ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE - važeći tekst, NN br. 111/2017

APOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE  

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2017. donio je

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

(«Narodne novine», broj 111/17)

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2017. godine.
 

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U PRVOM POLUGODIŠTU 2017.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. IZVORNI PLAN 2017. IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. INDEKS INDEKS
  2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA 11.208.171.660 22.845.787.000 11.494.492.198 102,55 50,31
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 224.866 400.000 263.935 117,37 65,98
  UKUPNI PRIHODI 11.208.396.526 22.846.187.000 11.494.756.133 102,55 50,31
3 RASHODI POSLOVANJA 11.115.437.013 22.752.489.525 11.485.076.243 103,33 50,48
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.310.734 93.697.475 8.289.955 156,10 8,85
  UKUPNI RASHODI 11.120.747.747 22.846.187.000 11.493.366.198 103,35 50,31
  RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 87.648.779 0 1.389.935 1,59
             
C. RAČUN FINANCIRANJA
  IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. IZVORNI PLAN 2017. IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. INDEKS INDEKS
  2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 0 0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0 0 0
  PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE          
  PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE -87.648.779 0 -1.389.935 1,59
  NETO FINANCIRANJE -87.648.779 0 -1.389.935 1,59
             
  VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0

 

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

    NAZIV PRIHODA IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. IZVORNI PLAN 2017. IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. INDEKS INDEKS
    1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100
    UKUPNI PRIHODI 11.208.396.526 22.846.187.000 11.494.756.133 102,55 50,31
6   PRIHODI POSLOVANJA 11.208.171.660 22.845.787.000 11.494.492.198 102,55 50,31
62   Doprinosi 9.057.210.825 18.554.203.000 9.382.146.104 103,59 50,57
621   Doprinosi za zdravstveno osiguranje 9.057.210.825 18.554.203.000 9.382.146.104 103,59 50,57
  6211 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.768.641.627   9.075.411.116 103,50  
  6212 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu 288.569.198   306.734.988 106,30  
63   Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.200.476.334 2.500.634.000 1.250.316.494 104,15 50,00
632   Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 132.795 434.000 243.137 183,09 56,02
  6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 132.795 434.000 243.137 183,09 56,02
633   Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.200.000.000 2.500.000.000 1.250.000.000 104,17 50,00
  6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.200.000.000   1.250.000.000 104,17  
634   Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 343.539 200.000 73.357 21,35  
  6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 343.539 200.000 73.357 21,35  
64   Prihodi od imovine 2.708.041 10.550.000 9.678.513 357,40 91,74
641   Prihodi od financijske imovine 2.456.091 10.000.000 9.256.309 376,87 92,56
  6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.829   217 11,86  
  6414 Prihodi od zateznih kamata 2.445.813   9.219.995 376,97  
  6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 8.449   36.097 427,23  
642   Prihodi od nefinancijske imovine 251.950 550.000 422.204 167,57 76,76
  6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 251.950   422.204 167,57  
65   Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 947.293.044 1.780.000.000 851.763.411 89,92 47,85
652   Prihodi po posebnim propisima 947.293.044 1.780.000.000 851.763.411 89,92 47,85
  6526 Ostali nespomenuti prihodi 947.293.044   851.763.411 89,92  
66   Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 28.751 400.000 420.129 1.461,27 105,03
661   Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 28.751 400.000 420.129 1.461,27 105,03
  6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 21.590   18.794 87,05  
  6615 Prihodi od pruženih usluga 7.161   401.335 5.604,45  
68   Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 454.665 0 167.547 36,85
681   Kazne i upravne mjere 431.166 0 167.547 38,86
  6819 Ostale kazne 431.166 0 167.547 38,86
683   Ostali prihodi 23.499 0 0 0,00
  6831 Ostali prihodi 23.499   0 0,00
7   PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 224.866 400.000 263.935 117,37 65,98
72   Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 224.866 400.000 263.935 117,37 65,98
721   Prihodi od prodaje građevinskih objekata 200.043 400.000 257.935 128,94 64,48
  7211 Stambeni objekti 200.043   257.935 128,94  
722   Prihodi od prodaje i postrojenja i opreme 823 0 0 0,00  
  7221 Računala i računalna oprema 823     0,00  
723   Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 24.000 0 6.000 25,00
  7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 24.000   6.000 25,00  

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

    NAZIV RASHODA IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. IZVORNI PLAN 2017. IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. INDEKS INDEKS
    1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100
    UKUPNI RASHODI 11.120.747.747 22.846.187.000 11.493.366.198 103,35 50,31
3   RASHODI POSLOVANJA 11.115.437.013 22.752.489.525 11.485.076.243 103,33 50,48
31   Rashodi za zaposlene 115.698.875 252.734.808 117.432.416 101,50 46,46
311   Plaće 97.098.441 205.740.809 98.535.739 101,48 47,89
  3111 Plaće za redovan rad 86.483.646   88.191.699 101,98  
  3113 Plaće za prekovremeni rad 751.397   230.924 30,73  
  3114 Plaće za posebne uvjete rada 9.863.398   10.113.116 102,53  
312   Ostali rashodi za zaposlene 2.007.533 11.650.000 2.091.193 104,17 17,95
  3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.007.533   2.091.193 104,17  
313   Doprinosi na plaće 16.592.901 35.343.999 16.805.484 101,28 47,55
  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 14.952.743   15.144.476 101,28  
  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.640.158   1.661.008 101,27  
               
32   Materijalni rashodi 41.610.218 146.134.784 43.870.293 105,43 30,02
321   Naknade troškova zaposlenima 4.723.116 11.476.451 4.556.286 96,47 39,70
  3211 Službena putovanja 699.796   651.943 93,16  
  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.811.061   3.801.194 99,74  
  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 183.371   82.116 44,78  
  3214 Ostale naknade troškova zaposlenika 28.888   21.033 72,81  
322   Rashodi za materijal i energiju 7.457.005 17.098.542 6.478.687 86,88 37,89
  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.255.414   2.729.149 83,83  
  3223 Energija 3.858.350   3.455.665 89,56  
  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 285.456   202.726 71,02  
  3225 Sitni inventar i auto gume 34.100   50.101 146,92  
  3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća 23.684   41.046 173,31  
323   Rashodi za usluge 25.683.505 108.069.791 29.801.514 116,03 27,58
  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.671.478   9.158.240 105,61  
  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.899.506   3.581.708 188,56  
  3233 Usluge promidžbe i informiranja 223.300   279.338 125,10  
  3234 Komunalne usluge 1.401.884   1.467.334 104,67  
  3235 Zakupnine i najamnine 5.382.747   8.460.757 157,18  
  3236 Zdravstvene usluge 1.930   5.664 293,47  
  3237 Intelektualne i osobne usluge 4.398.489   3.961.729 90,07  
  3238 Računalne usluge 3.187.709   2.165.884 67,94  
  3239 Ostale usluge 516.462   720.860 139,58  
324   Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 398.589 810.000 188.616 47,32 23,29
  3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 398.589   188.616 47,32  
329   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.348.005 8.680.000 2.845.190 84,98 32,78
  3291 Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. 502.648   498.784 99,23  
  3292 Premije i osiguranja 81.399   75.734 93,04  
  3293 Reprezentacija 58.589   30.665 52,34  
  3294 Članarine 32.069   148.724 463,76  
  3295 Pristojbe i naknade 2.075.645   1.060.021 51,07  
  3296 Troškovi sudskih postupaka 557.669   982.231 176,13  
  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.986   49.031 122,62  
               
34   Financijski rashodi 10.912.723 23.270.000 10.627.696 97,39 45,67
343   Ostali financijski rashodi 10.912.723 23.270.000 10.627.696 97,39 45,67
  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.323.350   8.772.124 84,97  
  3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 203.557   445.699 218,96  
  3433 Zatezne kamate 347.114   1.263.433 363,98  
  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38.702   146.440 378,38  
               
37   Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.931.752.715 22.309.349.933 11.301.800.746 103,39 50,66
371   Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 10.931.715.888 22.309.049.933 11.301.796.746 103,39 50,66
  3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.265.900.396   1.215.605.887 96,03  
  3712 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.099.134.741   3.541.739.547 114,28  
  3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru 6.566.680.751   6.544.451.312 99,66  
372   Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 36.827 300.000 4.000 10,86 1,33
  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 36.827   4.000 10,86  
               
38   Naknada štete 15.462.482 21.000.000 11.345.092 73,37 54,02
383   Naknada štete 15.462.482 21.000.000 11.345.092 73,37 54,02
  3831 Naknada štete pravnim i fizičkim osobama 15.462.482   11.345.092 73,37  
               
4   RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.310.734 93.697.475 8.289.955 156,10 8,85
41   Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0 200.000 125.611   62,81
412   Nematerijalna imovina 0 200.000 125.611   62,81
  4124 Ostala prava 0   125.611    
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.375.505 80.497.475 5.056.488 212,86 6,28
421   Građevinski objekti 232.711 50.650.000 634.499 272,65 1,25
  4212 Poslovni objekti 232.711   634.499 272,65  
422   Postrojenja i oprema 563.617 14.747.500 191.177 33,92 1,30
  4221 Uredska oprema i namještaj 522.417   161.785 30,97  
  4222 Komunikacijska oprema 13.168   8.532 64,79  
  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 25.835   19.345 74,88  
  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.197   1.515 68,96  
426   Nematerijalna proizvedena imovina 1.579.176 15.099.975 4.230.812 267,91 28,02
  4262 Ulaganja u računalne programe 1.579.176   4.230.812 267,91  
               
45   Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.935.229 13.000.000 3.107.856 105,88 23,91
451   Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.935.229 13.000.000 3.107.856 105,88 23,91
  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.935.229   3.107.856 105,88  

 

 

 

II. POSEBNI DIO

 

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORNI PLAN 2017. IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. INDEKS
  1 2 3 4=3/2*100
06 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 22.846.187.000 11.493.366.198 50,31
         
100 OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 21.507.615.843 10.799.094.578 50,21
         
A1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU 18.296.474.933 9.240.324.384 50,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 18.296.474.933 9.240.324.384 50,50
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 18.296.474.933 9.240.324.384 50,50
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora   57.053.990  
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora   3.318.668.736  
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru   5.864.601.658  
         
A1001 LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ 400.000.000 194.614.438 48,65
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 400.000.000 194.614.438 48,65
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 400.000.000 194.614.438 48,65
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora   1.189.808  
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora   77.645.602  
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru   115.779.028  
         
A1002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM 342.193.435 145.221.788 42,44
31 Rashodi za zaposlene 220.985.000 102.033.013 46,17
311 Plaće (Bruto) 179.585.000 85.614.114 47,67
3111 Plaće za redovan rad   76.625.264  
3113 Plaće za za prekovremeni rad   200.654  
3114 Plaće za posebne uvjete rada   8.788.196  
312 Ostali rashodi za zaposlene 10.550.000 1.817.247 17,23
3121 Ostali rashodi za zaposlene   1.817.247  
313 Doprinosi na plaće 30.850.000 14.601.652 47,33
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   13.158.491  
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   1.443.161  
32 Materijalni rashodi 108.748.435 37.185.786 34,19
321 Naknade troškova zaposlenima 10.100.000 3.888.064 38,50
3211 Službena putovanja   428.001  
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   3.367.362  
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   71.748  
3214 Ostale naknade troškova zaposlenika   20.953  
322 Rashodi za materijal i energiju 14.465.000 5.986.147 41,38
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   2.249.040  
3223 Energija   3.444.269  
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   201.691  
3225 Sitni inventar i auto gume   50.101  
3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća   41.046  
323 Rashodi za usluge 79.583.435 25.092.393 31,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   5.131.489  
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   3.577.173  
3233 Usluge promidžbe i informiranja   263.988  
3234 Komunalne usluge   1.458.471  
3235 Zakupnine i najamnine   8.323.127  
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge   5.664  
3237 Intelektualne i osobne usluge   3.711.495  
3238 Računalne usluge   2.132.304  
3239 Ostale usluge   488.682  
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 800.000 188.616 23,58
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   188.616  
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.800.000 2.030.566 53,44
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.   498.784  
3292 Premije i osiguranja   75.734  
3293 Reprezentacija   28.746  
3294 Članarine   148.724  
3295 Pristojbe i naknade   285.094  
3296 Troškovi sudskih postupaka   944.453  
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   49.031  
34 Financijski rashodi 12.160.000 5.998.989 49,33
343 Ostali financijski rashodi 12.160.000 5.998.989 49,33
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa   4.233.278  
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule   445.699  
3433 Zatezne kamate   1.260.372  
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi   59.640  
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 300.000 4.000 1,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 300.000 4.000 1,33
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   4.000  
         
A1003 NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD 900.000.000 514.914.339 57,21
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 900.000.000 514.914.339 57,21
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 900.000.000 514.914.339 57,21
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora   514.914.339  
         
A1004 NAKNADE BRANITELJIMA 10.000.000 3.736.556 37,37
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000.000 3.736.556 37,37
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 10.000.000 3.736.556 37,37
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora   3.736.556  
         
A1005 NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST 860.000.000 434.019.007 50,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 860.000.000 434.019.007 50,47
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 860.000.000 434.019.007 50,47
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora   434.019.007  
         
A1006 OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA 190.000.000 96.690.864 50,89
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 190.000.000 96.690.864 50,89
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 190.000.000 96.690.864 50,89
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora   96.690.864  
         
A1007 PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE 35.000.000 15.835.037 45,24
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 35.000.000 15.835.037 45,24
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 35.000.000 15.835.037 45,24
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora   15.835.037  
         
A1008 SPECIJALIZACIJE 28.500.000 10.734.113 37,66
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 28.500.000 10.734.113 37,66
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 28.500.000 10.734.113 37,66
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora   10.734.113  
         
A1009 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 127.500.000 46.274.843 36,29
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 127.500.000 46.274.843 36,29
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 127.500.000 46.274.843 36,29
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora   4.338.011  
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora   26.287.130  
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru   15.649.702  
A1010 NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI 204.000.000 77.094.162 37,79
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 204.000.000 77.094.162 37,79
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 204.000.000 77.094.162 37,79
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora   77.094.162  
         
A1011 NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI 21.050.000 11.345.092 53,90
38 Naknada štete 21.000.000 11.345.092 54,02
383 Naknada štete 21.000.000 11.345.092 54,02
3831 Naknada štete pravnim i fizičkim osobama   11.345.092  
32 Materijalni rashodi 50.000 0 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 0 0,00
         
K2000 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 92.897.475 8.289.955 8,92
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000 125.611 62,81
412 Nematerijalna imovina 200.000 125.611 62,81
4124 Ostala prava   125.611  
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 79.697.475 5.056.488 6,34
421 Građevinski objekti 50.650.000 634.499 1,25
4212 Poslovni objekti   634.499  
422 Postrojenja i oprema 14.447.500 191.177 1,32
4221 Uredska oprema i namještaj   161.785  
4222 Komunikacijska oprema   8.532  
4223 Oprema za održavanje i zaštitu   19.345  
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   1.515  
426 Nematerijalna proizvedena imovina 14.599.975 4.230.812 28,98
4262 Ulaganje u računalne programe   4.230.812  
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 13.000.000 3.107.856 23,91
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 13.000.000 3.107.856 23,91
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   3.107.856  
         
101 DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1.338.000.000 694.040.725 51,87
A1012 ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 1.257.575.000 667.559.003 53,08
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.257.575.000 667.559.003 53,08
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.257.575.000 667.559.003 53,08
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora   119.138.079  
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru   548.420.924  
         
A1013 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM 79.625.000 26.481.722 33,26
31 Rashodi za zaposlene 31.450.000 15.381.272 48,91
311 Plaće (Bruto) 25.900.000 12.906.155 49,83
3111 Plaće za redovan rad   11.550.965  
3113 Plaće za za prekovremeni rad   30.270  
3114 Plaće za posebne uvjete rada   1.324.920  
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.100.000 273.946 24,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene   273.946  
313 Doprinosi na plaće 4.450.000 2.201.171 49,46
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   1.983.664  
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   217.507  
32 Materijalni rashodi 37.065.000 6.471.743 17,46
321 Naknade troškova zaposlenima 1.140.000 455.742 39,98
3211 Službena putovanja   11.462  
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   433.832  
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   10.368  
3214 Ostale naknade troškova zaposlenih   80  
322 Rashodi za materijal i energiju 2.610.000 492.540 18,87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   480.109  
3223 Energija   11.396  
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   1.035  
323 Rashodi za usluge 28.475.000 4.709.121 16,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   4.026.751  
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   4.535  
3233 Usluge promidžbe i informiranja   15.350  
3234 Komunalne usluge   8.863  
3235 Zakupnine i najamnine   137.630  
3237 Intelektualne i osobne usluge   250.234  
3238 Računalne usluge   33.580  
3239 Ostale usluge   232.178  
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000 0 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.830.000 814.340 16,86
3293 Reprezentacija   1.635  
3295 Pristojbe i naknade   774.927  
3296 Troškovi sudskih postupaka   37.778  
34 Financijski rashodi 11.110.000 4.628.707 41,66
343 Ostali financijski rashodi 11.110.000 4.628.707 41,66
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa   4.538.846  
3433 Zatezne kamate   3.061  
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi   86.800  
         
K2001 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 800.000 0 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000 0 0,00
422 Postrojenja i oprema 300.000 0 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 500.000 0 0,00
         
102 PROJEKTI EU 571.157 230.895 40,43
A1014 INCA PROJEKT EU 0 0
32 Materijalni rashodi 0 0
321 Naknade troškova zaposlenima 0 0
3211 Službena putovanja   0  
         
A1016 JANPA PROJEKT EU 29.100 6.236 21,43
31 Rashodi za zaposlene 13.700 0 0,00
311 Plaće (Bruto) 11.689 0 0,00
313 Doprinosi na plaće 2.011 0 0,00
32 Materijalni rashodi 15.400 6.236 40,49
321 Naknade troškova zaposlenima 15.400 6.236 40,49
3211 Službena putovanja   6.236  
         
A1017 JAseHN PROJEKT EU 451.182 83.796 18,57
31 Rashodi za zaposlene 270.708 0 0,00
311 Plaće (Bruto) 230.980 0 0,00
313 Doprinosi na plaće 39.728 0 0,00
32 Materijalni rashodi 180.474 83.796 46,43
321 Naknade troškova zaposlenima 148.891 83.512 56,09
3211 Službena putovanja   83.512  
322 Rashodi za materijal i energiju 21.042 0 0,00
323 Rashodi za usluge 10.541 0 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 284  
3293 Reprezentacija   284  
         
A1020 EURO-CAS PROJEKT EU 30.875 4.411 14,29
31 Rashodi za zaposlene 15.400 0 0,00
311 Plaće (Bruto) 13.140 0 0,00
313 Doprinosi na plaće 2.260 0 0,00
32 Materijalni rashodi 15.475 4.411 28,50
321 Naknade troškova zaposlenima 12.160 4.411 36,27
3211 Službena putovanja   4.411  
322 Rashodi za materijal i energiju 2.500 0 0,00
323 Rashodi za usluge 815 0 0,00
         
A1022 ENJECT-PROJEKT EU 60.000 5.216 8,69
32 Materijalni rashodi 60.000 5.216 8,69
321 Naknade troškova zaposlenima 60.000 5.216 8,69
3211 Službena putovanja   5.216  
         
A1023 CEF eHealth 0 103.654
32 Materijalni rashodi 0 103.654
321 Naknade troškova zaposlenima 0 103.654
3211 Službena putovanja   103.654  
         
A1024 CEF E-ID 0 18.131
31 Rashodi za zaposlene 0 18.131
311 Plaće (Bruto) 0 15.470
3111 Plaće za redovan rad   15.470
313 Doprinosi na plaće 0 2.661
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   2.321  
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   340  
         
A1025 CEF EESSI 0 9.451
32 Materijalni rashodi 0 9.451
321 Naknade troškova zaposlenima 0 9.451
3211 Službena putovanja   9.451

 

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox