PROPISI.hr

PRAVILNIK O FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA MIROVINSKIH FONDOVA – važeći tekst, NN br. 137/2012

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!
>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE


 


 


Na temelju odredbi članka 59. stavak 2. i članka 90. stavak 1. i 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10 i 114/11) i članka 15. stavak 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 109/07), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) je na sjednici održanoj 6. prosinca 2012. godine donijelaPRAVILNIK O FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA MIROVINSKIH FONDOVA(„Narodne novine“, broj 137/12)UVODNE ODREDBEČlanak 1.


Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih financijskih izvještaja i financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Agenciju i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima obveznog ili dobrovoljnog mirovinskog fonda (dalje: mirovinski fond).VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJAČlanak 2.


(1) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.


(2) Mirovinsko društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u poslovnim knjigama mirovinskog fonda koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak kontnom planu propisanom u Prilogu 1. ovog Pravilnika.SADRŽAJ I OBLIK FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJAČlanak 3.


(1) Financijske izvještaje mirovinskog fonda čine:


– Izvještaj o financijskom položaju,


– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,


– Izvještaj o novčanim tokovima,


– Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda,


– Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda,


– Bilješke uz financijske izvještaje.


(2) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti godišnje financijske izvještaje za razdoblje poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinac i financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine sa stanjem na dan 31. ožujak, 30. lipanj i 30. rujan tekuće godine.


(3) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine i godišnje financijske izvještaje sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani tehničkom uputom.


(4) Godišnji financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima Financijski izvještaji mirovinskog fonda, a koji se nalaze u Prilogu 2. ovog Pravilnika i revidirani od strane neovisnog ovlaštenog revizora.


(5) Bilješke uz financijske izvještaje iz stavka 1. alineja 6. ovog članka za razdoblja tijekom poslovne godine trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.


(6) Mirovinsko društvo prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1. alineja 3. ovog članka za mirovinske fondove kojima upravlja može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.


(7) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može od mirovinskog društava zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u financijskim izvještajima mirovinskog fonda.SADRŽAJ I OBLIK DODATNIH IZVJEŠTAJA UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJEČlanak 4.


(1) Dodatni izvještaji uz financijske izvještaje mirovinskog fonda su:


– Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) fonda,


– Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) fonda,


– Izvještaj o transakcijama s povezanim/relevantnim osobama fonda,


– Izvještaj o pozicijama iz odnosa s povezanim/relevantnim osobama fonda.


(2) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti dodatne izvještaje uz financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine i godišnje financijske izvještaje sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani tehničkom uputom.ROKOVI I NAČIN DOSTAVEČlanak 5.


(1) Rok za dostavu financijskih izvještaja mirovinskog fonda za razdoblja tijekom poslovne godine za:


– tromjesečno razdoblje sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine je 30. travnja tekuće godine,


– šestomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine je 31. srpnja tekuće godine,


– devetomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine je 31. listopada tekuće godine.


(2) Rok za dostavu nerevidiranih godišnjih financijskih izvještaja mirovinskog fonda sa stanjem na dan 31. prosinac je 31. siječnja sljedeće godine.


(3) Rok za dostavu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja mirovinskog fonda sa stanjem na dan 31. prosinac je 30. travanj sljedeće godine.Članak 6.


(1) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti izvještaje iz članka 4. stavak 1. alineja 1. i 2. ovog Pravilnika u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 5. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika


(2) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti izvještaje iz članka 4. stavak 1. alineja 3. i 4. za mjesečna razdoblja i dostaviti Agenciji u roku od 5 radnih dana po proteku mjeseca na koji se izvještaj odnosi.Članak 7.


(1) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojima upravlja dostaviti Agenciji izvještaje iz članka 3. stavak 2. i 4. i članka 4. ovog Pravilnika u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.


(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.


(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave na način propisan stavkom 1. ovog članka, mirovinsko društvo dužno je izvještaje dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu izvještaja.


(4) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinske fondove kojima upravlja izvještaje iz članka 3. stavak 4. ovog Pravilnika dostaviti i u pisanom obliku zajedno s izvješćem ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i godišnjim izvješćem.


(5) Mirovinsko društvo je dužno svakom članu mirovinskog fonda kojim mirovinsko društvo upravlja dostaviti revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 3. stavak 4. ovog Pravilnika na njegov zahtjev bez naplate u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva.OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJAČlanak 8.


(1) Obvezno mirovinsko društvo dužno je objaviti financijske izvještaje obveznog mirovnskog fonda kojim upravlja na svojim internetskim stranicama u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 5. ovog Pravilnika.


(2) Dobrovoljno mirovinsko društvo dužno je objaviti financijske izvještaje otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim upravlja na svojim internetskim stranicama u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 5. ovog Pravilnika.>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE