OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-II POSTUPAK KANDIDIRANJA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - važeći tekst, NN br. 38/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) u sastavu Branko Hrvatin, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijančić-Križanić, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Miletić, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., član, Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., članica, Emil Tomljanović, dipl. iur., član i Josip Vresk, dipl. iur., član, na sjednici održanoj 13. travnja 2017., donijelo je

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-II

POSTUPAK KANDIDIRANJA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

 

(„Narodne novine“, broj 38/17)

 

 

1. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači.

 

Predlaganje kandidacijskih lista političkih stranaka

 

 

2. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Kandidacijsku listu može predložiti jedna politička stanka te dvije ili više političkih stranaka.

Političke stanke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.

Političke stanke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.

Prijedlog stranačke liste potpisuje ovlašteni podnositelj.

U pravilu je to statutom određena osoba za zastupanje stranke i upisana u registar političkih stranaka bez ograničenja u zastupanju.

Ovlašteni podnositelj stranačke liste može se odrediti i statutarnom odlukom ili specijalnom punomoći, koja se u tom slučaju mora dostaviti uz prijedlog liste.

Ako listu zajednički predlažu dvije ili više političkih stranka, listu potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje tih političkih stranaka ili ovlašteni podnositelj liste kojeg su političke stranke odredile međusobnim sporazumom, svojim statutarnim odlukama ili specijalnom punomoći. U tom se slučaju uz prijedlog liste mora dostaviti međusobni sporazum političkih stranaka koje zajednički predlažu listu, statutarne odluke ili specijalne punomoći kojima se određuje osoba ovlaštena za podnošenje koalicijske liste.

 

Predlaganje kandidacijskih lista birača

 

 

3. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju i birači.

Kada birači predlažu kandidacijske liste predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu (obrazac OLS-3) u koji se unose: ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i spol predloženih kandidata, te ime i prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača.

Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

Kandidat može biti podnositelj i potpisnik kandidacijske liste na kojoj se kao kandidat nalazi.

 

Sadržaj kandidacijske liste za članove predstavničkih tijela jedinica

 

 

4. U prijedlogu kandidacijske liste za članove predstavničkih tijela jedinica obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova predstavničkog tijela koji se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koje se bira u to predstavničko tijelo.

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova predstavničkog tijela koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.

Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je odnosno koje su predložile kandidacijsku listu.

Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke odnosno stranaka, u nazivu se koristite i kratice.

Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača«.

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.

5. Za svakog kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i spol.

U prijedlogu kandidacijske liste se uz ime i prezime kandidata mogu navesti akademski i stručni naziv i akademski stupanj kandidata, koji mora biti identičan akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju naznačenom u ispravi o stečenom akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju kandidata.

U tom se slučaju uz prijedlog kandidacijske liste mora dostaviti preslika odgovarajuće isprave (potvrde, svjedodžbe, diplome i slično). U suprotnom, nadležno izborno povjerenstvo neće prihvatiti korištenje akademskog i stručnog naziva i akademskog stupnja kandidata, koji je naveden na prijedlogu kandidacijske liste, u izbornom postupku te isti neće biti naveden uz ime i prezime kandidata na rješenju kojim se utvrđuje pravovaljanost kandidacijske liste, na zbirnoj listi niti na glasačkom listiću.

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavljaju se za svakog kandidata očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature (obrazac OLS-4) ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva te potvrdu općinskog suda o tome da se kandidat ne nalazi u kaznenoj evidenciji odnosno, ako se kandidat nalazi u kaznenoj evidenciji, posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa, u kojem se navode kaznena djela za koja je kandidat pravomoćno osuđen.

6. U prijedlogu kandidacijske liste navode se podaci o osobi za kontakt u svezi s prijedlogom kandidacijske liste.

Osoba za kontakt u svezi s prijedlogom kandidacijske liste je osoba ovlaštena za ispravke na prijedlogu kandidacijske liste prilikom zaprimanja prijedloga liste odnosno osoba koju nadležno izborno povjerenstvo može zatražiti dodatne podatke odnosno ispravke nakon zaprimanja liste u skladu sa člankom 21. Zakona. Podaci odnosno ispravci dostavljeni odnosno izvršeni od strane osobe za kontakt u svezi s prijedlogom kandidacijske liste smatraju se pravovaljanim.

7. U prijedlogu kandidacijske liste navodi se adresa elektroničke pošte ili broj faksa predlagatelja kandidacijske liste te izjava predlagatelja kandidacijske liste da će se tim putem službeno dostavljeni dopisi, odluke i ostali akti Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske te nadležnog županijskog, gradskog odnosno općinskog izbornog povjerenstva ili Izbornog povjerenstva Grada Zagreba, koji se, vezano uz postupak provedbe izbora, upućuju predlagatelju/ima liste i/ili kandidatu/ima s liste, smatrati uredno zaprimljenima.

 

Pasivno biračko pravo

 

 

8. Za člana predstavničkog tijela jedinice ima pravo biti biran

– hrvatski državljanin, koji, najkasnije na posljednji dan predaje prijedloga kandidacijskih lista, navrši 18 godina, te koji, na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, ima prijavljeno prebivalište na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za čije se predstavničko tijelo izbori provode, te

– državljanin drugih država članica Europske unije, koji ima prebivalište ili boravište u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se provode izbori te koji je podnio odgovarajući zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora, u skladu s odredbama Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 92/10).

Ako se na kandidacijskoj listi nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije, uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se i:

– od javnog bilježnika ovjerena izjava kandidata u kojoj je navedeno njegovo državljanstvo i adresa njegova prebivališta ili boravišta na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave gdje se provode izbori (obrazac OLS-5), i

– dokaz, odnosno dokument nadležnih tijela vlasti države čiji je kandidat državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava da se kandidira u toj državi ili dokument da takva diskvalifikacija u toj državi nije poznata.

U slučaju da navedeni kandidat ne dostavi nadležnom izbornom povjerenstvu naznačeni dokaz ili dokument, njegova kandidatura smatra se nepravovaljanom (članak 7. stavak 1. i 2. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave).

 

Zabrana kandidiranja

 

 

9. Za člana predstavničkog tijela ne smiju se kandidirati birači koji su policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Za člana predstavničkog tijela ne smiju se kandidirati birači koji su pravomoćnom sudskom odlukom osuđeni (uključujući tu i uvjetnu osudu) na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za kaznena djela navedena u članku 13. stavku 2. Zakona.

Državljanin druge države članice Europske unije može se kandidirati za člana predstavničkog tijela jedinica pod istim uvjetima koji vrijede za državljane Republike Hrvatske i pod uvjetom da u Republici Hrvatskoj i državi članici Europske unije čiji je državljanin pojedinačnom presudom u kaznenom postupku ili presudom u građanskom postupku nije lišen prava na kandidiranje.

 

Načelo ravnopravnosti spolova

 

 

10. Prilikom utvrđivanja i predlaganja kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela jedinica, predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama, u skladu s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 82/08 i 138/12).

Osjetna neuravnoteženost jednog spola postoji ako je zastupljenost jednog spola na kandidacijskoj listi niža od 40%.

Poštivanje načela ravnopravnosti spolova te uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama ne utječe na pravovaljanost kandidacijskih lista.

Zakonom o ravnopravnosti spolova propisane su prekršajne kazne za političke stranke i birače, koji prilikom predlaganja kandidacijskih lista na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica ne poštuju načelo ravnopravnosti spolova i ne vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na izbornim listama, i to novčane kazne u iznosu od 40.000,00 kuna za predlagatelje na izborima za članove gradskih vijeća i županijskih skupština odnosno 20.000,00 kuna za predlagatelje na izborima za članove općinskih vijeća.

Ako nadležna županijska, gradska i općinska izborna povjerenstva u postupku kandidiranja utvrde da pojedini predlagatelji kandidacijskih lista na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica nisu poštivali načelo ravnopravnosti spolova odnosno nisu vodili računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na listi, o istima će obavijesti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova.

 

Poseban račun

 

 

11. Uz prijedlog kandidacijske liste podnositelji su dužni, na propisanom obrascu, dostaviti podatke o broju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, datumu otvaranja posebnog računa i nazivu banke kod koje je račun otvoren (obrazac OLS-6).

 

Rok za kandidiranje

 

 

12. Kandidacijske liste moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Prijedlozi lista dostavljaju se na obrascima propisanim Obvezatnom uputom broj LS-I Državnog izbornog povjerenstva.

 

Odustanak od prihvaćene kandidacijske liste

 

 

13. Političke stanke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste mogu, na način predviđen statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta, odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od nadležnog izbornog povjerenstva.

Za kandidacijsku listu grupe birača odluku o odustajanju donosi nositelj liste.

Pisana obavijest o odustanku mora prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije 48 sati nakon što je lista kao prihvaćena bila objavljena od strane nadležnog izbornog povjerenstva.

Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.

 

Postupak u slučaju smrti kandidata s kandidacijske liste

 

 

14. Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste, politička stranka odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidata i podnositelj kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa, sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.

Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto prema gore.

Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na navedeni način, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj listi.

Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama jedinice u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste.

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.

15. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 20. travnja 2017.

16. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox