OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-III POSTUPAK KANDIDIRANJA NA DOPUNSKIM IZBORIMA - važeći tekst, NN br. 86/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 Na osnovi članka 109., u svezi članka 20. i članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16., dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) u sastavu Đuro Sessa, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijančić-Križanić, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Miletić, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., član, Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., članica, Emil Tomljanović, dipl. iur., član i Josip Vresk, dipl. iur., član, na sjednici održanoj 28. kolovoza 2017., donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-III
POSTUPAK KANDIDIRANJA NA DOPUNSKIM IZBORIMA

(„Narodne novine“, broj 86/17)

1. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista na dopunskim izborima za članove općinskog vijeća u općinama Lasinja i Polača iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te dopunskim izborima za članove općinskog vijeća u općinama Petrijanec, Kotoriba i Podturen iz reda pripadnika romske nacionalne manjine, koji će se održati 1. listopada 2017. (dalje: dopunski izbori), su političke stranke i birači.

Predlaganje kandidacijskih lista političkih stranaka i birača
 

2. Pravo predlaganja kandidacijskih lista na dopunskim izborima imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Kandidacijsku listu može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.
Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.
Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.
Prijedlog stranačke liste potpisuje ovlašteni podnositelj.
U pravilu je to statutom određena osoba za zastupanje stranke i upisana u registar političkih stranaka bez ograničenja u zastupanju.
Ovlašteni podnositelj stranačke liste može se odrediti i statutarnom odlukom ili specijalnom punomoći, koja se u tom slučaju mora dostaviti uz prijedlog liste.
Ako listu zajednički predlažu dvije ili više političkih stranka, listu potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje tih političkih stranaka ili ovlašteni podnositelj liste kojeg su političke stranke odredile međusobnim sporazumom, svojim statutarnim odlukama ili specijalnom punomoći. U tom se slučaju uz prijedlog liste mora dostaviti međusobni sporazum političkih stranaka koje zajednički predlažu listu, statutarne odluke ili specijalne punomoći kojima se određuje osoba ovlaštena za podnošenje koalicijske liste.
3. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju i birači.
Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.
Kandidat može biti podnositelj i potpisnik kandidacijske liste na kojoj se kao kandidat nalazi.
4. Za pravovaljanost kandidacijskih lista na dopunskim izborima, koje predlažu političke stranke ili birači, potrebno je prikupiti propisan broj potpisa birača.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu (obrazac ODLS-3) u koji se unose: ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i spol predloženih kandidata, te ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, broj i mjesto izdavanja važeće osobne iskaznice te potpis birača.

Sadržaj kandidacijske liste na dopunskim izborima

5. U prijedlogu kandidacijske liste na dopunskim izborima obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste.
Na kandidacijskoj listi predlaže se onoliki broj kandidata koliko ih se bira, a najmanje četiri.
Ako predlagatelj predloži manje od četiri kandidata, kandidacijska lista nije pravovaljana.
Kada kandidacijsku listu predlažu političke stranke, naziv kandidacijske liste je puni naziv političke stranke odnosno dviju ili više političkih stranka, koja je odnosno koje su predložile kandidacijsku listu.
Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke odnosno stranaka u nazivu će se koristiti i kratice.
Kada kandidacijsku listu predlažu birači, njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača«.
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.
6. Za svakog kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.
U prijedlogu kandidacijske liste se uz ime i prezime kandidata mogu navesti akademski i stručni naziv i akademski stupanj kandidata, koji mora biti identičan akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju naznačenom u ispravi o stečenom akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju kandidata.
U tom se slučaju uz prijedlog kandidacijske liste mora dostaviti preslika odgovarajuće isprave (potvrde, svjedodžbe, diplome i slično). U suprotnom, nadležno izborno povjerenstvo neće prihvatiti korištenje akademskog i stručnog naziva i akademskog stupnja kandidata, koji je naveden na prijedlogu kandidacijske liste, u izbornom postupku te isti neće biti naveden uz ime i prezime kandidata na rješenju kojim se utvrđuje pravovaljanost kandidacijske liste, na zbirnoj listi niti na glasačkom listiću.
Uz prijedlog kandidacijske liste dostavljaju se, za svakog kandidata, očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature (obrazac ODLS-4) ovjereno od javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva te potvrda općinskog suda o tome da se kandidat ne nalazi u kaznenoj evidenciji odnosno, ako se kandidat nalazi u kaznenoj evidenciji, posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa, u kojem se navode kaznena djela za koja je kandidat pravomoćno osuđen.
7. U prijedlogu kandidacijske liste navode se podaci o osobi za kontakt u svezi s prijedlogom kandidacijske liste.
Osoba za kontakt u svezi s prijedlogom kandidacijske liste je osoba ovlaštena za ispravke na prijedlogu kandidacijske liste prilikom zaprimanja prijedloga liste odnosno osoba koju nadležno općinsko izborno povjerenstvo može zatražiti dodatne podatke odnosno ispravke nakon zaprimanja liste u skladu sa člankom 21. Zakona. Podaci odnosno ispravci dostavljeni odnosno izvršeni od strane osobe za kontakt u svezi s prijedlogom kandidacijske liste smatraju se pravovaljanim.
8. U prijedlogu kandidacijske liste navodi se adresa elektroničke pošte ili broj faksa predlagatelja kandidacijske liste te izjava predlagatelja kandidacijske liste da će se tim putem službeno dostavljeni dopisi, odluke i ostali akti Državnog izbornog povjerenstva te nadležnog županijskog odnosno općinskog izbornog povjerenstva, koji se, vezano uz postupak provedbe izbora, upućuju predlagatelju/ima liste i/ili kandidatu/ima s liste, smatrati uredno zaprimljenima.

Pasivno biračko pravo

9. Na dopunskim izborima pravo biti birani imaju hrvatski državljani iz reda pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju pravo na zastupljenost, a koji, najkasnije na posljednji dan predaje prijedloga kandidacijskih lista, navrše 18 godina, te koji, na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanja izbora, imaju prijavljeno prebivalište na području općine za čije se općinsko vijeće provode dopunski izbori.

Zabrana kandidiranja

10. Na dopunskim izborima ne smiju se kandidirati birači koji su policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske.
Na dopunskim izborima ne smiju se kandidirati birači koji su pravomoćnom sudskom odlukom osuđeni (uključujući tu i uvjetnu osudu) na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za kaz¬nena djela navedena u članku 13. stavku 2. Zakona.

Načelo ravnopravnosti spolova

11. Prilikom utvrđivanja i predlaganja kandidacijskih lista na dopunskim izborima, predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama, u skladu s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 82/08, 138/12 i 69/17).
Osjetna neuravnoteženost jednog spola postoji ako je zastupljenost jednog spola na kandidacijskoj listi niža od 40%.
Poštivanje načela ravnopravnosti spolova te uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama ne utječe na pravovaljanost kandidacijskih lista.
Zakonom o ravnopravnosti spolova propisane su prekršajne kazne za političke stranke i birače, koji prilikom predlaganja kandidacijskih lista na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica ne poštuju načelo ravnopravnosti spolova i ne vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na izbornim listama, i to novčane kazne u iznosu od 20.000,00 kuna za predlagatelje na izborima za članove općinskih vijeća.
Ako nadležna općinska izborna povjerenstva u postupku kandidiranja utvrde da pojedini predlagatelji kandidacijskih lista na dopunskim izborima nisu poštivali načelo ravnopravnosti spolova odnosno nisu vodili računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na listi, o istima će obavijesti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova.

Poseban račun

12. Uz prijedlog kandidacijske liste podnositelj/i su dužni, na propisanom obrascu (obrazac ODLS-5), dostaviti podatke o broju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, datumu otvaranja posebnog računa i nazivu banke kod koje je posebni račun otvoren.
Ovi podaci dostavljaju se najkasnije uz predaju kandidacijskih lista.

Rok za kandidiranje

13. Kandidacijske liste moraju prispjeti nadležnom općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Prijedlozi kandidacijskih lista dostavljaju se na obrascima propisanim Obvezatnom uputom Državnog izbornog povjerenstva broj DLS-II.

Odustanak od prihvaćene kandidacijske liste

14. Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste mogu na način predviđen statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od nadležnog općinskog izbornog povjerenstva.
Za »kandidacijsku listu grupe birača« odluku o odustajanju donosi nositelj liste.
Pisana odluka o odustanku mora prispjeti nadležnom općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije 48 sati nakon što je lista kao prihvaćena bila objavljena od strane nadležnog općinskog izbornog povjerenstva.
Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.

Postupak u slučaju smrti kandidata s kandidacijske liste

15. Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste politička stranka odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidate i podnositelj kandidacijske liste grupe birača, mogu mjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa, sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.
Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto prema gore.
Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na gore navedeni način, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj listi.
Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama općine u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste.
Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.

Stupanje na snagu Obvezatnih uputa

16. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 31. kolovoza 2017.
17. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox