ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE - važeći tekst, NN br. 111/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2017. donio je

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE
(«Narodne novine», broj 111/17)

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2017. godine.
 

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

I. OPĆI DIO

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. IZVORNI PLAN 2017. IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. INDEKS INDEKS
1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA 49.106.743 103.150.000 21.644.680 44,08 20,98
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.427.234 1.000.000 199.297 8,21 19,93
  UKUPNI PRIHODI 51.533.977 104.150.000 21.843.977 42,39 20,97
3 RASHODI POSLOVANJA 26.520.204 46.198.000 19.335.695 72,91 41,85
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 680.000 331.690 48,78
  UKUPNI RASHODI 26.520.204 46.878.000 19.667.385 74,16 41,95
  RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 25.013.773 57.272.000 2.176.592 8,70 3,80
             
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. IZVORNI PLAN 2017. IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. INDEKS INDEKS
1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 117.384.818 400.679.000 20.818.338 17,74 5,20
5 IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 17.901.094 457.951.000 23.467.430 131,09 5,12
  PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE -124.497.498 0 472.500 -0,38 -
  NETO FINANCIRANJE -25.013.773 -57.272.000 -2.176.592 8,70 3,80
             
  VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0

 

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. IZVORNI PLAN 2017. IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. INDEKS INDEKS
1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100
6   PRIHODI POSLOVANJA 49.106.743 103.150.000 21.644.680 44,08 20,98
64   Prihodi od imovine 31.867.849 42.550.000 18.662.145 58,56 43,86
641   Prihodi od financijske imovine 22.617.126 39.550.000 16.090.386 71,14 40,68
  6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6.321   12.436 196,73  
  6414 Prihodi od zateznih kamata 1.277.837   853.805 66,82  
  6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 92.000   362.929 394,49  
  6416 Prihodi od dividendi 20.852.842   14.260.661 68,39  
  6419 Ostali prihodi od financijske imovine 388.126   600.555 154,73  
642   Prihodi od nefinancijske imovine 6.117.426 2.000.000 2.223.577 36,35 111,18
  6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6.117.426   2.223.577 36,35  
643   Prihodi od kamata na dane zajmove 3.133.298 1.000.000 348.183 11,11 34,82
  6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.133.298   348.183 11,11  
65   Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada 0 100.000 0 0,00
652   Prihodi po posebnim propisima 0 100.000 0 0,00
66   Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 16.653.731 60.000.000 1.850.385 11,11 3,08
661   Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 16.653.731 60.000.000 1.850.385 11,11 3,08
  6615 Prihodi od pruženih usluga 16.653.731   1.850.385 11,11  
68   Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 585.162 500.000 1.132.150 193,48 226,43
683   Ostali prihodi 585.162 500.000 1.132.150 193,48 226,43
  6831 Ostali prihodi 585.162   1.132.150 193,48  
7   PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.427.234 1.000.000 199.297 8,21 19,93
72   Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.427.234 1.000.000 199.297 8,21 19,93
721   Prihodi od prodaje građevinskih objekata 2.427.234 1.000.000 198.597 8,18 19,86
  7211 Stambeni objekti 124.824   109.088 87,39  
  7212 Poslovni objekti 2.302.410   89.509 3,89  
722   Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0 0 700 - -
  7221 Uredska oprema i namještaj 0   700 -  

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. IZVORNI PLAN 2017. IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. INDEKS INDEKS
1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100
3   RASHODI POSLOVANJA 26.520.204 46.198.000 19.335.695 72,91 41,85
31   Rashodi za zaposlene 6.915.096 15.683.000 6.896.872 99,74 43,98
311   Plaće (Bruto) 5.908.254 10.580.000 5.874.975 99,44 55,53
  3111 Plaće za redovan rad 5.908.254   5.874.975 99,44  
312   Ostali rashodi za zaposlene 10.500 3.500.000 24.750 235,71 0,71
  3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.500   24.750 235,71  
313   Doprinosi na plaće 996.342 1.603.000 997.147 100,08 62,21
  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 895.714   897.613 100,21  
  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 100.629   99.534 98,91  
32   Materijalni rashodi 3.033.790 8.945.000 2.674.593 88,16 29,90
321   Naknade troškova zaposlenima 174.378 530.000 209.107 119,92 39,45
  3211 Službena putovanja 6.080   7.107 116,90  
  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 150.874   179.233 118,80  
  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.933   13.210 133,00  
  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.492   9.557 127,56  
322   Rashodi za materijal i energiju 177.792 1.230.000 173.436 97,55 14,10
  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 110.405   132.827 120,31  
  3223 Energija 44.237   27.438 62,03  
  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 23.150   10.472 45,24  
  3225 Sitni inventar i autogume 0   2.698 -  
323   Rashodi za usluge 1.210.185 5.850.000 1.746.047 144,28 29,85
  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 106.978   104.798 97,96  
  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 132.942   135.557 101,97  
  3233 Usluge promidžbe i informiranja 47.064   46.135 98,03  
  3234 Komunalne usluge 80.460   12.185 15,14  
  3235 Zakupnine i najamnine 21.619   19.160 88,62  
  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 500   64.200 -  
  3237 Intelektualne i osobne usluge 275.403   1.053.125 382,39  
  3238 Računalne usluge 40.425   40.425 100,00  
  3239 Ostale usluge 504.794   270.462 53,58  
324   Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.568 0 5.109 198,95
  3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.568   5.109 198,95  
329   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.468.868 1.335.000 540.894 36,82 40,52
  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 24.131   19.736 81,79  
  3292 Premije i osiguranja 2.669   5.828 218,37  
  3293 Reprezentacija 4.941   7.479 151,35  
  3294 Članarine 240   640 266,67  
  3295 Pristojbe i naknade 985.996   32.436 3,29  
  3296 Troškovi sudskih postupaka 355.286   437.988 123,28  
  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.605   36.789 38,48  
34   Financijski rashodi 16.571.318 21.550.000 9.764.230 58,92 45,31
342   Kamate za primljene kredite i zajmove 14.847.089 20.050.000 8.920.437 60,08 44,49
  3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 52.863   19.980 37,80  
  3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 14.794.226   8.900.457 60,16  
343   Ostali financijski rashodi 1.724.229 1.500.000 843.793 48,94 56,25
  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 205.210   29.716 14,48  
  3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 70.223   9.132 13,00  
  3433 Zatezne kamate 867.332   804.946 92,81  
  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 581.463   0 -  
38   Ostali rashodi 0 20.000 0 - 0,00
383   Kazne, penali i naknade štete 0 20.000 0 - 0,00
4   RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 680.000 331.690 - 48,78
41   Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0 100.000 0 - 0,00
412   Nematerijalna imovina 0 100.000 0 - 0,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 580.000 331.690 - 57,19
422   Postrojenja i oprema 0 280.000 136.428 - 48,72
  4221 Uredska oprema i namještaj 0   73.427 -  
  4222 Komunikacijska oprema 0   2.218 -  
  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0   60.783 -  
423   Prijevozna sredstva 0 200.000 195.262 - 97,63
  4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0   195.262 -  
426   Nematerijalna proizvedena imovina 0 100.000 0 -  
0,00

 

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. IZVORNI PLAN 2017. IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. INDEKS INDEKS
1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100
    NETO FINANCIRANJE 99.483.724 -57.272.000 -2.649.092 -2,66 4,63
8   PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 117.384.818 400.679.000 20.818.338 17,74 5,20
81   Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 2.251.106 2.860.000 2.195.415 97,53 76,76
814   Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.251.106 2.000.000 2.195.415 97,53 109,77
  8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.251.106   2.195.415 97,53  
818   Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 0 860.000 0 0,00
83   Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 115.133.712 17.819.000 18.622.923 16,18 104,51
832   Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 3.869.193 5.000.000 3.537.703 91,43 70,75
  8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 3.869.193   3.537.703 91,43  
833   Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0 300.000 0 0,00
834   Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 111.264.519 12.519.000 15.085.220 13,56 120,50
  8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 111.264.519   15.085.220 13,56  
84   Primici od zaduživanja 0 380.000.000 0 0,00
844   Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0 380.000.000 0 0,00
5   IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 17.901.094 457.951.000 23.467.430 131,09 5,12
51   Izdaci za dane zajmove 0 860.000 0 0,00
518   Izdaci za depozite i jamčevne pologe 0 860.000 0 0,00
54   Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 17.901.094 457.091.000 23.467.430 131,09 5,13
542   Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 782.696 1.210.000 782.696 100,00 64,69
  5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 782.696   782.696 100,00  
544   Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 17.118.398 455.881.000 22.684.734 132,52 4,98
  5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 15.064.000   22.684.734 150,59  
  5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 2.054.398   0 0,00  

 

 

II. POSEBNI DIO

 

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORNI PLAN 2017. IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. INDEKS
1 2 3 4=3/2*100
05 CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU 504.829.000 43.134.815 8,54
         
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE 26.828.000 10.746.948 40,06
         
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 26.148.000 10.415.258 39,83
31 Rashodi za zaposlene 15.683.000 6.896.872 43,98
311 Plaće (Bruto) 10.580.000 5.874.975 55,53
3111 Plaće za redovan rad   5.874.975  
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.500.000 24.750 0,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene   24.750  
313 Doprinosi na plaće 1.603.000 997.147 62,21
3132 Doprinosi za obvzeno zdravstveno osiguranje   897.613  
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   99.534  
32 Materijalni rashodi 8.945.000 2.674.593 29,90
321 Naknade troškova zaposlenima 530.000 209.107 39,45
3211 Službena putovanja   7.107  
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   179.233  
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   13.210  
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima   9.557  
322 Rashodi za materijal i energiju 1.230.000 173.436 14,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   132.827  
3223 Energija   27.438  
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   10.472  
3225 Sitni inventar i auto gume   2.698  
323 Rashodi za usluge 5.850.000 1.746.047 29,85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   104.798  
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   135.557  
3233 Usluge promidžbe i informiranja   46.135  
3234 Komunalne usluge   12.185  
3235 Zakupnine i najamnine   19.160  
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge   64.200  
3237 Intelektualne i osobne usluge   1.053.125  
3238 Računalne usluge   40.425  
3239 Ostale usluge   270.462  
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 5.109
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   5.109  
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.335.000 540.894 40,52
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.   19.736  
3292 Premije i osiguranja   5.828  
3293 Reprezentacija   7.479  
3294 Članarine   640  
3295 Pristojbe i naknade   32.436  
3296 Troškovi sudskih postupaka   437.988  
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   36.789  
34 Financijski rashodi 1.500.000 843.793 56,25
343 Ostali financijski rashodi 1.500.000 843.793 56,25
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa   29.716  
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule   9.132  
3433 Zatezne kamate   804.946  
38 Ostali rashodi 20.000 0 0,00
383 Kazne, penali i naknade štete 20.000 0 0,00
K2000 OPREMANJE 680.000 331.690 48,78
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000 0 0,00
412 Nematerijalna imovina 325.000 0 0,00
4123 Licence   0  
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 580.000 331.690 57,19
422 Postrojenja i oprema 280.000 136.428 48,72
4221 Uredska oprema i namještaj   73.427  
4222 Komunikacijska oprema   2.218  
4223 Oprema za održavanje i zaštitu   60.783  
423 Prijevozna sredstva 200.000 195.262 97,63
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu   195.262  
426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 0 0,00
         
101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA 477.141.000 32.387.867 6,79
         
A1001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 477.141.000 32.387.867 6,79
34 Financijski rashodi 20.050.000 8.920.437 44,49
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 20.050.000 8.920.437 44,49
3422 Kamate za primljene kredite i zajmmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru   19.980  
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora   8.900.457  
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 457.091.000 23.467.430 5,13
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1.210.000 782.696 64,69
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru   782.696  
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 455.881.000 22.684.734 4,98
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora   22.684.734  
         
103 DANI ZAJMOVI 860.000 0 0,00
         
A1003 DANI ZAJMOVI 860.000 0 0,00
51 Izdaci za dane zajmove 860.000 0 0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0 0 -
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 860.000 0 0,00

 

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox