ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU - važeći tekst, NN br. 124/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2017. donio je
 

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

(„Narodne novine“, broj 124/17)

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:
1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 80.800.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 35.395.000 kuna
– višak u iznosu od 45.405.000 kuna
2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 101.800.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 33.805.000 kuna
– višak u iznosu od 67.995.000 kuna
3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 84.800.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 30.725.000 kuna
– višak u iznosu od 54.075.000 kuna.

 
II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.
 

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
  Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA 142.724.609 103.150.000 80.300.000 101.300.000 84.300.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.669.684 1.000.000 500.000 500.000 500.000
UKUPNI PRIHODI 145.394.293 104.150.000 80.800.000 101.800.000 84.800.000
RASHODI POSLOVANJA 61.615.121 46.198.000 34.845.000 33.375.000 30.295.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 364.667 680.000 550.000 430.000 430.000
UKUPNI RASHODI 61.979.788 46.878.000 35.395.000 33.805.000 30.725.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 83.414.505 57.272.000 45.405.000 67.995.000 54.075.000
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
  Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 318.955.064 400.679.000 54.100.000 5.100.000 334.600.000
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 503.440.379 457.951.000 99.505.000 73.095.000 388.675.000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE 101.070.810 0 0 0 0
NETO FINANCIRANJE -83.414.505 -57.272.000 -45.405.000 -67.995.000 -54.075.000
           
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0 0

 

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Raz-red Sku-pina Pod- skupina Naziv prihoda Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
6     PRIHODI POSLOVANJA 142.724.609 103.150.000 80.300.000 101.300.000 84.300.000
  64   Prihodi od imovine 93.637.735 42.550.000 53.200.000 53.200.000 53.200.000
    641 Prihodi od financijske imovine 81.782.856 39.550.000 49.200.000   49.200.000
    642 Prihodi od nefinancijske imovine 8.008.768 2.000.000 3.000.000   3.000.000
    643 Prihodi od kamata na dane zajmove 3.846.112 1.000.000 1.000.000   1.000.000
  65   Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada 0 100.000 100.000 100.000 100.000
    652 Prihodi po posebnim propisima 0 100.000 100.000    
  66   Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 47.884.584 60.000.000 26.000.000 47.000.000 30.000.000
    661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 47.884.584 60.000.000 26.000.000    
  68   Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.202.289 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
    683 Ostali prihodi 1.202.289 500.000 1.000.000    
7     PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.669.684 1.000.000 500.000 500.000 500.000
  72   Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.669.684 1.000.000 500.000 500.000 500.000
    721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 2.669.684 1.000.000 500.000    

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Raz-red Sku-pina Podskupina Naziv rashoda Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
                 
3     RASHODI POSLOVANJA 61.615.121 46.198.000 34.845.000 33.375.000 30.295.000
  31   Rashodi za zaposlene 12.866.755 15.683.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000
    311 Plaće (Bruto) 10.825.430 10.580.000 11.150.000    
    312 Ostali rashodi za zaposlene 216.750 3.500.000 600.000    
    313 Doprinosi na plaće 1.824.576 1.603.000 2.000.000    
  32   Materijalni rashodi 4.876.818 8.945.000 7.575.000 7.155.000 7.075.000
    321 Naknade troškova zaposlenima 360.412 530.000 515.000    
    322 Rashodi za materijal i energiju 391.682 1.230.000 1.680.000    
    323 Rashodi za usluge 2.241.008 5.850.000 3.270.000    
    324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.568 0 20.000    
    329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.881.148 1.335.000 2.090.000    
  34   Financijski rashodi 43.871.548 21.550.000 13.500.000 12.450.000 9.450.000
    342 Kamate za primljene kredite i zajmove 41.324.080 20.050.000 12.000.000    
    343 Ostali financijski rashodi 2.547.467 1.500.000 1.500.000    
  38   Ostali rashodi 0 20.000 20.000 20.000 20.000
    383 Kazne, penali i naknade štete 0 20.000 20.000    
4     RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 364.667 680.000 550.000 430.000 430.000
  41   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 301.636 100.000 100.000 100.000 100.000
    412 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 301.636 100.000 100.000    
  42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 63.031 580.000 450.000 330.000 330.000
    422 Postrojenja i oprema 63.031 280.000 400.000    
    423 Prijevozna sredstva 0 200.000 0    
    426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 100.000 50.000    

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Raz-red Sku-pina Pod­skupina   Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
      NETO FINANCIRANJE -184.485.314 -57.272.000 -45.405.000 -67.995.000 -54.075.000
8     PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 318.955.064 400.679.000 54.100.000 5.100.000 334.600.000
  81   Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 3.079.103 2.860.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
    814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.079.103 2.000.000 3.000.000    
    818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 0 860.000 0   0
  83   Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 315.875.961 17.819.000 51.100.000 2.100.000 1.600.000
    832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 7.942.708 5.000.000 50.000.000    
    833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i otalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0 300.000 100.000    
    834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 307.933.254 12.519.000 1.000.000    
  84   Primici od zaduživanja 0 380.000.000 0 0 330.000.000
    844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0 380.000.000 0   330.000.000
5     IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 503.440.379 457.951.000 99.505.000 73.095.000 388.675.000
  51   Izdaci za dane zajmove i depozite 855.621 860.000 0 0 0
    518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 855.621 860.000 0    
  54   Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 502.584.758 457.091.000 99.505.000 73.095.000 388.675.000
    542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 169.507.782 1.210.000 0    
    544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 233.933.588 455.881.000 99.505.000 73.095.000 388.675.000
    547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 99.143.388 0 0    

 

 

 

II. POSEBNI DIO

 

Šifra Naziv Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
             
05 CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU 565.420.166 504.829.000 134.900.000 106.900.000 419.400.000
             
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 20.655.707 26.828.000 23.395.000 21.805.000 21.725.000
             
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 20.291.041 26.148.000 22.845.000 21.375.000 21.295.000
31 Rashodi za zaposlene 12.866.755 15.683.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000
311 Plaće (Bruto) 10.825.430 10.580.000 11.150.000    
312 Ostali rashodi za zaposlene 216.750 3.500.000 600.000    
313 Doprinosi na plaće 1.824.576 1.603.000 2.000.000    
32 Materijalni rashodi 4.876.818 8.945.000 7.575.000 7.155.000 7.075.000
321 Naknade troškova zaposlenima 360.412 530.000 515.000    
322 Rashodi za materijal i energiju 391.682 1.230.000 1.680.000    
323 Rashodi za usluge 2.241.008 5.850.000 3.270.000    
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.568 0 20.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.881.148 1.335.000 2.090.000    
34 Financijski rashodi 2.547.467 1.500.000 1.500.000 450.000 450.000
343 Ostali financijski rashodi 2.547.467 1.500.000 1.500.000    
38 Ostali rashodi 0 20.000 20.000 20.000 20.000
383 Kazne, penali i naknade štete 0 20.000 20.000    
             
K2000 OPREMANJE 364.667 680.000 550.000 430.000 430.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 301.636 100.000 100.000 100.000 100.000
412 Nematerijalna imovina 301.636 100.000 100.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 63.031 580.000 450.000 330.000 330.000
422 Postrojenja i oprema 63.031 280.000 400.000    
423 Prijevozna sredstva 0 200.000 0    
426 Nematerijalana proizvedena imovina 0 100.000 50.000    
             
101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA 509.589.701 477.141.000 111.505.000 85.095.000 397.675.000
             
A1001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA 509.589.701 477.141.000 111.505.000 85.095.000 397.675.000
34 Financijski rashodi 39.421.661 20.050.000 12.000.000 12.000.000 9.000.000
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 39.421.661 20.050.000 12.000.000    
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 470.168.040 457.091.000 99.505.000 73.095.000 388.675.000
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 169.507.782 1.210.000 0    
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 201.516.870 455.881.000 99.505.000    
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 99.143.388 0 0    
102 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 34.319.137 0 0 0 0
             
A1002 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 34.319.137 0 0 0 0
34 Financijski rashodi 1.902.420 0 0 0 0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.902.420 0 0    
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 32.416.718 0 0 0 0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 32.416.718 0 0    
             
103 DANI ZAJMOVI 855.621 860.000 0 0 0
             
A1003 DANI ZAJMOVI 855.621 860.000 0 0 0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite 855.621 860.000 0 0 0
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 855.621 860.000 0    
 

 

 

 

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox