PROPISI.hr

PRAVILNIK O PRIJAMU I POSTUPANJU S UHIĆENIKOM I PRITVORENIKOM TE O EVIDENCIJI PRITVORENIKA U PRITVORSKOJ POLICIJSKOJ JEDINICI - važeći tekst, NN br. 88/2009

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 111. stavka 5. i članka 113. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj: 152/2008.) ministar unutarnjih poslova donosi:
 
PRAVILNIK O PRIJAMU I POSTUPANJU S UHIĆENIKOM I PRITVORENIKOM TE O EVIDENCIJI PRITVORENIKA U PRITVORSKOJ POLICIJSKOJ JEDINICI

 
("Narodne novine", broj 88/09)

I. UVODNE ODREDBE
 
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se:
1. postupak s uhićenikom prije dovođenja pritvorskom nadzorniku;
2. prijam uhićenika u pritvorsku policijsku jedinicu;
3. postupanje s pritvorenikom:
– zdravstvena zaštita,
– pravo na kontakt s braniteljem,
– pravo stranca na kontakt s konzularnim i diplomatskim predstavnicima,
– ostala prava,
– sigurnost osoba u pritvoru,
– postupak puštanja na slobodu,
– postupanje s privremeno oduzetim predmetima;
4. evidencija uhićenih i pritvorenih osoba;
5. način obavljanja poslova osiguranja pritvorske policijske jedinice:
– dežurstvo,
– unutarnje osiguranje,
– pretraga,
– izvođenje, premještaj i dovođenje pritvorenika,
– vanjsko osiguranje,
– posebne obveze policijskih službenika koji obavljaju osiguranje pritvorske policijske jedinice;
6. nadzor nad radom pritvorske policijske jedinice,
7. tehnički i sanitarni standardi opremanja pritvorske policijske jedinice;
 
Članak 2.
Prema osobi lišenoj slobode mora se postupati sukladno ratificiranim međunarodnim konvencijama, ustavnim i zakonskim odredbama koje reguliraju pravni status osobe lišene slobode prije pravomoćnosti sudske odluke.
Prema maloljetnim osobama, mlađim punoljetnim osobama i osobama s duševnim smetnjama iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se i odredbe posebnih zakona.
 
Članak 3.
Pritvor se mora izvršavati tako da se ne vrijeđa osobu i dostojanstvo pritvorenika, čuvajući njegovo tjelesno i duševno zdravlje, vodeći pri tome računa da se ispuni svrha zbog koje je pritvor određen te održi potreban red u pritvorskoj policijskoj jedinici.
 
Članak 4.
Pritvorenikova sloboda i prava mogu biti ograničeni u mjeri potrebnoj da se ostvari svrha radi koje je određen pritvor, spriječi bijeg pritvorenika, spriječi počinjenje kaznenog djela te otkloni opasnost po život i zdravlje ljudi.
 
Članak 5.
Pritvoreniku se osigurava ravnopravan položaj tijekom izdržavanja pritvora neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
 
Članak 6.
Pritvorenik ne smije biti izložen torturi ili okrutnom i nehumanom postupanju.
 
Članak 7.
Pritvorenik, ni uz njegov pristanak, ne smije biti predmet medicinskog ili znanstvenog eksperimenta.
 
Članak 8.
Pritvoreniku će se odmah pružiti neophodna zdravstvena zaštita.
 
Članak 9.
Pritvorski nadzornik odgovoran je za pravilnu primjenu propisa o postupanju prema pritvoreniku te je obvezan upozoriti pritvorenika na njegova prava i obveze tijekom provedbe mjere pritvora.
 
II. POSTUPAK S UHIĆENIKOM PRIJE DOVOĐENJA PRITVORSKOM NADZORNIKU
 
Članak 10.
Policijski službenik dužan je uhićeniku dati sljedeću pouku:
»Uhićeni ste zbog (naziv kažnjivog djela zbog kojeg je uhićen), niste dužni iskazivati, imate pravo na branitelja i obavještavanje obitelji.«.
Iznimno, u pouci iz stavka 1. ovog članka, ne mora se izreći točan naziv kažnjivog djela, već ga je dovoljno pobliže odrediti ako je osoba zatečena u počinjenju tog djela.
Kad je uhićenik gluha ili nijema osoba, omogućit će joj se stručna pomoć zbog komunikacije.
Kad je uhićenik u takvom stanju da ne može shvatiti značenje pouke iz stavka 1. ovog članka (teško alkoholizirana, duševno bolesna osoba i dr.) ili je u trajnom stanju pružanja otpora ili se otpor opravdano očekuje, davanje pouke odgodit će se do prestanka takvog stanja.
Uhićenik vlastoručno potpisuje Potvrdu o upoznavanju s razlogom uhićenja i pravima uhićenika. Originalni primjerak Potvrde uz Izviješće o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu dostavlja se pritvorskom nadzorniku. U slučaju da uhićenik odbije potpisati Potvrdu o upoznavanju s razlogom uhićenja i pravima uhićenika, policijski službenik će to zabilježiti na Potvrdi.
Obrazac Potvrde iz stavka 5. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
 
Članak 11.
Ako postoje razlozi za određivanje pritvora, o uhićenju, čim je to moguće, izvijestit će se nadležni pritvorski nadzornik te će se u Evidenciju uhićenih i pritvorenih osoba unijeti podaci o uhićeniku, vremenu i razlozima uhićenja. O zaprimljenoj obavijesti o uhićenju pritvorski nadzornik sastavlja službenu zabilješku.
 
Članak 12.
Uhićenika se dovodi i predaje pritvorskom nadzorniku uz pisano Izviješće o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu.
Obrazac Izviješća iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
 
III. PRIJAM UHIĆENIKA U PRITVORSKU POLICIJSKU JEDINICU
 
Članak 13.
Pritvorski nadzornik će prilikom prijama uhićenika provjeriti istovjetnost prema podacima iz Izvješća o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu, osobnih identifikacijskih dokumenata ili na drugi odgovarajući način, te će provjeriti je li uhićenik doveden u zakonom propisanom roku.
U slučaju zakašnjenja prilikom dovođenja uhićenika u pritvorsku policijsku jedinicu, ustrojstvena jedinica policije koja je obavila uhićenje će u Izvješću o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu obrazložiti zakašnjenje.
Prilikom prijama uhićenika pritvorskom nadzorniku će se na čuvanje predati i predmeti privremeno oduzeti od uhićenika, o čemu će pritvorski nadzornik sačiniti Zapisnik o prijemu predmeta koji služe kao dokaz i drugih predmeta.
Po prijamu uhićenika pritvorski nadzornik će policijskim službenicima raspoređenim na rad u pritvorsku policijsku jedinicu zapovjediti pretragu uhićenika u cilju pronalaska i oduzimanja sredstava pogodnih za napad, samoozljeđivanje ili bijeg. O privremeno oduzetim predmetima pritvorski nadzornik će uhićeniku izdati potvrdu te će podatke o takvim predmetima unijeti u Pritvorski zapisnik. Ako se kod uhićenika pronađu predmeti za koje se osnovano sumnja da su u svezi s izvršenjem kaznenog djela, oduzet će se i o tome će se obavijestiti ustrojstvena jedinica policije koja je obavila uhićenje, a predmeti će se pohraniti u posebnu prostoriju namijenjenu za čuvanje predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku.
Detaljna osobna pretraga uhićenika obavlja se na takav način da se time ne vrijeđa njegovo dostojanstvo i osobni integritet. U pravilu, pretragu obavljaju dva policijska službenika istog spola kao uhićenik.
Uhićenik može zadržati kod sebe stvari za osobnu uporabu i to: odjeću i obuću, dioptrijske naočale i ostala ortopedska pomagala, pribor za dopisivanje, medicinsku dokumentaciju i dokumentaciju vezanu za kazneni postupak, pribor za održavanje osobne higijene (osim boca pod pritiskom, pribora za brijanje i drugih oštrih predmeta pogodnih za napad ili samoozljeđivanje) u količini dostatnoj za osobnu uporabu, a koje ne ometaju boravak u prostoriji i ne remete dnevni raspored. Oduzete stvari koje nisu u vezi s izvršenjem kaznenog djela, čuvaju se i osiguravaju od oštećenja u za to određenoj prostoriji.
Obrazac Zapisnika iz stavka 3. ovoga članka te Pritvorskog zapisnika iz stavka 4. ovog članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
 
Članak 14.
Nakon obavljene pretrage pritvorski nadzornik će u svrhu sastavljanja Pritvorskog zapisnika pribaviti potrebne podatke od uhićenika.
Pritvorski nadzornik će odmah upozoriti uhićenika na njegova prava sukladno članku 10. ovog Pravilnika, a upozorenje će upisati u Pritvorski zapisnik.
Pritvorski nadzornik će uhićeniku koji je strani državljanin priopćiti da ima pravo na komunikaciju s konzularnim predstavnikom svoje države, a ako je uhićenik strani državljanin – azilant, tražitelj azila ili ako je izrazio namjeru za podnošenje zahtjeva za azil, upozorit će ga da ima pravo zahtijevati uskraćivanje podataka o njegovu uhićenju državi čiji je državljanin.
U slučaju da uhićenik ne razumije hrvatski jezik ili drugi strani jezik koji govore policijski službenici, pritvorski nadzornik će bez odgode zatražiti angažiranje prevoditelja za jezik kojim govori uhićenik, radi upozoravanja uhićenika s njegovim pravima.
 
Članak 15.
Pritvorski nadzornik odmah po prijamu uhićenika (usmeno, telefonom, teklićem, brzojavom, telefaksom, elektronskom poštom ili na drugi način) obavještava nadležnog državnog odvjetnika, a podatke o obavijesti i nalozima koje je dobio od nadležnog državnog odvjetnika unosi u Pritvorski zapisnik.
Pritvorski nadzornik će po nalogu nadležnog državnog odvjetnika uhićenika odmah pustiti na slobodu, pri čemu će u Pritvorski zapisnik unijeti podatke o državnom odvjetniku koji je dao takav nalog, kao i podatke o vremenu puštanja na slobodu uhićenika.
Ako državni odvjetnik u roku od 10 sati od predaje uhićenika pritvorskom nadzorniku ne ispita uhićenika ili ako pritvorski nadzornik u roku od 20 sati od uhićenja osobe na području policijske uprave u kojoj se nalazi pritvorska policijska jedinica, odnosno 32 sata od trenutka uhićenja osobe uhićene na području druge policijske uprave od one u kojoj se nalazi pritvorska policijska jedinica u koju je doveden uhićenik, ne zaprimi pisano rješenje o pritvoru protiv uhićenika, po isteku roka pustit će uhićenika na slobodu.
Ako je pritvorski nadzornik uhićenika pustio na slobodu radi toga jer nije zaprimio rješenje državnog odvjetnika o određivanju pritvora, o tome će izvijestiti višeg državnog odvjetnika.
Podatke o izvješćivanju višeg državnog odvjetnika, kao i podatke o vremenu puštanja na slobodu uhićenika, pritvorski nadzornik će unijeti u Pritvorski zapisnik.
Prije puštanja na slobodu uhićenika ili pritvorenika, pritvorski nadzornik će o tome bez odgode izvijestiti ustrojstvenu jedinicu policije koja je obavila uhićenje ili po čijem zahtjevu je obavljeno uhićenje.
 
Članak 16.
Pritvorski nadzornik će uhićeniku predložiti liječnički pregled. Ako uhićenik odbije liječnički pregled, a očigledno je da mu treba pružiti hitnu medicinsku pomoć, pritvorski nadzornik će organizirati pružanje takve pomoći. U slučaju procjene liječnika o potrebi zbrinjavanja uhićenika u medicinskoj ustanovi, pritvorski nadzornik će o tome izvijestiti nadležnog državnog odvjetnika te od njega zatražiti odluku o upućivanju uhićenika u medicinsku ustanovu.
Podatke o obavljenom liječničkom pregledu, pruženoj liječničkoj pomoći, kao i o odluci nadležnog državnog odvjetnika o zbrinjavanju uhićenika u medicinskoj ustanovi, pritvorski nadzornik upisuje u Osobnik pritvorenika, o čemu izvješćuje i ustrojstvenu jedinicu policije koja je obavila uhićenje.
U slučaju potrebe pružanja hitne medicinske pomoći u medicinskoj ustanovi ili zbrinjavanja uhićenika u medicinskoj ustanovi, pritvorski nadzornik će organizirati i provesti potrebne mjere u svrhu osiguranja sigurnosti i sprječavanju bijega uhićenika, te će o tome izvijestiti nadležnog državnog odvjetnika.
 
Članak 17.
Pritvorski nadzornik ispunjava Osobnik pritvorenika za svakog uhićenika koji mu je doveden. U Osobniku pritvorenika prikupljaju se obrađuju i pohranjuju podaci o uhićeniku i pritvoreniku.
Obrazac Osobnika iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
 
Članak 18.
Pritvorski nadzornik će prilikom smještaja uhićenika u pritvorsku policijsku jedinicu voditi brigu o posebnom postupku s uhićenikom, ako je takav zahtjev sadržan u Izvješću o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu. Sukladno takvom zahtjevu će se organizirati i nadzirati rad policijskih službenika u pritvorskoj policijskoj jedinici.
Odluku o potrebi posebnog postupka s uhićenikom može donijeti i pritvorski nadzornik, ako tijekom prijama uhićenika prosudi da bi uhićenik mogao pokušati samoubojstvo, biti agresivan prema drugim osobama ili biti ugrožen od drugih pritvorenika.
U slučaju potrebe da se zbog izvršenja zahtjeva o posebnom postupku s uhićenikom poveća broj policijskih službenika u pritvorskoj policijskoj jedinici, pritvorski nadzornik će od nadležnog rukovoditelja zatražiti osiguranje potrebnog broja policijskih službenika.
Podatke o naloženim mjerama iz stavka 1. do 3. ovog članka pritvorski nadzornik unosi u Osobnik pritvorenika.
 
IV. POSTUPANJE S PRITVORENIKOM
 
Članak 19.
Pritvorski nadzornik će podatke o nazivu tijela koje je izdalo rješenje o određivanju pritvora ili nalog o zadržavanju u pritvoru, broju i datumu rješenja ili naloga, kao i podatak o trajanju zadržavanja u pritvoru odmah unijeti u Evidenciju uhićenih i pritvorenih osoba i u Osobnik pritvorenika.
Pritvorski nadzornik će omogućiti pritvoreniku podnošenje žalbe na rješenje o pritvoru, pri čemu pritvorenik za podnošenje žalbe može koristiti pravnu pomoć branitelja sukladno odredbama članka 22. ovog Pravilnika ili na rješenje o pritvoru može izjaviti žalbu na zapisnik pritvorskom nadzorniku.
Pritvorski nadzornik će žalbu iz stavka 2. ovog članka bez odgode u Zakonom propisanom roku dostaviti nadležnom tijelu, a podatke o načinu i vremenu podnošenja žalbe, kao i rješenje nadležnog tijela u postupanju po žalbi upisat će u Osobnik pritvorenika.
Obrazac Izjave o žalbi na rješenje o pritvoru iz stavka 2. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
 
1. Zdravstvena zaštita pritvorenika
 
Članak 20.
Pritvoreniku se osigurava zadovoljavanje potreba zdravstvene zaštite sukladno općim propisima o zdravstvenoj zaštiti. Ostvarivanje zdravstvene zaštite u pravilu se provodi putem ekipa hitne medicinske pomoći koje će nakon pregleda odrediti eventualnu potrebu pružanja zdravstvene zaštite pritvoreniku u određenoj zdravstvenoj ustanovi.
Pritvoreniku će se uz liječnički nadzor omogućiti provođenje medicinske terapije koju je započeo prije određivanja mjere pritvora.
Pritvorenik može uz odobrenje nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage o svom trošku nabaviti i druge lijekove koji mu se mogu dati pod nadzorom i prema uputama liječnika medicine.
Pritvorenim trudnicama osigurava se posebna zdravstvena zaštita.
Pritvorenik ili njegov branitelj mogu od nadležnog državnog odvjetnika tražiti poduzimanje dodatnih medicinskih pregleda.
Kirurške i druge medicinske intervencije prema pritvoreniku mogu se poduzimati samo uz njegov prethodni pristanak, a ako se radi o maloljetnoj osobi, uz prethodni pristanak roditelja ili skrbnika.
Iznimno, u hitnim slučajevima kada je život pritvorenika u opasnosti, kirurške i druge medicinske intervencije mogu se poduzimati i bez prethodnog pristanka, ako je osoba u takvom stanju da ne može sama odlučivati, ili ako zbog hitnosti nije moguće pribaviti pristanak roditelja ili skrbnika.
Ako postoji sumnja da pritvorenik boluje od neke akutne ili zarazne bolesti koja zahtjeva liječenje ili izolaciju postupit će se sukladno općim propisima.
Podatke o postupanju vezanom za pružanje zdravstvene pomoći pritvorski nadzornik upisat će u Osobnik pritvorenika.
 
Članak 21.
Pritvorenika može po odobrenju nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage posjećivati i pregledavati liječnik kojeg on odabere.
U hitnim slučajevima o upućivanju pritvorenika u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu odlučuje pritvorski nadzornik o čemu bez odgode obavještava nadležnog državnog odvjetnika i ustrojstvenu jedinicu policije koja je obavila uhićenje.
Način ostvarivanja prava iz članka 20. ovoga Pravilnika, kao i provođenja mjera iz stavka 1. i 2. ovog članka organizira i nadzire pritvorski nadzornik.
 
2. Pravo na kontakt s braniteljem
 
Članak 22.
Pritvorenik se s braniteljem dopisuje i razgovara bez nadzora. Iznimno, dopisivanje i kontakt s braniteljem mogu se nadzirati na temelju rješenja nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage.
Posjeta branitelja pritvoreniku obavlja se u za to određenoj prostoriji, koja zadovoljava minimalne uvjete radnog prostora, bez pregrade između branitelja i pritvorenika.
Pritvorski nadzornik može prekinuti posjetu ako pritvorenik narušava sigurnost i red u pritvorskoj policijskoj jedinici.
Podaci o mjestu, vremenu i duljini razgovora branitelja s pritvorenikom unose se u Osobnik pritvorenika.
 
3. Pravo stranca na kontakt s konzularnim i diplomatskim predstavnicima
 
Članak 23.
Pritvorski nadzornik će omogućiti razgovor pritvorenika stranca s konzularnim i diplomatskim predstavnicima države čiji je državljanin. Na razgovor će se na odgovarajući način primijeniti odredbe članka 22. ovog Pravilnika.
Podaci o razgovoru iz stavka 1. ovog članka unose se u Osobnik pritvorenika.
 
4. Ostala prava pritvorenika
 
Članak 24.
Pritvoreniku se mora osigurati mogućnost održavanja osobne higijene.
 
Članak 25.
Tijekom izdržavanja pritvora, pritvoreniku se osigurava prehrana koja količinom i kakvoćom mora zadovoljavati higijenske i prehrambene standarde.
Dnevne obroke pritvorenici jedu u svojim sobama ili u odgovarajućim zajedničkim prostorijama, koje odredi pritvorski nadzornik.
Pritvoreniku se osiguravaju najmanje tri obroka dnevno kalorične vrijednosti najmanje 3000 kalorija.
Bolesni pritvorenici dobivaju hranu čiju kaloričnu vrijednost i sastav određuje liječnik.
Nadzor glede zadovoljavanja uvjeta prehrane obavlja pritvorski nadzornik.
 
5. Sigurnost osoba u pritvoru
 
Članak 26.
Osobna pretraga, pretraga stvari i pretraga prostorija u kojima borave pritvorenici može se obaviti u svako doba, sukladno sigurnosnim potrebama.
Sredstva prisile prema pritvoreniku policijski službenik može uporabiti pod uvjetima propisanim posebnim zakonom.
O postupanju sukladno stavku 1. i 2. ovog članka policijski službenici dužni su odmah izvijestiti pritvorskog nadzornika.
 
Članak 27.
U slučaju tjelesnog ozljeđivanja ili smrti pritvorenika, pritvorski nadzornik će o tome bez odgode izvijestiti nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage čijim rješenjem je pritvor određen te će poduzeti potrebne mjere osiguranja relevantnih tragova na mjestu događaja.
 
Članak 28.
O pokušaju bijega ili bijegu pritvorenika pritvorski nadzornik će obavijestiti nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage.
Za odbjeglim pritvorenikom će se raspisati potraga.
Načelnik policijske uprave organizirat će provođenje potrebnih mjera radi utvrđivanja povoda, uzroka, načina i posljedica bijega, te mjera za otklanjanje uočenih nedostataka.
 
Članak 29.
Uz zakonom propisane radnje, u slučaju bijega pritvorenika, teškog tjelesnog ozljeđivanja pritvorenika ili smrti pritvorenika ili teškog ozljeđivanja ili smrti policijskog službenika koji je u to vrijeme obavljao službu osiguranja u pritvorskoj policijskoj jedinici ili prepratu pritvorenika, prikupljanje obavijesti potrebnih za ocjenu zakonitosti postupanja policijskih službenika obavit će stručni tim Ministarstva unutarnjih poslova. Stručnim timom rukovodi službenik Odjela za unutarnju kontrolu, a članovi tima su službenik za zakonitost postupanja, službenik Uprave kriminalističke policije i službenik Operativno komunikacijskog centra policije Ministarstva unutarnjih poslova.
 
6. Postupak puštanja pritvorenika na slobodu
 
Članak 30.
Pritvorski nadzornik će pritvorenika pustiti na slobodu:
– po isteku roka iz članka 112. Zakona o kaznenom postupku,
– odmah ako je pritvor ukinut (članak 113. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku),
– po isteku roka iz članka 118. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku.
O postupanju sukladno stavku 1. ovog članka pritvorski nadzornik će prethodno izvijestiti ustrojstvenu jedinicu policije koja je uhitila pritvorenika.
Maloljetni pritvorenik pušta se na slobodu u nazočnosti roditelja, skrbnika ili socijalnog ili drugog stručnog radnika nadležnog centra za socijalnu skrb.
 
7. Postupanje s predmetima privremeno oduzetim od pritvorenika
 
Članak 31.
Prilikom otpuštanja, pritvorski nadzornik će pritvoreniku predati predmete privremeno oduzete prilikom uhićenja i prilikom prijama u pritvorsku policijsku jedinicu. O primopredaji predmeta pritvorski nadzornik sastavlja Zapisnik o prijemu predmeta koji služe kao dokaz i drugih predmeta.
Pritvorski nadzornik neće predati pritvoreniku iz stavka 1. ovog članka predmete koji su privremeno oduzeti kao dokaz u kaznenom postupku.
Sukladno stavku 1. ovoga članka, pritvorski nadzornik će postupiti i kada na slobodu pušta osobu prema odredbi članka 15. stavka 3. ovog Pravilnika.
 
Članak 32.
Prilikom dovođenja (preprate) uhićenika kojemu je određen istražni zatvor pritvorski će nadzornik nadležnom sucu istrage dostaviti predmete privremeno oduzete od pritvorenika i Zapisnik, odnosno Potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta.
Predmete iz članka 31. stavka 2. ovog Pravilnika, prilikom postupanja prema stavku 1. ovog članka, pritvorski nadzornik dostavlja nadležnom državnom odvjetniku ili istražitelju zajedno sa Zapisnikom, odnosno Potvrdama o privremenom oduzimanju predmeta.
 
Članak 33.
Pritvorski nadzornik podatke o postupanju sukladno članku 31. i članku 32. ovog Pravilnika upisuje u Osobnik pritvorenika.
 
V. EVIDENCIJA UHIĆENIH I PRITVORENIH OSOBA
 
Članak 34.
Evidencija uhićenih i pritvorenih osoba vodi se na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o:
– identitetu uhićenika / pritvorenika,
– mjestu i vremenu uhićenja,
– kaznenom djelu radi kojeg je uhićenje obavljeno,
– ustrojstvenoj jedinici policije koja je obavila uhićenje,
– uporabi sredstava prisile i tjelesnim ozljedama uhićenika,
– vremenu puštanja uhićenika na slobodu ili dovođenja uhićenika ustrojstvenoj jedinici policije koja je zatražila uhićenje, odnosno dovođenja pritvorskom nadzorniku,
– o podacima pritvorskog nadzornika kojemu je uhićenik doveden,
– o vremenu i načinu izvješćivanja nadležnog državnog odvjetnika te o sadržaju naloga državnog odvjetnika,
– o vremenu puštanja uhićenika na slobodu ili pritvaranju po rješenju državnog odvjetnika,
– o vremenu puštanja pritvorenika na slobodu:
– zbog isteka roka za određivanje pritvora te izvješćivanju višeg državnog odvjetnika,
– na temelju rješenja o ukidanju pritvora,
– istekom pritvora određenog rješenjem,
– o vremenu i mjestu dovođenja pritvorenika sucu istrage.
Podaci sadržani u evidenciji iz stavka 1. ovoga članka su tajni, stupnja tajnosti »Ograničeno«.
Podaci u evidenciji iz stavka 1. ovoga članka čuvaju se dvostruko duže od rokova zastare pokretanja kaznenog postupka propisanih posebnim Zakonom.
 
VI. NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA OSIGURANJA PRITVORSKE POLICIJSKE JEDINICE
 
Članak 35.
Na prijedlog rukovoditelja pritvorske policijske jedinice, načelnik policijske uprave utvrđuje Plan osiguranja pritvorske policijske jedinice.
Planom osiguranja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
– postupci i mjere za održavanje sigurnosti u pritvorskoj policijskoj jedinici,
– vrsta i količina opreme i naoružanja,
– način obavljanja zadaća policijskih službenika u pritvorskoj policijskoj jedinici,
– oprema i naoružanje na pojedinom radnom mjestu,
– prostor koji se osigurava, zone motrenja i kretanja službenika na radnim mjestima vanjskog osiguranja,
– znakovi za komuniciranje i prepoznavanje,
– način primopredaje službe na radnim mjestima,
– postupci i mjere u slučaju organiziranog narušavanja reda i stege, požara, elementarnih nepogoda ili drugim izvanrednim okolnostima,
– plan pretrage prostorija u kojima borave pritvorene osobe,
– drugi postupci i mjere značajni za sigurnost.
 
Članak 36.
Poslovi osiguranja pritvorske policijske jedinice su:
1. dežurstvo,
2. unutarnje osiguranje,
3. pretraga,
4. izvođenje, premještaj i dovođenje,
5. vanjsko osiguranje.
 
1. Dežurstvo
 
Članak 37.
Dežurstvo obuhvaća praćenje i nadziranje pravilnog i pravovremenog obavljanja poslova iz osiguranja prema dnevnom rasporedu poslova i koordinaciju unutarnjeg i vanjskog osiguranja, a u odnosu na policijske službenike u pritvorskoj policijskoj jedinici i pridržavanja posebnih obveza i zabrana iz članka 51. ovoga Pravilnika.
 
Članak 38.
U obavljanju dežurstva u pritvorskoj policijskoj jedinici, policijski službenik će:
– prilikom preuzimanja smjene utvrditi stanje u pritvorskoj policijskoj jedinici,
– u odsutnosti nadređenih službenika koordinirati obavljanje svih poslova u pritvorskoj policijskoj jedinici i obavljati poslove iz nadležnosti njenog rukovoditelja, osim onih koje rukovoditelj pritvorske policijske jedinice mora osobno obaviti,
– voditi knjigu dežurstva i propisane evidencije.
 
2. Unutarnje osiguranje
 
Članak 39.
Unutarnje osiguranje obuhvaća nadzor nad pritvorenim osobama, održavanje unutarnjeg reda i stege među pritvorenicima, zaštitu zaposlenika i osoba koje ovlašteno borave u pritvorskoj policijskoj jedinici te imovine.
Policijski službenik na unutarnjem osiguranju će:
– nadzirati pritvorenike tijekom dnevnog rasporeda i za vrijeme spavanja,
– bilježiti zapažanja o ponašanju pritvorenika koja su od značaja za održavanje reda, stege i sigurnosti,
– sprječavati samovoljno udaljavanje pritvorenika iz prostora u kojemu se provode aktivnosti prema kućnom redu i dnevnom rasporedu,
– onemogućavati pritvorenika u izradi predmeta pogodnih za napad ili drugih predmeta čije držanje nije dopušteno,
– pretraživati pritvorenika.
 
3. Pretraga
 
Članak 40.
Pretraga obuhvaća: pretragu osoba (uhićenika, pritvorenika, zaposlenika, posjetitelja, branitelja ili punomoćnika pritvorenika), stvari, prostorija, prostora pritvorske policijske jedinice te vozila koja ulaze ili izlaze iz pritvorske policijske jedinice.
 
Članak 41.
Pretraga osobe je djelomična ili temeljita.
Djelomična pretraga osobe je uvid u sadržaj njezine odjeće i obuće, a obavlja se na način da policijski službenik otvorenih šaka i jednoličnim pokretom, laganim dodirom bez zastoja prelazi po odjeći koju pretražuje te pregled obuće.
Temeljitu pretragu osobe obavljaju najmanje dva policijska službenika u posebnoj prostoriji, bez nazočnosti drugih osoba, detaljnim pregledom i uvidom u sadržaj odjeće, obuće i stvari osobe koja se pretražuje.
Prilikom pretrage osobe i njezinih stvari smiju se koristiti tehnička pomagala (detektori, sustav ogledala i sl.).
Pretragu osobe bez tehničkih pomagala obavlja policijski službenik istog spola kao osoba koja se pretražuje.
Ako pritvorski nadzornik prosudi da postoji potreba obavljanja pregleda tjelesnih otvora osobe o tome će izvijestiti nadležnog državnog odvjetnika i predložiti mu izdavanje naloga za takav tjelesni pregled. Tjelesni pregled obavlja liječnik u zatvorenoj prostoriji u prisutnosti policijskog službenika istog spola kao i uhićenik ili pritvorenik.
 
Članak 42.
Posjetitelji, branitelj ili punomoćnik koji bez nadzora posjećuju pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici, pretražit će se djelomično, a temeljito u slučaju sumnje da unose nedopuštene stvari ili tvari.
 
Članak 43.
Temeljita pretraga zatvorenika obavit će se:
– kod prijama u pritvorsku policijsku jedinicu,
– prije smještaja u posebnu prostoriju prilikom odvajanja od ostalih pritvorenika,
– prije svakog izlaska iz, odnosno nakon povratka u pritvorsku policijsku jedinicu,
– nakon preprate ako je u tijelu u koje je doveden bio bez nadzora,
– prije i nakon posjete bez nadzora,
– ako postoji sumnja da posjeduje ili sakriva predmete ili tvari čije držanje je zabranjeno.
 
Članak 44.
Pretraga prostorija i prostora obuhvaća pregled prostorija i prostora u kojima pritvorenici borave ili se kreću, opreme, uređaja i drugih stvari koje se u njima nalaze kao i zidova i podova, a obavlja se prema planu osiguranja (redovita), a najmanje dva puta u godini.
Pretraga prostorija i prostora obavlja se uvijek kad postoji sumnja da se u njima nalaze stvari ili tvari čije držanje nije dopušteno ili kad postoji sumnja da pritvorenici obavljaju nedopuštene radnje (izvanredna).
Pretragom se pretražuju pojedine prostorije ili prostori (posebna) ili sve prostorije i prostori pritvorske policijske jedinice (opća).
Prigodom pretrage prostorija i prostora pretražuju se pritvorenici i stvari.
Za obavljanje pretrage prostorija i prostora mogu se koristiti i službeni psi.
 
Članak 45.
Predmet koji se pretragom pronađe, a čije držanje pritvorenicima nije dopušteno, te nedopušteni predmeti pronađeni pretragom zaposlenika ili posjetitelja, oduzet će se.
O oduzetom predmetu sastavlja se zapisnik koji potpisuje policijski službenik koji rukovodi pretragom i osoba od koje je predmet oduzet. Primjerak zapisnika uručit će se osobi od koje je predmet oduzet.
 
4. Razgovor, premještaj i dovođenje uhićenika ili pritvorenika
 
Članak 46.
Razgovor s uhićenikom i premještaj uhićenika kojemu rješenjem nije određen pritvor odobrava pritvorski nadzornik.
S pritvorenikom kojem je rješenjem određen pritvor može se razgovarati samo po odobrenju suca istrage ili predsjednika vijeća, u prisutnosti suca istrage ili branitelja.
Dovođenje (preprata) pritvorenika nadležnom sucu istrage obavlja se po nalogu nadležnog državnog odvjetnika, a prije preprate pritvorski nadzornik Pritvorski zapisnik dostavlja nadležnom državnom odvjetniku.
Ako za to postoje opravdani razlozi, uz prethodnu suglasnost nadležnog državnog odvjetnika ili suca istrage, pritvorski nadzornik može pritvorenika privremeno premjestiti u drugu pritvorsku policijsku jedinicu.
Prilikom premještaja pritvorenika i preprate nadležnom sucu istrage postupit će se sukladno odredbama članaka 47. i 48. ovog Pravilnika.
Policijski službenici koji su obavljali razgovor s pritvorenikom, nakon obavljene službene radnje, pritvorenika predaju pritvorskom nadzorniku, koji će podatke o vremenu obavljanja službene radnje unijeti u Osobnik pritvorenika.
 
Članak 47.
Prepratu pritvorenika obavljaju najmanje dva policijska službenika uz provođenje propisanih mjera sigurnosti.
Prepratu maloljetnog pritvorenika u pravilu obavljaju policijski službenici u građanskoj odjeći službenim vozilom bez policijskih obilježja.
Prilikom preprate pritvorenik mora biti vezan sredstvima za vezivanje. O primjeni sredstava za vezivanje ne podnosi se pisano izviješće.
Pritvorenik se u pravilu prepraćuje pješice i policijskim vozilom za dovođenje.
Iznimno od stavka 4. ovog članka, preprata se može obaviti i drugim policijskim vozilom, pri čemu se pritvorenik prevozi na stražnjem sjedištu iza suvozača, a policijski službenik – pratitelj na stražnjem sjedištu iza vozača.
Preprata pritvorenika brodom ili zrakoplovom obavlja se sukladno pravilima posebnih propisa o sigurnosti pomorskog, odnosno zračnog prometa.
 
Članak 48.
Pritvorski nadzornik će prije preprate naložiti pretragu pritvorenika, te će pritvorenika i policijske službenike određene za prepratu upoznati s mogućnosću primjene uporabe sredstava prisile i vatrenog oružja u slučaju napada ili bijega pritvorenika.
Sukladno sigurnosnoj prosudbi pritvorski nadzornik odrediti će način preprate, pravac kretanja preprate i broj policijskih službenika koji obavljaju prepratu te će organizirati i nadzirati prepratu pritvorenika do određenog mjesta koje je odredio nadležni državni odvjetnik ili sudac istrage, kao i prepratu prilikom povratka pritvorenika u pritvorsku policijsku jedinicu.
Prilikom povratka pritvorenika u prostorije pritvorske policijske jedinice, pritvorski nadzornik će postupiti sukladno odredbama članka 13. stavka 3. i članka 14. stavka 1. ovog Pravilnika.
Podatke o izvođenju pritvorenika iz, kao i o povratku pritvorenika u pritvorsku policijsku jedinicu pritvorski nadzornik unosi u Osobnik pritvorenika.
 
5. Vanjsko osiguranje
 
Članak 49.
Iznimno, sukladno sigurnosnoj prosudbi, pritvorska policijska jedinica će se osiguravati i vanjskim osiguranjem. Plan vanjskog osiguranja pritvorske policijske jedinice utvrđuje načelnik policijske uprave, na prijedlog rukovoditelja pritvorske policijske jedinice.
Vanjsko osiguranje obuhvaća nadzor i zaštitu pritvorenika, pritvorske policijske jedinice te njihove imovine.
Vanjsko osiguranje obavlja se na mjestu, u pokretu, ophodnjom ili na drugi način predviđen planom osiguranja.
 
Članak 50.
Vanjsko osiguranje obavlja policijski službenik naoružan i opremljen sukladno planu osiguranja.
Policijski službenik na vanjskom osiguranju pritvorske policijske jedinice će:
– zabraniti neovlaštenoj osobi pristup prostoru, odnosno objektu kojeg osigurava,
– održavati vezu s policijskim službenicima na drugim mjestima vanjskog osiguranja i nadređenim službenikom na način utvrđen planom osiguranja,
– odmah izvijestiti nadređenog službenika o svim događajima u blizini prostora, odnosno objekta kojeg osigurava, ako su značajni za sigurnost,
– utvrditi identitet osobe koja se neovlašteno nalazi u blizini prostora koji osigurava i o tome odmah izvijestiti nadređenog službenika.
Trajanje smjene na vanjskom osiguranju određuje se ovisno o atmosferskim i radnim uvjetima, a smjena može trajati najdulje dva sata neprekidno.
Službeni psi smiju se koristiti na vanjskom osiguranju sukladno općim propisima.
 
6. Posebne obveze policijskih službenika raspoređenih na osiguranje pritvorske policijske jedinice
 
Članak 51.
Policijski službenik raspoređen na osiguranje pritvorske policijske jedinice obvezan je:
– prije dolaska na radno mjesto obratiti se nadređenom službeniku radi pregleda ispravnosti opreme i naoružanja,
– primopredaju poslova obaviti prema planu osiguranja,
– poslove obavljati propisno odjeven i naoružan prema planu osiguranja,
– izvijestiti nadređenog službenika o stanju iz njegovog djelokruga rada,
– surađivati sa službenicima drugih ustrojstvenih jedinica,
– poduzimati protupožarne mjere,
– izvršavati druge obveze utvrđene planom osiguranja.
Policijskom službeniku raspoređenom na osiguranje pritvorske policijske jedinice zabranjeno je:
– obavljati radnju koja onemogućuje ili umanjuje mogućnost nadzora nad pritvorenicima, objektima odnosno prostorima koje osigurava,
– samom ulaziti u prostorije u kojima borave pritvorenici.
 
VII. NADZOR NAD RADOM PRITVORSKE POLICIJSKE JEDINICE
 
Članak 52.
Nadzor nad postupanjem prema pritvorenicima obavljaju nadležni rukovoditelj policijske uprave, nadležni rukovoditelj pritvorske policijske jedinice i pritvorski nadzornik, a ako je pritvorenik maloljetan i posebno osposobljeni policijski službenik za kaznenopravnu zaštitu djece i maloljetnika.
Osobe iz stavka 1. ovog članka prilikom obilaska pritvorske policijske jedinice nadziru rad policijskih službenika, te rukovoditelju pritvorske policijske jedinice ili osobi koja ga zamjenjuje nalažu poduzimanje potrebnih mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, o čemu pisanim putem izvješćuju načelnika policijske uprave.
Ukoliko osobe iz stavka 1. ovoga članka prilikom razgovora s pritvorenicima zaprime usmenu ili pisanu pritužbu na postupanje policijskih službenika o tome će odmah sačiniti Izviješće i izvijestiti načelnika policijske uprave.
 
VIII. TEHNIČKI I SANITARNI STANDARDI OPREMANJA PRITVORSKE POLICIJSKE JEDINICE
 
Članak 53.
Pritvorska policijska jedinica su posebne prostorije policije u koje se smještaju uhićenik ili pritvorenik, veličine dostatne za njihov smještaj (u pravilu 4 m2 po osobi).
Pritvorska policijska jedinica ima odgovarajuće svjetlo, po mogućnosti danje svjetlo, ventilaciju, mjesto za odmaranje (učvršćeni stolac ili klupu), dostupnost tekućoj vodi, mogućnost uporabe sanitarnog čvora uz odgovarajuće higijenske uvjete.
Uhićeniku ili pritvoreniku treba biti dostupna oprema za odmor (čista posteljina, madrac i pokrivač).
...