ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU - važeći tekst, NN br. 111/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2016. donio je

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

(„Narodne novine“, broj 111/16)

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 140.250.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 74.608.000 kuna
– višak u iznosu od 65.642.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2016. GODINU

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 
 
 
 
 
Plan 2016.
Povećanje/smanjenje
Novi plan 2016.
PRIHODI POSLOVANJA
32.300.000
104.750.000
137.050.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.000.000
2.200.000
3.200.000
UKUPNI PRIHODI
33.300.000
106.950.000
140.250.000
RASHODI POSLOVANJA
73.033.000
1.000.000
74.033.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
575.000
0
575.000
UKUPNI RASHODI
73.608.000
1.000.000
74.608.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK
-40.308.000
105.950.000
65.642.000
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
 
 
 
 
 
Plan 2016.
Povećanje/smanjenje
Novi plan 2016.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
366.017.000
-30.090.000
335.927.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
325.709.000
75.860.000
401.569.000
NETO FINANCIRANJE
40.308.000
-105.950.000
-65.642.000
 
 
 
 
 
 
 
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE
0
0
0
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red
Sku-pina
Podskupina
Naziv prihoda
Plan 2016.
Povećanje/smanjenje
Novi plan 2016.
6
 
 
PRIHODI POSLOVANJA
32.300.000
104.750.000
137.050.000
 
64
 
Prihodi od imovine
31.600.000
57.250.000
88.850.000
 
 
641
Prihodi od financijske imovine
23.050.000
55.250.000
78.300.000
 
 
642
Prihodi od nefinancijske imovine
6.000.000
1.000.000
7.000.000
 
 
643
Prihodi od kamata na dane zajmove
2.550.000
1.000.000
3.550.000
 
65
 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada

100.000
0
100.000
 
 
652
Prihodi po posebnim propisima
100.000
0
100.000
 
66
 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

100.000
47.000.000
47.100.000
 
 
661
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
100.000
47.000.000
47.100.000
 
68
 
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
500.000
500.000
1.000.000
 
 
683
Ostali prihodi
500.000
500.000
1.000.000
7
 
 
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.000.000
2.200.000
3.200.000
 
72
 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
1.000.000
2.200.000
3.200.000
 
 
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
1.000.000
2.200.000
3.200.000
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red
Sku-pina
Podskupina
Naziv rashoda
Plan 2016.
Povećanje/smanjenje
Novi plan 2016.
3
 
 
RASHODI POSLOVANJA
73.033.000
1.000.000
74.033.000
 
31
 
Rashodi za zaposlene
14.683.000
0
14.683.000
 
 
311
Plaće (Bruto)
10.580.000
0
10.580.000
 
 
312
Ostali rashodi za zaposlene
2.500.000
0
2.500.000
 
 
313
Doprinosi na plaće
1.603.000
0
1.603.000
 
32
 
Materijalni rashodi
10.100.000
200.000
10.300.000
 
 
321
Naknade troškova zaposlenima
430.000
0
430.000
 
 
322
Rashodi za materijal i energiju
1.305.000
0
1.305.000
 
 
323
Rashodi za usluge
6.080.000
200.000
6.280.000
 
 
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
50.000
0
50.000
 
 
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.235.000
0
2.235.000
 
34
 
Financijski rashodi
48.230.000
800.000
49.030.000
 
 
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
45.280.000
0
45.280.000
 
 
343
Ostali financijski rashodi
2.950.000
800.000
3.750.000
 
38
 
Ostali rashodi
20.000
0
20.000
 
 
383
Kazne, penali i naknade štete
20.000
0
20.000
4
 
 
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
575.000
0
575.000
 
41
 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
325.000
0
325.000
 
 
412
Nematerijalna imovina
325.000
0
325.000
 
42
 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
250.000
0
250.000
 
 
422
Postrojenja i oprema
200.000
0
200.000
 
 
426
Nematerijalna proizvedena imovina
50.000
0
50.000
B. RAČUN FINANCIRANJA
Raz-red
Sku-pina
Podskupina
 
Plan 2016.
Povećanje/smanjenje
Novi plan 2016.
 
 
 
NETO FINANCIRANJE
40.308.000
-105.950.000
-65.642.000
8
 
 
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
366.017.000
-30.090.000
335.927.000
 
81
 
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
3.100.000
-1.100.000
2.000.000
 
 
814

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.000.000
0
2.000.000
 
 
816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

1.100.000
-1.100.000
0
 
83
 
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici
67.917.000
266.010.000
333.927.000
 
 
832
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici
10.000.000
0
10.000.000
 
 
833

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

300.000
0
300.000
 
 
834

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

57.617.000
266.010.000
323.627.000
 
84
 
Primici od zaduživanja
295.000.000
-295.000.000
0
 
 
842

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

170.000.000
-170.000.000
0
 
 
844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

125.000.000
-125.000.000
0
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
325.709.000
75.860.000
401.569.000
 
51
 
Izdaci za dane zajmove i depozite
0
860.000
860.000
 
 
518
Izdaci za depozite i jamčevne pologe
0
860.000
860.000
 
54
 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
325.709.000
75.000.000
400.709.000
 
 
542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora

181.500.000
-179.500.000
2.000.000
 
 
544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora

144.209.000
254.500.000
398.709.000
II. POSEBNI DIO
Šifra
Naziv
Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.
05
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
399.317.000
76.860.000
476.177.000
 
 
 
 
 
100
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE
28.328.000
1.000.000
29.328.000
A1000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
27.753.000
1.000.000
28.753.000
31
Rashodi za zaposlene
14.683.000
0
14.683.000
311
Plaće (Bruto)
10.580.000
0
10.580.000
312
Ostali rashodi za zaposlene
2.500.000
0
2.500.000
313
Doprinosi na plaće
1.603.000
0
1.603.000
32
Materijalni rashodi
10.100.000
200.000
10.300.000
321
Naknade troškova zaposlenima
430.000
0
430.000
322
Rashodi za materijal i energiju
1.305.000
0
1.305.000
323
Rashodi za usluge
6.080.000
200.000
6.280.000
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
50.000
0
50.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.235.000
0
2.235.000
34
Financijski rashodi
2.950.000
800.000
3.750.000
343
Ostali financijski rashodi
2.950.000
800.000
3.750.000
38
Ostali rashodi
20.000
0
20.000
383
Kazne, penali i naknade štete
20.000
0
20.000
 
 
 
 
 
K2000
OPREMANJE
575.000
0
575.000
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
325.000
0
325.000
412
Nematerijalna imovina
325.000
0
325.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
250.000
0
250.000
422
Postrojenja i oprema
200.000
0
200.000
426
Nematerijalna proizvedena imovina
50.000
0
50.000
 
 
 
 
 
101
SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA
365.500.000
75.000.000
440.500.000
 
 
 
 
 
A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

365.500.000
75.000.000
440.500.000
34
Financijski rashodi
44.000.000
0
44.000.000
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
44.000.000
0
44.000.000
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
321.500.000
75.000.000
396.500.000
542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora

181.500.000
-179.500.000
2.000.000
544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

140.000.000
254.500.000
394.500.000
102
SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA
5.489.000
0
5.489.000
A1002

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

5.489.000
0
5.489.000
34
Financijski rashodi
1.280.000
0
1.280.000
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
1.280.000
0
1.280.000
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
4.209.000
0
4.209.000
544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

4.209.000
0
4.209.000
103
DANI ZAJMOVI
0
860.000
860.000
A1003
DANI ZAJMOVI
0
860.000
860.000
51
Izdaci za dane zajmove i depozite
0
860.000
860.000
518
Izdaci za depozite i jamčevne pologe
0
860.000
860.000
 
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox