PROPISI.hr

STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE TESAR - urednički pročišćeni tekst, NN br. 86/1996 i 153/1998

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 

Na temelju èlanka 39. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), ministar gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtnièke komore i uz suglanost ministra prosvjete i športa donosi

STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE TESAR

 

(Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 86/96 i 153/98)

 

I. DVOJNI SUSTAV OBRAZOVANJA ZA POTREBE OBRTNIŠTVA

Osnovna karakteristika dvojnog sustava obrazovanja je odvojenost opæeobrazovnog od struèno-teorijskog i praktiènog dijela programa naukovanja.

Nastava struèno-teorijskih sadržaja naukovanja ostvaruje se u obrtnièkoj i drugim srednjim strukovnim školama. Praktièni dio naukovanja izvodi se kod obrtnika i u obrtnièkoj školi. Nastavni proces organizacijski i programski treba postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne uèinke. Kako su obrtnièka zanimanja vrlo raznolika nemoguæe je propisati jednoobrazni pristup organiziranju i izvoðenju nastave pa je naukovanje moguæe organizirati uz primjenu najraznovrsnijih organizacijskih rješenja, uzimajuæi u obzir pojedinosti pojedinih zanimanja, a što se utvrðuje izvedbenim programom.

Modeli organizacije nastave vrlo su èesto bitno razlièiti od modela koji se primijenjuju za opæeobrazovne sadržaje.

Ovi naèini omoguæuju veæu racionalnost obrazovanja. Važna je karakteristika dvojnog sustava obrazovanja, da je završetak naukovanja odvojen od opæeobrazovnog dijela programa.

Naukovanje završava polaganjem pomoænièkog ispita.

II. OPÆI I POSEBNI CILJEVI OBRAZOVANJA

Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtnièkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omoguæuju polazniku da po završetku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaæe na razini pomoænièkog zvanja.

U skladu s navedenim odreðuju se sljedeæi opæi ciljevi naukovanja:

 • stjecanje osnovnog profesionalnog obrazovanja temeljem kojega je moguæ daljnji razvoj,
 • stjecanje uvida u odnose unutar svoje profesije i uspostavljanje potrebite komunikacije sa suradnicima kao i društvom u cjelini,
 • spoznaja vlastitih moguænosti i dosega,
 • spoznaja radnih, zakonskih, ekonomskih, politièkih i socijalnih odnosa,
 • moguænost usklaðivanja vlastitih zahtjeva sa zahtjevima okoline.

Kao posebni ciljevi naukovanja za zanimanje tesar odreðuju se:

 • zaštita na radu, sprjeèavanje nesreæa na radu, zaštita okoliša i racionalno korištenje energije,
 • ureðenje, rad i zatvaranje gradilišta,
 • poznavanje, svojstva i primjena drva i drvnih materijala,
 • poznavanje, svojstva i primjena ostalih materijala u graditeljstvu,
 • obradba drva i drvnih materijala ruènim alatima,
 • izradba spojeva od drveta ruènim alatima,
 • podešavanje, oštrenje i održavanje ruènog alata,
 • podešavanje, korištenje i održavanje elektriènih strojeva,
 • èitanje, izradba skica, te tehnièkih nacrta prema pravilima tehnièkog crtanja,
 • raèunske osnove za izraèunavanje materijala, troškova i vremena za izradbu tesarskih konstrukcija
 • izradba i podupiranje oplate za vertikalne, horizontalne i kose armiranobetonske konstruktivne elemente,
 • izradba armature prema tehnièkom nacrtu i postava armature u sve armiranobetonske konstruktivne elemente,
 • izradba betonske mješavine i ugradba u sve armiranobetonske konstruktivne elemente,
 • zidanje jednostavnih zidova,
 • odabir, obradba graðe i montaža jednovodnih i dvovodnih krovišta,
 • montaža elelmenata na krovnim plohama i kompletiranje krovišta,
 • poznavanje tehnologije izradbe i montaže modernih oplata,
 • poznavanje tehnologije izradbe i montaže montažnih drvenih kuæa,
 • poznavanje tehnologije izradbe i montaže lijepljenih, drvenih, lameliranih nosaèa,
 • postava i montaža svih vrsta graðevinskih skela.

III. NASTAVNI PROGRAM

A. Praktièni dio naukovanja

Redni broj

Opis obrazovanja

(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti

(sadržaj programa)

Raspored po polugodištima

1

2

3

4

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1.

Zaštita na radu i sprjeèavanje nesreæe, zaštita od požara i ekološki zahtjevi

Primjena propisa zaštite na radu iz podruèja graditeljstva, a posebno u tesarskom zanimanju

 

 

 

Primjena zakonskih propisa o zaštiti na radu u tesarskim pogonima i na gradilištu

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

 

 

Izvori opasnosti i sprjeèavanje nesreæa

 

 

 

Ponašanje dijelova graðevina u odnosu na opasnost od požara

 

 

 

Pružanje prve pomoæi kod nesreæe

 

 

 

Postupak s otpadom

 

 

 

Navesti vrste energije koje se koriste u obrazovnom procesu i moguænosti racionalne uporabe

 

2.

Ureðenje, rad i zatvaranje gradilišta

Urediti gradilište

 

 

 

Skladištiti materijale

 

 

 

Opisati rad na gradilištu

 

 

 

Osigurati gradilište ograðivanjem, osvjetljavanjem, oznaèavanjem i osiguravanjem prometa

 

 

 

Radovi prilikom zatvaranja gradilišta

 

3.

Poznavanje svojstva i primjena drva i drvnih materijala

Razlikovati vrste drva prema teksturi i boji

+

 

 

Poznavati svojstva drva (hidroskopnost, bubrenje, tvrdoæa i drugo prilikom obrade drveta)

+

 

 

Poznavati greške drveta i odrediti klasu kvalitete

+

 

 

Odabrati drvenu piljenu graðu prema trgovaèkoj vrsti

+

 

 

Slagati drvenu piljenu graðu u razlièite tipove složaja prema tome da li æe se drvo sušiti prirodno ili umjetno

+

 

 

Objasniti prirodno i umjetno sušenje drva

+

 

 

Razlikovati drvne materijale (panel-ploèe, šper-ploèe, iverice, heraklit) oznaèiti ih prema normama, svojstvima i primjeni

+

 

 

Odabrati drvo i drvne materijale za izradbu pojedinih tesarskih konstrukcija

+

4.

Poznavanje svojstva i primjena ostalih materijala u graditeljstvu

Poznavanje vrsta cementa, poznavanje frakcija šljunka, odabrati pravi omjer šljunka, cementa i vode za pojedine betonske i ab konstruktivne elemente

+

 

 

Poznavanje vrsta armatura

+

 

 

Poznavanje vrsta opekarskih proizvoda, poznavanje vrsta mortova, odabrati pravi mort za zidanje jednostavnih zidova

+

 

 

Poznavanje vrsta keramièkih ploèica

+

 

 

Poznavanje tipova gips-kartonskih ploèa

+

 

 

Poznavanje hidroizolacijskih i termoizolacijskih vrsta materijala

+

5.

Obradba drva i drvnih materijala ruènim alatima

Upotrebljavati alat za mjerenje i zacrtavanje drva (drveni i èelièni metar, mjereæa vrpca, kutomjer, pravokutnik, pomièni kutnik, šestar, libela, visak, cijevna vaga, tesarska olovka)

+ +

 

 

Upotrebljavati alat za tesanje (teška sjekira, srednja sjekira, sjekirica, bradva i tesla)

+ +

 

 

Upotrebljavati tesarski alat za ruèno piljenje, (pila, balvanuša, stolarska pila, pila listarica i pila šiljatica)

+ +

 

 

Upotrebljavati alat za dubljenje (dubaè, plosnato dlijeto i zaobljeno dlijeto)

+ +

 

 

Upotrebljavati alat za bušenje (žièano svrdlo, dvorovo svrdlo, ruèna bušilica)

+ +

 

 

Upotrebljavati tesarski alat za zabijanje i udaranje (drveni malj, razlièiti drveni batovi, èelièni èekiæ)

+ +

 

 

Upotrebljavati tesarski alat za blanjanje (blanja strug, blanja ravnjaè, blanja svlag)

+

 

 

Upotrebljavati drvena vezna sredstva (drveni klinci, trnovi, klinovi), moždanici, kladice, te pera i èepovi)

+

 

 

Upotrebljavati èelièna vezna sredstva za drvo (èavli, vijci, svornjaci, razni tipovi pijavica, karike, prsteni i razni tipovi papuèa)

+

 

 

Poznavati razne vrste ljepila za lijepljenje drvenih konstrukcija

+

6.

Izradba spojeva (vezova) od drveta ruènim alatima

Prikazati spoj u tlocrtu, nacrtu, presjeku i bokocrtu te ortogonalnoj projekciji ili aksonometriji

+

 

 

Odabrati drvo i alat ovisno o zadatku

+

 

 

Prenijeti zadane mjere iz nacrta zacrtavanjem na obratke

+

 

 

Izraditi spojeve (vezove) od drveta ruènim alatom i to:

- vezove horizontalnog produženja

- vezove vertikalnog produženja

- vezove pojaèanja,

- vezove križanja,

- vezove pravokutnog sudaranja,

- vezove kosokutnog sudaranja

- vezove uglova

+

7.

Podešavanje, oštrenje i održavanje ruènog alata

Podešavanje i oštrenje alata za tesanje (teška sjekira, srednja sjekira, sjekirica, bradva i tesla)

+

 

 

Podešavanje i oštrenje alata za piljenje (razne vrste pila)

+

 

 

Podešavanje i oštrenje alata za dubljenje (razna dlijeta)

+

 

 

Podešavanje i oštrenje alata za blanjanje (razne blanje)

+

8.

Korištenje, podešavanje i održavanje elektriènih strojeva

Upotrebljavati i održavati ruène elektriène strojeve:

- ruènu motornu pilu

- ruènu kružnu pilu

- ruènu elektriènu blanjalicu

- ruènu elektriènu bušilicu

+ +

 

 

Upotrebljavati i održavati stolne (fiksne) elektriène strojeve:

+

 

 

- stolna elektrièna kružna pila (cirkular)

- stolna elektrièna glodalica

- stolna elektrièna ravnjaèa

- stolna elektrièna debljaèa

 

9.

Èitanje i izradba skica i

Rukovati priborom za crtanje

+ +

 

tehnièkih nacrta prema pravilima tehnièkog crtanja

Izraðivati skice i tehnièke crteže u orgninalnim projekcijama i aksonometriji pridržavajuæi se normi i simbola tehièkog crtanja

+ +

 

 

Èitati složene graditeljske nacrte za sve vrste tesarskih konstrukcija

+ +

10.

Raèunske osnove za izraèunavanje materijala i troškova za izradbu tesarskih konstrukcija

Izraèunati potreban materijal za izradbu pojedinih dijelova i kompletnih konstrukcija

+

 

 

Izraèunati potrebno vrijeme za izradbu pojedinih dijelova i kompletnih konstrukcija

+

 

 

Izraèunavanje troškova za izradbu pojedinih dijelova i kompletnih konstrukcija

+

11.

Izradba i podupiranje oplate za vertikalne, horizontalne i kose armiranobetonske konstruktivne elemente

Prema vlastitom tehnièkom nacrtu izraditi dijelove oplate te izraðene dijelove spojiti u cjelinu, koristiæi se raspoloživim priborom alatima i strojevima

- oplata ab zidova

- oplata vertikalnih ab ukruta (serklaža) oplata vertiklanih ab stupova

- oplata horizontalnih ab greda koje treba povezati sa stupom u okvir

- oplata ab monolitnih ploèa

- podupiranje polumontažnog rebrièastog stropa

- oplata dvokrakog ab stubišta sa podestom i meðupodestom

- oplata trokutnog ab stubišta sa podestom i meðupodestom

- oplata kružnog odnosno polukružnog ab stubišta

+             +

12.

Izradba armature prema tehnièkom nacrtu i postava armature u sve armiranobetonske konstruktivne elemente

Prema zadanom tehnièkom crtežu i veæ izraðenoj armaturi treba odabrati potrebne profile te ih pravilno postaviti u sve konstruktivne ab elemente služeæi se raspoloživim priborom i alatima

+

 

 

- u oplatu ab zidova

 

 

 

- u oplatu vertikalnih ab ukruta (serklaža)

 

 

 

- oplatu horizontalnih ab ukruta (serklaža)

 

 

 

- u oplatu vertikalnih ab stupova

 

 

 

- u oplatu horizontalnih ab greda koje treba povezati sa stupom u okvir

 

 

 

- u oplatu ab monolitnih ploèa

 

 

 

- u oplatu ab dvokrakog stubišta sa podestom i meðupodestom

 

 

 

- u oplatu trokrakog ab stubišta s podestom i meðupodestima

 

 

 

Prema zadanom tehnièkom crtežu samostalno izraditi jednostavne armaturne koševe te ih pravilno postaviti u ab konstruktivne elemente služeæi se raspoloživim priborom, alatima i strojevima

+

 

 

- u oplatu horizontalnog ab serklaža (ukruta)

 

 

 

- u oplatu vertikalnog ab serklaža (ukruta)

 

 

 

- u oplatu jednostavne ab grede

 

 

 

- u oplatu jednostavnog ab stupa

 

13.

Izradba betonske mješavine i ugradba u sve armiranobetonske konstruktivne elemente

Izradba betonske mješavine sa pravilnim doziranjem komponenata šljunka, cementa i vode za sve marke betona za nosive ab konstruktivne elemente služeæi se raspoloživim alatima i strojevima

+

 

 

Ugradba betonske mješavine u oplatu svih ab konstruktivnih elemenata

+

 

 

Njegovanje ugraðenog betona

+

14.

Zidanje i žbukanje jednostavnih zidova

Zidanje zidova koji su sastavni dijelovi tesarskih radova te se prilikom tih radova trebaju i obaviti

+

 

 

- zidanje zabata krovišta

 

 

 

- podzidavanje pod krakovima stubišta

 

 

 

- podzidavanje ispod podrožnica krovišta

 

 

 

Zidanje samostalnih jednostavnih zidova

+

 

 

- zid debljine 12 cmm opekom normalnog formata

 

 

 

- zid debljine 25 cmm opekom normalnog formata

 

 

 

- zid debljine 29 cmm opekarskim blokom

 

 

 

Žbukanje jednostavnih zidova grubom žbukom sa cementnom špricom kao podlogom

+

15.

Obradba graðe i montaža jednovodnih i dvovodnih krovova

Prema tehnièkom nacrtu odabrati graðu, zacrtati je, razmjeriti krovište, obraditi pojedine komade graðe i složiti u cjelinu služeæi se raspoloživim priborom, alatima i strojevima

 

 

 

- jednovodni krovovi raspona do 6 m

 

 

 

- dvovodni krovovi raspona do 10 m

+ +

16.

Montaža elemenata na krovnim plohama i kompletiranje toplinske

Prema tehnièkom nacrtu ugradnja krovnog prozora

Postava elemenata na krovištu koji su sastavni dio kompletiranja krovišta (vaterlajsna, okapnice)

+

 

izolacije potkrovlja

Pravilno postavljanje slojeva toplinske izolacije, hidroizolacije i ventilirajuæeg sloja zraka na stambenom potkrovlju služeæi se raspoloživim alatima, priborom i storojevima

 

17.

Poznavanje tehnologije izradbe i montaže modernih velikoplošnih, tunelskih i kliznih oplata

Poznavati moderne velikoplošne tunelske i klizne oplate

- tipovi oplata

- industrijski naèin izradbe modernih oplata

- naèin montaže i demontaže modernih otplata

- održavanje raznih tipova modernih oplata

+

18.

Poznavanje tehnologije izradbe i postave montažnih drvenih kuæa

Poznavanje tehnologije montažnih drvenih kuæa

- tipovi panela i stropnih rešetkastih nosaèa

- industrijski naèin izradbe panela i stropnih rešetkastih nosaèa

+

 

 

- sustavi uèvršæivanja panela i stropnih rešetkastih nosaèa u jednu cjelinu

 

19.

Poznavanje tehnologije izradbe i montaže lijepljenih drvenih nosaèa

Poznavanje tehnologije lijepljenih drvenih lameliranih nosaèa

+

 

 

- tipovi nosaèa

 

 

 

- industrijski naèini izradbe lijepljenih drvenih lameliranih nosaèa

 

 

 

- naèini uèvršæivanja kompletne konstrukcije u cjelinu

 

20.

Postava i montaža svih vrsta graðevinskih skela

Odabir materijala, priprema radnog mjesta, postava i skela:

+ +

 

 

- cijevna fasada

 

 

 

- cijevna skela za podupiranje oplate

 

 

 

- drvena konzolna skela

 

                     

B. Struèno-teorijski dio naukovanja

1. Tehnologija zanimanja

1.1. Pregled nastavnih podruèja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno podruèje

Broj sati po obrazovnim godinama

 

 

I.

II.

III.

Ukupno

 

Graditeljstvo - podjela i osnovni pojmovi

5

-

-

5

 

 

Zanimanje tesar - sadržaj zanimanja

5

-

-

5

 

 

Graðevina kao cjelina i funkcija pojedinh dijelova zgrade

8

-

-

8

 

 

Drvo, anatomska graða drva, tehnièka svojstva drva, greške drva

10

-

-

10

 

 

Drvena piljena graða

20

-

-

20

 

 

Materijali u graditeljstu (beton, ab armatura, opekarski proizvodi betonski proizvodi)

20

-

-

20

 

 

Tesarski alati i pribor

12

-

-

12

 

 

Ruèna izradba tesarskih vezova

60

-

-

60

 

 

Strojna obradba drva

-

10

-

10

 

 

Temelji, oplata temelja, armiranje temelja i betoniranje temelja

-

20

-

20

 

 

Zidovi, oplata zidova, armiranje zidova i betoniranje

-

35

-

35

 

 

Stupovi, oplate stupova, armiranje i betoniranje

-

30

-

30

 

 

Horizontalni konstruktivni elementi

-

25

-

25

 

 

Kosi konstruktivni elementi - stubišta

-

35

-

35

 

 

Ustrojstvo graðenja

-

20

-

20

 

 

Osnove graðevinske fizike

-

-

10

10

 

 

Krovišta

-

-

50

50

 

 

Pokrovi

-

-

18

18

 

 

Elementi krovišta i pokrova

-

-

10

10

 

 

Skele

-

-

10

10

 

 

Lamelirani drveni nosaèi

-

-

5

5

 

Rešetkasti drveni nosaèi

-

-

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

Prostorne krovne konstrukcije

-

-

5

5

 

 

Moderne oplate

-

-

10

10

 

 

Montaža kuæe

-

-

5

5

 

UKUPNO SATI

140

175

128

443

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

1.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih podruèja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno podruèje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1

Graditeljstvo, podjela i osnovni pojmovi

Objasniti pojam i znaèaj graditeljstva u ukupnom gospodarstvu

Graditeljstvo kao gospodarska djelatnost:

Smjerovi:

- visokogradnja

- niskogradnja

Kompletiranje djelatnosti:

- graðevinska industrija i obrtništvo

2.

Zanimanja tesar - sadržaj zanimanja

Objasniti sadržaj tesarskog zanimanja

Uloga tesara u graditeljskoj industriji

Uloga tesara u obrtništvu

Povijesne tesarske konstrukcije

3.

Graðevina kao cjelina i funkcija pojedinih dijelova zgrade

Objasniti funkcioniranje pojedinih dijelova zgrade u sklopu cjeline graðevine

Nosivi i nenosivi elementi zgrade- definicija i znaèaj

Temelji

Zidovi

Stropovi

Stubovi

Stubišta, krovišta

4.

Drvo, anatomska graða drva, tehnièka svojstva drva, greške drva

Objasniti znaèenje anatomske graðe drveta tehnièkih svojstava i greške drveta u tesarskim konstrukcijama

Vrste drva

Anatomska graða drveta

Tehnièka svojstva drveta

Greške drveta

Bolesti drva

Mehanièka svojstva drveta

5.

Drvena piljena graða

Objasniti pojam piljene graðe u tesarskim radovima

Sortiranje graðe, sušenje graðe, asortiment graðe, trgovaèka klasa drveta, standardi graðe

6.

Materijali u graditeljstvu (beton, ab armatura, opekarski proizvodi, betonski proizvodi)

Poznavanje betona

Vrste cementa, sirovine za cement, proizvodnja

Šljunak, frakcije šljunka, proizvodnja

Tehnièka voda

Omjeri cementa, šljunka i vode za pojedine marke betona

 

 

Poznavanje armature

Vrste armature, proizvodnja, transport, skladištenje

Sjeèenje

Ruèno i strojno savijanje armature

Slaganje armaturnih koševa prema nacrtima

Ugradnja armature

 

 

Poznavanje armiranog betona

Pojam armiranog betona

Marke betona

Odabir betona za pojedine ab elemente

Starost betona, vrijeme vezivanja

 

 

Poznavanje opekarskih proizvoda

Opeka normalnog formata, tipovi, dimenzije, naèini uporabe, vezovi

 

 

Poznavanje vrsta mortova

Sirovine, proizvodnja, transport, skladištenje

- vapneni mort, omjeri

- cementni mort, omjeri

- vapnocementni mort, omjeri

 

 

Poznavanje keramièarskih proizvoda

Zidne i podne keramièke ploèice

 

 

Poznavanje materijala za hidroizolacije

Tipovi hidroizolacije, proizvodnja, naèin uporabe

Topli i hladni premazi

Hidroizolacija poda

Hidroizolacija kosog krova

 

 

Poznavanje materijala za toplinsku izolaciju

Svojstva materijala, lokacija toplinske izolacije unutar elemenata zgrade

7.

Tesarski alati i pribor

Poznavanje tesarskog pribora za zacrtavanje graðe

Metar, kutomjer, šestar, tesarska olovka, kutnik, libela, visak, sijevna vaga

 

 

Poznavanje tesarskog alata za piljenje

Èelièna tesarska pila, stolarska pila, pila listarica, pila balvanuša

 

 

Poznavanje tesarskog alata za tesanje

Teška sjekira, sjekira, sjekirica, bradva, tesla

 

 

Poznavanje tesarskog alata za blanjanje

Obièna blanja, blanja strug

 

 

Poznavanje tesarskog alata za udaranje

Razne vrste èekiæa

 

 

Poznavanje alata za dubljenje

Dlijeta, dubaè

8.

Ruèna izradba tesarskih vezova

Poznavanje tesarskih vezova i njihova uporaba u složenijim tesarskim konstrukcijama

Vezovi horizontalnog produženja, vezovi vertikalnog produženja, vezovi pojaèanja, vezovi križanja, vezovi pravokutnog sudaranja, vezovi kosokutnog sudaranja, vezovi uglova

 

 

Povezati grafièku sliku nacrta modela s vještinom izradbe modela

Izradba modela vezova u mjerilu 1:1

             

II. I III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno podruèje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Strojna obradba drva

Opisati organizaciju tesarskog pogona na gradilištu i tesarske radionice u sklopu veæeg graditeljskog kompleksa

Strojevi za piljenje drva

Dimenzije pogona, osvjetljenost, grijanje, protupožarna sredstva, alatnica, zajednièki alat

Namjena, dijelovi, opis i priprema za rad stolnog fiksnog cirkulara

Namjena, dijelovi, opis i priprema za rad klatne i ruène potezne pile

 

 

Strojevi za blanjanje drva

Namjena, dijelovi, opis i priprema za rad jednostrane ravnjaèe

Namjena, dijelovi, opis i priprema za rad dvostrane debljaèe

 

 

Strojevi za glodanje drva

Namjena, dijelovi, opis i priprema za rad na jednovretenastoj stolnoj glodalici

2.

Temelji, oplata temelja, armiranje temelja i betoniranje temelja

Upoznati funkciju temelja i znaèenje temelja za funkcioniranje cjelovite graðevine

Temeljne trake, temelji samci, temelji roštilji, temeljne ploèe, duboki temelji

Oplate temelja, naèini podupiranja, naèini osiguranja temelja kod zemljanih radova

Postava armature, fiksiranje armature u temelje

Betoniranje temelja i njega betona

 

 

Povezati grafièku sliku nacrta s vještinom izradbe oplate

Izradba oplate u mjerilu 1:1

3.

Zidovi, oplata zidova, armiranje zidova i betoniranje

Upoznati ulogu zidova u konstrukciji graðevine

Nosivi zidovi, nenosivi zidovi, montažni zidovi

Oplate zidova, naèini podupiranja, oplate kutova zidova, prodori u zidovima

Postava armature i fiksiranje armature u zidovima

Betorniranje zidova i njega betona

 

 

Povezati grafièku sliku nacrta s vještinom izradbe oplate

Izradba oplate zida u mjerilu 1:1

4.

Horizontalni konstruktivni elementi-ploèe, grede i konzole (izradba oplate, armiranje i betoniranje)

Poznavati razlièite vrste horizontalnih konstruktivnih elemenata te znati njihovu ulogu u konstrukciji graðevine

Ploèe

- tipovi ploèa, naèini uèvršæivanja oplate, fiksiranje oplate, armiranje ploèa, betonaža i njega betona

 

 

 

Grede

- veliki i mali presjek, kvadratièni profili grede, pravokutni profili grede, naèini uèvršæivanja oplate, fiksiranje oplate, armiranje, betonaža i njega betona

 

 

 

Konzole

- s gredama za podupiranje i bez greda, fiksiranje oplate, armiranje konzole, betonaža i njega betona,

 

 

 

Horizontalni seklaži (ukrute) - mjesto postavljanja, fiksiranje oplate, armiranje, betonaža i njega betona

 

 

Povezati grafièku sliku nacrta s vještinom izradbe oplate

Izradba oplate grede u mjerilu 1:1

5.

Kosi konstruktivni elementi - stubišta

Upoznati ulogu konstruktivnih elemenata u cijelini graðevine

Jednokratno stubište, izradba oplate, podupiranje, postava armatura, betonaža i njega betona

 

 

 

Dvokratno stubište, izradba oplate, podupiranje, postava armature, betonaža i njega betona

 

 

 

Trokratno stubište, izradba oplate, podupiranje, postava armature, betonaža i njega betona

 

 

 

Polukružno i kružno stubište izradba oplate, podupiranje, postava armature, betonaža i njega betona

 

 

Povezati grafièku sliku nacrta s vještinom izradbe oplate

Izradba oplate stubišta u mjerilu 1:1

6.

Ustrojstvo graðenja

Upoznati sudionike u graðenju

Investitor, projektant, izvoditelj, nadzorni inženjer

Prava i meðusobne obveze sudionika u graðenju

 

 

Objasniti pojam lokacijske i graðevne dozvole

Objasniti ustupanje radova

Lokacijska dozvola

Graðevna dozvola

Naèini ustupanja radova

Ugovor o graðenju

 

 

Objasniti pripremu graðenja

Operativni plan, plan radne snage, plan materijala, plan mehanizacije

Shema gradilišta

 

 

Pripremni radovi na gradilištu

Otvaranje gradilišta

Pomoæni objekti, privremene instalacije i komunikacije, spremišta materijala, alata i smještaj osoblja

Obilježavanje graðevine

 

 

Pregled radova na gradilištu

Vrste radova na gradilištu:

graðevinski, obrtnièki i instalaterski

 

 

Upoznati dokumentaciju na gradilištu

Graðevini dnevnik, graðevna knjiga, radni nalog, prozivnik situacije

 

 

Pojam nadzora

Nadzorni inženjer i inspekcijski nadzor

 

 

Upoznati važnost tehnièkog pregleda

Tehnièki pregled graðevine

Uporabna dozvola

Primopredaja graðevine

7.

Osnove graðevinske fizike

Navesti jedinice iz mehanike

Masa, težina gustoæa

 

 

Opisati zakone mehanike koji se primijenjuju u graditeljstvu

Snaga (velièina, smjer, hvatište)

Djelovanje poluge kod alata i pribora

Èvrstoæa na tlak, vlak, savijanje

 

 

Opisati meðusobne odnose vlage i zraka i temperature

Apsolutna i relativna vlažnost zraka, difuzija vodene pare, rosište

 

 

Opisati toplinsko izoliranje graðevine

Toplinska provodljivost, akumulativnost

 

 

Objasniti ulogu vanjskih termièkih slojeva

Položaj izolacijskog sloja, toplinski most, uèvršæivanje termièkih materijala u oplatama

 

 

Navesti izolacijske materijale

Heraklit, stiropor, kombi ploèe, minerlana vuna, staklena vuna, poliuretan

8.

Krovišta

Upoznati ulogu i znaèaj krovišta u funkcioniranju kompletne graðevine

Tipovi, nagibi, elementi krovišta

Jednostrešno, dvostrešno, trostrešno i višestrešno krovište

Tesarska obradba pojedinih elemenata krovne konstrukcije i sklapanje u cjelinu

9.

Pokrovi

Upoznati znaèaj razlièitih tipova pokrova i njihovo postavljanje

Crijep, materijali i vrste, tipovi, fazonski komadi

Ravne ploèe, materijali i vrste, tipovi i fazonski komadi

Valovite ploèe, materijali i vrste, tipovi i fazonski komadi

Bitumenska šindra, vrste

10.

Elementi krovišta i pokrova

Upoznati razlièite elemente znaèajne za kompletiranje krovišta

Krovni prozori, tipovi, ugradnja, lokacija u krovištu

Toplinska izolacija, uloga i mjesto postave,

Krovni istaci, konstrukcije i naèini izvoðenja detalja

11.

Skele

Upoznati znaèenje skela kod razlièitih radova u graditeljstvu

Skele kod podupiranja oplate, tipovi, naèini, prièvršæivanje, detalji

Fasadne cijevne skele, tipovi, osnovni elementi, sklapanje elemenata u cjelini, detalji

Konzolne skele, tipovi, elementi konzolnih skela, sklapanje u cjelinu, detalji

12.

Lamelirani drveni nosaèi

Upoznati znaèenje lameliranih drvenih nosaèa u suvremenom graditeljstvu

Tipovi nosaèa, naèin izrade, transporti nosaèa, montaža, kompletiranje konstrukcije, detalji

13.

Rešetkasti drveni nosaèi

Upoznati znaèenje rešetkastih drvenih nosaèa u graditeljstvu

Rešetkasti drveni nosaèi u povijesnim drvenim konstrukcijama

Suvremeni drveni rešetkasti nosaèi, tipovi, naèini izradbe, montaža, detalji

14.

Prostorne krovne konstrukcije

Upoznati znaèenje prostornih krovnih konstrukcija u suvremenom graditeljstvu

Hiperbolni paraboloid, detalji oplate, naèini podupiranja, sustavi uèvršæivanja nosaèa

Ljuske, detalji oplate, naèini podupiranja, sustavi uèvršæivanja nosaèa oplate

15.

Suvremena oplata

Upoznati znaèenje suvremenih oplata u industrijskom naèinu izgradnje graðevine

Klizne oplate, mehanizmi klizanja, detalji uèvršæivanja oplate, sustavi betoniranja

Velike plošne oplate,

Oplate zidova i stropova,

Naèini uèvršæivanja oplate, montaža i demontaža

Tunelske oplate, naèini uèvršæivanja oplate, montaža i demontaža

16.

Montažne kuæe

Upoznati znaèenje sustava montažnih kuæa i broj izgradnji objekata s naglaskom na obnovu ratom zahvaæenih podruèja

Sustavi zidova - panela i rešetkastih nosaèa

Naèini montaže panela i rešetkastih nosaèa

Detalj završnih radova

             

2. Struèni raèun

2.1. Pregled nastavnih podruèja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno podruèje

Broj sati po obrazovnim godinama

 

 

I.

II.

III.

Ukupno

 

Matematièke osnove

70

-

-

70

 

 

Troškovnik

-

10

5

15

 

 

Dokaznica mjera

-

10

-

10

 

 

Izraèunavanje kolièine materijala i vremena rada - normiranje

-

15

8

23

 

 

Izraèunavanje cijene rada- analiza cijena

-

-

14

14

 

 

Izraèunavanje plaæe

-

-

5

5

 

UKUPNO SATI

70

35

32

137

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

2.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih podruèja

I., II. I III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno podruèje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Matematièke osnove

Primijeniti osnovne raèunske operacije

Zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, jedinice mjera i velièina te njihovo pretvaranje (m, m, m, kg) pravila o zgradama, decimalni brojevi, razlomci

 

 

Primijeniti pomagala pri raèunanju

Rukovanje džepnim raèunalom, tablice

 

 

Primijeniti raèunanje omjera

Omjeri smjesa, raèunanje mjerila nacrta, nagib povšina, pravilo trojno, postotni raèun

 

 

Izraèunati plohe zidova i podova

Pravokutnik, paralelogram, trapez, pravilni mnogokut, krug, kut složene plohe

 

 

Izraèunati duljine i kutove u pravokutnom trokutu

Pitagorin pouèak

Kvadrati brojeva

Kvadratni korjen

Funkcije kutova

 

 

Izraèunati tijela

Oplošja i volumen prizme, valjka, stošca, piramide i kugle

2.

Troškovnik

Izraditi troškovnik za tesarske radove

Stavke troškovnika

- opis stavaka troškovnika

- raèunanje stavaka troškovnika

3.

Dokaznica mjera

Izraditi dokaznicu mjera za tesarske troškove

Dokaznica mjera za troškovnik

Dokaznica mjera za graðevinsku knjigu

4.

Izraèunavanje kolièine materijala i vremena rada

- normiranje

Izraèunati potrebnu kolièinu materijala na temelju graðevinskih normi

Izraèunavanje potrebne kolièine svih materijala za izradbu odreðene kolièine rada:

- oplate horizontalnih konstruktivnih elemenata (ploèe, balkoni, grede)

- oplate vertikalnih konstruktivnih ab elemenata (stupovi, zidovi)

 

 

 

- oplate kosih ab konstruktivnih elemenata (jednokraka, dvokraka i trokraka stubišta)

- iskaz drvene piljene graðe za krovišta (jednovodni i dvovodni krovovi)

- pokrov za krovove (crijep, ravne ploèe, valovite ploèe i bitumenska šindra)

 

 

Izraèunati potrebnu kolièinu vremena na temelju graðevinskih normi

Izraèunavanje potrebne kolièine vremena za obavljanje nekog rada:

- oplate horizontalnih konstruktivnih elemenata (ploèe, balkoni, grede)

 

 

 

- oplate vertikalnih konstruktivnih ab elemenata (stupovi, zidovi)

- oplate kosih ab konstruktivnih elemenata (jednokraka, dvokraka i trokraka stubišta)

- izradba krovišta (jednovodni i dvovodni krovovi)

- pokrov za krovove (crijep, ravne ploèe, valovite ploèe, bitumenska šindra)

5.

Izraèunavanje cijene rada- analiza cijena

Izraèunati cijenu rada

Projektantni troškovnik

Ponudbeni troškovnik

Ponuda

Graðevna knjiga

Situacija (periodièna i okonèana)

Analiza cijene rada:

 • materijal
 • ploèe
 • troškovi prijevoza

6.

Izraèunavanje plaæa

Izraèunati plaæu

Plaæe po vremenu

Plaæe po akordu

Plaæe po premiji

Plaæe po grupama

Plaæe: bruto - neto (doprinosi, porezi, odbici)

             

3. Struèno crtanje

3.1. Pregled nastavnih podruèja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno podruèje

Broj sati po obrazovnim godinama

 

 

I.

II.

III.

Ukupno

 

Osnove tehnièkog crtanja

45

-

-

45

 

 

Projektna dokumentacija

15

-

-

15

 

 

Oznaèivanje materijala, konsturukcija i oprema

20

10

-

30

 

 

Glavni nacrti

-

50

-

50

 

 

Izvedbeni nacrti

-

-

50

50

 

 

Detaljni nacrti

-

20

30

50

 

UKUPNO SATI

80

80

80

240

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

3.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih podruèja

I., II. I III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno podruèje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Osnove tehnièkog crtanja

Navesti crtaæi pribor, materijale i koristiti ih prema svrsi

Crtaæa daska, T- ravnalo, trokuti, šestar, šablone, olovke, papir; formati i slaganja

 

 

Objasniti suštinu grafièkog prikazivanja

Tehnièki nacrti kao sredstvo razumijevanja izmeðu projektanta i investitora i izvoditelja

 

 

Objasniti projekcije:

 • ortogonala, aksometrija, i primjena u graðevinskim nacrtima

Tlocrt, nacrt, bokocrt ( izgled proèelja)

Presjek, aksometrija

 

 

Objasniti mjerila nacrta

Odreðivanje stvarne i nacrtne velièine tijela

2.

Projektna dokumentacija

Upoznati vrste nacrta

Idejni, glavni, izvedbeni

 

 

Objasniti sadržaj i znaèenje tekstualnih dijelova projekta

Tehnièki opis, prikazi tehnièkih rješenja, troškovnik

3.

Oznaèavanje materijala, konstrukcija i oprema

Objasniti kotiraje

Kotiranje u tlocrtima

Kotiranje u presjecima

 

 

Razlikovati oznake materijala i konstrukcija

Oznake za tlo, pjesak, šljunak, opeku, beton, èelik, žbuku, drvo, hidroizolaciju, termoizolaciju

 

 

 

Oznake zidova, pregrada, stupova, stropova, krovišta

 

 

Objasniti oznake konstrukcija za zatvaranje otvor

Vrata

Prozori

 

 

Oznake ureðaja i opreme

Kada, umivaonik, WC školjka, bide, pisoar,

Oznake peæi, radijatora i dimnjaka

4.

Glavni nacrti

Izraditi glavni nacrt

Izraditi situacijski nacrt u mjerilu 1:1000

Izraditi glavni nacrt manje graðevine u mjerilu 1:1000

- tlocrti

- presjek A-A, B-B

- proèelja

5.

Izvedbeni nacrti

Izraditi izvedbeni nacrt

Izraditi izvedbeni nacrt manje graðevine u mjerilu 1:50 na temelju glavnog nacrta

- tlocrti

- plan oplate ploèe

- presjek A-A

- presjek kroz stubište B-B

- proèelja

- tlocrt krovišta

- presjeci kroz krovište

6.

Detaljni nacrti

Izraditi detaljne nacrte

Detaljni nacrt drvenih spojeva

Detaljni nacrt krovova

- detalji spojeva stupova, greda, kosnika, rogova, kliješta, ruka

 

 

 

- detalji sidrenja drvene graðe

- detalji ugraðivanja krovnog prozora

- detalji rješavanja hidroizolacije i termoizolacije potkrovlja

- detalji razlièitih tipova pokrova (crijepovi, valovite ploèe) ravne ploèe, bitumenska šindra)

- detalji spojeva pokrova i okapnica

- detalji oplate ravnog dvokrakog stubišta

- detalji oplate polukružnog stubišta

 

... 

 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================