OBVEZATNE UPUTE BROJ LN-II POSTUPAK KANDIDIRANJA KANDIDATA ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE, ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE - važeći tekst, NN br. 38/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) u sastavu Branko Hrvatin, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijančić-Križanić, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Miletić, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., član, Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., članica, Emil Tomljanović, dipl. iur., član i Josip Vresk, dipl. iur., član, na sjednici održanoj 13. travnja 2017., donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN-II POSTUPAK KANDIDIRANJA KANDIDATA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA

(„Narodne novine“, broj 38/17)

Predlagatelji
 

1. Ovlašteni predlagatelji kandidata su političke stranke i birači.
Predlaganje kandidata političkih stranaka
2. Pravo predlaganja kandidata za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno kandidata za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, imaju političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Kandidate može predložiti jedna politička stanka te dvije ili više političkih stranaka.
Političke stanke samostalno utvrđuju prijedlog kandidata za zamjenika na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.
Političke stanke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidature.
Prijedlog kandidature potpisuje ovlašteni podnositelj.
U pravilu je to statutom određena osoba za zastupanje stranke i upisana u registar političkih stranaka bez ograničenja u zastupanju.
Ovlašteni podnositelj kandidature može se odrediti i statutarnom odlukom ili specijalnom punomoći, koja se u tom slučaju mora dostaviti uz prijedlog liste.
Ako kandidaturu zajednički predlažu dvije ili više političkih stranka, kandidaturu potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje tih političkih stranaka ili ovlašteni podnositelj kandidature kojeg su političke stranke odredile međusobnim sporazumom, svojim statutarnim odlukama ili specijalnom punomoći. U tom se slučaju uz prijedlog kandidature mora dostaviti međusobni sporazum političkih stranaka koje zajednički predlažu kandidaturu, statutarne odluke ili specijalne punomoći kojima se određuje osoba ovlaštena za podnošenje kandidature.
Kada političke stranke predlažu kandidate, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača.
Potpisi birača prikupljaju se na obrascu propisanom za prijedlog kandidature (OMLN-1 ili OMLN-3) u koji se unose: ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i spol predloženih kandidata, te ime i prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja, nacionalnost te potpis birača.

Predlaganje kandidata birača
 

3. Pravo predlaganja kandidata imaju i birači.
Kada birači predlažu kandidate, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača.
Potpisi birača prikupljaju se na obrascu propisanom za prijedlog kandidature (OMLN-2 ili OMLN-4) u koji se unose: ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i spol predloženih kandidata, te ime i prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja, nacionalnost te potpis birača.
Kada birači predlažu kandidate, podnositelji kandidature kandidata grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidature.
Kandidat može biti podnositelj i potpisnik svoje kandidature.
Sadržaj kandidature za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina i kandidature za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda
4. U kandidaturi se navode ime i prezime kandidata za zamjenike općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno kandidata za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, spol i nacionalnost.
U kandidaturi se uz ime i prezime kandidata mogu navesti akademski i stručni naziv i akademski stupanj kandidata, koji mora biti identičan akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju naznačenom u ispravi o stečenom akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju kandidata.
U tom se slučaju uz prijedlog kandidature mora dostaviti preslika odgovarajuće isprave (potvrde, svjedodžbe, diplome i slično). U suprotnom, nadležno izborno povjerenstvo neće prihvatiti korištenje akademskog i stručnog naziva i akademskog stupnja kandidata, koji je naveden na prijedlogu kandidature, u izbornom postupku te isti neće biti naveden uz ime i prezime kandidata na rješenju kojim se utvrđuje pravovaljanost kandidature, na zbirnoj listi niti na glasačkom listiću.
U kandidaturi se navodi naziv političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je odnosno koje su kandidate predložile.
Kada birači predlažu kandidata obvezatno se uz njegovo ime i prezime navodi »kandidat grupe birača«.
Uz prijedlog kandidature za zamjenike općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda dostavlja se i očitovanje o prihvaćanju kandidature (obrazac OMLN-5) ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva, na kojem se navodi izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja te izjava o činjenici potrebnog trajanja prebivališta kandidata na području jedinice.
Uz prijedlog kandidature dostavlja se i potvrda općinskog suda o tome da se kandidat ne nalazi u kaznenoj evidenciji odnosno, ako se kandidat nalazi u kaznenoj evidenciji, posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa, u kojem se navode kaznena djela za koja je kandidat pravomoćno osuđen.
5. U kandidaturi se navode i podaci o osobi za kontakt u svezi s prijedlogom kandidature.
Osoba za kontakt u svezi s prijedlogom kandidature je osoba ovlaštena za ispravke na prijedlogu kandidature prilikom zaprimanja kandidature odnosno osoba koju nadležno izborno povjerenstvo može zatražiti dodatne podatke odnosno ispravke nakon zaprimanja kandidature u skladu sa člankom 21. Zakona. Podaci odnosno ispravci dostavljeni odnosno izvršeni od strane osobe za kontakt u svezi s prijedlogom kandidature smatraju se pravovaljanim.
6. U prijedlogu kandidature navodi se adresa elektroničke pošte ili broj faksa predlagatelja kandidature te izjava predlagatelja kandidature da će se tim putem službeno dostavljeni dopisi, odluke i ostali akti Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske te nadležnog županijskog, gradskog odnosno općinskog izbornog povjerenstva ili Izbornog povjerenstva Grada Zagreba, koji se, vezano uz postupak provedbe izbora, upućuju predlagatelju/ima kandidature i/ili kandidatu, smatrati uredno zaprimljenima.

Aktivno i pasivno biračko pravo
 

7. Pravo birati zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina imaju samo birači pripadnici manjina koje imaju pravo na zamjenika te imaju prebivalište u jedinici.
Pravo birati zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, u općinama u kojima nacionalna manjina čini većinu stanovništva, imaju samo birači pripadnici hrvatskog naroda, koji imaju prebivalište u toj općini.
8. Pravo biti biran za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina ima birač iz reda pripadnika nacionalnih manjina koji, najkasnije na posljednji dan predaje prijedloga kandidature, navrši 18 godina, te koji, na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima najmanje šest mjeseci prijavljeno prebivalište na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za čije se tijelo izbori provode.
Pravo biti biran za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, u općinama u kojima nacionalna manjina čini većinu stanovništva, ima birač iz reda pripadnika hrvatskog naroda, koji najkasnije na posljednji dan predaje prijedloga kandidature, navrši 18 godina, te koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima najmanje šest mjeseci prijavljeno prebivalište na području općine za čije se tijelo izbori provode.

Zabrana kandidiranja
 

9. Za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, ne smiju se kandidirati birači koji su policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske.
Za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, ne smiju se kandidirati birači koji su pravomoćnom sudskom odlukom osuđeni (uključujući tu i uvjetnu osudu) na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za kaznena djela navedena u članku 13. stavku 2. Zakona.
Nitko se ne može istovremeno kandidirati za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina.
Nitko se ne može istovremeno kandidirati za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda i za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana.

Poseban račun
 

10. Uz prijedloge kandidatura podnositelji su dužni, na propisanom obrascu, dostaviti podatke o broju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, datumu otvaranja posebnog računa i nazivu banke kod koje je račun otvoren (obrazac OMLN-6).

Rok za kandidiranje
 

11. Kandidature moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Prijedlozi kandidatura dostavljaju se na obrascima propisanim Obvezatnom uputom broj MLN-I Državnog izbornog povjerenstva.

Odustanak od prihvaćene kandidature
 

12. Politička stranka koja je, odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile prihvaćenu kandidaturu za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, mogu na način predviđen statutom stranke ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta, odustati od kandidature najkasnije 48 sati nakon što je kandidatura kao prihvaćena bila objavljena od nadležnog izbornog povjerenstva.
Kandidat kojeg je predložila politička stranka može odustati od kandidature u roku od 48 sati nakon što je ista kao prihvaćena bila objavljena, uz pisanu suglasnost političke stranke.
Za prihvaćenu kandidaturu kandidata grupe birača odluku o odustajanju donosi kandidat pisanim očitovanjem ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.
Pisana odluka o odustanku mora prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije 48 sati nakon što je kandidatura kao prihvaćena bila objavljena od strane nadležnog izbornog povjerenstva.

Zamjena predloženog kandidata zbog smrti
 

13. Ako neki od kandidata za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina i iz reda pripadnika hrvatskog naroda umre u vremenu od dana objave prihvaćene kandidature, politička stranka odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidate i podnositelj kandidature kandidata grupe birača, mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.
Ako neki od kandidata za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno kandidat za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, zamjena kandidata obavit će se po navedenom postupku, a nadležno izborno povjerenstvo odredit će pomicanje održavanja izbora za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno izbora za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda te jedinice za 14 dana.
14. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 20. travnja 2017.
15. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox