PROPISI.hr

ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA - važeći tekst, NN br. 144/2012

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!
>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJEZAKON O LOKALNIM IZBORIMA


(„Narodne novine“, broj 144/12)

PRVI DIO

ZAJEDNIČKE ODREDBE

OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju lokalni izbori. Lokalni izbori u smislu ovoga Zakona su izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika.
(2) Riječi i pojmovi u ovom Zakonu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.BIRAČKO PRAVO

Članak 2.

(1) Biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života (u daljnjem tekstu: birači).
(2) Pravo birati članove predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: jedinice) te birati općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike imaju birači koji imaju prebivalište na području jedinice za čija se tijela izbori provode.
(3) Članove predstavničkih tijela jedinice imaju pravo birati i državljani drugih država članica Europske unije, u skladu s posebnim zakonom.
(4) Biračko pravo se ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.Članak 3.

(1) Za člana predstavničkog tijela jedinice ima pravo biti biran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanja izbora ima prijavljeno prebivalište na području jedinice za čije se predstavničko tijelo izbori provode.
(2) Za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika ima pravo biti biran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima najmanje šest mjeseci prijavljeno prebivalište na području jedinice za čije se tijelo izbori provode.
(3) Za člana predstavničkog tijela jedinice ima pravo biti biran državljanin drugih država članica Europske unije, u skladu s posebnim zakonom.Slobode i prava u ostvarivanju biračkog prava

Članak 4.

(1) Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost njihova glasovanja.
(2) Birač na istim izborima može glasovati samo jedanput.
(3) Nitko ne može glasovati u ime druge osobe.
(4) Nitko ne može zahtijevati izjašnjenje birača o njegovom glasačkom opredjeljenju.
(5) Birač je slobodan objaviti svoje glasačko opredjeljenje.
(6) Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.RASPISIVANJE I ODRŽAVANJE IZBORA


Raspisivanje izbora

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske raspisuje izbore za članove predstavničkih tijela jedinica i za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.Članak 6.

(1) Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe.
(2) Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
(3) Odluka o raspisivanju izbora dostavlja se Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državno izborno povjerenstvo) istog dana kada je donesena.Održavanje izbora

Članak 7.

(1) Redovni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica te izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike održavaju se istodobno, treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine.
(2) Prijevremeni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja predstavničkog tijela.
(3) Prijevremeni izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana raspisuju su u slučajevima kada je to propisano zakonom koji uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, a održavaju se u roku od 90 dana od dana prestanka mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.
(4) Prijevremeni izbori za članove predstavničkog tijela i za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana u slučaju istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana održavaju se istodobno, u roku od 90 dana od istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.
(5) Prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina održavaju se u roku od 90 dana od dana prestanka mandata zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda nacionalnih manjina.
(6) Ako bi se prijevremeni izbori iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u toj se jedinici prijevremeni izbori neće održati.
(7) Ako prestane mandat samo zamjeniku općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana izabranom zajedno s općinskim načelnikom, gradonačelnikom, odnosno županom, prijevremeni izbori neće se održati.Mandat

Članak 8.

(1) Mandat članova predstavničkih tijela jedinica izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja predstavničkog tijela i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela, sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
(2) Mandat članova predstavničkih tijela jedinica izabranih na prijevremenim izborima počinje danom konstituiranja predstavničkog tijela i traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima.
(3) Mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika izabranih na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.
(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika koje je Vlada Republike razriješila istovremeno kada je i raspustila predstavničko tijelo u toj jedinici, traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela i razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.KANDIDIRANJE

Članak 9.

(1) Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista i kandidata od strane ovlaštenih predlagatelja.
(2) Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista i kandidata su političke stranke i birači.
(3) Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.Prikupljanje potpisa

Članak 10.

(1) Kada birači predlažu kandidacijske liste i kandidate, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača, sukladno odredbama ovoga Zakona.
(2) Potpise birača za predlaganje kandidata za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika dužne su prikupiti i političke stranke.
(3) Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje Državno izborno povjerenstvo.
(4) U obrazac za prikupljanje potpisa birača unose se sljedeći podaci:
– ime, prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol predloženih kandidata,
– ime, prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača.
(5) Uz podatke iz stavka 4. podstavka 1. ovog članka za kandidate za članove predstavničkih tijela jedinica i kandidate za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, unosi se i podatak o nacionalnosti.Broj potpisa potreban za kandidiranje članova predstavničkih tijela

Članak 11.

(1) Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova predstavničkih tijela dužni su prikupiti najmanje:
– 25 potpisa birača u jedinicama do 350 stanovnika,
– 35 potpisa birača u jedinicama s više od 350, do 500 stanovnika
– 50 potpisa birača u jedinicama s više od 500, do 1.000 stanovnika,
– 70 potpisa birača u jedinicama s više od 1.000, do 2.500 stanovnika,
– 110 potpisa birača u jedinicama s više od 2.500, do 5.000 stanovnika,
– 180 potpisa birača u jedinicama s više od 5.000, do 10.000 stanovnika,
– 250 potpisa birača u jedinicama s više od 10.000, do 20.000 stanovnika,
– 400 potpisa birača u jedinicama s više od 20.000, do 35.000 stanovnika,
– 600 potpisa birača u jedinicama s više od 35.000, do 60.000 stanovnika,
– 800 potpisa birača u jedinicama s više od 60.000, do 100.000 stanovnika,
– 1.000 potpisa birača u jedinicama s više od 100.000, do 200.000 stanovnika,
– 1.400 potpisa birača u jedinicama s više od 200.000, do 300.000 stanovnika,
– 1.800 potpisa birača u jedinicama s više od 300.000, do 500.000 stanovnika,
– 2.500 potpisa birača u jedinicama s više od 500.000 stanovnika.
(2) Podatke o potrebnom broju potpisa birača objavit će Državno izborno povjerenstvo na svojim internetskim stranicama, a na temelju prethodno dostavljenih podataka od strane središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.Broj potpisa potreban za kandidaturu općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika

Članak 12.

(1) Za pravovaljanost stranačkih kandidatura te kandidatura prijedloga grupe birača za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika potrebno je prikupiti najmanje:
– 35 potpisa birača u jedinicama do 350 stanovnika,
– 50 potpisa birača u jedinicama s više od 350, do 500 stanovnika,
– 80 potpisa birača u jedinicama s više od 500, do 1.000 stanovnika,
– 100 potpisa birača u jedinicama s više od 1.000, do 2.500 stanovnika,
– 150 potpisa birača u jedinicama s više od 2.500, do 5.000 stanovnika,
– 250 potpisa birača u jedinicama s više od 5.000, do 10.000 stanovnika,
– 450 potpisa birača u jedinicama s više od 10.000, do 20.000 stanovnika,
– 600 potpisa birača u jedinicama s više od 20.000, do 35.000 stanovnika,
– 900 potpisa birača u jedinicama s više od 35.000, do 60.000 stanovnika,
– 1.200 potpisa birača u jedinicama s više od 60.000, do 100.000 stanovnika,
– 1.500 potpisa birača u jedinicama s više od 100.000, do 200.000 stanovnika,
– 2.500 potpisa birača u jedinicama s više od 200.000, do 300.000 stanovnika,
– 3.200 potpisa birača u jedinicama s više od 300.000, do 500.000 stanovnika,
– 5.000 potpisa birača u jedinicama s više od 500.000 stanovnika.
(2) Podatke o potrebnom broju potpisa birača objavit će Državno izborno povjerenstvo na svojim internetskim stranicama, a na temelju prethodno dostavljenih podataka od strane središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.Zabrana kandidiranja

Članak 13.

Birači koji su policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske ne smiju se kandidirati za člana predstavničkog tijela jedinice niti za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihovog zamjenika.Zabrana višestrukog kandidiranja

Članak 14.

(1) Nitko se ne može istovremeno kandidirati za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika i za župana.
(2) Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i na zamjenike općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.
(3) U slučaju istovremene kandidature iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, županijsko izborno povjerenstvo pozvat će kandidata da se u roku od 24 sata izjasni o tome koju kandidaturu prihvaća, a ukoliko se ne izjasni rješenjem će poništiti kandidaturu za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika, tj. njihovog zamjenika.Predlaganje kandidacijskih lista i kandidata političkih stranaka

Članak 15.

(1) Pravo predlaganja kandidacijskih lista i kandidata imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
(2) Kandidacijske liste i kandidate može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.
(3) Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama i kandidate, na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.
(4) Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste i kandidature.Predlaganje kandidacijskih lista i kandidata birača

Članak 16.

(1) Birači mogu predlagati kandidacijske liste i kandidate.
(2) Kada birači predlažu kandidacijske liste i kandidate, podnositelji kandidacijske liste grupe birača, odnosno kandidature kandidata grupe birača, su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste, odnosno kandidature.
(3) Kandidat ujedno može biti i podnositelj/potpisnik svoje kandidacijske liste birača, odnosno kandidature.Očitovanja uz kandidacijske liste i kandidature

Članak 17.

(1) Uz prijedlog kandidacijske liste i kandidature dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, odnosno kandidaturi, ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.
(2) Na očitovanju o prihvaćanju kandidature za člana predstavničkog tijela navodi se i izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja.
(3) Na očitovanju o prihvaćanju kandidature za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika navodi se i izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja te izjava o činjenici potrebnog trajanja prebivališta kandidata na području jedinice, sukladno odredbama ovoga Zakona.
(4) Za davanje netočnih podataka na očitovanju iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, kao i za davanje očitovanja o prihvaćanju kandidature uz više kandidacijskih lista za isto tijelo, odgovoran je kandidat.Sadržaj kandidacijske liste za članove predstavničkih tijela jedinica

Članak 18.

(1) U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.
(2) Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova predstavničkog tijela koji se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u to predstavničko tijelo.
(3) Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova predstavničkog tijela koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.
(4) Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.
(5) Ako su kandidacijsku listu predložili birači njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača«.
(6) Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.
(7) Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.Sadržaj kandidature za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike

Članak 19.

(1) U kandidaturi se navode ime i prezime kandidata za općinskog načelnika gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.
(2) U kandidaturi za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, osim podataka iz stavka 1. ovog članka navodi se i nacionalnost.
(3) U kandidaturi se navodi naziv političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su kandidate predložile. Uz kandidaturu kandidata koje predlažu birači navodi se »kandidati grupe birača«.Način podnošenja kandidacijskih lista i kandidatura

Članak 20.

(1) Kandidacijske liste i kandidature se podnose na obrascima čiji sadržaj i oblik propisuje Državno izborno povjerenstvo obvezatnim uputama.
(2) Prijedlozi kandidacijskih lista i kandidatura, sastavljeni u skladu s uvjetima i na način propisan ovim Zakonom, dostavljaju se nadležnom izbornom povjerenstvu.
(3) Uz prijedloge kandidacijskih lista i kandidatura podnositelji su dužni dostaviti podatke o broju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, datumu otvaranja posebnog računa i naziv banke kod koje je račun otvoren.


 


 


 


>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE