PROPISI.hr

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR STAKLAR - važeći tekst, NN br. 102/1995

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

 

 

 Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtaičke komore, ministar gospodarstva donosi:

PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR STAKLAR

 

(“Narodne novine”, broj 102/95)

 

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja, reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba, međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura, procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove(Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone ;

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima "Narodne novine" br. 31 od 9. svibnja 1995. g).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor staklar, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95) označeno šifrom 73220, je :

MAJSTOR STAKLAR

I. Područje rada

- obrada i prerada stakla, te oblikovanje staklarskih proizvoda,

- izrada okvira i uramljivanje slika,

- izrada okvira prozora i ustakljivanje,

- ukrasno ostakljivanje,

- izrada konstrukcija od prednapregnutog i naprednapregnntog stakla,

- ustakljivanje krovova.

I I. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik samostalno izrađuje jedan ili više staklarskih proizvoda, obuhvaćenih područjima rada ili se podvrgava odgovarajućoj radnoj probi. Praktični rad sastoji se od:

- izrade nacrta, dizajna i konstrukcije,

- izbora osnovnog, pomoćnog materijala i pribora,

- proračuna utroška materijala,

- samostalnog izvođenja radova,

- međufazne i završne kontrole.

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodni za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu

2. 1. Materijali

- staklo, dobivanje, svojstva i upotreba,

- vrste stakla,

- drvo, sastav, tehnička, fizička i mehanička svojstva,

- greške drva,

- vrste drva za izradu okvira slika i prozora,

- piljena građa i njeno razvrstavanje,

- skladištenje piljene građe s obzirom na prirodno sušenje i utjecaj vlage,

- metali i plastične mase u staklarstvu,

- materijali za brtvljenje,

- ljepila za drvo,

- materijali za oplemenjivanje površine stakla,

- izrada, svojstva i primjena prednapregnutog stakla.

2.2. Estetika

- estetika, dizajn, zanat, umjetnost,

- formativni faktori dizajna,

- stilovi slikarstva i grafike kroz povijest,

- uramljivanje i tehnike slikanja, crtanja i tiska,

- izrada paspartua,

- tehnike slikanja sa staklom i na staklu,

- linije, plohe i boje

- estetski principi forme, utjecaj prirode i kulture na dizajn.

2.3. Konstrukcije

- konstrukcije različitih vrsta prozora,

- konstrukcije i izrada radnih nacrta proizvoda od prednapregnutog stakla,

- oblikovanje ukrasnih ostakljenja i izrada radnih nacrta,

- konstrukcije i izrada radnih nacrta proizvoda od neprednapregnutog stakla.

2.4. Tehnologija izrade

- norme i postupci ostakljivanja u graditeljstvu,

- ustakljivanje različitih vrsta krovova,

- obrada stakla (brušenje, bušenje, poliranje...),

- tehnike oplemenjivanja staklenih površina,

- problikovanje stakla,

- ukrasno ostakljivanje (ostakljivanje olovom, mesingom, aluminijem, ljepljivim metalnim trakama...),

- izrada staklenih konstrukcija od prednapregnertog stakla,

- izrada staklenih konstrukcija od neprednapregnutog stakla,

- izrada okvira za slike,

- izrada okvira za razne vrste prozora,

- organiziranje procesa rada u staklarskoj radionici,

- izračunavanje utroška materijala, energije i kapaciteta izrade,

- planiranje izrade, raspoređivanje poslova, analiza i praćenje operativnog plana,

- načini određivanja radne norme i vremena izrade.

2.5. Alati, strojevi i uređaji

- ručni staklarski alati i područje primjene,

- mehanizirani alati u staklarstvu,

- slaklarski strojevi i uređaji,

- ručni alati za obradu drva i područje primjene,

- strojevi i uređaji za obradu drva,

- tekuće održavanje alata, strojeva i uređaja,

- zaštitne mjere pri radu s pojedinim alatima, strojevima i uređajima.