PROPISI.hr

PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ELEKTROINSTALATER – važeći tekst, NN br.12/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

 
PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA ZA ZANIMANJE ELEKTROINSTALATER
 
(„Narodne novine“, broj 12/10)

 
1. CILJ
 
− provjera neophodnih vještina, znanja i sposobnosti za kvalificirano obavljanje profesionalne djelatnosti zanimanja elektroinstalater u svijetu rada koji je podložan promjenama
− provjera kompetencija neophodnih za cjeloživotno učenje i napredovanje u struci kao i život u građanskom društvu.
 
2. OBLIK I SADRŽAJ ISPITA
 
Pomoćnički ispit sastoji se od praktičnoga i stručno-teorijskog dijela.
Na praktičnom dijelu ispita provjeravaju se stručne kompetencije neophodne za obavljanje poslova i radnih zadaća u zanimanju.
Na stručno-teorijskom dijelu provjeravaju se znanja stečena tijekom obrazovnog procesa ili procesa informalnog učenja, a u skladu s nastavnim planom i programom za zanimanje elektroinstalater.
 
2.1. PRAKTIČNI DIO ISPITA
 
Praktični dio ispita sastoji se od praktičnog uratka i/ili radne probe.
2.1.1. Zadaje se jedan praktični uradak. Prije početka rada naučnik mora izraditi pisanu pripremu rada kojom se, ako je prihvaćena od strane ispitne komisije, može služiti pri radu.
Primjeri praktičnih uradaka
 
Vrsta uratka
Opis uratka
(očekivane praktične stručne kompetencije)
Postavljanje energetskih vodova
Prema tehničkoj i projektnoj dokumentaciji izabrati vodove, kablove i ostali instalacijski materijal s obzirom na uvjete okoline i određenja prostora.
Izraditi dokumentaciju (troškovnik) potrošenog radnog vremena i materijala.
Položiti vodove podžbuknih, nadžbuknih, podnih i posebnih instalacija prema tehničkoj i projektnoj dokumentaciji.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Racionalno upotrebljavati materijal i energiju te primjenjivati postupke za zaštitu čovjekove okoline.
Instaliranje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje uređaja i postrojenja za raspodjelu energije
Prema tehničkoj i projektnoj dokumentaciji izabrati, montirati i staviti u pogon uređaje, pribor i materijal za glavne i pomoćne strujne krugove.
Prema tablicama i proračunima izračunati struju u nadstrujnim zaštitnim uređajima i odabrati potrebne zaštitne mjere.
Izabrati i instalirati zaštitne uređaje.
Ispitati učinkovitost nadstrujnih zaštitnih uređaja.
Sklopiti, montirati i ispitati jednofazno i trofazno brojilo i MTK.
Sklopiti, montirati i staviti u pogon razvodni uređaj.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Racionalno upotrebljavati materijal i energiju te primjenjivati postupke za zaštitu čovjekove okoline.
Priključivanje, ispitivanje i stavljanje u pogon i održavanje električnih uređaja
Ispitati ispravnost dijelova uređaja.
Utvrditi kvar i zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti uvid u ispravnost djelovanja.
Izvršiti ispitivanje zaštitnih mjera i analizirati dobivene podatke.
Utvrditi i unijeti u tehničku dokumentaciju podatke o instalaciji električnih uređaja (grijalica, uređaja za grijanje vode i slično).
Ispitati mehaničko učvršćivanje i čvrstoću podloge.
Priključiti električne uređaje.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Racionalno upotrebljavati materijal i energiju te primjenjivati postupke za zaštitu čovjekove okoline.
Instaliranje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje instalacija dojavnih i signalnih uređaja
Prema tehničkoj i projektnoj dokumentaciji staviti u pogon dojavne i signalne uređaje i instalacije (uređaji za poziv, traženje, zvonjenje i govorenje).
Instalirati vodove.
Odrediti i otkloniti uzroke smetnji te izmijeniti funkcionalne sklopove i elemente koji imaju greške.
Ispitati instalaciju komunikacijskih postrojenja.
Izabrati antenu, antenske kablove i druga pogonska sredstva.
Prema tehničkoj i projektnoj dokumentaciji izabrati, montirati i instalirati video-portafon.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Racionalno upotrebljavati materijal i energiju te primjenjivati postupke za zaštitu čovjekove okoline
Ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje rasvjetnih postrojenja
Izabrati svjetlo i svjetiljku prema prostornim kriterijima, kriterijima primjene, boji svjetla i iskorištavanju svjetla.
Priključiti i ispitati postrojenja fluorescentnih cijevi s naponom preko 1000 V.
Mjeriti jačinu rasvjete.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Racionalno upotrebljavati materijal i energiju te primjenjivati postupke za zaštitu čovjekove okoline.
Priključivanje, ispitivanje i stavljanje u pogon instalacija procesne tehnike
Ispitati električno opskrbljivanje energijom s obzirom na polaritet, napon, frekvenciju i slijed faza.
Ispitati djelotvornost zaštite od ponovnog uključenja motora.
Prema tehničkoj i projektnoj dokumentaciji staviti u pogon priključne, upravljačke, regulirajuće i kontrolne uređaje te naprave za davanje zapovijedi.
Ispitati djelotvornost zaštitnih postrojenja i uređaja za dojavljivanje opasnosti.
Ispitati uređaje postrojenja.
Ispitati instalacije za daljinsko upravljanje.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Racionalno upotrebljavati materijal i energiju te primjenjivati postupke za zaštitu čovjekove okoline.
Instaliranje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje rezervnih izvora električne energije i kompenzacijskih uređaja
Prema tehničkoj i projektnoj dokumentaciji instalirati i priključiti rezervne izvore električne energije – izvore besprekidnog napajanja UPS (uninterruptible power supply).
Prema tehničkoj i projektnoj dokumentaciji instalirati, podesiti i staviti u pogon pogonske, priključne, upravljačke i regulacijske uređaje za kompenzacijska postrojenja.
Izabrati kondenzatore prema mehaničkim i električnim kriterijima te ih učvrstiti i priključiti.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Racionalno upotrebljavati materijal i energiju te primjenjivati postupke za zaštitu čovjekove okoline.
Instaliranje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje uzemljenja i munjovoda te postrojenja za izjednačavanje potencijala
Prema tehničkoj i projektnoj dokumentaciji postaviti uzemljivač uvažavajući kablove i cijevne vodove u zemlji.
Postaviti vodove hvataljki, izvesti spojeve s istaknutim metalnim masama i izvesti odvode i mjerne spojeve.
Ustanoviti otpor uzemljenja.
Postaviti glavne vodove za izjednačavanje potencijala.
Instalirati prenaponske zaštitne uređaje.
Instalirati, ispitati i staviti u pogon munjovod.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Racionalno upotrebljavati materijal i energiju te primjenjivati postupke za zaštitu čovjekove okoline.
 
2.1.2. Uz praktični uradak naučniku se zadaju i radne probe (najviše 3).
Probe koje se zadaju moraju biti iz različitih područja zanimanja.
 
Vrsta radne probe
Opis radne probe
(očekivane praktične stručne kompetencije)
Tehničko-tehnološka dokumentacija
– usporedba različitih normi tehničke dokumentacije (važeće-nevažeće)
– izrada tekstualne dokumentacije pomoću računala – aplikativni programi
– izrada shema i skica računalom korištenjem dostupnih aplikacija
– metode arhiviranja i ažuriranja tehničke dokumentacije
– primjena sigurnosnih metoda i postupaka u zaštiti podataka
– prikupljanje i razmjena tehničkih podataka pomoću računalnih mreža
Pročitati i primijeniti sheme i tehničko-tehnološku dokumentaciju.
Primijeniti pravila tehničkog crtanja pri izradi tehničko-tehnološke dokumentacije.
Grafički prikazati podatke.
Obrazložiti važnost ažuriranja i arhiviranja podataka.
Navesti nekoliko jednostavnih postupaka u zaštiti tehnoloških podataka.
Koristiti nove tehnologije za informiranje te prikupljanje različitih vrsta podataka.
Korištenje tehničke i projektne dokumentacije
Prema tehničkoj i projektnoj dokumentaciji izabrati kablove za vodove i ostali instalacijski materijal obzirom na uvjete okoline i određenja prostora.
Izabrati vodove, kablove i ostali instalacijski materijal s obzirom na uvjete okoline i određenja prostora
Prema tehničkoj i projektnoj dokumentaciji izabrati vodove, kablove i ostali instalacijski materijal s obzirom na uvjete okoline i određenja prostora.
Dokumentirati potrošnju materijala i radno vrijeme.
Polagati vodove podžbuknih, nadžbuknih, podnih i posebnih instalacija prema tehničkoj i projektnoj dokumentaciji.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Racionalno upotrebljavati materijal i energiju te primjenjivati postupke za zaštitu čovjekove okoline.
Elementi p/ž, n/ž, podnih i posebnih el. instalacija te montažni radovi
– montaža elemenata p/ž instalacije za strujni krug trošila upravljan sa tri mjesta
– montaža elemenata n/ž instalacije za vlažne prostorije
– montaža elemenata p/ž instalacije za armirano-betonske objekte
Pripremiti tehničko-tehnološku dokumentaciju.
Odabrati potreban materijal i alat.
Izvršiti spajanje po shemi iz priložene dokumentacije.
Ispitati karakteristične vrijednosti, analizirati dobivene podatke i izvršiti potrebna podešavanja za ispravan rad uređaja.
Izvršiti kontrolu i provjeriti funkcionalnost.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Razvodni uređaji i montažni radovi na razvodnim uređajima i elementima
– sastavljanje PVC trorednog razdjelnog ormara s pripadajućim priborom i elementima
– sastavljanje ormarića s jednotarifnim brojilom i MTK-sustavom
– sastavljanje i montaža razdjelnog ormarića s trofaznim brojilom
– montaža razdjelnog ormarića s trofaznim dvotarifnim brojilom i uklopnim satom
– sastavljanje i montaža limenog razvodnog ormarića manje radionice
– montaža razdjelnog ormara s višetarifnim brojilom upravljanog MTK-sustav
Pripremiti tehničko-tehnološku dokumentaciju.
Odabrati potreban materijal i alat.
Izvršiti spajanje po shemi iz priložene dokumentacije.
Ispitati karakteristične vrijednosti, analizirati dobivene podatke i izvršiti potrebna podešavanja za ispravan rad uređaja.
Izvršiti kontrolu i provjeriti funkcionalnost.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Postavljanja, montaže i priključivanja uređaja u domaćinstvu
– montaža i fiksni priključak napajanja protočne grijalice vode
– postavljanje i izvedba spoja sklopke za kupaonicu
– izjednačavanje potencijala u vlažnim prostorijama
– određivanje pozicije i priključak termoakumulacijske peći
– sastavljanje i izvedba spoja dvodijelnog električnog štednjaka
– određivanje voda za priključak nape i ventilatora za provjetravanje
– pravilno postavljanje i priključak ledenice odnosno hladnjaka
– montaža i električna izvedba spoja klimatizacijskog uređaja
– određivanje i postavljanje priključnog voda rashladne komore
– električni priključak hidrofora ili hidropaka
Pripremiti tehničko-tehnološku dokumentaciju.
Odabrati potreban materijal i alat.
Izvršiti spajanje prema shemi iz priložene dokumentacije.
Ispitati karakteristične vrijednosti, analizirati dobivene podatke i izvršiti potrebna podešavanja za ispravan rad uređaja.
Izvršiti kontrolu i provjeriti funkcionalnost.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Stubišni automat i impulsna sklopka
– postavljane elemenata za stubišnu rasvjetu upravljanu stubišnim automatom
– montaža stubišnog automata i pribora
– uvlačenje vodova i spajanje stubišnog automata s pripadajućim elementima
– podešavanje, kontrola rada i osnovni principi održavanja stubišnih automata
– upravljanje stubišne rasvjetom impulsnom sklopkom
Pripremiti tehničko-tehnološku dokumentaciju.
Odabrati potreban materijal i alat.
Izvršiti spajanje prema shemi iz priložene dokumentacije.
Ispitati karakteristične vrijednosti, analizirati dobivene podatke i izvršiti potrebna podešavanja za ispravan rad uređaja.
Izvršiti kontrolu i provjeriti funkcionalnost.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Upoznavanje elemenata komunikacijskih instalacija uz demonstraciju rada elemenata
– izravno spajanje interfona bez pozivnog kruga
– spajanje interfonske veze s međusobnim pozivanjem napajano iz dva izvora napona
– spajanje interfonske veze s međusobnim pozivanjem napajano iz jednog izvora napona
Pripremiti tehničko- tehnološku dokumentaciju.
Odabrati potreban materijal i alat.
Izvršiti spajanje prema shemi iz priložene dokumentacije.
Ispitati karakteristične vrijednosti, analizirati dobivene podatke i izvršiti potrebna podešavanja za ispravan rad uređaja.
Izvršiti kontrolu i provjeriti funkcionalnost.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Elementi protuprovalnih instalacija uz demonstraciju rada elemenata
– spajanje protuprovalnog sustava s ugrađenim mosnim spojem
– spoj protuprovalnog sustava koji radi pomoću infracrvenih zraka
Pripremiti tehničko-tehnološku dokumentaciju.
Odabrati potreban materijal i alat.
Izvršiti spajanje po shemi iz priložene dokumentacije.
Ispitati karakteristične vrijednosti, analizirati dobivene podatke i izvršiti potrebna podešavanja za ispravan rad uređaja.
Izvršiti kontrolu i provjeriti funkcionalnost.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Izrada kućne antenske i telefonske instalacije
– označavanje trase antenske instalacije, postavljanje uređaja i montaža elemenata
testiranje rada sustava i podešavanje prema korisničkim zahtjevima
– izrada instalacije kućnog telefona
Analizirati nacrte i tehničko-tehnološku dokumentaciju.
Izvesti vježbu prema priloženoj dokumentaciji.
Izvršiti kontrolu i ispitivanje.
Rad sklopnika, tipkala, bimetalnih releja vremenskih releja i ostalih upravljačkih releja
– montaža i osnovni spoj sklopnika upravljanog tipkalima
– spajanje sklopnika i pripadajućih elemenata kao motorsko zaštitne sklopke
– spajanje sklopnika i pripadajućih elemenata u spoju za promjenu smjera vrtnje 3f~AM
– spajanje sklopnika i pripadajućih elemenata kao pokretača 3f~ AM sustavom zvijezda-trokut s promjenom smjera vrtnje
– spajanje sklopnika i pripadajućih elemenata u spoju za upravljanje polnopreklopivim motorima
Popisati podatke o motoru.
Pripremiti tehničko-tehnološku dokumentaciju.
Odabrati potreban materijal i alat.
Izvršiti spajanje po shemi.
Izvršiti kontrolu i provjeriti funkcionalnost.
Primijeniti pravila rada na siguran način te
zaštitna sredstva i uređaje.
Problematika prenapona te osnovna zaštita od prenapona
– montaža katodnih odvodnika prenapona na zračni kućni priključak
– montaža katodnih odvodnika prenapona u sustav podzemnog kućnog priključka
– postavljanje zaštite od prenapona u telefonske, antenske i instalacije za napajanje računalnih sustava
Pripremiti tehničko-tehnološku dokumentaciju.
Odabrati potreban materijal i alat.
Izvršiti spajanje prema shemi iz priložene dokumentacije.
Ispitati karakteristične vrijednosti (napon štićenja, brzinu prorade i slično) te analizirati dobivene podatke.
Primijeniti pravila rada na siguran način te zaštitna sredstva i uređaje.
Programabilni logički upravljači (kontroleri) (PLC) u električnim instalacijama
– upravljanje stubišnom rasvjetom pomoću PLC-a kao zamjenom za stubišni automat i impulsnu sklopku
– regulacija temperature u stambenim ili poslovnim prostorijama
regulacija i upravljanje putnim i garažnim vratima
– regulacija nivoa tekućine u spremniku
– regulacija ulaska i izlaska s parkirališta
Instalirati program za programiranje PLC-a pomoću osobnog računala.
Izraditi jednostavni program za upravljanje radom električnih i elektroničkih uređaja.
Upisati program u PLC.
Izraditi tehničku dokumentaciju (električne sheme spojeva, sheme ispitivanja i mjerenja, ispis programa, upute za rad uređaj i slično).
Povezati PLC (ili mikroupravljač ili programibilnu logičku komponentu GAL) s okolinom (ostalim sklopovima i uređajima).
Demonstrirati rad sklopova ili uređaja i izvršiti ispitna mjerenja.
 
2.2. STRUČNO-TEORIJSKI DIO ISPITA
 
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća provjeru stručnih znanja propisanih nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja, koja su neophodna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju elektroinstalater.
 
Nastavna područja
Očekivani ishodi učenja
1. Električni strojevi i uređaji
Sklopni aparati
Navesti podjelu sklopnih aparata te objasniti problematiku uklapanja i prekidanja strujnog kruga.
Navesti i opisati vrste, uloge i karakteristike sklopnih aparata visokog napona: prekidači visokog napona, sklopke i rastavljači visokog napona.
Navesti i opisati vrste, uloge i karakteristike osigurača i odvodnika prenapona.
Navesti i opisati vrste, uloge i karakteristike sklopnih aparata niskog napona.
Nacrtati grafičke simbole pojedinih sklopnih aparata.
Transformatori
Opisati konstrukciju i princip rada jednofaznih transformatora.
Rješavati zadatke u kojima se izračunavaju napon, struja, snaga, broj zavoja primara i sekundara idealnog transformatora.
Navesti i definirati osnovna radna stanja transformatora: prazni hod, kratki spoj i opterećenje.
Objasniti tehnički i ekonomski značaj transformatora pri prijenosu električne energije.
Opisati konstrukciju, način rada i spojeve namota trofaznog transformatora.
Objasniti sustav označavanja grupe spoja trofaznih transformatora.
Opisati uvjete paralelnog rada i nacrtati odgovarajuće sheme.
Objasniti sustav označavanja stezaljki transformatora.
Objasniti pokuse praznog hoda, kratkog spoja i opterećenja transformatora te opisati rezultate pokusa.
Navesti opasnosti i mjere zaštite od opasnosti kojima je transformator izložen za vrijeme rada.
Opisati građu i ulogu pojedinih dijelova suhog i uljnog energetskog transformatora.
Pročitati i tumačiti podatke s natpisne pločice transformatora.
Objasniti princip rada i navesti prednosti i nedostatke autotransformatora.
Nacrtati principne sheme različitih vrsta transformatora i pravilno označiti stezaljke.
Sinkroni strojevi
Objasniti pojam okretnog magnetskog polja i vezu s frekvencijom i brojem polova.
Opisati princip rada i osnovnu građu sinkronih generatora ovisno o smještaju armaturnog namota i uzbude.
Objasniti o čemu ovisi veličina, a o čemu frekvencija napona sinkronoga generatora te kako se može podešavati.
Objasniti princip rada, građu i problematiku pokretanja i vrste pokretanja sinkronih motora.
Navesti osnovne pogonske karakteristike sinkronih motora i njihovu primjenu.
Objasniti kako sinkroni stroj može poslužiti za kompenzaciju jalove energije.
Asinkroni strojevi
Objasniti princip rada i građu asinkronih motora.
Navesti vrste gubitaka te okvirne veličine korisnosti, faktora snage i klizanja asinkronih motora.
Grafički prikazati momentnu i strujnu karakteristiku te na njima označiti i pokazati karakteristične vrijednosti.
Opisati priključnu kutiju, označavanje stezaljki i spojeve namota trofaznih asinkronih motora.
Navesti vrste pokretanja asinkronih motora te objasniti njihove prednosti i nedostatke.
Opisati i nacrtati sheme glavnih i upravljačkih strujnih krugova u osnovnim spojevima sklopnika s relejima i mjernim sklopkama (automatska sklopka 0/1, reverziranje trofaznih elektromotora i pogon motora u spoju s krajnjim sklopkama).
Navesti opasnosti i mjere zaštite od opasnosti kojima je asinkroni motor izložen za vrijeme rada.
Pročitati i tumačiti podatke s natpisne pločice asinkronog motora.
Prema podacima s natpisne pločice skicirati spoj stezaljki u priključnoj kutiji i vodova instalacije.
Opisati pokuse praznog hoda, kratkog spoja i opterećenja asinkronog motora te nacrtati odgovarajuće sheme.
Iz natpisne pločice te momentne i strujne karakteristike odrediti nazivne vrijednosti struje i momenta te struju i moment pokretanja kao i nazivnu struju instalacijskih zaštitnih uređaja.
Objasniti i shematski prikazati izvedbe i priključak na mrežu jednofaznih asinkronih motora.
Objasniti i shematski prikazati jednofazni priključak trofaznih asinkronih motora.
Istosmjerni i izmjenični kolektorski strojevi
Objasniti građu i princip rada istosmjernih strojeva.
Nabrojiti te objasniti uloge, način spajanja i smještaj različitih vrsta namota istosmjernih motora.
Navesti sustav označavanja stezaljki različitih vrsta namota istosmjernih strojeva.
Nacrtati principne sheme istosmjernih strojeva s različitim vrstama uzbude.
Objasniti ponašanje istosmjernih motora u pogonu i prikazati njihove karakteristične veličine.
Opisati karakteristike motora različitih uzbuda te područja njihove primjene.
Opisati građu, princip rada i načine podešavanja brzine vrtnje i područje primjene univerzalnih motora.
Objasniti problematiku radiosmetnji i navesti mjere za njihovo otklanjanje.
Električna trošila
Opisati izvedbe, način spajanja s instalacijom i zaštitu električnih grijala vode i električnih uređaja za grijanje.
Opisati vrste, izvedbe, način spajanja i zaštitu rashladnih uređaja.
Nacrtati sheme spajanja pojedinih trošila na električnu instalaciju.
Navesti izvedbe klimatskih uređaja te načine montaže i spajanja.
Objasniti načine otklanjanja radiosmetnji koji se primjenjuju u pojedinim trošilima.
Opisati moguće opasnosti i mjere zaštite od štetnih djelovanja rashladnih i klimatskih uređaja na okolinu.
2. Električne instalacije
Izolirani vodovi i kablovi s priborom za polaganje
Objasniti sustav označavanja izoliranih vodova i kablova po nacionalnim i međunarodnim propisima.
Navesti normirane presjeke vodiča.
Nabrojiti opisati vrste vodova i kablova s obzirom na konstrukciju, namjenu i način polaganja te navesti njihove slovno-brojčane oznake i oznake žila bojama i brojevima.
Nabrojiti i opisati način odabira pribora za različite vrste instalacija i načine polaganja izoliranih vodova.
Navesti faktore koji utječu na izbor presjeka vodova te s pomoću tablica i proračuna izabrati presjek voda u jednostavnim primjerima polaganja.
Opisati postupke i navesti materijale za polaganje vodova ispod žbuke, u žbuku, iznad žbuke i u lijevani beton.
Navesti i opisati postupke spajanja električnih vodova u električnim instalacijama.
Sklopni aparati niskog napona i priključni pribor
Navesti ulogu, karakteristike i namjenu pojedinih vrsta sklopnih aparata.
Nacrtati i opisati spojne i jednopolne sheme strujnih krugova rasvjete s instalacijskim sklopkama, impulsnim sklopkama i stubišnim automatima.
Opisati te navesti karakteristične veličine, izvedbe i oblike priključnog pribora za domaćinstvo i slične namjene.
Navesti i opisati karakteristične veličine, izvedbe i oblike priključnog pribora za industrijske svrhe.
Zaštita električnih instalacija i trošila
Objasniti sustav označavanja stupnjeva mehaničke zaštite te svojstva opreme ovisno o IP broju.
Objasniti razlike između preopterećenja i kratkog spoja te uzroke njihova nastanka te objasniti ulogu nadstrujne zaštite i uvjete za njezinu selektivnost.
Klasificirati vrste uređaja nadstrujne zaštite.
Objasniti razlike među visokoučinskim i niskoučinskim rastalnim osiguračima, zatim navesti njihove karakteristike i svojstva, normirane veličine, oblike i način označavanja.
Navesti ulogu, vrste, veličine, karakteristike, namjenu i oznake automatskih zaštitnih uređaja.
Nacrtati I-t karakteristike osigurača i automatskih zaštitnih uređaja.
Iz I-t karakteristike osigurača i automatskih zaštitnih uređaja odrediti vrijeme prekidanja uz zadanu struju aktiviranja i obrnuto.
Izabrati zaštitni uređaj za određeni vod, odnosno trošilo.
Objasniti i nacrtati sheme kombinacija sklopnika te termičkih i elektromagnetskih releja u funkciji nadstrujne zaštite.
Navesti izvore opasnosti te osnovne principe i uređaje prenaponske zaštite.
Zaštita od udara električne struje
Objasniti fiziološko djelovanje električne struje.
Navesti postupke pružanja prve pomoći te granice opasnog napona i struje.
Definirati izvore opasnosti od udara električne struje.
Nacrtati sheme koje prikazuju pojedine slučajeve direktnog i indirektnog dodira.
Navesti, objasniti i nacrtati sheme svih tipova razdjelnih sustava niskog napona (TT, TN i podvrste te IT).
Klasificirati sustave zaštitnih mjera: osnovna zaštita, zaštita od greške i dopunska zaštita.
Opisati klasifikaciju, vrste i djelovanje zaštitnih mjera ovisno o tipu razdjelnog sustava, vrsti strujnog kruga i vrsti zaštitnog uređaja.
Nacrtati sheme različitih sustava zaštite od greške (zaštita od indirektnog dodira) tako da se u njima vide tip razdjelnog sustava, aktivni vodiči, zaštitni vodiči i uzemljenja te položaj zaštitnih uređaja, a na shemama objasniti princip djelovanja zaštite.
S natpisne pločice zaštitnog uređaja pročitati i protumačiti podatke važne za sustav zaštite.
Ovisno o vrsti zaštitnog uređaja i njegovim nazivnim podacima izračunati otpor zaštitnog uzemljenja.
Definirati pojmove zaštitno uzemljenje i izjednačenje potencijala te opisati njihovo izvođenje.
Razdjelni uređaji niskog napona 
Nabrojiti vrste i uloge razdjelnih uređaja za: gradilišta, kućne priključne ormare, stambene i slične objekte te industriju.
Opisati izvedbe, materijale i elemente za izradu razdjelnih uređaja: ormari, ploče, brojila, uklopni satovi, MTK (MTU), mjerni transformatori, odvodnici prenapona i spojni pribor.
Nacrtati sheme spajanja električnih brojila ovisno o broju tarifa, broju faznih vodiča, broju mjernih sustava i načinu priključka.
Opisati razdjelni uređaj i njegove elemente.
Nacrtati jednopolne sheme jednostavnih razdjelnika.
Vrste električnih instalacija i priključak objekta na razdjelnu mrežu
Navesti vrste prostorija s elektrotehničkog stajališta.
Nabrojiti podjelu i vrste električnih instalacija u odnosu na mjesto i uvjete uporabe.
Navesti osnovne principe izvođenja električnih instalacija (sigurnost, djelotvornost i kvaliteta napajanja).
Objasniti ulogu i navesti vrste priključaka na razdjelnu mrežu.
Navesti vrste gradilišta, potrebe za električnim napajanjem na gradilištu, privremeni priključak, vodove, zatim priključne i razdjelne ormare, privremeno uzemljenje te zaštitu od električnog udara.
Opisati različite vrste podzemnih i nadzemnih priključka od spoja na vodove mreže preko kućnih priključnih ormara do razdjelnih ormara te navesti i opisati vodove, materijale i postupak izvođenja.
Prema shemi KP(M)O i razdjelnog uređaja za gradilište navesti i opisati njegove elemente.
Instalacije u stambenim objektima
Objasniti pojmove: faktor potražnje, faktor istodobnosti te instalirana i vršna snaga.
Navesti tipove razdiobe električne energije od glavnog razdjelnog ormara do pojedinog stana.
Opisati glavni razdjelni ormar i napajanje kućne zajedničke potrošnje.
Opisati razdjelne ormare i ploče u stanovima i skicirati jednopolne sheme razdjelnih ormara u stanovima.
Opisati raspodjelu instalacije na strujne krugove u stanu.
Skicirati plan električne instalacije stana s oznakama trošila i strujnih krugova.
Navesti posebnosti električne instalacije u prostorijama s kadom i tušem.
Nabrojiti materijale za instalaciju zvonca i električne brave.
Na shemi kućnog telefona i električne brave prepoznati pojedine dijelove te navesti materijale za izradu.
Skicirati jednopolne i spojne sheme instalacija zvonca i električne brave.
Navesti ulogu antenske instalacije te nabrojiti elemente antenskih instalacija te prema shemi opisati primjer jednostavne antenske instalacije.
Navesti ulogu telefonske instalacije te nabrojiti i opisati materijale i načine polaganja telefonskih instalacija.
Na planu električne instalacije i jednopolnoj shemi obiteljske kuće ili stana pročitati vrstu i broj strujnih krugova te predvidjeti postupke, materijale i alate za izvođenje instalacije.
Instalacije u poslovnim i industrijskim objektima
Nabrojiti vrste instalacija koje se izvode u poslovnim i industrijskim objektima.
Opisati i navesti elemente električne instalacije elektromotora i termičkih trošila te izabrati presjek vodova, upravljačke i zaštitne uređaje.
Nacrtati jednopolne i spojne sheme strujnih krugova elektromotora i termičkih trošila.
Objasniti pojam kompenzacije jalove energije i navesti trošila jalove energije.
Objasniti tehničku i ekonomsku vrijednost kompenzacije jalove energije.
Nabrojiti vrste kompenzacije.
Navesti posebnosti instalacija u objektima ugroženim od požara i eksplozije te u objektima s vlažnim i mokrim prostorijama.
Navesti prednosti i osnovne karakteristike EIB instalacijskih sustava.
Gromobranske instalacije
Navesti pojave i djelovanja koje prate udar groma.
Nabrojiti dijelove, propisane materijale i minimalne dimenzije za izvođenje gromobranskih instalacija.
Opisati postupke i materijale za izradu hvataljki, spojeva s istaknutim i metalnim masama na krovu te odvoda, mjernih spojeva i dozemnih vodova.
Opisati materijale i izvedbu gromobranskih uzemljivača te objasniti koji faktori i kako utječu na otpor uzemljenja.
S pomoću tablica i formula izračunati otpor jednostavnih uzemljivača.
Navesti opasnosti od rada na visini te opće i osobne zaštitne mjere.
Navesti postupke pružanja prve pomoći osobi koja je pala s visine.
Na primjeru projekta gromobranske instalacije pročitati način polaganja te vrstu i količinu potrebnih materijala.
Tehnički propisi i ispitivanje električnih instalacija
Objasniti važnost normizacije i tehničke regulative za električne instalacije.
Nacrtati grafičke simbole svih važnijih dijelova i elemenata električnih instalacija: polaganje vodova, sklopke, priključni pribor, zaštitni uređaji i električna trošila.
Navesti definicije naponskih opsega, minimalnih presjeka vodiča, dopuštenih padova napona i odnos prema drugim instalacijama.
Navesti i skicirati zone polaganja (mjere u cm) te navesti pravila, vodove, materijal, razmake, visine i zaštite za polaganje različitih vrsta instalacija.
Klasificirati elektrotehničke uređaje s obzirom na vrstu zaštite od električnog udara.
Navesti osnovni sadržaj tehničkih propisa o nadstrujnoj zaštiti.
Navesti osnovni sadržaj tehničkih propisa i normi o zaštiti od električnog udara.
Nabrojiti propisana ispitivanja koja se provode na novosagrađenim, proširivanim i rekonstruiranim električnim instalacijama.
Opisati principe ispitivanja zaštitnih vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala.
Opisati principe mjerenja otpora izolacije i otpora uzemljenja.
Opisati principe ispitivanja zaštite od indirektnog dodira.
Navesti i opisati mogućnosti suvremenih instrumenta za ispitivanje električnih instalacija.
Rasvjetna tehnika
Nabrojiti nazive, oznake i mjerne jedinice osnovnih svjetlo-tehničkih veličina.
Navesti princip rada, osnovne elemente strujnog kruga, podnoške i svjetlotehničke karakteristike različitih svjetlosnih izvora.
Nacrtati sheme spajanja svjetlosnih izvora: FC, VTF, MTH i VTN.
Objasniti ulogu prigušnica, transformatora, startera i upaljača.
Razvrstati svjetlosne izvore prema namjeni i ekonomičnosti.
Prema tablicama i katalozima proizvođača predvidjeti odgovarajuće zamjenske izvore svjetla.
Objasniti namjenu i korištenje krivulja raspodjele svjetlosne jakosti.
Opisati ulogu i dijelove svjetiljki, vrste svjetiljki s obzirom na namjenu te vrstu svjetlosnih izvora i karakter rasvjete.
Navesti faktore za procjenu kvalitete i zahtjeve za kvalitetnu rasvjetu.
Opisati ovisnost rasvijetljenosti (jakosti rasvjete) i temperature boje svjetla.
3. Električne mreže i postrojenja
Elektro-energetski sustav
Nabrojiti dijelove elektroenergetskog sustava, zatim objasniti njihovu ulogu u sustavu i navesti napone.
Objasniti osnovne razlike u karakteristikama hidroelektrana, termoelektrana i nuklearnih elektrana (princip rada, troškovi gradnje i eksploatacije te utjecaj na okoliš).
Navesti alternativne izvore električne energije te perspektive njihovog razvoja.
Objasniti ulogu i sastavne dijelove prijenosnih i razdjelnih mreža te navesti normirane napone.
Čitati sheme i planove električnih mreža.
Skicirati preglednu shemu elektroenergetskog sustava.
Skicirati osnovne tipove mreža: zrakaste, petljaste (prstenaste) i zamkaste.
Navesti definicije pojmova i podjelu električnih mreža prema izvedbi i načinu napajanja.
Objasniti osnovne karakteristike mreža napajanih iz jednog, dva ili više izvora.
Niskonaponske nadzemne mreže
Nabrojiti i opisati vodove (goli vodiči, samonosivi kablovi i samonosivi kabelski snopovi) te načine spajanja i pribor za spajanje i nošenje vodova u nadzemnim niskonaponskim mrežama.
Opisati vrste i načine montaže izolatora i nosača izolatora.
Navesti vrste i karakteristike stupova.
Navesti i opisati izolatore.
Opisati ulogu i vrste te mjesto i način postavljanja odvodnika prenapona.
Navesti i objasniti pripremne i građevinske radove za izvođenje niskonaponske nadzemne mreže.
Opisati postupke i opremu za razvlačenje vodova te ulogu i način namještanja provjesa.
Navesti i objasniti elektromontažne radove na stupovima.
Opisati gradnju niskonaponskih mreža samonosivim kablovima i snopovima.
Objasniti problematiku približavanja i križanja nadzemnih vodova.
Objasniti izvore opasnosti te mjere osobne zaštite i pravila za rad na siguran način pri izgradnji niskonaponskih nadzemnih mreža.
Na primjeru projekta niskonaponske nadzemne mreže opisati materijale te redoslijed i način izgradnje mreže.
Kabelske mreže
Nabrojiti i opisati elemente kabelskih mreža.
Navesti osnovne vrste kablova te područja njihove primjene.
Navesti i objasniti faktore koji utječu na strujnu opteretivost kablova.
Opisati namjenu, vrste i postupke izrade kabelskih glava, spojnica i stopica.
Navesti postupke transporta, skladištenja, razvlačenja i polaganja kablova.
Objasniti postupke i načine izvođenja križanja i približavanja drugim kablovima, masama u zemlji i na zemlji.
Navesti vrste razdjelnih i priključnih kabelskih ormara te njihovu ulogu i elemente.
Iz primjera projektne dokumentacije čitati elemente kabelske mreže i način njihova polaganja.
Skicirati presjek kabelskog rova (kanala i tunela) s položajem kabla i ostalih elemenata kabelskog voda.
Transformatorska i rasklopna postrojenja
Navesti vrste rasklopnih postrojenja i opisati njihovu ulogu u elektroenergetskom sustavu.
Opisati vrste, ulogu i označavanje sabirnica te provodne i potporne izolatore u rasklopnim postrojenjima.
Opisati problematiku prekidanja struje u visokonaponskim postrojenjima te objasniti tehnike prekidanja električnog luka.
Navesti ulogu i opisati različite vrste osigurača, rastavljača i prekidača.
Opisati ulogu, smještaj i zaštitu energetskog transformatora u transformatorskim stanicama.
Navesti razlike i opisati otvorena i zatvorena rasklopna postrojenja.
Opisati zatvorene i stupne transformatorske stanice u razdjelnim mrežama.
Opisati izvore prenapona te navesti principe prenaponske zaštite.
Navesti osnovne principe i elemente nadstrujne zaštite u rasklopnim postrojenjima.
Navesti razlike između pogonskog i zaštitnog uzemljenja te opisati izvedbe uzemljenja.
Iz primjera shema pročitati elemente rasklopnog postrojenja i objasniti njihovu ulogu.
Visokonaponske nadzemne mreže
Navesti osnovne razlike u izvedbi mreža niskog i visokog napona.
Navesti materijale i građu vodiča te materijale za spajanje i nošenje vodova.
Nabrojiti i opisati vrste i konstrukcije stupova te raspored vodiča na stupovima u visokonaponskim mrežama.
Navesti i objasniti pripremne, građevinske i elektromontažne radove, zatim materijale i postupke pri razvlačenju, spajanju, podizanju i zatezanju vodova te ulogu i način namještanja provjesa.
Opisati vrste izolatora i načine montaže izolatora i izolatorskih lanaca.
Opisati ulogu i vrste te mjesto i način postavljanja zaštitnih užadi.
Opisati ulogu i postavljanje dodatnog ovjesnog pribora – zaštitni rogovi, prigušivači vibracija, zatezni pribor.
Objasniti problematiku približavanja i križanja visokonaponskih nadzemnih vodova i navesti propisane razmake.
Objasniti izvore opasnosti, mjere osobne zaštite i pravila za rad na siguran način pri izgradnji visokonaponskih mreža.
Iz primjera projektne dokumentacije pročitati osnovne elemente mreže i način polaganja.
Osnove proračuna vodova u električnim mrežama
Navesti utjecajne faktore pri proračunu presjeka golih i izoliranih vodova.
S pomoću priručnika (tablica i formula) odrediti struju trošila te presjek voda za zadano opterećenje i dopušteni pad napona uz opterećenje na kraju voda ili više trošila duž voda.
Izračunati padove napona i raspodjelu opterećenja u jednostavnim slučajevima dvostrano napajanih vodova.
4. Elektronika i upravljanje
Analogni elektronički sklopovi
Nacrtati simbole elektroničkih elemenata i prepoznati njihove strujno-naponske karakteristike (ispravljačka dioda, Zenerova dioda, tranzistor, JFET, MOSFET, operacijsko pojačalo, tiristori, fotootpornik, fotodioda, fototranzistor, svjetleća dioda i optovezni element).
Navesti i objasniti značenje najvažnijih dopuštenih vrijednosti parametara elektroničkih elemenata te iz kataloga proizvođača pronaći vrijednosti za zadani primjer.
Nacrtati oblike izlaznih napona poluvalnog i punovalnog spoja ispravljača.
Opisati funkciju kondenzatora za glađenje ispravljenoga napona i ovisnost oblika izlaznog napona o kapacitetu kondenzatora.
Prikazati ovisnost izlaznoga napona o izboru tipa Zenerove diode.
Izložiti funkciju elemenata pojačala u spoju zajedničkog emitera, odnosno zajedničkog uvoda.
Objasniti utjecaj vrijednosti elemenata pojačala na iznos pojačanja.
Prikazati odnos ulaznoga i izlaznoga signala pojačala s obzirom na amplitudu i fazni pomak.
Protumačiti djelovanje tranzistora kao sklopke (vrijednosti ulaznih napona za djelovanje tranzistora kao uključene, odnosno isključene sklopke i prikaz izlaznoga napona uz sinusoidnu i pravokutnu pobudu).
Nacrtati i objasniti elemente zaštite tranzistora od prevelikih napona.
Objasniti potrebu i načine zaštite MOSFET-a.
Nacrtati shemu operacijskoga pojačala s naznačenim izvorima napajanja za spoj invertirajućeg i neinvertirajućeg pojačala.
Protumačiti ovisnost pojačanja o vrijednostima otpora otpornika dodanih operacijskom pojačalu.
Protumačiti utjecaj vrijednosti elemenata R i C na frekvenciju izlaznog napona generatora impulsa izvedenoga s operacijskim pojačalom.
Na shemi serijskog tranzistorskog stabilizatora znati koji elementi određuju vrijednost izlaznoga napona.
Na shemama za regulaciju struje tiristorima objasniti načela regulacije i ovisnost regulirane struje o vrijednostima elemenata R i C.
Navesti načine zaštite tiristora od prebrzih promjena napona i struje.
Objasniti djelovanje optoelektroničkih elemenata u jednostavnim izvedbama upravljačkih sklopova.
Digitalni elektronički sklopovi
Uspostaviti vezu između simbola i tablica stanja osnovnih logičkih sklopova.
Nacrtati odziv osnovnih logičkih sklopova na jednostavne impulsne pobude.
Iz oznaka integriranih digitalnih sklopova uz pomoć tvorničkih podataka navesti funkciju sklopa.
Izložiti osnovna svojstva bistabila (djelovanje pobude na ulazu impuls ritma uz odgovarajuća stanja na ostalim ulazima) te dijeljenje frekvencije s pomoću bistabila.
Navesti osnovne značajke TTL i CMOS izvedbi integriranih sklopova.
Prikazati grafički djelovanje monostabla (odnos pobude i izlaznoga napona te utjecaj vrijednosti izvana dodanih elemenata).
Poznavati djelovanje jednostavnih izvedbi brojila (dijeljenje frekvencije u ovisnosti o broju spojenih bistabila).
Pokazati poznavanje djelovanja kodera, dekodera, multipleksora i demultipleksora određivanjem stanja izlaza uz zadano stanje na ulazu.
Pokazati poznavanje pojma kapaciteta memorije i ovisnosti o broju ulaza za adresiranje i bitove podatka.
Navesti funkcije AD i DA pretvornika.
Regulacija, upravljanje i digitalno upravljanje
Navesti načela i namjene pojedinih pretvornika neelektričnih veličina u električne.
Prepoznati, prema karakteristikama, regulatore s različitim djelovanjem.
Objasniti ponašanje regulatora prema statičkim i dinamičkim karakteristikama.
Razlikovati pojmove mikroprocesor, mikroupravljač (mikrokontroler) i programirljivi logički upravljač (PLC).
Na blok shemi mikroupravljača prepoznati osnovne sklopove i navesti njihove funkcije.
Na blok shemi programirljivog logičkog upravljača navesti osnovne sklopove i navesti njihove funkcije.
Sklopovi energetske elektronike
Prepoznati sheme izvedbi i objasniti djelovanje neupravljivih i upravljivih ispravljačkih spojeva.
Prepoznati sheme izvedbi i objasniti djelovanje izmjenjivača.
Prepoznati sheme izvedbi i objasniti djelovanje pretvarača.
Objasniti utjecaj sklopova energetske elektronike na kvalitetu električne energije iz mreže.
 
3. OCJENJIVAČKI LIST
 
Praktični dio ispita – bodovna lista
 
Radnje obavljene u okviru praktičnog dijela ispita
Broj bodova
Mogući
Ostvareni
Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka
0 – 10
Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu
0 – 20
Redoslijed i ispravnost postupaka u rukovanju alatima i instrumentima
0 – 20
Kvaliteta i točnost izrade
0 – 20
Estetski izgled uratka
0 – 10
Točnost mjernih rezultata
0 – 15
Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije
0 – 10
Primjena mjera za rad na siguran način
0 – 15
Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša
0 – 10
Racionalna uporaba energije
0 – 10
Racionalna uporaba materijala
0 – 10
Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata
0 – 10
UKUPNO:
0 – 160
 
Praktični dio ispita – ocjenjivačka lista
 
% ostvarenih bodova
Ocjena
91% – 100%
Odličan (5)
81% – 90%
Vrlo dobar (4)
67% – 80%
Dobar (3)
50% – 66%
Dovoljan (2)
0% – 49%
Nedovoljan (1)
 
Polaznici koji nisu uspješno položili praktični dio ispita upućuju se na ponovno polaganje pomoćničkog ispita u idućem ispitnom roku.
 
Stručno-teorijski dio ispita – ocjenjivačka lista
 
% ostvarenih bodova
Ocjena
90% – 100%
Odličan (5)
80% – 89%
Vrlo dobar (4)
70% – 79%
Dobar (3)
61% – 69%
Dovoljan (2)
30% – 60%
Kandidat se upućuje na polaganje usmenog ispita
0% – 29%
Nedovoljan (1)
 
Konačna ocjena na pomoćničkom ispitu, u pravilu, određuje se kao aritmetička sredina ocjena postignutih na praktičnom i stručno-teorijskom dijelu ispita.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.