OBVEZATNE UPUTE BROJ FL-I O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I NADLEŽNIH IZBORNIH POVJERENSTAVA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE NA LOKALNIM IZBORIMA KOJI ĆE SE ODRŽATI 21. SVIBNJA - važeći tekst, NN br. 38/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 Na osnovi članka 48. t. 3., a u svezi članaka 51. t. 10., 52. t. 13. i 53. t. 14. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16, dalje: Zakon) te članka 27. stavaka 2. i 8. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-2986/2013 i 96/16, dalje: Zakon o financiranju), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) u sastavu Branko Hrvatin, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijančić-Križanić, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Miletić, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., član, Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., članica, Emil Tomljanović, dipl. iur., član, i Josip Vresk, dipl. iur., član, na sjednici održanoj 13. travnja 2017., donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ FL-I O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I NADLEŽNIH IZBORNIH POVJERENSTAVA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE NA LOKALNIM IZBORIMA KOJI ĆE SE ODRŽATI 21. SVIBNJA 2017.

(„Narodne novine“, broj 38/17)

1. NADZOR FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE

1.1. Nadzor financiranja izborne promidžbe na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno hrvatskog naroda (dalje: nadzor financiranja izborne promidžbe), provode:
– Državno izborno povjerenstvo,
– županijska izborna povjerenstva, Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, gradska i općinska izborna povjerenstva (dalje: nadležna izborna povjerenstva).
1.2. Nadležna izborna povjerenstva s Državnim izbornim povjerenstvom kontaktiraju:
– telefonskim putem (01/4569-711),
– elektroničkom poštom (dip@izbori.hr) ili
– u slučaju potrebe poštom (Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Zagreb, Visoka 15).

2. OBVEZE NADLEŽNIH IZBORNIH POVJERENSTAVA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE

Nadležno izborno povjerenstvo dužno je:
2.1. Odrediti člana izbornog povjerenstva zaduženog za nadzor financiranja izborne promidžbe te njegove kontakt podatke unijeti u aplikaciju »Nadzor financiranja izborne promidžbe« (dalje: aplikacija).
2.2. Koristiti aplikaciju na način propisan Uputom za unos podataka o nadzoru financiranja izborne promidžbe u aplikaciju »Nadzor financiranja izborne promidžbe«.
2.3. Uputiti izborne sudionike na objavljena priopćenja Državnog izbornog povjerenstva vezana uz financiranje izborne promidžbe te na internetske stranice Državnog izbornog povjerenstva – www.izbori.hr, na kojima su objavljeni obrasci za financijska izvješća.
2.4. Prilikom preuzimanja prijedloga kandidacijskih lista/kandidatura, od izbornih sudionika zatražiti obrazac OLS-6, OLN-5, odnosno OMLN-6 – za prikupljanje podataka o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe i unijeti u aplikaciju podatke iz obrasca.
2.5. Utvrditi je li poseban račun otvoren u skladu s člankom 14. Zakona o financiranju.
2.6. Zaprimiti izvješća u roku od 7 dana prije održavanja izbora, u skladu s člankom 24. stavkom 5. Zakona o financiranju, i to:
– izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (obrazac IZ-DP) i
– izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe (obrazac IZ-TP).
2.7. Provjeriti sadržaj zaprimljenih izvješća iz točke 2.6. ovih Obvezatnih uputa i to:
– jesu li izvješća dostavljena na propisanim obrascima, sukladno Pravilniku o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 50/11, 93/11 i 55/13),
– jesu li izvješća dostavljena pravovremeno,
– jesu li izvješća potpisana,
– jesu li izvješća matematički točna i
– je li visina donacije pravnih i fizičkih osoba u skladu s člankom 11. Zakona o financiranju (podaci su sadržani u prilogu – obrascu IZ-DP),
te unijeti u aplikaciju podatak o datumu objave izvješća i ako se utvrdi povreda, uz obrazloženje:
– podatke o primljenim financijskim sredstvima (donacijama) iz nedopuštenih izvora iz članka 22. Zakona o financiranju (podaci su sadržani u prilogu – obrascu IZ-DP) i
– podatke o korištenju sredstava izborne promidžbe protivno članku 16. Zakona o financiranju.
2.8. Provjeriti objavu izvješća 5 dana prije održavanja izbora, u skladu s člankom 24. stavkom 6. i člankom 12. stavkom 2. Zakona o financiranju, i to:
– izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (obrazac IZ-DP),
– izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe (obrazac IZ-TP) i
– izvješća o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje (obrazac IZ-MO).
2.9. Osigurati dokaze o objavi izvješća iz točke 2.8. ovih Obvezatnih uputa, te podatke o datumu objave izvješća unijeti u aplikaciju.
2.10. Zaprimiti financijske izvještaje o financiranju izborne promidžbe (obrazac FIN-IZVJ), u roku od 30 dana nakon održanih izbora, u skladu s člankom 34. stavkom 1. Zakona o financiranju, s propisanim prilozima:
– izvješćem o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (obrazac IZ-DP),
– izvješćem o troškovima (rashodima) izborne promidžbe (obrazac IZ-TP) i
– izvješćem o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje (obrazac IZ-MO).
2.11. Provjeriti zaprimljena izvješća iz točke 2.10. ovih Obvezatnih uputa i unijeti u aplikaciju podatke o dostavljenim izvješćima na način propisan točkom 2.7. ovih Obvezatnih uputa.
2.12. Unijeti u aplikaciju podatke o donacijama iz izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (obrazac IZ-DP).
2.13. Izbornim sudionicima poslati poziv na ispravak povrede u slučajevima povrede odredbe članka 24. stavaka 5. i 6. i članka 34. stavka 1. Zakona o financiranju.
2.14. Provjeriti objavu financijskih izvještaja o financiranju izborne promidžbe (obrazac FIN-IZVJ), 45 dana nakon održanih izbora, u skladu s člankom 39. stavkom 3. Zakona o financiranju, s propisanim prilozima:
– izvješćem o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (obrazac IZ-DP),
– izvješćem o troškovima (rashodima) izborne promidžbe (obrazac IZ-TP) i
– izvješćem o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje (obrazac IZ-MO).
2.15. Osigurati dokaze o objavi izvješća iz točke 2.14. ovih Obvezatnih uputa te podatke o datumu objave izvješća unijeti u aplikaciju.
2.16. Od izbornih sudionika zatražiti potrebnu dokumentaciju i isprave u slučaju uočenih povreda odredbe članka 16. i članka 22. Zakona o financiranju, u skladu s člankom 35. Zakona o financiranju te navedeno dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu.
2.17. Dostaviti, radi objave, financijske izvještaje o financiranju izborne promidžbe sa svim propisanim prilozima, svih izbornih sudionika:
SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA
Siget 18c, 10020 Zagreb, e-mail pisarnice: pisarnica@digured.hr

3. DODATNE OBVEZE NADLEŽNIH IZBORNIH POVJERENSTAVA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE NA IZBORIMA ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE I IZBORIMA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA ODNOSNO HRVATSKOG NARODA

Osim obveza propisanih točkama 2.1. – 2.17. ovih Obvezatnih uputa, u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno hrvatskog naroda, nadležno izborno povjerenstvo dužno je:
3.1. Unijeti u aplikaciju podatak o datumu objave pravovaljano predloženih kandidatura.
3.2. Provjeriti objavu okvirnih podataka o visini i izvoru vlastitih sredstava koja izborni sudionici namjeravaju utrošiti na izbornu promidžbu, u roku od 3 dana od dana objave pravovaljano predloženih kandidatura, u skladu s člankom 13. Zakona o financiranju.
3.3. Osigurati dokaze o objavi vlastitih sredstava iz točke 3.2. ovih Obvezatnih uputa te podatke o datumu objave vlastitih sredstava unijeti u aplikaciju.
4. SLUČAJ PROVEDBE DRUGOG KRUGA GLASOVANJA
U slučaju provedbe drugog kruga glasovanja, ispuniti i obveze propisane točkama 2.6. – 2.9. ovih Obvezatnih uputa, u propisanim rokovima prije održavanja drugog kruga glasovanja.

5. POSTUPANJE S DOKUMENTACIJOM VEZANOM UZ FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

Nadležno izborno povjerenstvo postupa s dokumentacijom vezanom uz financiranje izborne promidžbe u skladu s Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma (»Narodne novine«, broj 55/16).

6. ZAVRŠNE ODREDBE

6.1. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 20. travnja 2017.
6.2. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox