OBVEZATNE UPUTE BROJ L-V O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA S TJELESNOM MANOM, NEPISMENIH BIRAČA TE BIRAČA KOJI NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO - važeći tekst, NN br. 38/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) u sastavu Branko Hrvatin, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijančić-Križanić, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Miletić, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., član, Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., članica, Emil Tomljanović, dipl. iur., član i Josip Vresk, dipl. iur., član, na sjednici održanoj 13. travnja 2017., donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ L-V
O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA S TJELESNOM MANOM, NEPISMENIH BIRAČA TE BIRAČA KOJI NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO

(„Narodne novine“, broj 38/17)

1. Glasovanje se obavlja osobno.
Iznimno, birač koji s obzirom na postojanje bilo kakve tjelesne mane (sljepoća, slabovidnost, oštećenje gornjih ekstremiteta ili drugih oštećenja koja mu onemogućavaju samostalno glasovanje) ili zbog toga što nije pismen, ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom pismenom osobom koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste odnosno redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg birač glasuje.
Birače, koji su glasovali uz pomoć druge osobe mora se poimenično navesti u odgovarajućem zapisniku o radu biračkog odbora u za to predviđenu rubriku.
2. Kad birač zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja ne može pristupiti na biračko mjesto (jer je bolestan kod kuće, osoba s invaliditetom ili nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju glasovati, obavijestit će o tome nadležno izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor do 12:00 sati na dan održavanja izbora.
Izborno povjerenstvo koje je birač pravovremeno obavijestio da ne može pristupiti na biračko mjesto dužno je o tome dostaviti obavijest predsjedniku ili potpredsjedniku biračkog odbora.
Birački odbor će svakom biraču, koji je o nemogućnosti pristupa na biračko mjesto pravovremeno obavijestio izborno povjerenstvo ili na dan izbora do 12:00 sati birački odbor, omogućiti glasovanje u mjestu gdje se taj birač nalazi.
Iznimno, kada je birački odbor na dan provođenja izbora, ali nakon gore navedenog roka, dakle nakon 12:00 sati obaviješten da birač koji ne može pristupiti biračkom mjestu želi glasovati, tom će biraču birački odbor omogućiti glasovanje ako birački odbor ocijeni da će takvo glasovanje moći provesti bez ometanja glasovanja na biračkom mjestu.
Radi omogućavanja glasovanja birača koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, predsjednik biračkog odbora će prvo provjeriti je li birač za kojeg je zatraženo glasovanje izvan biračkog mjesta upisan u izvadak iz popisa birača, a zatim će odrediti najmanje dva člana biračkog odbora koji će posjetiti birača u mjestu gdje se birač nalazi i omogućiti mu glasovanje vodeći računa o tajnosti glasovanja.
Sa biračkog mjesta potrebno je uzeti više glasačkih listića za svaku vrstu izbora, koji se na tom biračkom mjestu provode, da bi birač mogao nasumice odabrati jedan između više glasačkih listića radi zaštite tajnosti glasovanja.
Ako se na biračkom mjestu provode i izbori za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika određene nacionalne manjine odnosno izbori za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, a birački odbor, uvidom u izvadak iz popisa birača, za birača, koji želi glasovati izvan biračkog mjesta, utvrdi da je pripadnik takve nacionalne manjine odnosno hrvatskog naroda, članovi biračkog odbora koji su određeni da ga posjete, obvezno će, sukladno nacionalnoj pripadnosti birača, ponijeti i više glasačkih listića za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika te nacionalne manjine odnosno za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda.
Članovi biračkog odbora će biraču, kojeg posjećuju u mjestu gdje se nalazi, omogućiti da nasumice odabere po jedan glasački listić za svaku vrstu izbora te će mu, prema njegovom izboru, dati odgovarajući listić i omogućiti mu glasovanje, vodeći računa o tajnosti glasovanja.
Biraču, koji ima pravo glasovati za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika njegove nacionalne manjine, birački odbor će, na njegovo traženje predati glasački listić za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika nacionalne manjine odnosno za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda.
Ako birač, koji glasuje izvan biračkog mjesta, ne želi glasovati na svim vrstama izbora, koji se provode na njegovom biračkom mjestu, birački odbor će glasački listić/glasačke listiće za izbor/izbore na kojem/kojima birač nije iskoristio pravo glasa, vratiti među neupotrjebljene listiće.
Nakon glasovanja, birač će sam presaviti glasački listić (tako da se radi zaštite prava tajnosti glasovanja ne vidi kako je birač popunio glasački listić), potom će takav glasački listić staviti u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti članova biračkog odbora.
Na omotnicu s glasačkim listićem birački odbor će upisati za koju je vrstu izbora birač glasovao.
Članovi biračkog odbora će po povratku na biračko mjesto, predati omotnicu/omotnice predsjedniku biračkog odbora koji će izvaditi presavijeni glasački listić iz svake omotnice i odmah bez pregledavanja, presavijeni glasački listić ubaciti u odgovarajuću glasačku kutiju, a preostale neiskorištene glasačke listiće će priložiti uz ostale neiskorištene glasačke listiće za pojedinu vrstu izbora na tom biračkom mjestu.
Predsjednik biračkog odbora ili osoba koju on odredi, dužan je zaokružiti redni broj ispred imena i prezimena birača koji je glasovao na opisani način, i to na odgovarajućem izvatku iz popisa birača, ovisno o tome za koju je vrstu izbora birač glasovao.
Kako bi se osigurala kontrola izlazaka članova biračkog odbora radi provedbe glasovanja birača izvan biračkog mjesta te ukupnog broja preuzetih i vraćenih glasačkih listića, predsjednik biračkog odbora dužan je osigurati vođenje evidencije izlazaka članova biračkog odbora sukladno obrascu koji će biti dostavljen u izbornom materijalu. Navedeni obrazac dužni su čitko ispuniti i potpisati članovi biračkog odbora koji su proveli postupak glasovanja birača izvan biračkog mjesta.
3. Kad biračko mjesto, pored svih nastojanja da se osigura pristupačnost osobama s invaliditetom, ne zadovoljava zahtjeve pristupačnosti osobama s invaliditetom, a birač-osoba s invaliditetom dođe ispred biračkog mjesta i izrazi želju glasovati, predsjednik biračkog odbora odredit će dva člana biračkog odbora i uputiti ih da ispred biračkog mjesta omoguće biraču – osobi s invaliditetom glasovanje na način predviđen u t. 2. ovih Obvezatnih uputa te će oni postupiti u skladu s istima.
4. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 20. travnja 2017.
5. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox