ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU - važeći tekst, NN br. 111/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2016. donio je

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

(„Narodne novine“, broj 111/16)

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 915.300.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 1.091.724.000 kuna
– manjak u iznosu od 176.424.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 
 
 
 
 
Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016
PRIHODI POSLOVANJA
964.510.000
-49.210.000
915.300.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
0
0
0
UKUPNI PRIHODI
964.510.000
-49.210.000
915.300.000
RASHODI POSLOVANJA
1.661.270.000
-569.781.000
1.091.489.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
1.015.000
-780.000
235.000
UKUPNI RASHODI
1.662.285.000
-570.561.000
1.091.724.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK
-697.775.000
521.351.000
-176.424.000
 
 
 
 
 
 
 
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
 
 
 
 
 
Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0
0
0
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
0
0
0
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE
697.775.000
-521.351.000
176.424.000
NETO FINANCIRANJE
697.775.000
-521.351.000
176.424.000
 
 
 
 
 
 
 
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE
0
0
0
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red
Sku-pina
Podskupina
Naziv prihoda
Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.
 
 
 
FOND OSIGURANJA DEPOZITA
 
 
 
6
 
 
PRIHODI POSLOVANJA
780.010.000
-72.810.000
707.200.000
 
64
 
Prihodi od imovine
630.010.000
-20.010.000
610.000.000
 
 
641
Prihodi od financijske imovine
630.010.000
-20.010.000
610.000.000
 
65
 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

150.000.000
-52.800.000
97.200.000
 
 
652
Prihodi po posebnim propisima
150.000.000
-52.800.000
97.200.000
 
 
 
SANACIJSKI FOND
 
 
 
6
 
 
PRIHODI POSLOVANJA
175.000.000
1.000.000
176.000.000
 
64
 
Prihodi od imovine
175.000.000
1.000.000
176.000.000
 
 
641
Prihodi od financijske imovine
175.000.000
1.000.000
176.000.000
 
 
 
POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA
 
 
 
6
 
 
PRIHODI POSLOVANJA
8.500.000
22.972.000
31.472.000
 
64
 
Prihodi od imovine
6.500.000
972.000
7.472.000
 
 
641
Prihodi od financijske imovine
6.260.000
1.205.000
7.465.000
 
 
642
Prihodi od nefinancijske imovine
240.000
-233.000
7.000
 
65
 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

2.000.000
22.000.000
24.000.000
 
 
652
Prihodi po posebnim propisima
2.000.000
22.000.000
24.000.000
 
 
 
MANDATNI POSLOVI
 
 
 
6
 
 
PRIHODI POSLOVANJA
1.000.000
-372.000
628.000
 
66
 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.000.000
-372.000
628.000
 
 
661
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
1.000.000
-372.000
628.000
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-red
Sku-pina
Podskupina
Naziv rashoda
Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.
3
 
 
RASHODI POSLOVANJA
1.661.270.000
-569.781.000
1.091.489.000
 
31
 
Rashodi za zaposlene
7.694.000
-1.853.000
5.841.000
 
 
311
Plaće (Bruto)
6.200.000
-1.488.000
4.712.000
 
 
312
Ostali rashodi za zaposlene
250.000
-66.000
184.000
 
 
313
Doprinosi na plaće
1.244.000
-299.000
945.000
 
32
 
Materijalni rashodi
3.040.000
18.000
3.058.000
 
 
321
Naknade troškova zaposlenima
370.000
3.700
373.700
 
 
322
Rashodi za materijal i energiju
370.000
3.700
373.700
 
 
323
Rashodi za usluge
1.830.000
20.300
1.850.300
 
 
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
470.000
-9.700
460.300
 
34
 
Financijski rashodi
55.000
35.000
90.000
 
 
343
Ostali financijski rashodi
55.000
35.000
90.000
 
37
 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
1.648.025.000
-568.025.000
1.080.000.000
 
 
371
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
1.648.000.000
-568.025.000
1.079.975.000
 
 
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
25.000
0
25.000
 
38
 
Ostali rashodi
2.456.000
44.000
2.500.000
 
 
383
Kazne, penali i naknade štete
2.456.000
44.000
2.500.000
4
 
 
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.015.000
-780.000
235.000
 
41
 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
0
10.000
10.000
 
 
412
Nematerijalna imovina
0
10.000
10.000
 
42
 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.015.000
-790.000
225.000
 
 
422
Postrojenja i oprema
210.000
-10.000
200.000
 
 
423
Prijevozna sredstva
305.000
-290.000
15.000
 
 
426
Nematerijalna proizvedena imovina
500.000
-490.000
10.000
II. POSEBNI DIO
Šifra
Naziv
Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.
04
DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
1.662.285.000
-570.561.000
1.091.724.000
 
FOND OSIGURANJA DEPOZITA
1.653.583.500
-567.838.123
1.085.745.377
100
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE
5.583.500
186.877
5.770.377
A1000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
5.228.500
439.377
5.667.877
31
Rashodi za zaposlene
2.385.000
-574.400
1.810.600
311
Plaće
2.000.000
-480.000
1.520.000
312
Ostali rashodi za zaposlene
50.000
-14.000
36.000
313
Doprinosi na plaće
335.000
-80.400
254.600
32
Materijalni rashodi
1.593.500
-142.103
1.451.397
321
Naknade troškova zaposlenima
180.000
1.800
181.800
322
Rashodi za materijal i energiju
175.000
1.750
176.750
323
Rashodi za usluge
890.000
-141.100
748.900
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
348.500
-4.553
343.947
34
Financijski rashodi
22.000
13.880
35.880
343
Ostali financijski rashodi
22.000
13.880
35.880
38
Ostali rashodi
1.228.000
1.142.000
2.370.000
383
Kazne, penali i naknade štete
1.228.000
1.142.000
2.370.000
 
 
 
 
 
K2000
OPREMANJE
105.000
-7.500
97.500
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
105.000
-7.500
97.500
422
Postrojenja i oprema
105.000
-7.500
97.500
 
 
 
 
 
K2001
INFORMATIZACIJA
250.000
-245.000
5.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
250.000
-245.000
5.000
426
Nematerijalna proizvedena imovina
250.000
-245.000
5.000
 
 
 
 
 
101
ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA
1.648.000.000
-568.025.000
1.079.975.000
A1002
NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
1.648.000.000
-568.025.000
1.079.975.000
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
1.648.000.000
-568.025.000
1.079.975.000
371
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
1.648.000.000
-568.025.000
1.079.975.000
 
SANACIJSKI FOND
2.385.000
-264.061
2.120.939
100
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE
2.385.000
-264.061
2.120.939
A1000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
2.385.000
-264.061
2.120.939
31
Rashodi za zaposlene
2.385.000
-572.400
1.812.600
311
Plaće
2.000.000
-480.000
1.520.000
312
Ostali rashodi za zaposlene
50.000
-12.000
38.000
313
Doprinosi na plaće
335.000
-80.400
254.600
32
Materijalni rashodi
0
308.339
308.339
321
Naknade troškova zaposlenima
0
8.339
8.339
323
Rashodi za usluge
0
300.000
300.000
 
POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA
6.125.900
-2.416.926
3.708.974
102
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE
6.125.900
-2.416.926
3.708.974
 
 
 
 
 
A1003
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
5.465.900
-1.889.426
3.576.474
31
Rashodi za zaposlene
2.745.000
-662.800
2.082.200
311
Plaće
2.050.000
-492.000
1.558.000
312
Ostali rashodi za zaposlene
145.000
-38.800
106.200
313
Doprinosi na plaće
550.000
-132.000
418.000
32
Materijalni rashodi
1.434.900
-149.746
1.285.154
321
Naknade troškova zaposlenima
179.000
-6.549
172.451
322
Rashodi za materijal i energiju
195.000
1.950
196.950
323
Rashodi za usluge
940.000
-140.600
799.400
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
120.900
-4.547
116.353
34
Financijski rashodi
33.000
21.120
54.120
343
Ostali financijski rashodi
33.000
21.120
54.120
37
Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge naknade
25.000
0
25.000
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
25.000
0
25.000
38
Ostali rashodi
1.228.000
-1.098.000
130.000
383
Kazne, penali i naknade štete
1.228.000
-1.098.000
130.000
 
 
 
 
 
K2002
OPREMANJE
105.000
-2.500
102.500
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
105.000
-2.500
102.500
422
Postrojenja i oprema
105.000
-2.500
102.500
 
 
 
 
 
K2003
INFORMATIZACIJA
250.000
-235.000
15.000
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
0
10.000
10.000
412
Nematerijalna imovina
0
10.000
10.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
250.000
-245.000
5.000
426
Nematerijalna proizvedena imovina
250.000
-245.000
5.000
 
 
 
 
 
K2004
OBNOVA VOZNOG PARKA
305.000
-290.000
15.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
305.000
-290.000
15.000
423
Prijevozna sredstva
305.000
-290.000
15.000
 
MANDATNI POSLOVI
190.600
-41.890
148.710
103
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE
190.600
-41.890
148.710
 
 
 
 
 
A1004
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
190.600
-41.890
148.710
31
Rashodi za zaposlene
179.000
-43.400
135.600
311
Plaće
150.000
-36.000
114.000
312
Ostali rashodi za zaposlene
5.000
-1.200
3.800
313
Doprinosi na plaće
24.000
-6.200
17.800
32
Materijalni rashodi
11.600
1.510
13.110
321
Naknade troškova zaposlenima
11.000
110
11.110
323
Rashodi za usluge
0
2.000
2.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
600
-600
0

 

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox