 1. ovog članka unose se u Osobnik pritvorenika.
 
4. Ostala prava pritvorenika
 
Članak 24.
Pritvoreniku se mora osigurati mogućnost održavanja osobne higijene.
 
Članak 25.
Tijekom izdržavanja pritvora, pritvoreniku se osigurava prehrana koja količinom i kakvoćom mora zadovoljavati higijenske i prehrambene standarde.
Dnevne obroke pritvorenici jedu u svojim sobama ili u odgovarajućim zajedničkim prostorijama, koje odredi pritvorski nadzornik.
Pritvoreniku se osiguravaju najmanje tri obroka dnevno od kojih jedan mora biti puni obrok.
Bolesni pritvorenici dobivaju hranu čiju kaloričnu vrijednost i sastav određuje liječnik.
Tijekom trajanja pritvora pritvoreniku se mora osigurati neprekidan odmor u trajanju od najmanje osam sati u svakih dvadeset i četiri sata.
Nadzor glede zadovoljavanja uvjeta prehrane i odmora pritvorenika obavlja pritvorski nadzornik.
 
5. Sigurnost osoba u pritvoru
 
Članak 26.
Osobna pretraga, pretraga stvari i pretraga prostorija u kojima borave pritvorenici može se obaviti u svako doba, sukladno sigurnosnim potrebama.
Sredstva prisile prema pritvoreniku policijski službenik može uporabiti pod uvjetima propisanim posebnim zakonom.
O postupanju sukladno stavku 1. i 2. ovog članka policijski službenici dužni su odmah izvijestiti pritvorskog nadzornika.
 
Članak 27.
U slučaju tjelesnog ozljeđivanja ili smrti pritvorenika, pritvorski nadzornik će o tome bez odgode izvijestiti nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage čijim rješenjem je pritvor određen te će poduzeti potrebne mjere osiguranja relevantnih tragova na mjestu događaja.

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================