PROPISI.hr

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA VENTILACIJSKE ILI KLIMATIZACIJSKE SUSTAVE – važeći tekst, NN br. 53/1991

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE         

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA VENTILACIJSKE ILI KLIMATIZACIJSKE SUSTAVE
 
 
(«Službeni list» broj 38/89, «Narodne novine» broj 53/91 – Zakon o standardizaciji, 69/97)
 

Napomena uredništva: određeni propisi doneseni prije 1. 1. 1990. godine nisu prikazani na portalu www.propisi.hr, kao što je slučaj i sa ovim propisom.

 

 
  
U nastavku prikazujemo: Zakon o standardizaciji («Narodne novine» , broj 53/91), Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave («Narodne novine» , broj 69/97).

 

ZAKON O PREUZIMANJU ZAKONA O STANDARDIZACIJI KOJI SE U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJE KAO REPUBLIČKI ZAKON

(«Narodne novine» , broj 53/91) 
 
Članak 1.
Preuzima se i primjenjuje u Republici Hrvatskoj Zakon o standardizaciji ("Službeni list SFRJ", br. 37/88), kao republički zakon.
 
Članak 2.
Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1. ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi, ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.
 
Članak 3.
Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da osnuje organ ili organizaciju ili zaduži neki od postojećih organa uprave za obavljanje poslova primjene Zakona o standardizaciji koji se preuzima.
 
Članak 4.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
 
Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o normizaciji ("Narodne novine", broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA VENTILACIJSKE ILI KLIMATIZACIJSKE SUSTAVE

(«Narodne novine» , broj 69/97) 
 
Članak 1.
U Pravilniku o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave ("Narodne novine" broj 53/91) u članku 7. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Zračni kanali mogu biti izrađeni i iz teško zapaljivih gradiva klase B1, prema, normi HRN DIN 4102 dio 1 ili iz gradiva klase I, prema normi HRN U.J1.060 u ovim slučajevima:
- ako zračni kanali imaju istu otpornost na požar kao i građevinske konstrukcije kroz koje prolaze
- ako zračni kanali ne prolaze kroz izlazne puteve koji se upotrebljavaju za evakuaciju osoba u slučaju požara ili druge opasnosti (hodnike, stubišta, prolaze i sl)
- ako zračnim kanalima ne prolazi zrak temperature veće od 85oC
- ako u zračnim kanalima ne postoji mogućnost većeg taloženja gorivih gradiva (kao što, primjerice, postoji kod odsisnih kanala iz velikih kuhinja)
- ako zračni kanali ne prolaze iznad spuštenih stropova kojima je zadaća zaštita nosive konstrukcije od požara, osim ako ti kanali imaju istu otpornost na požar kao i nosiva konstrukcija koja se štiti
- ako zračni kanali ne prolaze kroz prostorije ugrožene eksplozivnom smjesom."
 
Članak 2.
U članku 30. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:
"Kao gradiva za izolacije zračnog kanala (ljepilo, gradivo za zvučnu izolaciju, parne brane, folije i slične obloge zračnih kanala) mogu se upotrebljavati i teško zapaljiva gradiva klase B1 prema normi HRN DIN 4102 dio 1 ili gradiva čija je brzina širenja plamena klase I prema normi HRN U.J1.060. Za parne brane, folije i slično koje nisu deblje od 0.5 mm mogu se upotrebljavati i uobičajeno zapaljiva gradiva klase B2 prema normi HRN DIN 4102 dio 1 ili gradiva čija brzina širenja plamena odgovara klasi II prema normi HRN U.J1.060.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka za brtvljenje spojeva zračnih kanala mogu se upotrebljavati manje količine gradiva čija gorivost odgovara klasi B1 ili B2, prema normi HRN DIN 4102 dio 1 ili klasi I i II, prema normi HRN U.J1.060.
Odredbe stavaka 2. i 3. ovog članka ne primjenjuju se u ovim slučajevima:
- kada zračni kanali prolaze kroz prostore izlaznih puteva određenih za evakuaciju osoba u slučaju požara ili druge opasnosti (hodnici, stubišta, prolazi i sl.)
- kada su zračni kanali izvedeni iznad spuštenih stropova čija je zadaća zaštita nosive konstrukcije od požara, osim ako imaju istu otpornost na požar kao i nosiva konstrukcija koja se štiti
- kada se zračnim kanalima transportira zrak čija je temperatura veća od 850 C
- kada postoji mogućnost taloženja većih količina goriva gradiva u zračnim kanalima (primjerice, odsisni kanali iz velikih kuhinja)
- kada zračni kanali prolaze kroz prostore ugrožene eksplozivnom smjesom."
 
Članak 3.
Iza članka 75. dodaje se članak 75a. koji glasi:
"Klasa gorivosti gradiva B1 dokazuje se potvrdom o sukladnosti (certifikatom) prema normi HRN DIN 4102 dio 1, brzina širenja plamena (klase I i II) dokazuje se prema normi HRN U.J1.060, a otpornost na požar ventilacijskih kanala, prema normi HRN DIN 4102 dio 6 ili HRN U.J1.172."
 
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".