ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKOLOŠKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA - važeći tekst, NN br. 77/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

 

ODLUKU O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE EKOLOŠKI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

 

(„Narodne novine“, broj 77/17)

 

I.

Ovom odlukom donosi se standard kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije EKOLOŠKI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA.

 

II.

Standard kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije EKOLOŠKI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA, sastavni je dio ove odluke.

 

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati počevši od školske godine 2017./2018.

 

STANDARD KVALIFIKACIJE
EKOLOŠKI TEHNIČAR

 

Popis kratica

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

AZO – Agencija za zaštitu okoliša

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

EU – Europska unija

GIS – Geographic Information System, geografski informacijski sustav

GPS – Global Positioning System, globalni pozicijski sustav

HŠ – Hrvatske šume

HV – Hrvatske vode

ICT – Information and Communications Technology, informacijsko-komunikacijska tehnologija

MGPU – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

MZOP – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

NN – Narodne novine

RH – Republika Hrvatska

 

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose (uključujući nazive kvalifikacija, zvanja i zanimanja) odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.

 

 

1. OSNOVNA SVOJSTVA KVALIFIKACIJE

 

1.1. Naziv kvalifikacije

 

Ekološki tehničar

 

1.2. Razina kvalifikacije

 

4.2

 

1.3. Minimalan obujam kvalifikacije

 

Ukupno: 240

 

1.4. Klasa kvalifikacije

 

Potpuna

 

2. ELEMENTI KVALIFIKACIJE

 

2.1. Kompetencije i ishodi učenja

 

Pojedinac će:

• ispitivati, provoditi i kontrolirati procese u industrijskim, obrtnim, uslužnim i komunalnim djelatnostima, javnim ustanovama za zaštitu okoliša te znanstveno-istraživačkim, kontrolnim, ispitnim i umjernim laboratorijima, s posebnim naglaskom na objedinjene uvjete zaštite okoliša, a u cilju očuvanja okoliša i biosfere te zaštite prirode

• samostalno djelovati u krugu djelatnosti, odnosno definiranog opsega poslova, poznajući sve pripadajuće aktivnosti, ciljeve i zadatke te ih odgovorno obavljati na razini stečenog znanja i kompetentnosti

• na osnovi stečenog znanja imati sve uvjete za nastavak obrazovanja na višem/visokom stupnju obrazovanja

• povezivati i primjenjivati opća znanje matematike, fizike, kemije, biologije i geologije

• poznavati tijek proizvodnog procesa

• primjenjivati temeljna znanja iz vođenja, upravljanja i praćenja industrijskih procesa u svrhu zaštite lokalnog i globalnog okoliša

• primjenjivati temeljna znanja iz zaštite lokalnog i globalnog okoliša

• primjenjivati zakone povezane sa zaštitom okoliša

• primjenjivati temeljna znanja iz gospodarenja vodama, gorivima i čvrstim mineralnim sirovinama, tlom, zrakom, otpadom i energijom

• primjenjivati temeljna znanja iz osnova rada računala te koristiti komercijalne programske pakete za vođenje procesa, dokumentiranje procesa i komuniciranje sa suradnicima i ostalim dionicima

• primjenjivati metodologiju analitičkog postupka

• poznavati laboratorijske vještine i pravila rada u fizikalnim, kemijskim i biokemijskim i mikrobiološkim laboratorijima

• rukovati na siguran način otpadnim i opasnim materijalima

• poznavati tehnike i metode oporabe otpadnih materijala

• pratiti i promatrati onečišćenja okoliša mjerenjem fizikalnih i kemijskih veličina, i promijenjenih bioloških karakteristika staništa te ih sustavno bilježiti i dokumentirati

• prikupljati i određivati informacija o uzorku ili procesu

• poduzimati odgovarajuće mjere u slučajevima onečišćenja okoliša izazvanih ljudskim djelovanjem

• primjenjivati zakonske propise zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

• primjenjivati osnove tržišnog poslovanja i organizacije

• poznavati tijek kolanja poslovne dokumentacije i knjigovodstvenih isprava u obrtu i/ili tvrtki

• primjenjivati vještine poslovnog komuniciranja, prodavanja, pregovaranja i timskog rada

• provoditi kupoprodajnu aktivnost u obrtu i/ili tvrtki

• uključivati se aktivno u timski rad

• planirati i upravljati radnim vremenom

• djelovati samostalno unutar opsega stečenih kompetencija

• komunicirati u govoru i pismu na hrvatskom jeziku

• komunicirati u govoru i pismu na jednome stranom jeziku

• spoznati potrebu daljnjeg usavršavanja i cjeloživotnog učenja

• biti predan profesionalnoj etici i odgovornosti te normama koje propisuju zakonodovac i poslodavac.

 

2.2. Skupovi ishoda učenja

 

2.3.1. Obvezni općeobrazovni skupovi ishoda učenja

 

Kôd

Naziv

Razina

Obujam

I. Jezično-komunikacijsko područje:

Hrvatski jezik

 

Slušanje i govorenje

 

2

 

Struktura hrvatskog jezika

 

6

 

Pisanje

 

6

 

Analiza književnih tekstova

 

6

 

Analiza neknjiževnih tekstova

 

4

Strani jezik

 

Jezični sustav i sadržaji stranog jezika

(A1+, A2, A2+)

 

2

 

Čitanje (A2, A2+)

 

4

 

Slušanje (A2, A2+)

 

4

 

Pisanje (A2, A2+)

 

2

 

Govor (A2, A2+)

 

2

 

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija) (A1+, A2, A2+)

 

2

II. Matematičko područje:

Matematika

 

Brojevi

 

4

 

Algebra i funkcije

 

3

 

Oblik i prostor

 

4

 

Mjerenje

 

4

 

Podatci

 

4

 

Infinitezimalni račun

 

3

III. Prirodoslovno područje:

Geografija

 

Geografski pristup

 

1

 

Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

 

1

 

Orijentacija i geografske karte

 

1

 

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

 

3

 

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

 

1

Fizika

 

Gibanja

 

1

 

Sile i polja

 

1

 

Rad i energija

 

2

 

Termodinamika

 

2

 

Elektrodinamika

 

2

 

Titranje, valovi, zvuk

 

1

 

Elektromagnetski valovi i svjetlost

 

2

 

Atomi i atomske jezgre

 

1

IV. Tehničko i informatičko područje:

Računalstvo

 

Poznavanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

 

1

 

Računalne mreže i internet

 

2

 

Obrada i prikaz podataka

 

2

 

Rješavanje problema pomoću računala

 

2

V. Društveno-humanističko područje:

Povijest

 

Od lovca i sakupljača do stanovnika grada

 

1,5

 

Uspon i pad staroga svijeta

 

1,5

 

Srednjovjekovne civilizacije

 

1,5

 

Temelji modernog svijeta

 

1,5

 

Doba građanskih revolucija

 

1,5

 

Dvadeseto stoljeće

 

1,5

Katolički vjeronauk

 

Religioznost i put religija

 

1,5

 

Kršćanska objava i vjera

 

1,5

 

Crkva u sadašnjosti i prošlosti

 

2

 

Kršćanska antropologija

 

1,5

 

Kršćansko razumijevanje morala

 

2

 

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

 

1,5

Etika

 

Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest

 

1,5

 

Etika socijalnog života

 

2

 

Primijenjena etika

 

2

 

Etika kao filozofija morala

 

2

 

Etička argumentacija i etičke teorije

 

2,5

Politika i gospodarstvo

 

Politika

 

2

 

Gospodarstvo

 

2

VI. Umjetničko područje:

 

VII. Tjelesno i zdravstveno područje:

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

Kineziološka teorijska znanja

 

1

 

Kineziološke aktivnosti

 

3

 

Transformacija kinantropoloških obilježja

 

2

 

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

 

2

UKUPNO

 

119

 

2.2.2. Obvezni strukovni skupovi ishoda učenja (85 % od ukupnog udjela strukovnih skupova ishoda učenja)

 

Kôd

Naziv

Razina

Obujam

J-0302-3/O-11/01

Uzimanje i priprema uzoraka za analizu

 

7

J-0302-4/O-11/01

Fizikalno-kemijske metode analize

 

8

J-0302-4/O-11/02

Mikrobiološke metode analize

 

3,5

J-0302-4/O-11/03

Biološke metode analize

 

2,5

J-0302-4/O-11/04

Kemija voda

 

5

J-0302-4/O-11/05

Kemija zraka

 

5

J-0302-4/O-11/06

Kemija tla

 

5

J-0302-4/O-11/07

Uvod u kemijski račun

 

4,5

J-0302-4/O-11/08

Kemija živih bića

 

5

J-0302-4/O-11/09

Osnovna životna načela i stanična građa živih bića

 

4

J-0302-4/O-11/10

Osnove virologije i bakteriologije

 

5

J-0302-4/O-11/11

Raznolikost protoktista i gljiva

 

4,5

J-0302-4/O-11/12

Raznolikost biljnog i životinjskog svijeta

 

3,5

J-0302-4/O-11/13

Anatomska građa i fiziološki procesi ljudskog tijela

 

3

J-0302-4/O-11/14

Djelovanje naslijeđa i okoliša na živa bića

 

3

J-0302-4/O-11/15

Utjecaj onečišćivala i geološke podloge na zdravlje čovjeka i okoliš

 

5

J-0302-4/O-11/16

Osnovne ekološke zakonitosti u očuvanju prirode i okoliša

 

3,5

J-0302-4/O-11/17

Biološka i krajobrazna raznolikost

 

5,5

J-0302-4/O-11/18

Zakonska regulativa u zaštiti prirode i okoliša

 

2

J-0302-4/O-11/19

Zakonska regulativa u gospodarenju otpadom

 

1

J-0302-4/O-11/20

Mehaničke i toplinske operacije

 

3

J-0302-4/O-11/21

Procesi kemijske industrije

 

3,5

J-0302-4/O-11/22

Procesi ostalih industrija

 

3,5

J-0302-3/O-11/02

Skupljanje i transport otpada

 

1

J-0302-3/O-11/03

Skladištenje otpada

 

1,5

J-0302-4/O-11/23

Zbrinjavanje otpada

 

1,5

J-0302-4/O-11/24

Oporaba otpada

 

1,5

J-0302-4/O-11/25

Emisije

 

2

J-0302-4/O-11/26

Mineralogija stijena i tla

 

2

J-0302-3/O-11/04

Geološki hazardi

 

2

J-0302-3/O-11/05

Neobnovljivi geološki resursi i njihove zalihe

 

2,5

UKUPNO

 

109,5

 

2.2.3. Izborni strukovni skupovi ishoda učenja (15 % od ukupnog udjela strukovnih skupova ishoda učenja)

 

Kôd

Naziv

Razina

Obujam

J-0302-4/I-11/01

Higijena i zdravlje

 

4

J-0302-4/I-11/02

GIS

 

4

J-0302-4/I-11/03

Kemijski račun

 

4

J-0302-4/I-11/04

Strani jezik u struci

 

4

UKUPNO

 

8

 

2.2.4. Završni rad

Naziv

Razina

Obujam

Završni rad

 

3,5

 

2.3. Razrada skupova ishoda učenja

 

2.3.1. Obvezni općeobrazovni skupovi ishoda učenja

 

Kôd

 

Naziv

Slušanje i govorenje

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje

• steći potrebne razine slušanja i razumijevanja te govorenja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

• odrediti slušanjem monološki ili dijaloški govorni oblik s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

• izraziti svojim riječima bit govornoga teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

• isplanirati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

• izvesti jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

• rabiti tečno u govoru pravogovornu, fonološku, morfološku, tvorbenu, sintaktičku, leksičko-semantičku i stilističku normu

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

• preispitati učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

 

Kôd

 

Naziv

Struktura hrvatskog jezika

Razina

 

Obujam

6

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima

Ishodi učenja

(5-10)

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s povijesti hrvatskog jezika

3. razlikovati značajke hrvatskog standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

• identificirati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane za povijest hrvatskog jezika

• izvijestiti o sadržajima povezanim s poviješću hrvatskog jezika

3. razlikovati značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

• izdvojiti značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

• sažeti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

• prepoznati strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

• izreći jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

• provesti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

 

Kôd

 

Naziv

Pisanje

Razina

 

Obujam

6

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje

• steći potrebne razine pisanja ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. sastavljati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. sastavljati različite vrste tekstova

• pisati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

• sastavljati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

• navesti samostalno ili uz smjernice sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

• oblikovati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke oblikovanja teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

• primjenjivati različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

• odabrati rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

• provesti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu i jezičnu točnost i primjerenost

• razmotriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost

 

Kôd

 

Naziv

Analiza književnih tekstova

Razina

 

Obujam

6

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razviti razumijevanje književnosti kao umjetnosti riječi

• poštivati hrvatsku književnost i kulturu te književnosti i kulture drugih naroda

Ishodi učenja

(5-10)

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteoretske pojmove na prototipnim primjerima

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

• razvrstati književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

• obrazložiti na prototipnim primjerima književnoteorijske pojmove

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

• pokazati obilježja na književnim tekstovima

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

• iznijeti podatke o zadanim književnim tekstovima

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

• izložiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

• razmotriti poznate književne tekstove s obzirom na strukturu, sadržaj i jezik

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

• poduprijeti argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

 

Kôd

 

Naziv

Analiza neknjiževnih tekstova

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje

• steći potrebne razine čitanja i razumijevanja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

• svrstati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

• navesti postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

• određivati značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

• objasniti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

• izdvojiti bit teksta i sadržajne pojedinosti iskazane eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

• izraziti svojim riječima namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

• prikazati prikupljene informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

• prepoznati jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

• potkrijepiti stav o neknjiževnom tekstu

 

Kôd

 

Naziv

Jezični sustav i sadržaji stranog jezika (A1+, A2, A2+)

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. razviti jezične strukture osnovne razine i vokabular u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

2. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

3. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

4. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

5. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i iz područja struke

6. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

7. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razviti jezične strukture osnovne razine i vokabular u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

• primijeniti jezične strukture i vokabular u poznatim temama i situacijama

2. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

• upotrijebiti jezične sadržaje i oblike u poznatim sadržajima

3. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

• odabrati odgovarajući vokabular i jezične strukture u svrhu komuniciranja i socijalizacije

4. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

• provesti jednostavne komunikacijske situacije različitih sadržaja i oblika

5. koristiti osnovne jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i iz područja struke

• opisati jednostavnim iskazima osobe i mjesta iz različitih okružja

6. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

• ostvariti jednostavnu pisanu ili usmenu komunikaciju uz povremenu jezičnu pomoć

7. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

• procijeniti točne i netočne pisane ili usmene iskaze

 

Kôd

 

Naziv

Čitanje ( A2, A2+)

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• čitati kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

• razumjeti opis događaja u osobnim pismima

Ishodi učenja

(5-10)

1. izdvojiti globalni smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

2. identificirati informacije u kratkom i jednostavnome osobnom pismu

3. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

4. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

5. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

6. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. izdvojiti globalni smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

• sažeti u bilješke globalni smisao teksta

2. identificirati informacije u kratkom i jednostavnome osobnom pismu

• koristiti informacije iz pročitanog pisma u rješavanju zadataka

3. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

• prepoznati osnovne informacije u oglasima za posao

4. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

• prisjetiti se specifičnih informacija iz pročitanog teksta u udžbeniku

5. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

• izdvojiti glavnu ideju u jednostavno pisanom tekstu

6. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

• primijeniti pravila čitanja i odgovarajuću jezičnu intonaciju prilikom glasnog čitanja

 

Kôd

 

Naziv

Slušanje (A2, A2+)

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti glavne misli jasnoga standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreću u školi i u slobodno vrijeme

Ishodi učenja

(5-10)

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

2. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

3. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu o poznatoj temi

4. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

5. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

• identificirati na snimljenom i/ili izgovorenom tekstu osnovne i složenije jezične strukture i vokabular te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati i upisati

2. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

• ponavljati i moći primijeniti tijekom nastavnoga procesa zahtjevnije upute i naredbe (primjerice, kako doći od točke x do točke y pješice ili javnim prijevozom)

3. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu o poznatoj temi

• uočiti temu i glavnu misao na snimljenom i/ili izgovorenom tekstu te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, upisati i sl. Situacije na javnim mjestima, primjerice, u restoranu, prodavaonici, željezničkoj postaji i sl.

 

4. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

• prikupiti bitne informacije iz kratkih snimljenih odlomaka emisija s radija ili televizije, primjerice, odlomak vremenske prognoze ili jednostavne reklame te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, upisati i sl.

5. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

• uočiti važnije pojedinosti u kratkim snimljenim i/ili izgovorenim tekstovima koji se odnose na svakodnevne životne situacije te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, dopuniti, upisati i sl.

 

Kôd

 

Naziv

Pisanje (A2, A2+)

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• napisati jednostavan vezani tekst o temi od osobnog interesa

Ishodi učenja

(5-10)

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

4. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnome pisanom obliku

5. raspraviti složenije informacije u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

6. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

7. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

8. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

• identificirani osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

• odabrati riječi i fraze povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

• opisati kratko i jednostavno osobna iskustva

4. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnome pisanom obliku

• izabrati odgovarajuće jezične strukture

5. raspraviti o složenijim informacijama u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

• rangirati složenost informacija u određenoj formi teksta

6. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

• rangirati bilješke u skladu s važnošću informacija

7. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

• procijeniti važnost primljenih informacija

8. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

• usporediti povezanost informacija u pisanom izričaju

 

Kôd

 

Naziv

Govor (A2, A2+)

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima

• sudjelovati u kraćim razgovorima bez pripreme

• povezivati rečenice kako bi opisali događaje i svoje doživljaje

Ishodi učenja

(5-10)

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

2. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

3. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

4. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

5. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

6. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

7. prevesti jednostavne upute i naredbe

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

• identificirani osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u govornom izričaju

2. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

• odabrati riječi i fraze vezane uz svakodnevne i poznate situacije

3. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

• opisati osobna iskustva vezana uz svakodnevicu

4. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

• izabrati odgovarajuće jezične strukture u pitanjima

5. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

• rasporediti informacije prema važnosti u pismenoj komunikaciji

6. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

• protumačiti složeniji pročitani ili slušani tekst

7. prevesti jednostavne upute i naredbe

• primijeniti pravila prijevoda za upute i naredbe

 

Kôd

 

Naziv

Međukulturalno djelovanje (interkulturalna kompetencija)

(A1+, A2, A2+)

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usvojiti sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

• usvojiti znanja o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

• prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje ciljnog jezika

• uočiti potrebu tolerantnog ophođenja s osobama iz drugih kultura

• ostvariti komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Ishodi učenja

(5-10)

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

3. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

4. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

5. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

6. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

7. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

8. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

9. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

• razlikovati posebnosti određene zemlje ciljnog jezika u vođenom i poluvođenome jezičnom izričaju

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

• objasniti razlike vlastitim riječima u vođenom ili poluvođenome jezičnom izričaju

3. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

• procijeniti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa u vođenom ili poluvođenome jezičnom izričaju

4. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

• protumačiti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

5. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

• navesti sadržaje na stranom jeziku uz uporabu pristojnih verbalnih i neverbalnih izraza

6. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

• izdvojiti pozitivne od negativnih vrijednosti u slušanom ili pisanom tekstu ili u svakodnevnim primjerima jednostavne usmene i pisane komunikacije na stranom jeziku

7. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

• ostvariti osnovnu pisanu ili usmenu komunikaciju uz primjenu verbalnih i neverbalnih strategija za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

8. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

• prilagoditi način razgovora ili izlaganja obilježju skupine

9. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

• primijeniti odgovarajući jezični registar uz pristojne uobičajene izraze i geste sukladno obilježju skupine

 

Kôd

 

Naziv

Brojevi

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

• primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

• odrediti vrijednost trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

Ishodi učenja

(5-10)

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

5. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

6. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

7. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

8. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

9. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatome brojevnom sustavu

10. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

• provoditi računske operacije u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

• izračunati apsolutnu vrijednost u složenijim računskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

• izračunati međusobnu udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

• primijeniti osnovna svojstva i međusobne veze računskih operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja, dijeljenja, potenciranja s racionalnim eksponentom i korjenovanja

5. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

• odrediti logaritam pozitivnog broja po zadanoj bazi rabeći definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

6. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

• predvidjeti i zaokružiti rezultat računanja

7. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

• izračunati nepoznatu stranicu ili kut u pravokutnom trokutu

8. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

• odrediti vrijednost sinusa, kosinusa ili tangensa pomoću trigonometrijske funkcije i džepnog računala za kut zadan u stupnjevima ili radijanima, a i obrnuto

9. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatome brojevnom sustavu

• rabiti pravilo pretvaranja brojeva iz jednoga brojevnog sustava u drugi i pravila izvođenja osnovnih računskih operacija

10. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

• rabiti faktorijele u izračunavanju binomnih koeficijenata i jednadžbama

 

Kôd

 

Naziv

Algebra i funkcije

Razina

 

Obujam

3

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti postotke, omjere i razmjere, kvadratnu, eksponencijalnu i logaritamsku funkciju, jednadžbu i nejednadžbu

• rabiti potencije s cjelobrojnim eksponentom i korijen

• računati s algebarskim izrazima i jednostavnijim razlomcima

• riješiti linearne i trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

• prikazati linearnu funkciju, funkciju apsolutne vrijednosti i trigonometrijske funkcije

• koristiti nizove

• istražiti elementarne funkcije

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere

2. rabiti potencije s cjelobrojnim eksponentom i korijene

3. računati s algebarskim izrazima i jednostavnijim razlomcima

4. riješiti linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihove sustave te prikazati linearnu funkciju i funkciju apsolutne vrijednosti

5. primijeniti kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

6. rabiti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

7. prikazati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

8. primijeniti binomni poučak i elemente kombinatorike

9. koristiti nizove

10. istražiti elementarne funkcije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere

• rabiti postotke, omjere i razmjere u jednostavnim konkretnim situacijama iz svakodnevnog života i struke

2. rabiti potencije s cjelobrojnim eksponentom i korijene

• izračunati zbroj, umnožak i kvocijent potencija s cjelobrojnim eksponentom,potencirati potenciju te računati s korijenima

3. računati s algebarskim izrazima i jednostavnijim razlomcima

• primijeniti formule za kvadrat binoma, razliku kvadrata, kub binoma, zbroj i razliku kubova kod rastavljanja algebarskih izraza na faktore i kod skraćivanja razlomaka

4. riješiti linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihove sustave te prikazati linearnu funkciju i funkciju apsolutne vrijednosti

• odrediti rješenje linearne jednadžbe, nejednadžbe, sustava i jednostavnije jednadžbe s apsolutnim vrijednostima te nacrtati i opisati tijek i predznak linearne funkcije

5. primijeniti kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

• izračunati rješenja kvadratne jednadžbe, povezati koeficijente kvadratne jednadžbe s rješenjima (Vièteove formule), riješiti sustav linearne i kvadratne jednadžbe te koristiti graf kvadratne funkcije za rješavanje kvadratne nejednadžbe

6. rabiti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

• riješiti eksponencijalnu i logaritamsku jednadžbu i nejednadžbu koristeći svojstva eksponencijalne i logaritamske funkcije (injektivnost, rast i pad funkcije)

7. prikazati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

• nacrtati i ispitati tijek trigonometrijskih funkcija te riješiti trigonometrijsku jednadžbu koristeći trigonometrijsku kružnicu, svojstva trigonometrijskih funkcija i formula identiteta

8. primijeniti binomni poučak i elemente kombinatorike

• odrediti članove u razvoju binoma te broj permutacija, varijacija i kombinacija bez ponavljanja i s ponavljanjem

9. koristiti nizove

• primijeniti aritmetički niz te geometrijski niz i eksponencijalnu funkciju u jednostavnim primjerima kamatnog računa

10. istražiti elementarne funkcije

• odrediti tijek elementarnih funkcija, analizirati linearne, kvadratne, eksponencijalne, logaritamske i trigonometrijske funkcije te rabiti njihova svojstva

 

Kôd

 

Naziv

Oblik i prostor

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• analizirati pravac i kružnicu te dvije kružnice u koordinatnom sustavu u ravnini s njihovim jednadžbama

• primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini i poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta

• ispitati i istražiti geometrijske oblike u ravnini i prostoru

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnome koordinatnom sustavu u ravnini

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

4. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

5. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

6. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

7. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnome koordinatnom sustavu u ravnini

• primijeniti koordinate točaka, njihovu međusobnu udaljenost i polovište dužine

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

• uočiti ravninske oblike u svakodnevnom okružju i umjetnosti (trokut, četverokut, pravilni mnogokut, kružnica, krug i dijelovi kruga) te riješiti praktične zadatke sa stvarnim objektima prikazujući ih pomoću geometrijskih likova

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

• ustanoviti sukladnost i sličnost geometrijskih oblika u ravnini

4. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

• povezati geometrijske oblike u prostoru sa svakodnevnim životom i strukom

5. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

• prikazati vektore i njihovu linearnu kombinaciju u koordinatnom sustavu u ravnini i koristiti za ispitivanje svojstava geometrijskih oblika u ravnini

6. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

• ispitati odnos točke i pravca i dvaju pravaca u ravnini, zadanih jednadžbama u koordinatnoj ravnini

7. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

• ispitati odnos točke, pravca, kružnice i dviju kružnica

 

Kôd

 

Naziv

Mjerenje

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti mjerenje i mjerne jedinice, trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta te vektore pri rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, drugim nastavnim predmetima i struci

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice te ih pretvoriti iu odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

6. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

7. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

8. primijeniti skalarni umnožak vektora

9. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

10. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice te ih pretvoriti u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

• rabiti odgovarajuće mjerne jedinice za duljinu, površinu, obujam, masu, vrijeme, temperaturu, novac i kut

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

• povezati formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini sastavljenih od osnovnih geometrijskih oblika (trokut, paralelogram, trapez, pravilni mnogokut, krug i dijelovi kruga) sa svakodnevnim životom i strukom

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

• primijeniti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

• izračunati nepoznate elemente u zadatcima iz planimetrije i stereometrije

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

• primijeniti rješavanje pravokutnog trokuta na primjeru iz svakodnevnog života ili struke

6. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

• izračunati nepoznate elemente složenih geometrijskih oblika u prostoru koristeći formule za oplošje i obujam osnovnih oblika u prostoru

7. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

• primijeniti rješavanje pravokutnog i kosokutnog trokuta na primjeru iz svakodnevnog života ili struke

8. primijeniti skalarni umnožak vektora

• izračunati skalarni umnožak vektora, kut između dvaju vektora i utvrditi okomitost vektora te primijeniti rezultat u stereometriji

9. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

• procijeniti i približno odrediti površinu nepravilnog oblika u ravnini

10. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

• primijeniti mjerenje i mjerne jedinice, naročito opseg i površinu te oplošje i volumen pri rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, drugim nastavnim predmetima i struci

 

Kôd

 

Naziv

Podatci

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• planirati, prikupiti, organizirati, prikazati podatke uz pomoć računala

• analizirati podatke iz svakodnevnog života, drugih nastavnih predmeta i struke

Ishodi učenja

(5-10)

1. prikupiti podatke za statističko istraživanje

2. urediti prikupljene podatke prema planiranim kriterijima

3. predočiti prikupljene podatke na najprimjereniji način uz pomoć računala

4. analizirati prikupljene i prikazane podatke

5. odrediti srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

6. odrediti vjerojatnost složenog događaja za prikupljene i analizirane podatke

7. prikazati statistiku nizova podataka

8. analizirati utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

9. usporediti srodne skupove podataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. prikupiti podatke za statističko istraživanje

• izraditi u timu plan prikupljanja podataka i tablicu prikupljenih podataka

2. urediti prikupljene podatke prema planiranim kriterijima

• razvrstati i organizirati diskretne (npr. mjesec ili godina rođenja) i kontinuirane (npr. visina, tjelesna masa) primarne i sekundarne podatke

3. predočiti prikupljene podatke na najprimjereniji način uz pomoć računala

• prikazati podatke uz pomoć računala na primjeren način pomoću tablica, linijskog, kružnog i stupčastog dijagrama i histograma s pravilno označenim osima, nazivima, skalama te razredima jednake širine

4. analizirati prikupljene i prikazane podatke

• komentirati i prezentirati prikupljene i prikazane podatke

5. odrediti srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

• izračunati srednje vrijednosti (aritmetička sredina, medijan, mod) i mjere raspršenosti niza numeričkih podataka (raspon, interkvartilni raspon, standardna devijacija)

6. odrediti vjerojatnost složenog događaja za prikupljene i analizirane podatke

• protumačiti složene događaje, izraziti ih pomoću skupovnih operacija te izračunati njihovu vjerojatnost

7. prikazati statistiku nizova podataka

• primijeniti normalnu razdiobu podataka

8. analizirati utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

• argumentirati utjecaj dodavanja ili uklanjanja jednog ili više podataka na srednje vrijednosti niza numeričkih podataka

9. usporediti srodne skupove podataka

• analizirati sličnosti i razlike između dva srodna skupa podataka rabeći razne strategije (prikazivanjem podataka pomoću dijagrama, usporedbom srednjih vrijednosti i mjera raspršenosti)

 

Kôd

 

Naziv

Infinitezimalni račun

Razina

 

Obujam

3

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• odrediti i izračunati limes niza i funkcije u točki

• derivirati funkciju i primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

• prikazati graf racionalne funkcije

• odrediti primitivnu funkciju

• izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije

Ishodi učenja

(5-10)

1. odrediti limes niza koristeći teoreme o limesima

2. izračunati limes funkcije u točki

3. derivirati funkciju

4. primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

5. prikazati graf racionalne funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

7. izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. odrediti limes niza koristeći teoreme o limesima

• izračunati limes niza koristeći teoreme o limesima

2. izračunati limes funkcije u točki

• odrediti limes funkcije u točki

3. derivirati funkciju

• izračunati derivaciju funkcije koristeći pravila deriviranja

4. primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

• odrediti jednadžbu tangente u točki grafa, točke ekstrema i točke infleksije

5. prikazati graf racionalne funkcije

• crtati graf funkcije koristeći derivacije funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

• izraziti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

7. izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

• odrediti površinu ispod grafa kvadratne funkcije

 

Kôd

 

Naziv

Geografski pristup

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati u odnosu na druge znanosti geografski pristup i metodologiju geografije u tumačenju prirodno-geografskih i društveno-geografskih procesa te organizaciji prostora

• obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

• razlikovati geografske grane i discipline te važnost geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

Ishodi učenja

(5-10)

1. izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

2. opisati razvoj geografije

3. razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

4. obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

5. navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

6. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

7. obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju te upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

• navesti svojim riječima, samostalno, definiciju geografije i definiciju discipline geografije specifične za zanimanje

2. opisati razvoj geografije

• izdvojiti etape u razvoju geografije i navesti ključne spoznaje po etapama

3. razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

• pridružiti disciplinama fizičke, društvene, regionalne i primijenjene geografije pripadajući objekt istraživanja

4. obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

• potkrijepiti primjerom položaj geografije u interdisciplinarnom području znanosti i središnji položaj nastavnog predmeta u sustavu odgoja i obrazovanja

5. navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

• argumentirati primjere važnosti geografskih znanja i vještina u razvoju osam ključnih kompetencija

6. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

• komentirati na odabranom primjeru doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarskih djelatnosti

7. obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

• razmotriti na primjeru prostornog plana naselja ili županije važnost geografije u prostornom i regionalnom planiranju te upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

 

Kôd

 

Naziv

Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• opisati postanak i građu svemira i Sunčeva sustava

• objasniti utjecaj Zemljinih gibanja na organizaciju života na Zemlji

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati postanak svemira

2. razlikovati svemirska tijela

3. objasniti strukturu i odnose u Sunčevu sustavu

4. opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

5. objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

6. protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati postanak svemira

• ispričati teoriju velikog praska

2. razlikovati svemirska tijela

• usporediti veća i manja svemirska tijela (zvijezde, zviježđa, galaksije i nakupine galaksija, planete, satelite, planetoide, komete i meteore)

3. objasniti strukturu i odnose u Sunčevu sustavu

• objasniti položaj Zemlje unutar Sunčeva sustava

4. opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

• navesti primjere spoznaja o postanku, obliku i dimenzijama Zemlje

5. objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

• usporediti razlike u trajanju dana i noći, polarni dan, polarnu noć i trajanje osnovnih gibanja Zemlje

6. protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

• raspraviti utjecaj oblika Zemlje i Zemljinih gibanja na ljudske djelatnosti i razlike u pojasnim vremenima

 

Kôd

 

Naziv

Orijentacija i geografske karte

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• orijentirati se u prostoru pomoću plana, topografskih karata i tehničkih sredstava za orijentaciju

• primijeniti osnovne kartografske pojmove i tematske karte

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

• koristiti matematičke, geografske i ostale elemente karte u analizi planova, općih, tematskih i topografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

• razlikovati načine predočavanja na pojedinim vrstama geografskih karata i povezati vrstu s načinom uporabe geografske karte

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

• smjestiti točke u geografsku mrežu, samostalno se orijentirati u prostoru primjenom planova naselja, topografskih karata, kompasa i GPS-a

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

• usporediti mogućnosti i ograničenja suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

• izraditi skicu, sve vrste dijagrama, tablicu i tematsku kartu na temelju samostalno prikupljenih prostornih podataka

 

Kôd

 

Naziv

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

Razina

 

Obujam

3

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usporediti prirodno-geografske elemente i procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te analizirati njihov utjecaj na organizaciju prostora

• koristiti istraživačke metode i primijeniti koncept održivog razvoja

Ishodi učenja

(5-10)

1. usporediti elemente prirodne osnove (reljef, klima, vode, tlo i vegetacija) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

2. istražiti prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. objasniti prirodne pojave i interakcije pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

4. analizirati utjecaj prirodno-geografskih obilježja na organizaciju prostora (gospodarski razvoj, strukturu gospodarstva, strukturu stanovništva i naseljenost)

5. koristiti istraživačke metode u prikupljanju, obradi te interpretaciji rezultata istraživanja, raspraviti zaključke istraživanja o prirodno-geografskim pojavama i procesima

6. raspraviti problematiku o globalnoj promjeni klime i onečišćenju okoliša

7. vrjednovati mogućnosti povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

8. primijeniti koncept održivog razvoja u iskorištavanju prirodnih resursa na lokalnoj i nacionalnoj razini

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. usporediti elemente prirodne osnove (reljef, klima, vode, tlo) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

• tumačiti elemente prirodne osnove (reljef, klima, vode, tlo) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

2. istražiti prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

• razlikovati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. objasniti prirodne pojave i interakcije pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

• analizirati uzroke i posljedice prirodno-geografskih procesa na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

 

4. analizirati utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora (gospodarski razvoj, strukturu gospodarstva, strukturu stanovništva i naseljenost)

• preispitati utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

5. koristiti istraživačke metode u prikupljanju, obradi te interpretaciji rezultata istraživanja, raspraviti zaključke istraživanja o prirodno-geografskim pojavama i procesima

• ispitati kakvoću okoliša (zraka, vode obližnjeg vodenog toka, tla)

6. raspraviti problematiku o globalnoj promjeni klime i onečišćenju okoliša

• diskutirati o problematici globalne promjene klime

7. vrjednovati mogućnosti povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

• analizirati mogućnosti povećanja zaštićenih područja

8. primijeniti koncept održivog razvoja u iskorištavanju prirodnih resursa na lokalnoj i nacionalnoj razini

• istražiti primjenu koncepta održivog razvoja u iskorištavanju prirodnih resursa na lokalnoj i nacionalnoj razini

 

Kôd

 

Naziv

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati utjecaj demogeografskih i ekonomsko-geografskih procesa na naselja i organizaciju prostora

• objasniti procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo i gospodarstvo

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati demografski razvoj i demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

2. prepoznati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

3. usporediti organizaciju prostora na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, kontinentalnoj i globalnoj razini

4. razlikovati prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u mjestu, zavičaju, Hrvatskoj, Europi i svijetu

5. primijeniti kriterije za mjerenje razvijenosti gospodarstva na regionalnoj i nacionalnoj razini

6. objasniti procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

7. objasniti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija, razvoj i strukturu Europske unije, njezine glavne ciljeve i vrijednosti

8. raspraviti važnost poznavanja i pozitivnoga vrjednovanja naslijeđa i vlastitog identiteta kao hrvatskih i europskih građanina te građanina svijeta

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati demografski razvoj i demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

• usporediti razvoj naseljenosti, razmještaj stanovništva i demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

2. prepoznati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

• navesti primjere utjecaja religije na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

3. usporediti organizaciju prostora na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, kontinentalnoj i globalnoj razini

• izdvojiti oblike naselja, ruralnoga krajolika, povijesnog razvoja različitih tipova naselja, tipove urbanih sustava u mjestu, zavičaju, Hrvatskoj, Europi i svijetu

4. razlikovati prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u mjestu, zavičaju, Hrvatskoj, Europi i svijetu

• objasniti strukturu, značenje i prostorni raspored primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti na zadanoj prostornoj razini

 

5. primijeniti kriterije za mjerenje razvijenosti gospodarstva na regionalnoj i nacionalnoj razini

• izdvojiti primjere problemskih i prosperitetnih regija slabije, srednje i visoko razvijenih država

6. objasniti procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

• razmotriti etape europskog integriranja i globalizacije te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

7. objasniti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija, razvoj i strukturu Europske unije, njezine glavne ciljeve i vrijednosti

• izdvojiti primjere djelovanja međunarodnih organizacija i regionalnih integracija te tijela Europske unije

8. raspraviti važnost poznavanja i pozitivnog vrjednovanja naslijeđa i vlastitog identiteta kao hrvatskih i europskih građanina te građanina svijeta

• objasniti geografski smještaj i položaj Hrvatske, povijesno-geografski razvoj hrvatske države

 

Kôd

 

Naziv

Gibanja

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti temeljne kinematičke pojmove u opisu gibanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem brzine i sa smanjivanjem brzine

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

7. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

• navesti i opisati temeljne fizikalne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

• objasniti kada su trenutačna i srednja brzina tijela po vrijednosti jednake

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem brzine i sa smanjivanjem brzine

• razmotriti po vrijednosti i smjeru akceleracije automobila koji koči i koji ubrzava na semaforu

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

• svrstati po nazivu gibanje vlaka pri ulasku u željezničku stanicu i pri izlasku iz željezničke stanice

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

• nacrtati grafikon ovisnosti brzine i vremena ili puta i vremena iz podataka o pravocrtnom gibanju tijela

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

• utvrditi visinu mosta pomoću pada kamena u rijeku

7. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

• raspraviti kako se mijenja centripetalna akceleracija tijela pri kružnom gibanju s promjenom kutne brzine i kutne akceleracije

 

Kôd

 

Naziv

Sile i polja

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti koncepte sile i polja u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

4. raspraviti opći zakon gravitacije i gibanje satelita oko Zemlje

5. prosuditi ravnotežu krutog tijela

6. razmotriti pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

7. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombova zakona

8. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

• izračunati silu kočenja biciklista iz njegove mase i akceleracije zaustavljanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

• utvrditi kako se promijeni trenje klizanja ako se udvostruči težina tereta na sanjkama koje kližu po istoj ravnoj podlozi

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

• nacrtati sve sile koje djeluju na tijelo koje klizi niz kosinu

4. raspraviti opći zakon gravitacije i gibanje satelita oko Zemlje

• razmotriti kojom brzinom približno treba izbaciti satelit u blizini površine Zemlje da bi jednoliko kružio oko Zemlje

5. prosuditi ravnotežu krutog tijela

• procijeniti gdje treba poduprijeti posvuda jednako debelu drvenu motku ako je na jednom kraju obješen dvostruko veći teret nego na drugom

6. razmotriti pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

• raspraviti o čemu ovisi koliko je puta veća sila koja podiže teret od sile izazvane našom rukom na hidrauličkoj dizalici

7. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombova zakona

• protumačiti kako se promijeni sila između dvaju raznoimenih naboja ako im upola smanjimo udaljenost

8. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

• osmisliti pokuse kojima se može dokazati koja polja djeluju u nekom prostoru

 

Kôd

 

Naziv

Rad i energija

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razmotriti primjere iz područja struke s energetskog stajališta

• riješiti probleme vezane za rad i energiju

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

5. opisati različite vrste energije

6. raspraviti kinetičku energiju tijela u različitim primjerima

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

8. prosuditi sličnosti i razlike elastične potencijalne energije i gravitacijske potencijalne energije

9. primijeniti zakon očuvanja energije

10. povezati zakon očuvanja količine gibanja i zakon očuvanja energije kod proučavanja sudara

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

• objasniti zašto je rad obavljen silom usmjerenom usporedno s putom koji prelazi tijelo veći od rada obavljenog jednakom silom usmjerenom pod nekim kutom u odnosu na put

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

• odrediti iz površine u F-s dijagramu rad koji obavi sila rastezanjem opruge

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

• izračunati snagu automobilskog motora koji djeluje stalnom silom tijekom gibanja određenom brzinom

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

• razmotriti korisnost rada koji obavimo kližući se na ledu i na koturaljkama

5. opisati različite vrste energije

• navesti sličnosti i razlike različitih vrsta energije koje koristimo u svakodnevnom životu

6. raspraviti kinetičku energiju tijela u različitim primjerima.

• utvrditi razlike kinetičkih energija tijela različitih masa i brzina

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

• protumačiti zašto je rad za podizanje tijela na visinu h jednak gravitacijskoj potencijalnoj energiji

8. prosuditi sličnosti i razlike elastične potencijalne energije i gravitacijske potencijalne energije

• objasniti pomoću primjera zašto kažemo da potencijalna energija ovisi o vrsti sile koja djeluje na tijelo, ali i o položaju, a ponekad i obliku tijela

9. primijeniti zakon očuvanja energije

• izračunati pomoću gravitacijske potencijalne energije tijela na određenoj visini kinetičku energiju pri slobodnom padu

10. povezati zakon očuvanja količine gibanja i zakon očuvanja energije kod proučavanja sudara

• uporabiti zakon očuvanja energije i zakon očuvanja količine gibanja u rješavanju problema sudara

 

Kôd

 

Naziv

Termodinamika

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• analizirati termodinamičke sustave u području struke

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

4. istražiti plinske zakone

5. povezati plinske zakone u jednadžbu stanja plina

6. objasniti načine prijenosa topline

7. protumačiti promjene agregatnih stanja pomoću latentnih toplina

8. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

 

9. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

10. raspraviti rad toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

• objasniti pojmove unutarnja energija, toplina i temperatura

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

• raspraviti što je termičko gibanje i u kakvoj je vezi s temperaturom

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

• usporediti promjenu obujma čvrstog tijela i tekućine pri promjeni temperature za jednak iznos

4. istražiti plinske zakone

• razmotriti odnose između tlaka, volumena i temperature idealnog plina pomoću triju plinskih zakona

5. povezati plinske zakone u jednadžbu stanja plina

• povezati tlak, volumen i temperaturu idealnog plina u jednadžbu stanja i raspravite istovremenu promjenu sve tri veličine

6. objasniti načine prijenosa topline

• navesti različite načine prijenosa topline i iznijeti bitne karakteristike pojedinog načina prijenosa

7. protumačiti promjene agregatnih stanja pomoću latentnih toplina

• razmotriti primjer pri kojem se temperatura tijela ne mijenja premda mu dovodimo toplinu i što se događa s dovedenom toplinom

8. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

• objasniti zašto u izohornim procesima nije moguće obaviti rad

9. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

• odrediti može li obaviti rad sustav kojemu se smanjila unutrašnja energija za iznos veći od iznosa primljene topline

10. raspraviti rad toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

• razmotriti korisnost toplinskih strojeva ako se zna da je obavljeni rad jednak razlici toplina koju topliji spremnik predaje i one koju hladniji spremnik prima

 

Kôd

 

Naziv

Elektrodinamika

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti temeljne koncepte iz elektrodinamike u različitim primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

8. izložiti primjenu elektromagnetske indukcije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

• raspraviti gibanje električnoga naboja pri prolazu električne struje u strujnom krugu na nekom primjeru

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

• izračunati električnu struju pomoću trošila iz podataka za električni otpor i napon na koji je priključeno

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

• objasniti ovisnost električnog otpora vodiča i poluvodiča o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

• odrediti snagu grijača određenog otpora koji je priključen na električnu mrežu

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

• izvesti Oerstedov pokus i izložiti njegovo otkriće

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

• nacrtati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujne petlje i zavojnice te razmotriti o kojim veličinama ovisi magnetska indukcija u sva tri slučaja

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

• raspraviti o čemu, prema Faradayevu zakonu, ovisi inducirani napon

8. izložiti primjenu elektromagnetske indukcije

• protumačiti načelo rada transformatora

 

Kôd

 

Naziv

Titranje, valovi, zvuk

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti temeljne pojmove i pojave u vezi s harmonijskim titranjem, valovima i zvukom u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i superpozicije valova

8. raspraviti spektar i primjenu zvučnih valova

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

• raspraviti fizikalne veličine koje opisuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

• prikazati grafički ovisnost elongacije o vremenu za tijelo koje izvodi harmonijsko titranje

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

• izračunati primjenom jednadžbi za harmonijsko titranje silu na tijelo koje titra

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

• objasniti pojavu rezonancije

 

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

• razmotriti kako nastaje i kako se širi mehanički val te njegovu brzinu

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

• objasniti razliku u rasprostiranju transverzalnog i longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i superpozicije mehaničkih valova

• nacrtati odbijanje, lom, ogib i superpoziciju mehaničkih valova

8. raspraviti spektar i primjenu zvučnih valova

• objasniti primjenu ultrazvuka u medicini

 

Kôd

 

Naziv

Elektromagnetski valovi i svjetlost

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• analizirati pojave vezane za elektromagnetske valove i svjetlost

• riješiti probleme važne za struku primjenom zakona geometrijske i valne optike

Ishodi učenja

(5-10)

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

4. konstruirati sliku koju daje sferno zrcalo te navesti njezina svojstva

5. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

6. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

7. primijeniti jednadžbu leće

8. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

9. primijeniti jednadžbe optičke rešetke i/ili Youngova pokusa u rješavanju zadataka i istraživačkom pokusu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

• odrediti valnu duljinu valova koje emitira radiostanica koju najčešće slušate

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

• objasniti primjenu X-zraka u medicini

 

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

• protumačiti prirodu slike koja nastaje u ravnom zrcalu

4. konstruirati sliku koju daje sferno zrcalo te navesti njezina svojstva

• skicirati kako se od konkavnog zrcala odbijaju zrake svjetlosti koje upadaju na zrcalo paralelno s optičkom osi

5. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

• opisati što se događa s brzinom, frekvencijom i valnom duljinom svjetlosti prilikom prijelaza iz zraka u vodu

6. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

• istražiti kako se konvergentna leća može koristiti kao povećalo

7. primijeniti jednadžbu leće

• izračunati na koju udaljenost treba staviti zastor da se vidi slika tog predmeta; predmet se nalazi na dvostrukoj žarišnoj udaljenosti od konvergentne leće

8. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

• izraziti uvjet konstruktivne interferencije svjetlosti

9. primijeniti jednadžbe optičke rešetke i/ili Youngova pokusa pri rješavanju zadataka i istraživačkom pokusu

• predvidjeti što će se dogoditi s interferentnom slikom dobivenom pomoću dviju pukotina ako izvor crvene svjetlosti zamijenimo izvorom ljubičaste svjetlosti

 

Kôd

 

Naziv

Atomi i atomske jezgre

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti temeljne ideje i koncepte atomske i nuklearne fizike

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

3. objasniti fotoelektrični efekt

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

5. navesti α, β i γ raspad i opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja kod nuklearnih reakcija

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

• opisati sličnosti i razlike između svojstava dvaju izotopa istog elementa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

• emisijski spektar žive sadrži ljubičastu i zelenu liniju; komentirati koja od tih dviju linija odgovara prijelazu između dvaju energijskih nivoa s većom razlikom u energiji

3. objasniti fotoelektrični efekt

• žuta svjetlost pada na metal i izbija elektrone; objasniti što će se dogoditi s brojem emitiranih elektrona i njihovom maksimalnom kinetičkom energijom ako se intenzitet svjetlosti poveća dva puta

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

• odrediti što će se dogoditi s de Broglievom valnom duljinom elektrona ako mu se brzina poveća dva puta

5. navesti α, β i γ raspad i opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

• navesti što su β čestice i gdje nastaju

 

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja kod nuklearnih reakcija

• izračunati koliki su maseni broj i broj protona izotopa torija koji nastaju alfa raspadom izotopa http://narodne-novine.nn.hr/files/_web/sluzbeni-dio/2017/129847/images/16606.jpg

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

• odrediti udio radioaktivnog izotopa u nekom uzorku koji se raspadne u druge izotope nakon triju vremena poluraspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

• raspraviti prednosti i nedostatke korištenja nuklearne fisije za dobivanje električne energije

 

Kôd

 

Naziv

Poznavanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• objasniti pojmove informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT-a) koje su važne za razumijevanje rada računala

• razviti vještine potrebne za korištenje računalnog sustava

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati prikaz različitih vrsta podataka u računalu

2. razlikovati osnovne logičke sklopove

3. razlikovati i opisati komponente računalnog sustava (središnja jedinica, memorije, ulazno-izlazne jedinice)

4. koristiti operacijski sustav računala i napraviti osnovnu prilagodbu svojim potrebama

5. rukovati datotekama i mapama u grafičkome korisničkom sučelju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati prikaz različitih vrsta podataka u računalu

• opisati važnost binarnoga brojevnog sustava za rad računala

• protumačiti mjernu jedinicu količine podataka

• zapisivati različite vrste podataka u računalu (cijele brojeve, znakove)

2. razlikovati osnovne logičke sklopove

• nabrojati, prepoznati, skicirati, opisati osnovne logičke sklopove

• povezati logički izraz i logički sklop

• izraditi tablicu istinitosti za jednostavni izraz ili sklop

3. razlikovati i opisati komponente računalnog sustava (središnja jedinica, memorije, ulazno izlazne jedinice)

• razlikovati svojstva pojedinih komponenata računala

• prepoznati funkciju pojedinih utora za priključivanje vanjskih uređaja

• ocijeniti veličinu prostora potrebnog za smještanje različitih sadržaja na uređaje i medije za pohranu podataka

4. koristiti operacijski sustav računala i napraviti osnovnu prilagodbu svojim potrebama

• razlikovati i upotrebljavati elemente grafičkoga korisničkog sučelja

• rukovati postupkom dodavanja ili uklanjanja programa

• podešavati postavke sučelja, miša, tipkovnice, zaslona

5. rukovati datotekama i mapama u grafičkome korisničkom sučelju

• označiti datoteke i mape u nizu

• izrađivati nove, tražiti, premještati, kopirati, brisati datoteke i mape na računalu

• koristiti aplikaciju za osnovno uređivanje crteža

 

Kôd

 

Naziv

Računalne mreže i internet

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati obilježja mreža i interneta

• koristiti usluge interneta

• razviti svijest i vještine sigurnog korištenja interneta

Ishodi učenja

(5-10)

1. povezati uređaje u određeni tip mreže

2. razlikovati načine spajanja na internet i pravila prijenosa podataka

3. komunicirati elektroničkom poštom

4. koristiti usluge interneta

5. koristiti računalo, mrežu i internet na siguran način

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. povezati uređaje u određeni tip mreže

• nabrojiti infrastrukturu mreže

• imenovati mreže prema veličini i namjeni

• izraditi shemu manje mreže s uređajima koji su potrebni i pripadajućim brzinama veza

2. razlikovati načine spajanja na internet i pravila prijenosa podataka

• opisati načine spajanja na internet (potrebno sklopovlje, programi, davatelji usluga, protokoli)

• procijeniti brzinu prijenosa neke količine podataka

• objasniti i razlikovati pojmove poslužitelj (server) i klijent te korisnički račun i korisničko ime

3. komunicirati elektroničkom poštom

• razlikovati e-poštu klijenta i web poštu

• podesiti poštanski sandučić

• napisati, poslati, pročitati, odgovoriti te proslijediti elektroničku poruku i elektroničku poruku s privitkom

4. koristiti usluge interneta

• koristiti tražilicu za naprednije traženje sadržaja

• pohraniti adrese često posjećivanih stranica u mapu Favoriti

• procijeniti valjanost i kvalitetu sadržaja dobavljenih posredstvom interneta

5. koristiti računalo, mrežu i internet na siguran način

• sigurno rukovati osobnim podatcima i podatcima potrebnim za pristup mreži

• ažurirati antivirusni program, očistiti računalo od štetnih programa

• argumentirati pojmove zaštita identiteta, pristojnost na internetu, autorska prava, licencija, slobodni programi

 

Kôd

 

Naziv

Obrada i prikaz podataka

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• steći i razviti vještine naprednog korištenja programa za obradu teksta, programa za izradbu prezentacija i izradbu web stranica uz prilagodbu multimedije

Ishodi učenja

(5-10)

1. koristiti postupke za uređivanje i oblikovanje teksta na razini znaka, odlomka i stranice

2. koristiti i primijeniti program kojim će se prilagoditi slika, zvuk ili video potrebama korištenja u struci

3. koristiti i primijeniti program za izradbu prezentacija te samostalno prikazati prezentaciju

4. koristiti i primijeniti program za oblikovanje web stranica te oblikovanu stranicu postaviti na internet

5. modelirati problem iz struke i svakodnevnog života radom u timu te uporabom stečenih vještina i mogućnosti određene aplikacije izraditi rješenje

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. koristiti postupke za uređivanje i oblikovanje teksta na razini znaka, odlomka i stranice

• oblikovati postavke pisanja i odlomak sukladno potrebama

• pripremiti dokument za ispis

• pripremiti tekst s više stupaca te s umetanjem simbola, crteža, matematičkih formula i tablica

• osmisliti i izraditi neki dokument (životopis, molba…)

2. koristiti i primijeniti program kojim će se prilagoditi slika, zvuk ili video potrebama korištenja u struci

• oblikovati slike (povećavati, umanjivati, podešavati kontrast, izrezivati, rotirati…)

• prilagoditi i ugraditi slike, zvuk i video

• razlikovati razne oblike prikaza slike, zvuka i videa

 

3. koristiti program za izradbu prezentacija

• primijeniti temu i jedan od dostupnih predložaka dizajna na prezentaciju

• umetati i podesiti tekst, sliku, crtež, grafikon, tablicu, zvuk i efekte

• osmisliti i izložiti prezentaciju na zadanu temu (prikupiti podatke, slike i sl.)

4. koristiti i primijeniti program za oblikovanje web stranica, te oblikovanu stranicu postaviti na internet

• oblikovati tekst, umetati slike, hiperveze i tablice koristeći program za uređivanje stranica

• postaviti datoteke na internet

5. modelirati problem iz struke i svakodnevnog života radom u timu te uporabom stečenih vještina i mogućnosti određene aplikacije izraditi rješenje

• djelotvorno komunicirati u skupini licem u lice i na daljinu

• osmisliti brošuru, letak, poslovni dopis, logo, plan cijena, izračun, račun, priopćenje za tisak ili druge dokumente prema potrebi

• prezentirati uradak

 

Kôd

 

Naziv

Rješavanje problema pomoću računala

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osmisliti i kreirati program koji rješava problem

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati postupak nastajanja programa

2. objasniti pojam algoritma

3. opisati dijagram toka, njegove simbole i pseudokod

4. analizirati program zapisan u konkretnome programskom jeziku, dijagramu toka ili pseudokodu

5. osmisliti te kreirati program u konkretnome programskom jeziku koji rješava određeni problem uporabom slijedne strukture, strukture grananja i strukture ponavljanja

6. koristiti i primijeniti program za tablično računanje, za izradbu dokumenata koji sadrže oblikovane podatke, formule, funkcije i grafikone

7. osmisliti cjelokupno rješenje jednostavnijeg problema iz struke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati postupak nastajanja programa

• opisati pojmove program, naredba, programski jezik, programiranje

• nabrojati i opisati korake koji se koriste u programiranju

2. objasniti pojam algoritma

• objasniti ulogu algoritma u procesu programiranja

• obrazložiti tri osnovna algoritamska postupka: slijed, grananje i ponavljanje

• dati primjer algoritma iz svakodnevnog života

3. opisati dijagram toka, njegove simbole i pseudokod

• nabrojiti i opisati ključne riječi pseudokoda

• analizirati program napisan u pseudokodu ili dijagramu toka

4. analizirati program zapisan u konkretnome programskom jeziku, dijagramu toka ili pseudokodu

• opisati i kategorizirati osnovne naredbe u konkretnome programskom jeziku

• analizirati program zapisan u konkretnome programskom jeziku, dijagramu toka ili pseudokodu

5. osmisliti te kreirati program u konkretnome programskom jeziku koji rješava određeni problem uporabom slijedne strukture, strukture grananja i strukture ponavljanja

• opisati i analizirati problem te osmisliti postupak rješavanja problema i izraditi dijagram toka i/ili pseudokod

• napisati program slijedne strukture, strukture grananja i strukture ponavljanja koristeći naredbe programskog jezika

• ispitati ispravnost programa

 

6. koristiti i primijeniti program za tablično računanje za izradbu dokumenata koji sadrže oblikovane podatke, formule, funkcije i grafikone

• unositi i mijenjati podatke te oblikovati ćelije i tablicu

• koristiti formule, funkcije za izračunavanje zbroja prosjeka, minimuma, maksimuma, prebrojavana i izdvajanje podataka

• izraditi grafikon uporabom čarobnjaka

• pripremiti dokument za ispis

7. osmisliti cjelokupno rješenje jednostavnijeg problema iz struke primjenjujući spoznaje iz više područja

• uporabom znanja i vještina iz više područja izraditi rješenje jednostavnijeg problema, po potrebi koristiti dostupnu literaturu i izvore na internetu

• prezentirati rješenje

 

Kôd

 

Naziv

Od lovca i sakupljača do stanovnika grada

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti biološke i kulturne procese u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske, koji su doveli do stvaranja najranijih ljudskih zajednica, prvih oblika kulture i organizacije društvenog života

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati svakodnevan život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturni život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati svakodnevan život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

• prikazati svakodnevni život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

• vrjednovati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove karakteristike

• kreirati prikaz kulturnih grupa na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove temeljne karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

• načiniti tablicu vremenskog slijeda, prostora i karakteristika ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

• izraditi mapu graditeljskih, umjetničkih i znanstvenih dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturni život ljudi

• konstruirati usporedbenu tablicu prvih pisama i njihova utjecaja na politički, društveni i kulturni život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

• izdvojiti povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru od onih u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

 

Kôd

 

Naziv

Uspon i pad starog svijeta

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti migracije, pojavu i izgradnju različitih država, religija, kultura, znanosti i trgovine u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske od kraja 2. tisućljeća prije Krista do 300. godine

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. izdvojiti inovacije i promjene u gradovima i državama

3. raspraviti o velikim religijama i svjetonazorima koji su obilježili stari svijet

4. ispitati najvažnija postignuća helenske i helenističke kulture

5. objasniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskim vlašću

6. analizirati pojavu kršćanstva i rimsko pravo kao osnove budućega europskog nasljeđa

7. usporediti širenje grčkog i rimskog utjecaja na prostor današnje Hrvatske

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

• identificirati obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. izdvojiti inovacije i promjene u gradovima i državama

• nabrojiti inovacije i promjene u gradovima i državama

3. raspraviti o velikim religijama i svjetonazorima koji su obilježili stari svijet

• ustanoviti zajedničke odrednice i razlike velikih religija i svjetonazora koji su obilježili stari svijet

4. ispitati najvažnija postignuća helenske i helenističke kulture

• načiniti usporedbenu tablicu najvažnijih postignuća helenske i helenističke kulture.

 

5. objasniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskom vlašću

• izraditi prikaze procesa objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskom vlašću

6. analizirati pojavu kršćanstva i rimskog pravo kao osnove budućega europskog naslijeđa

• razlučiti elemente kršćanstva i rimskog prava kao osnove budućega europskog nasljeđa

7. usporediti širenje grčkog i rimskog utjecaja na prostor današnje Hrvatske

• izdvojiti obilježja širenja grčkog i rimskog utjecaja na prostor današnje Hrvatske

 

Kôd

 

Naziv

Srednjovjekovne civilizacije

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti pojavu i razvoj civilizacija, novih država i kultura na tri kontinenta te kako su nove države, različite kulturne tradicije i povijesna iskustva utjecali na društvene promjene i odnose

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

4. razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene među trima kontinentima

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

9. izložiti sazrijevanje i rast društva i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

• identificirati višestruke uzroke krize i dezintegracijske procese u Rimskom Carstvu od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

• izdvojiti prijelomne političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinenta

• navesti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

4. razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

• označiti na povijesnom zemljovidu prostor Bizantskog Carstva i pravce širenja kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

• prikazati procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

 

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

• napraviti usporedbenu tablicu organizacije države, društva i širenja kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene među trima kontinentima

• izdvojiti područja i najznačajnije proizvode s kojima se trgovalo na trima kontinentima

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

• pokazati na zemljovidu pravce i faze kretanja te prostore širenja Mongolskog Carstva

9. izložiti sazrijevanje i rast društva i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

• konstruirati usporedbenu tablicu razvoja društva i kulture na prostoru Hrvatske i susjednih područja do sredine 14. stoljeća

 

Kôd

 

Naziv

Temelji modernog svijeta

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti napredak znanosti, tehnologije i gospodarstva, društvena i politička zbivanja te sazrijevanje različitih institucija, ideja i stilova u Europi, svijetu i Hrvatskoj u vrijeme širenja prekomorske trgovine

Ishodi učenja

(5-10)

1. ispitati izvore, značajke i posljedice demografske krize te promjene u 14. i 15. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspraviti kako je hrvatsko društvo doživjelo vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

5. usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. ustanoviti stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. ispitati izvore, značajke i posljedice demografske krize te promjene u 14. i 15. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

• kategorizirati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u 14. i 15. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

• konstruirati uzročno-posljedični niz velikih promjena u tehnologiji, znanosti i kulturi te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

• utvrditi karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspraviti kako je hrvatsko društvo doživjelo vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

• napraviti tablicu vjerskih, političkih, društvenih i kulturnih transformacija u Hrvatskoj u 16. i 17. stoljeću

5. usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

• izraditi usporedbenu tablicu značajki i razvoja monarhija u Europi te dostignuća znanstvene revolucije i prosvjetiteljstva

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

• navesti glavna zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. ustanoviti stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

• kategorizirati stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

 

Kôd

 

Naziv

Doba građanskih revolucija

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti tri međusobno povezana povijesna procesa u Europi, svijetu i Hrvatskoj: znanstvenu i industrijsku revoluciju, građanske revolucije i uspostavu europske dominacije u svijetu

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći u svijetu

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

8. raspraviti o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

• načiniti ljestvicu uzroka i posljedica građanskih revolucija od kraja 18. do sredine 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

• izraditi tablicu uzroka i posljedica industrijske i agrarne revolucije

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i Hrvatskoj

• identificirati kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

• utvrditi kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći u svijetu

• razlučiti promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći u svijetu

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

• kreirati mapu uzroka, pravaca i posljedica prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

• objasniti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

8. raspraviti o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

• izložiti promjene i sukobe u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

 

Kôd

 

Naziv

Dvadeseto stoljeće

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva kao i ratne sukobe u 20. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti ekonomska, politička i ideološka suparništva između velikih sila kao uzroke svjetskih ratova

2. objasniti tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

3. opisati pokušaje uspostave demokracije i uvođenje totalitarnih sustava nakon Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

4. obrazložiti pojavu i karakter nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

6. izložiti položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

7. protumačiti raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

8. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti ekonomska, politička i ideološka suparništva među velikim silama kao uzroke svjetskih ratova

• usporediti ekonomska, politička i ideološka suparništva među velikim silama kao uzroke svjetskih ratova

2. objasniti tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

• konstruirati uzročno-posljedični niz zbivanja i posljedica Prvoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

3. opisati pokušaje uspostave demokracije i uvođenje totalitarnih sustava nakon Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

• identificirati pokušaje uspostave demokracije i uvođenje totalitarnih sustava nakon Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

4. obrazložiti pojavu i karakter nacionalsocijalizma u Njemačkoj

• napraviti prikaz pojave i karaktera nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

• kreirati uzročno-posljedičnu ljestvicu uzroka, tijeka i globalnih posljedica Drugoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

6. izložiti položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

• kategorizirati položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

7. protumačiti raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

• razlikovati raspad komunizma u Europi, raspad Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

8. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća

• prosuditi očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća

 

Kôd

 

Naziv

Religioznost i put religija

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti religioznost kao bitnu odrednicu povijesti čovjeka i čovječanstva te razvoj religija i fenomenologiju religijskih pravaca danas

Ishodi učenja

(5-10)

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

• odrediti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

• nabrojiti temeljne oblike religioznog izražavanja

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

• navesti kriterije razlikovanja prirodnih i objavljenih religija

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

• klasificirati obilježja velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

• izdvojiti obilježja monoteističkih religija

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

• otkriti zajedničke odrednice religija

 

Kôd

 

Naziv

Kršćanska objava i vjera

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati izvore kršćanske objave, njezin razvojni put u Starom zavjetu, lik Isusa Krista i njegovo djelo spasenja te značenje za kršćansku vjeru danas

Ishodi učenja

(5-10)

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

8. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

• raščlaniti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

• nabrojiti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

• analizirati proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

• primijeniti temeljne poruke Svetog pisma na oblikovanje kršćanskog života

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

• navesti izvore za Isusovu povijesnost i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

• interpretirati poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

• poduprijeti argumentima razloge kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

8. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

• ustanoviti sličnosti i razlike između osobe Isusa Krista i utemeljitelja drugih religija

 

Kôd

 

Naziv

Crkva u sadašnjosti i prošlosti

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• objasniti etape nastanka i povijesti Crkve te značenje Crkve za vjeru i život kršćana

Ishodi učenja

(5-10)

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzora vjere

4. prikazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

• potkrijepiti činjenicama povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

• ustanoviti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzora vjere

• prepoznati osobu Blažene Djevice Marije kao uzora vjere

4. prikazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

• iskazati povezanost sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

• nabrojiti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

• razlučiti svijetle i tamne strane života i djelovanja Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

• ustanoviti čimbenike kriza i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

• izdvojiti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

• objasniti načela ekumenizma

 

Kôd

 

Naziv

Kršćanska antropologija

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati vlastitosti kršćanskog poimanja čovjeka u usporedbi s drugim antropologijama i u odnosu prema osobnom životu

Ishodi učenja

(5-10)

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretan život

2. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

3. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

4. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

5. objasniti kršćansko poimanje slobode

6. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretan život

• propitati različita poimanja čovjeka na primjerima iz konkretnog života

2. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

• raščlaniti odnos između ljudske zrelosti i životnih vrjednota

3. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

• protumačiti utemeljenost ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

4. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

• pokazati ideal ostvarenog čovještva na primjeru Isusa Krista

5. objasniti kršćansko poimanje slobode

• izdvojiti temeljna obilježja kršćanskog poimanja slobode

6. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

• objasniti sličnosti i razlike između općeljudskih i kršćanskih vrjednota

 

Kôd

 

Naziv

Kršćansko razumijevanje morala

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati temelje i načela kršćanskog morala te ih primijeniti na područje odnosa prema Bogu, istini, životu, obitelji i ljudskom radu

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

8. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

9. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

• prepoznati na konkretnom primjeru značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

• opisati odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

• pokazati posljedice evanđeoskog zakona ljubavi za kršćansko djelovanje

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

• protumačiti oblike izražavanja vjere i ljubavi prema Bogu

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

• izdvojiti specifičnost kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

• izložiti temeljne odrednice kršćanskog stava prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

• ustanoviti posljedice spoznaje Boga za život u istini

8. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

• istražiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

9. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

• navesti primjer kršćanskog zalaganja za mir u svijetu

 

Kôd

 

Naziv

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati različite izazove suvremenoga svijeta koji potiču na novo promišljanje kršćanske vjere, putove dijaloga s drugim religijama i znanostima te doprinos kršćanstva rješavanju globalnih problema

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje

na događaje u osobnom životu i svijetu

5. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

6. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

7. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

• objasniti promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene religopznosti od fanatične i manipulativne religioznosti

• kategorizirati obilježja zrele i prosvijećene religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

• izdvojiti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

• izvesti posljedice Kristova puta osmišljavanja i prevladavanja patnje za osobni život

5. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

• skicirati obilježja vjerničkog i prirodoznanstvenog pogleda na stvarnost svijeta i čovjeka

6. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

• pokazati komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

7. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

• istražiti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

 

Kôd

 

Naziv

Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati i razumjeti osnovne etičke pojmove na primjerima mitsko-religijskih izvora etike

• razviti sposobnost moralnog prosuđivanja i vrijednosnog orijentiranja

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

• odrediti osnove etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

• protumačiti što je to samoostvarenje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

• objasniti konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

• komentirati poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

• navesti primjere graničnih situacija

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

• usporediti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

• raščlaniti razloge moralnog sukoba u konfliktnoj situaciji

 

Kôd

 

Naziv

Etika socijalnog života

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• objasniti etičke pretpostavke međuljudskih odnosa te socijalnih, političkih i pravnih institucija u ljudskom društvu

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskome društvu

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskome društvu

• pokazati odnos između slobode i odgovornosti za vlastita djela

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

• odrediti što je to opće dobro

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

• objasniti jesu li privatni interesi nužno u sukobu s općim interesima

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

• izložiti kakav je odnos između političke (građanske) i etičke vrline kod Aristotela

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

• razlučiti je li utilitarizam oblik etičkog egoizma

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

• navesti na kakvu određenju ljudske prirode Kant temelji pojam ljudskog dostojanstva

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

• protumačiti mogu li znanstvenici kontrolirati posljedice znanstvenih otkrića i izuma

 

Kôd

 

Naziv

Primijenjena etika

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• prepoznati i analizirati osnovne probleme iz područja primijenjene etike

• razviti odgovorno ponašanje i kreativno sudjelovanje u rješavanju problema suvremene civilizacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati različite ekološke teorije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

• objasniti pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

• navesti različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati ekološke teorije

• izložiti načela dubinske ekologije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

• navesti primjere etičkih prijepora koji proizlaze iz znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

• ustanoviti sličnosti i razlike između Hipokratove prisege i Ženevske deklaracije

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

• objasniti razliku između trgovine organima i etičkog pristupa donaciji organa

 

Kôd

 

Naziv

Etika kao filozofija morala

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati temeljne etičke pojmove, teorije i strategije njihov opravdanja da bi se stekao racionalan i univerzalan uvid u prirodu moralnih fenomena

• razviti kritičko prosuđivanje različitih moralnovrijednosnih orijentacija bez autoritativnog utjecaja tradicije ili ideologije

Ishodi učenja

(5-10)

1. ispitati odnos morala i etike

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

5. raščlaniti strukturu etike

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. ispitati odnos morala i etike

• odrediti predmet etike kao filozofske discipline

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

• pokazati na primjeru svakodnevne moralne prosudbe njezin moralni temelj

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

• ustanoviti razliku između pojmova morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

• protumačiti moral kao trebanje

5. raščlaniti strukturu etike

• navesti u čemu se razlikuju pitanja kojima se bave deskriptivna i normativna etika i metaetika

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

• izložiti različite etičke pristupe u određenju dobra kao temeljne moralne vrijednosti

 

Kôd

 

Naziv

Etička argumentacija i etičke teorije

Razina

 

Obujam

2,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usporediti, izvesti, poopćiti i vrjednovati različite etičke koncepcije u svrhu razvijanja sposobnosti etičke argumentacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškiom standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

• navesti načelne razlike između Aristotelove etike vrline i Kantove deontološke etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

• identificirati etičko uporište moralnog relativizma

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

• usporediti ideju razvoja u povijesnom i evolucionističkom shvaćanju čovjeka

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

• ustanoviti razliku između analitičke, komunikativne i kreativno-konstruktivne argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

• izdvojiti temeljni etički princip argumentacije u tekstu

 

Kôd

 

Naziv

Politika

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti osnovne političke pojmove i principe funkcioniranja države

• prosuditi kritički aktualna politička zbivanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju te organizacija koje sa bave njihovom zaštitom

7. navesti značajke i oblike države

8. usporediti različite političke sustave: demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

• prikazati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

• procijeniti utjecaj zakona i aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

• razlučiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

• suprotstaviti načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

 

5. identificirati odrednice civilnog društva

• izdvojiti odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja, dokumenata koji ih reguliraju te organizacija koje sa bave njihovom zaštitom

• demonstrirati pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

• ustanoviti značajke i oblike države

8. usporediti različite političke sustave:demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

• razlikovati različite političke sustave: demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

• ispitati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

• komentirati značajke političkog sustava Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

 

Kôd

 

Naziv

Gospodarstvo

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati osnovne gospodarske pojmove i funkcioniranje gospodarskog sustava u cjelini

• shvatiti važnost gospodarskog djelovanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspraviti gospodarski sustav Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje EU

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

• interpretirati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

• razlikovati osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

• klasificirati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

• usporediti funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

• razlučiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

• usporediti vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

• prikazati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

• povezati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspraviti gospodarski sustav Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

• komentirati gospodarski sustav Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje EU

• prezentirati povijesni razvoj i funkcioniranje EU

 

Kôd

 

Naziv

Kineziološka teorijska znanja

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• povećati bitna kineziološka teorijska znanja o važnosti samostalne, smislene i svakodnevne provedbe tjelesnog vježbanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja)

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

• objasniti doprinos tjelesnog vježbanja razvoju ljudskog roda

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

• nabrojiti kineziološke aktivnosti koje su pozitivno usklađene s izabranim zanimanjem

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

• izdvojiti programske sadržaje s obilježjima zanimanja i pokazati način njihove primjene tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti temeljna znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja)

• individualno odrediti volumen, ekstenzitet i intenzitet opterećenja u vježbanju na primjeru pojedine sportsko-rekreacijske aktivnosti

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

• izabrati kineziološke aktivnosti u funkciji pozitivnih promjena na pojedine organske sustave u funkciji unaprjeđenja i očuvanja zdravlja

 

Kôd

 

Naziv

Kineziološke aktivnosti

Razina

 

Obujam

3

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usvojiti i usavršiti različite kineziološke aktivnosti koje, smisleno usklađene s izabranim zanimanjem i obilježjima polaznika, uzrokuju razvoj bitnih osobina i sposobnosti

Ishodi učenja

(5-10)

1. isplanirati monostrukturne cikličke aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaj

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

3. kombinirati polistruktulne kompleksne aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

 

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su upovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne cikličke aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. isplanirati monostrukturne cikličke aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaj

• razmotriti monostrukturne cikličke aktivnosti u funkciji održavanja zdravlja i povećanja radne sposobnosti kako bi se objasnio utjecaj primjene tih aktivnosti na radni i zdravstveni status osoba u izboru zanimanja

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

• sažeti polistruktulne aktivnosti, zadane programom, koje potiču razvoj više sposobnosti polaznika i preventivno smanjuju zdravstvene probleme

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

• provesti elemente određene polistrukturne kompleksne aktivnosti koji se primjenjuju za neaktivne skupine mišića te upotrijebiti primjerene vježbe za jačanje i istezanje prema izabranom zanimanju

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

• demonstrirati aktivnosti za povećanje morfološkog statusa i unaprjeđenja aerobnih sposobnosti u svrhu prevencije zdravstvenog statusa

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne cikličke aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

• prilagoditi monostrukturne cikličke aktivnosti u svrhu cjeloživotnog vježbanja prema odabiru polaznika

 

Kôd

 

Naziv

Transformacija kinantropoloških obilježja

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usvojiti i usavršiti kineziološke sadržaje i postupke za unapređenje kinantropoloških obilježja polaznika

Ishodi učenja

(5-10)

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela ─povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela, povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

• prilagoditi kineziološke aktivnosti s ciljem povećanja mišićne mase, redukcije potkožnog masnog tkiva te u svrhu prevencije povećanja tjelesne težine

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

• prilagoditi kineziološke aktivnosti kojima utječemo na pozitivne promjene motoričkih sposobnosti u izabranom zanimanju

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobne izdržljivost)

• provesti programske sadržaje uz optimalno doziranje opterećenja s ciljem unaprjeđenja aerobnih i anaerobnih sposobnosti s obilježjima zanimanja

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

• demonstrirati kineziološke sadržaje za pokretljivost, aktivnost, jačanje i transformaciju lokomotornog sustava

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja)

• prilagoditi i primijeniti vježbe za jačanje ligamenata i tetiva te povećanje amplitude pokreta u zglobovima kako bi se prevenirale ozljede lokomotornog sustava

 

Kôd

 

Naziv

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usvojiti i usavršiti preventivne i korektivne kineziterapeutske postupke čija je svrha potpuno radno (funkcionalno) održavanje i/ili osposobljavanje djelatnika tijekom radnog staža

Ishodi učenja

(5-10)

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitacije nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (labavljenja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• procijeniti i primijeniti kineziterapeutske vježbe za smanjenje zdravstvenih problema koštanog i mišićnog sustava te vezivnog tkiva

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• osmisliti skup statičkih vježbi istezanja u funkciji oporavka lokomotornog sustava

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitacije nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• pokazati kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju lokomotornog sustava

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• sastaviti i provesti skup vježbi koje obuhvaćaju istezanje nekog dijela lokomotornog sustava s ciljem redukcije mišićne napetosti (vrata, ramenog pojasa, kralježnice i leđnih mišića, trbušnih mišića i mišića stražnjice)

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (labavljenja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• izvesti skup vježbi samomasaže u različitim položajima s ciljem otklanjanja mišićne napetosti koja je aktivirana izabranim zanimanjem

 

2.3.2. Obvezni strukovni skupovi ishoda učenja

Kôd

J-0302-3/O-11-01

Naziv

Uzimanje i priprema uzoraka za analizu

Razina

 

Obujam

7

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• steći osnovna znanja i vještine nužne za uzimanje uzoraka za analizu

Ishodi učenja

(5-10)

1. predvidjeti potreban pribor, opremu i reagense za uzorkovanje i pripremu uzoraka za analizu

2. provesti postupak uzimanja uzorka ovisno o mjestu i mediju uzimanja uzorka (voda, zrak, tlo, otpad)

3. primijeniti osobna zaštitna sredstva za rad

4. provesti postupak pripreme uzoraka ovisno o njegovom agregacijskom stanju

5. primijeniti upute za uzorkovanje, pripremu i skladištenje uzoraka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. predvidjeti potreban pribor, opremu i reagense za uzorkovanje i pripremu uzoraka za analizu

• isplanirati potreban pribor, opremu i reagense za određeni postupak pripreme uzoraka

2. provesti postupak uzimanja uzorka ovisno o mjestu i mediju uzimanja uzorka (voda, zrak, tlo, otpad)

• demonstrirati postupke uzimanja različitih vrsta uzoraka

3. primijeniti osobna zaštitna sredstva za rad

• odabrati potrebna osobna zaštitna sredstva rad

4. provesti postupak pripreme uzoraka ovisno o njegovom agregacijskom stanju

• demonstrirati postupke pripreme različitih vrsta uzoraka

5. primijeniti upute za uzorkovanje, pripremu i skladištenje uzoraka

• odabrati odgovarajuću uputu

 

Kôd

J-0302-4/O-11/01

Naziv

Fizikalno-kemijske metode analize

Razina

 

Obujam

8

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• provesti fizikalno-kemijsku analizu različitih uzoraka

• steći osnovne vještine provođenja analiza uzoraka u svrhu određivanja fizikalno-kemijskih parametara kao pokazatelja kvalitete i sastava ispitivanog uzorka

Ishodi učenja

(5-10)

1. odrediti fizikalne veličine koje se ispituju u uzorku vode, tla, zraka i otpada

2. pripremiti instrumente i opremu za analizu

3. primijeniti dobru laboratorijsku praksu

4. odrediti odgovarajuću metodu analize za zadani parametar

5. provesti kvalitativnu analizu vode, tla, zraka i otpada

6. provesti kvantitativnu analizu vode, tla, zraka i otpada

7. obraditi rezultate analiza vode, tla, zraka i otpada

8. provoditi kontrolu sadržaja štetnih tvari u različitim vrstama uzoraka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. odrediti fizikalne veličine koje se ispituju u uzorku vode, tla, zraka i otpada

• prepoznati karakteristične fizikalne veličine procesa koje je potrebno mjeriti

2. pripremiti instrumente i opremu za analizu

• nabrojiti potrebnu opremu i pribor za provođenje različitih vrsta fizikalnih analiza

3. primijeniti dobru laboratorijsku praksu

• opisati postupke koji definiraju dobru laboratorijsku praksu

4. odrediti odgovarajuću metodu analize za zadani parametar

• definirati metodu analize prema vrsti uzorka

5. provesti kvalitativnu analizu uzorka vode, tla, zraka i otpada

• ispitati vrste tvari prisutnih u ispitivanom uzorku

6. provesti kvantitativnu analizu uzorka vode, tla, zraka i otpada

• odrediti kvantitativni sastav uzorka

7. obraditi rezultate analiza vode, tla, zraka i otpada

• grafički i tablično prikazati rezultate analize te ih statistički vrjednovati

8. provoditi kontrolu sadržaja štetnih tvari u različitim vrstama uzoraka

• ispitati sadržaj organskih tvari u zadanom uzorku

 

Kôd

J-0302-4/O-11/02

Naziv

Mikrobiološke metode analize

Razina

 

Obujam

3,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• steći osnovna znanja i vještine nužne za provedbu mikrobiološke analize uzoraka različitog porijekla

Ishodi učenja

(5-10)

1. identificirati vrstu mikrobioloških analiza

2. odabrati potreban pribor, opremu i reagense za provedbu mikrobiološke analize

3. primijeniti upute za mikrobiološke analize

4. predvidjeti osobna zaštitna sredstva za rad u skladu s mikrobiološkim zahtjevima

5. provesti postupak mikrobiološke analize

6. primijeniti načelo sljedivosti

7. provesti odgovarajuće mjere kada standardi kvalitete nisu postignuti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. identificirati vrstu mikrobioloških analiza

• nabrojati vrste mikrobioloških analiza

2. odabrati potreban pribor, opremu i reagense za provedbu mikrobiološke analize

• nabrojati potreban pribor, opremu i reagense za provedbu mikrobiološke analize

3. primijeniti upute za mikrobiološke analize

• odabrati odgovarajuću uputu za mikrobiološku analizu

4. predvidjeti osobna zaštitna sredstva za rad u skladu s mikrobiološkim zahtjevima

• odabrati potrebna osobna zaštitna sredstva za rad u skladu s mikrobiološkim zahtjevima

5. provesti postupak mikrobiološke analize

• demonstrirati postupke mikrobioloških analiza različitih vrsta uzoraka

6. primijeniti načelo sljedivosti

• objasniti važnost načela sljedivosti u kvaliteti mikrobioloških analiza

7. provesti odgovarajuće mjere kada standardi kvalitete nisu postignuti

• opisati upravljanje nesukladnim radom

 

 

Kôd

J-0302-4/O-11/03

Naziv

Biološke metode analize

Razina

 

Obujam

2,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• steći znanja i vještine potrebne u prikupljanju biološkog materijala za mikroskopiranje i ocjenu prikupljenog materijala

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti terenske priručnike i protokole za prikupljanje biološkog materijala i potrebnih podataka u prirodi (u vodi, tlu i dr.)

2. upotrijebiti terensku opremu za prikupljanje biološkog materijala

3. razlikovati različite skupine organizama koji se koriste u bioindikaciji

4. primijeniti metode uzorkovanja i sabiranja biološkog materijala

5. pripremiti preparate za biološku analizu

6. sudjelovati u analizi i ocjeni prikupljenoga biološkog materijala

7. pohraniti pravilno biološki materijal

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti terenske priručnike i protokole za prikupljanje biološkog materijala u prirodi (u vodi, tlu i dr.)

• objasniti način prikupljanja podataka (abiotičkih i biotičkih) u različitim medijima na terenu i njihovo zapisivanje u definirane rubrike pri terenskom opažanju

2. upotrijebiti terensku opremu za prikupljanje biološkog materijala

• objasniti način korištenja različite opreme (npr. mreže, klopke) koja se koristi za prikupljanje protoktista, stablašica i životinja (u vodi, tlu)

 

3. razlikovati različite skupine organizama koji se koriste u bioindikaciji

• analizirati karakteristike vanjske morfologije protoktista, lišajeva, stablašica, bentičkih beskralježnjaka i kralježnjaka

4. primijeniti metode uzorkovanja i sabiranja biološkog materijala

• razlikovati metode prikupljanja protoktista, stablašica i životinja u tlu i vodi te se upoznati s načinom točnog odabira mjesta uzorkovanja

5. pripremiti preparate za biološku analizu

• objasniti način izradbe različitih preparata za analizu pomoću mikroskopa i stereomikroskopa (lupe)

6. sudjelovati pri analizi i ocjeni prikupljenog biološkog materijala

• opisati glavne metode koje se koriste za procjenu stanja kakvoće tla, vode i zraka

7. pravilno pohraniti biološki materijal

• objasniti metode kratkotrajne i dugotrajne pohrane uzorkovanog i sabranoga biološkog materijala

 

Kôd

J-0302-4/O-11/04

Naziv

Kemija voda

Razina

 

Obujam

5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• steći znanja i vještine nužne u poznavanju fizikalno-kemijskih svojstava voda

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti građu atoma

2. prikazati strukturu kemijskih spojeva

3. opisati svojstva i dobivanje kemijskih spojeva

4. objasniti međumolekulske interakcije

5. povezati strukturu molekule vode s fizikalnim i kemijskim svojstvima

6. povezati strukturu molekule vode s fizikalnim i kemijskim svojstvima

7. povezati strukturu i svojstva spojeva topljivih i netopljivih u vodi

8. objasniti fizikalna svojstva vode

9. provesti fizikalno-kemijsku analizu vode

10. opisati kruženje vode u prirodi

11. predložiti postupak izdvajanja tvari iz smjese na temelju poznavanja kemijskog sastava smjese i svojstava sastojaka smjese

12. razlikovati svojstva otopina

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti građu atoma

• razlikovati vrstu atoma prema broju subatomskih čestica

2. prikazati strukturu kemijskih spojeva

• opisati strukturu kemijskih spojeva

3. opisati svojstva i dobivanje kemijskih spojeva

• objasniti svojstva i dobivanje kemijskih spojeva

4. objasniti međumolekulske interakcije

• opisati vrste privlačnih sila između čestica

5. povezati strukturu molekule vode s fizikalnim i kemijskim svojstvima

• predvidjeti fizikalna i kemijska svojstva spojeva na temelju strukture

6. povezati strukturu molekule vode s fizikalnim i kemijskim svojstvima

• predvidjeti topljivost spojeva na temelju strukture spojeva

7. povezati strukturu i svojstva spojeva topljivih i netopljivih u vodi

• predvidjeti topljivost spojeva na temelju strukture spojeva

8. objasniti fizikalna svojstva vode

• opisati fizikalna svojstva vode

 

9. provesti fizikalno-kemijsku analizu vode

• ispitati fizikalno-kemijska svojstva vode

10. opisati kruženje vode u prirodi

• povezati proces kruženja vode u prirodi sa životom na zemlji

11. predložiti postupak izdvajanja tvari iz smjese na temelju poznavanja kemijskog sastava smjese i svojstava sastojaka smjese

• provesti postupak izdvajanja tvari iz smjese na temelju poznavanja kemijskog sastava smjese i svojstava sastojaka smjese

12. razlikovati svojstva otopina

• predvidjeti svojstva otapala prema građi tvari

 

Kôd

J-0302-4/O-11/05

Naziv

Kemija zraka

Razina

 

Obujam

5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• steći znanja i vještine nužne u poznavanju fizikalno-kemijskih svojstava zračnih procesnih struja

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti strukturu spojeva i sastav atmosfere

2. objasniti izvore, svojstva i načine određivanja polutanata u atmosferi

3. opisati najvažnije polutante u atmosferi

4. definirati učinke aeroonečišćenja na zdravlje ljudi, na životinje i vegetaciju

5. objasniti utjecaj aeroonečišćenja na klimatske promjene

6. objasniti metode tretiranja aeroonečišćenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti strukturu spojeva i sastav atmosfere

• opisati strukturu spojeva i uobičajen sastav zraka u troposferi

2. objasniti izvore, svojstva i načine određivanja polutanata u atmosferi

• navesti prirodne i antropogene izvore polutanata u atmosferi

3. opisati najvažnije polutante u atmosferi

• objasniti svojstva najvažnijih polutanata u atmosferi

4. definirati učinke aeroonečišćenja na zdravlje ljudi, životinja, vegetaciju i razne materijale

• navesti štetne učinke aeroonečišćenja na ljude, životinje, vegetaciju i anorganske materijale

5. objasniti utjecaj aeroonečišćenja na klimatske promjene

• razlikovati aeroonečišćenja koja utječu na klimatske promjene

6. objasniti metode tretiranja aeroonečišćenja

• navesti podjelu uređaja za pročišćavanje onečišćenog zraka

 

Kôd

J-0302-4/O-11/06

Naziv

Kemija tla

Razina

 

Obujam

5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• steći znanja i vještine nužne u poznavanju strukture tla, njegova nastajanja te fizikalno-kemijskih svojstava tla

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti strukturu i sastav tla

2. objasniti primjenu mineralnih gnojiva na tlo

3. povezati primjenu pesticida i sredstva za zaštitu bilja s utjecajem na kvalitetu tla

4. obrazložiti utjecaj različitih onečišćenja na tlo

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti strukturu i sastav tla

• razlikovati sastav tla prema vrsti tvari

2. objasniti primjenu mineralnih gnojiva na tlo

• opisati utjecaj mineralnih gnojiva na iskorištenje tla

3. povezati primjenu pesticida i sredstva za zaštitu bilja s utjecajem na kvalitetu tla

• razlikovati vrste pesticida i sredstva za zaštitu bilja prema namjeni

4. obrazložiti utjecaj različitih onečišćenja na tlo

• nabrojati zagađivala koja onečišćuju tlo

 

Kôd

J-0302-4/O-11/07

Naziv

Uvod u kemijski račun

Razina

 

Obujam

4,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• steći temeljna znanja i vještine nužne za korištenje osnovnih i izvedenih fizičkih veličina i njihovih mjernih jedinica te računanje prema jednadžbi kemijske reakcije

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti pojam relativne atomske i molekulske mase, molarne mase i množine

2. računati na osnovi uređene jednadžbe kemijske reakcije

3. uređivati jednadžbe oksidacije i redukcije

4. primijeniti odgovarajuće fizičke veličine pri izračunavanju sastava otopina

5. predložiti laboratorijski postupak pripreme vodenih otopina zadanog sastava

6. razlikovati fizičke veličine kojima se opisuju plinovi primjenom plinskih zakona

7. povezati promjene tijekom kemijske reakcije s izmjenom energije sustav-okolina

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti pojam relativne atomske i molekulske mase, molarne mase i množine

• računati Ar, Mr, M i n na zadanim primjerima

2. računati na osnovi uređene jednadžbe kemijske reakcije

• izvoditi izraze prema uređenoj jednadžbi kemijske reakcije

3. uređivati jednadžbe oksidacije i redukcije

• rješavati jednadžbe oksidacije i redukcije

4. primijeniti odgovarajuće fizičke veličine pri izračunavanju sastava otopina

• izračunati masu, množinu i volumen tvari potrebnih za pripremu otopina određenog sastava

5. predložiti laboratorijski postupak pripreme vodenih otopina zadanog sastava

• pripremiti otopinu zadanog sastava

6. razlikovati fizičke veličine kojima se opisuju plinovi primjenom plinskih zakona

• nabrojiti fizičke veličine kojima se opisuju plinovi

7. povezati promjene tijekom kemijske reakcije s izmjenom energije sustav-okolina

• izračunati energiju kemijske reakcije

 

Kôd

J-0302-4/O-11/08

Naziv

Kemija živih bića

Razina

 

Obujam

5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• steći znanja i vještine nužne za povezivanje glavnih skupina organskih i biokemijskih spojeva s njihovom ulogom u živim organizmima, razvrstavanje prema funkcionalnim skupinama i svojstvima te predviđanje njihovih reakcija

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti strukturu, svojstva i dobivanje ugljikovodika i alkilhalogenida

2. razlikovati skupine organskih spojeva koji sadrže kisik i dušik

3. objasniti strukturu, dobivanje i funkciju masti i ulja

4. objasniti strukturu, dobivanje i funkciju sapuna i deterdženta

5. obrazložiti strukturu i funkciju ugljikohidrata

6. odrediti strukturu, svojstva i funkciju aminokiselina i proteina

7. opisati značenje nukleinskih kiselina

8. opisati značenje i ulogu enzima i vitamina u organizmu

9. obrazložiti kiralnost i stereizomeriju u organskim spojevima

10. provesti metodu analize organskih prirodnih spojeva

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti strukturu, svojstva i dobivanje ugljikovodika i alkilhalogenida

• navesti kriterije za podjelu ugljikovodika i alkilhalogenida

2. razlikovati skupine organskih spojeva koji sadrže kisik i dušik

• navesti skupine organskih spojeva koje sadrže kisik i dušik

3. objasniti strukturu, dobivanje i funkciju masti i ulja

• navesti svojstva masti i ulja

4. objasniti strukturu, dobivanje i funkciju sapuna i deterdženta

• opisati djelovanje sapuna i detergenata

5. obrazložiti strukturu i funkciju ugljikohidrata

• navesti svojstva ugljikohidrata

6. odrediti strukturu, svojstva i funkciju aminokiselina i proteina

• navesti svojstva aminokiselina i proteina

7. opisati značenje nukleinskih kiselina

• objasniti strukturu i ulogu nukleinskih kiselina za živa bića

8. opisati značenje i ulogu enzima i vitamina u organizmu

• odrediti utjecaj pojedinih faktora na djelovanje enzima i vitamina

9. obrazložiti kiralnost i stereizomeriju u organskim spojevima

• odrediti vrstu stereoizomera u organskim spojevima

10. provesti metodu analize organskih prirodnih spojeva

• primijeniti metode separacije organskih spojeva

 

Kôd

J-0302-4/O-11/09

Naziv

Osnovna životna načela i stanična građa živih bića

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usvojiti znanja iz područja bioloških znanosti o pojavama i procesima potrebnim za razumijevanje žive prirode

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati razine i odnose u ustroju živog svijeta

2. analizirati principe raspodjele živih bića u carstva

3. prepoznati osnovne metode i etape istraživanja u biologiji

4. objasniti osnovnu strukturu i ulogu anorganskih i organskih spojeva u živim bićima

5. opisati organizaciju stanice prokariota

6. objasniti građu i ulogu organela i struktura eukariotske stanice

7. mikroskopirati različite preparate stanice i tkiva

8. opisati stanične diobe i njihovu ulogu u životnom ciklusu organizma

9. analizirati osnovne metaboličke procese živih bića

10. objasniti osnovne etape i procese razvitka mnogostaničnog organizma

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati razine i odnose u ustroju živog svijeta

• objasniti organizacijske razine živih bića

2. analizirati principe raspodjele živih bića

• kategorizirati živa bića u carstva

3. prepoznati osnovne metode i etape istraživanja u biologiji

• primijeniti osnovne metode i etape istraživanja na jednostavnome samostalnom primjeru biološkog istraživanja

4. objasniti osnovnu strukturu i ulogu anorganskih i organskih spojeva u živim bićima

• opisati kemijsku građu i značenje anorganskih spojeva i bioloških molekula za živa bića

5. opisati organizaciju stanice prokariota

• navesti dijelove građe prokariotske stanice i njihovo značenje za opstanak i rasprostranjenost prokariota u biosferi

6. objasniti građu i ulogu organela i struktura eukariotske stanice

• povezati građu i ulogu organela i struktura u funkcioniranju (biljne i životinjske) eukariotske stanice

7. mikroskopirati različite preparate stanice i tkiva

• demonstrirati tehniku mikroskopiranja

8. opisati stanične diobe i njihovu ulogu u životnom ciklusu organizma

• objasniti sličnosti, razlike i značenje mitoze i mejoze za jednostanične i mnogostanične organizme

9. analizirati osnovne metaboličke procese živih bića

• povezati znanja o metaboličkim procesima (fotosinteza, vrenje, stanično disanje) s različitim primjerima iz svakodnevnog života

10. objasniti osnovne etape i procese razvitka mnogostaničnog organizma

• razlikovati etape i procese u razvitku mnogostaničnog (biljnog i životinjskog) organizma

 

Kôd

J-0302-4/O-11/10

Naziv

Osnove virologije i bakteriologije

Razina

 

Obujam

5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti znanja u provođenju uobičajenih mikrobioloških analiza

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti građu virusa

2. opisati subviralne patogene

3. navesti viroze i načine suzbijanja bolesti uzrokovanih virusima

4. objasniti građu i ulogu pojedinih dijelova stanice bakterije

5. opisati morfološku, metaboličku i fiziološku raznolikost bakterija

6. navesti uzroke individualne i grupne raznolikosti bakterija

7. usporediti građu bakterija i cijanobakterija

8. opisati primjere korisne uloge i primjene prokariota u biosferi i u životu čovjeka

9. navesti bakterioze i načine suzbijanja bolesti uzrokovanih

bakterijama

10. objasniti utjecaj ekoloških čimbenika na opstanak bakterija u

biosferi

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti građu virusa

• identificirati uzroke zbog kojih se virusi smatraju makromolekularnim parazitima na granici živog i neživog svijeta

2. opisati subviralne patogene

• razlikovati građu viroida, virusnih satelita i priona

3. navesti viroze i načine suzbijanja bolesti uzrokovanih virusima

• objasniti na primjerima načine zaštite protiv najčešćih i najopasnijih virusnih bolesti kod ljudi i životinja

4. objasniti građu i ulogu pojedinih dijelova stanice bakterije

• povezati građu i ulogu dijelova stanice bakterije u njezinu funkcioniranju

5. opisati morfološku, metaboličku i fiziološku raznolikost bakterija

• razlikovati morfološke, metaboličke i fiziološke karakteristike bakterija

6. navesti uzroke individualne i grupne raznolikosti bakterija

• povezati načine izmjene gena u bakterijama i utjecaj mutacija s raznolikošću bakterija u biosferi

7. usporediti građu bakterija i cijanobakterija

• razlučiti sličnosti i razlike u građi stanice bakterije i cijanobakterije

8. opisati primjere korisne uloge i primjene prokariota u biosferi i u životu čovjeka

• objasniti važnost bakterija i cijanobakterija za život na zemlji

9. navesti bakterioze i načine suzbijanja bolesti uzrokovanih bakterijama

• objasniti na primjerima preventivne mjere protiv najčešćih i najopasnijih bakterijskih bolesti kod ljudi i životinja

10. objasniti utjecaj ekoloških čimbenika na opstanak bakterija u biosferi

• analizirati utjecaj biotičkih i abiotičkih čimbenika na uzgoj, rast i rasprostranjivanje bakterija

 

Kôd

J-0302-4/O-11/11

Naziv

Raznolikost protoktista i gljiva

Razina

 

Obujam

4,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti znanja i vještine za sudjelovanje u provođenju propisane biološke analize

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti raznolikost građe i način života glavnih skupina autotrofnih protoktista

2. navesti karakteristične predstavnike glavnih skupina autotrofnih protoktista

3. obrazložiti primjere korisne uloge i primjene autotrofnih protoktista u biosferi i gospodarstvu

4. objasniti raznolikost građe i način života glavnih skupina heterotrofnih protoktista

5. navesti karakteristične predstavnike heterotrofnih protoktista

6. opisati mjere za suzbijanje bolesti uzrokovanih heterotrofnim protoktistima

7. mikroskopirati preparate tipičnih predstavnika protoktista

8. istražiti raznolikost građe i načina života osnovnih skupina gljiva

9. opisati primjere korisne uloge i primjene gljiva u biosferi i životu čovjeka

10. identificirati lišajeve kao bioindikatore i njihovu korisnu primjenu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti raznolikost građe i način života glavnih skupina autotrofnih protoktista

• razlikovati građu tijela i ekološke karakteristike glavnih skupina autotrofnih protoktista

2. navesti karakteristične predstavnike glavnih skupina autotrofnih protoktista

• prepoznati tipične predstavnike pojedinih skupina autotrofnih protoktista

3. obrazložiti primjere korisne uloge i primjene autotrofnih protoktista u biosferi i gospodarstvu

• protumačiti primjere korisne uloge i važnosti autotrofnih protoktista u hranidbenim lancima, prehrani i gospodarstvu

4. objasniti raznolikost građe i način života glavnih skupina heterotrofnih protoktista

• razlikovati građu tijela i ekološke karakteristike glavnih skupina heterotrofnih protoktista

5. navesti karakteristične predstavnike heterotrofnih protoktista

• prepoznati tipične predstavnike pojedinih skupina heterotrofnih protoktista

6. opisati mjere za suzbijanje bolesti uzrokovanih heterotrofnim protoktistima

• povezati životni ciklus patogenih protoktista i mjere u kontroli njihova širenja

7. mikroskopirati preparate tipičnih predstavnika protoktista

• usporediti raznolikost građe protoktista na temelju promatranja mikroskopskih preparata

8. istražiti raznolikost građe i način života glavnih skupina gljiva

• dati primjer obilježja građe i osobitosti u načinu života karakterističnih predstavnika gljiva

9. opisati primjere korisne uloge i primjene gljiva u biosferi i životu čovjeka

• objasniti važnost gljiva u simbiozi, njihovu primjenu u zdravstvu, industriji i poljoprivredi

10. identificirati lišajeve kao bioindikatore i njihovu korisnu primjenu

• protumačiti važnost lišajeva kao »indikatora onečišćenja« i njihovo značenje u medicini

 

Kôd

J-0302-4/O-11/12

Naziv

Raznolikost biljnog i životinjskog svijeta

Razina

 

Obujam

3,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti znanja za sudjelovanje u provođenju propisane biološke analize te razumijevanju potrebe zaštite i očuvanja biološke raznolikosti nekog područja

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti osnovnu organizaciju tijela biljaka

2. analizirati sličnosti i razlike u građi i životnom ciklusu glavnih skupina biljaka

3. rasporediti karakteristične biljne vrste u pripadajuće sistematske skupine

4. raspraviti značenje glavnih skupina biljaka u biosferi i životu čovjeka

5. protumačiti današnji značaj flore i vegetacije

6. objasniti osnovne principe klasifikacije i sistematike životinja

7. analizirati glavna obilježja anatomskog ustrojstva i životnih funkcija glavnih skupina životinja

8. rasporediti karakteristične životinjske vrste u pripadajuće sistematske skupine

9. raspraviti značenje glavnih skupina životinja u biosferi i životu čovjeka

10. protumačiti današnju važnost zoogeografije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti osnovnu organizaciju tijela biljaka

• opisati građu i uloge biljnih tkiva i organa

2. analizirati sličnosti i razlike u građi i životnom ciklusu glavnih skupina biljaka

• povezati usložavanje građe i životnih funkcija glavnih skupina biljaka prilagođavanjem životu na kopnu

3. rasporediti karakteristične biljne vrste u pripadajuće sistematske skupine

• kategorizirati opće poznate biljne vrste

4. raspraviti značenje glavnih skupina biljaka u biosferi i životu čovjeka

• protumačiti značenje glavnih skupina biljaka u životu čovjeka i prirodi

5. protumačiti današnju važnost flore i vegetacije

• povezati ekološke i povijesne osnove biljnog rasprostranjivanja s današnjim tumačenjem flornog i vegetacijskog raščlanjivanja područja na zemlji

6. objasniti osnovne principe klasifikacije i sistematike životinja

• protumačiti kategoriziranje životinja temeljem ustrojbenih razina životnih funkcija, simetrije i građevnog plana tijela, zametnog razvoja te položaja i ustroja tjelesnih šupljina

7. analizirati glavna obilježja anatomskog ustrojstva i životnih funkcija glavnih skupina životinja

• identificirati povezanost i usavršavanje tjelesne građe i životnih funkcija glavnih skupina životinja s načinom života

8. rasporediti karakteristične životinjske vrste u pripadajuće sistematske skupine

• kategorizirati opće poznate životinjske vrste

9. raspraviti značenje glavnih skupina životinja u biosferi i životu čovjeka

• protumačiti značenje glavnih skupina životinja u životu čovjeka i prirodi

10. protumačiti današnju važnost zoogeografije

• povezati ekološke i povijesne osnove rasprostranjivanja životinja s postankom i položajem današnje faune

 

Kôd

J-0302-4/O-11/13

Naziv

Anatomska građa i fiziološki procesi ljudskog tijela

Razina

 

Obujam

3

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti znanja i vještine radi razvijanja pozitivnog i odgovornog odnosa prema vlastitom životu, zdravlju i ljudskoj zajednici

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati razine i odnose u organizaciji ljudskog tijela

2. protumačiti kemijski sastav ljudskog tijela

3. objasniti raspodjelu, kemijski sastav i važnost održavanja homeostaze tjelesnih tekućina

4. analizirati sastav i uloge krvi

5. razlikovati smještaj i građu pojedinih ljudskih organskih sustava

6. objasniti ulogu i fiziološke procese pojedinih ljudskih organskih sustava

7. demonstrirati morfološko-anatomske i fiziološke procese ljudskih organa i tkiva

8. navesti karakteristične bolesti i poremećaje u funkciji ljudskih organa i organskih sustava

9. razlikovati čimbenike i ponašanja koja unaprjeđuju i narušavaju ljudsko zdravlje

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati razine i odnose u organizaciji ljudskog tijela

• objasniti organizacijske razine i načela građe ljudskog tijela

2. protumačiti kemijski sastav ljudskog tijela

• raspraviti o udjelu i značenju minerala, anorganskih i organskih spojeva ljudskog tijela

3. objasniti raspodjelu, kemijski sastav i važnost održavanje homeostaze tjelesnih tekućina

• objasniti na primjerima odjeljke tjelesnih tekućina, značenje održavanja volumena i osmoregulacije tjelesnih tekućina

4. analizirati sastav i uloge krvi

• povezati sastav krvi s njezinim značenjem i ulogama

5. razlikovati smještaj i građu pojedinih ljudskih organskih sustava

• opisati smještaj i osnovnu građu organa i pojedinih organskih sustava u ljudskom tijelu

6. objasniti ulogu i fiziološke procese pojedinih ljudskih organskih sustava

• povezati građu pojedinih organa i organskih sustava čovjeka s njihovim ulogama i načinom rada

7. demonstrirati morfološko-anatomske i fiziološke procese ljudskih organa i tkiva

• analizirati na dostupnim modelima, izrađenim animacijama, izvornim (sisavaca, npr. svinje) i mikroskopskim preparatima te u praktičnom radu osnovnu građu i procese važne za tkiva, organe i organske sustave čovjeka u cjelini

8. navesti karakteristične bolesti i poremećaje u funkciji ljudskih organa i organskih sustava

• opisati najčešće bolesti i poremećaje organa i organskih sustava čovjeka

9. razlikovati čimbenike i ponašanja koja unaprjeđuju i narušavaju ljudsko zdravlje

• razlučiti štetne i negativne čimbenike i ponašanja od pozitivnih utjecaja na zdravlje čovjeka

 

Kôd

J-0302-4/O-11/14

Naziv

Djelovanje naslijeđa i okoliša na živa bića

Razina

 

Obujam

3

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti znanja o procesima nasljeđivanja radi potpunijeg shvaćanja pojma života, kao i životnih procesa u današnjim živim bićima

Ishodi učenja

(5-10)

1. usporediti građu i organizaciju nasljedne tvari virusa, prokariota i eukariota

2. objasniti mehanizam djelovanja nasljedne tvari

3. identificirati utjecaj mehanizama spolnog razmnožavanja na varijabilnost živih bića

4. objasniti na primjerima križanja nasljednu varijabilnost živih bića

5. obrazložiti utjecaj mutacija na varijabilnost živih bića

6. opisati doprinos okolišnih uvjeta na varijabilnost živih bića

7. objasniti nasljeđivanje u čovjeka

8. protumačiti populacijsku genetiku

9. protumačiti korisnu ulogu i primjenu genetike u uzgoju biljaka i životinja te biotehnologiji

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. usporediti građu i organizaciju nasljedne tvari virusa, prokariota i eukariota

• ustanoviti sličnost i razliku genskih sustava virusa, bakterija i eukariota

2. objasniti mehanizam djelovanja nasljedne tvari

• protumačiti kako geni putem biosinteze proteina upravljaju životnim procesima

3. identificirati utjecaj mehanizama spolnog razmnožavanja na varijabilnost živih bića

• analizirati značenje rekombinacije i neovisnog razdvajanja bivalenata tijekom mejoze te slučajne oplodnje na raznolikost živih bića

 

4. objasniti na primjerima križanja nasljednu varijabilnost živih bića

• primijeniti Mendelove zakone križanja

5. obrazložiti uz primjere utjecaj mutacija na varijabilnost živih bića

• navesti uzroke, vrste i posljedice mutacija na raznolikost živih bića

6. opisati doprinos okolišnih uvjeta na varijabilnost živih bića

• prepoznati utjecaj okolišnih čimbenika (modifikacija) na varijabilnost živih bića

7. objasniti nasljeđivanje u čovjeka

• analizirati primjere nasljeđivanja i raznolikosti ljudske populacije

8. protumačiti populacijsku genetiku

• analizirati na primjeru krvnih grupa ABO sustava pojam zalihe gena i genetičke ravnoteže u populaciji

9. protumačiti korisnu ulogu i primjenu genetike u uzgoju biljaka i životinja te biotehnologiji

• usporediti umjetnu selekciju, kloniranje i genetičko inženjerstvo

 

Kôd

J-0302-4/O-11/15

Naziv

Utjecaj onečišćivala i geološke podloge na zdravlje čovjeka i okoliš

Razina

 

Obujam

5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti znanja o onečišćivačima u okolišu i posljedicama njihove prisutnosti za živa bića i ostale ustrojstvene razine biosfere

Ishodi učenja

(5-10)

1. rastumačiti pojam i klasifikaciju onečišćivala

2. protumačiti putove ulaska, širenja i zbivanja s onečišćivačima u okolišu

3. ustanoviti odnos između veličine doze otrova, izloženosti otrovu i štetnog učinka otrova

4. opisati vrste štetnih učinaka otrova

5. analizirati međuodnos otrova i organizma

6. raspraviti o karakterističnim onečišćivalima današnjice i njihovog djelovanja na pojedine sastavnice ekosustava

7. objasniti pozitivne i negativne učinke geološke podloge na zdravlje ljudi

8. opisati načine utvrđivanja utjecaja onečišćivala na okoliš

9. objasniti pojmove kemijski akcident i biološko onečišćenje

10. analizirati postupke sprječavanja apsorpcije otrova i procjenu rizika od onečišćivala

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. rastumačiti pojam i klasifikaciju onečišćivača

• objasniti pojmove onečišćivač, zagađivalo, otrov, toksin, ksenobiotik i različita načela kategorizacije otrova

2. protumačiti putove ulaska, širenja i zbivanja s onečišćivačima u okolišu

• razlučiti pojmove i procese: transmisija, emisija i imisija otrova, bioakumulacija i biokoncentracija otrova, rezistentnost, perzistentnost, karenca, interakcije, biotransformacija i toksifikacija

3. ustanoviti odnos između veličine doze otrova, izloženosti otrovu i štetnog učinka otrova

• povezati količinu otrova, vrijeme/frekvenciju izloženosti otrovu s brzinom i učestalošću pojave štetnih učinaka otrova

4. opisati vrste štetnih učinaka otrova

• razlikovati štetne učinke i promjene koje otrovi mogu uzrokovati (od molekularne i stanične razine, razine organizma, do razine ekosustava)

 

5. analizirati međuodnos otrova i organizma

• objasniti procese i veličine vezane uz kinetiku otrova u organizmu

6. raspravljati o karakterističnim onečišćivalima današnjice i njihovom djelovanju na pojedine sastavnice ekosustava

• analizirati posljedice izlaganju onečišćivačima (anorganski, organski i organometalni spojevi)

7. objasniti pozitivne i negativne učinke geološke podloge na zdravlje ljudi

• protumačiti pojam medicinske geologije na konkretnim primjerima vezanim uz zdravlje ljudi

8. opisati načine utvrđivanja utjecaja onečišćivača na okoliš

• protumačiti ulogu biotestova – testova toksičnosti, biomarkera toksičnosti i biološkog monitoringa na procjenu i mjerenje utjecaja onečišćivača na okoliš

9. objasniti pojmove kemijski akcident i biološko onečišćenje

• opisati procese vezane uz pojavu nesreće s kemikalijama i posljedice širenja alohtonih biljnih i životinjskih vrsta

10. analizirati postupke sprječavanja apsorpcije otrova i procjenu rizika od onečišćivala

• opisati mjere zaštite i mjere uklanjanja otrova s mjesta apsorpcije i metode procjene antropogene toksičnosti

 

Kôd

J-0302-4/O-11/16

Naziv

Osnovne ekološke zakonitosti u očuvanju prirode i okoliša

Razina

 

Obujam

3,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti znanja i vještine radi razvijanja pozitivnog i odgovornog odnosa prema vlastitom životu i svoj prirodi

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti osnovne pojmove iz ekologije i biogeografije

2. raspraviti značenje ekološke valencije

3. analizirati odnose živih bića i abiotičkih čimbenika okoliša

4. provesti samostalno istraživanje utjecaja abiotičkih čimbenika na organizam

5. objasniti utjecaj biotičkih čimbenika na život i održavanje živih bića

6. opisati značajke i međuodnose populacija, biocenoza i ekosustava

7. raspraviti trofičke razine te kruženje tvari i protjecanje energije u biosferi

8. istražiti u prirodnim uvjetima značajke populacije, biocenoze i ekosustava na načelu regionalnosti

9. analizirati probleme onečišćenja sastavnica biosfere

10. objasniti pojam održivog razvoja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti osnovne pojmove iz ekologije i biogeografije

• protumačiti na primjerima značenje pojmova biotop, areal, endem, kozmopolit, relikt, prilagodbe, konvergencija, ekološka forma i ekološka niša

2. raspraviti značenje ekološke valencije

• objasniti ekološku valenciju i značenje ograničavajućih čimbenika na odgovarajućim primjerima

3. analizirati, uz primjere, odnose živih bića i abiotičkih čimbenika okoliša

• povezati prilagodbe organizama različitim abiotičkim čimbenicima

4. provesti samostalno istraživanje utjecaja abiotičkih čimbenika na organizam

• istražiti značenje i utjecaj pojedinog abiotičkog čimbenika na organizam (biljke, protoktista ili bakterije)

 

5. objasniti utjecaj biotičkih čimbenika na život i održavanje živih bića

• protumačiti intraspecijske i interspecijske odnose na odabranim primjerima

6. opisati značajke i međuodnose populacija, biocenoza i ekosustava

• objasniti glavne osobine i odnose ustrojstvenih razina ekosustava

7. raspraviti trofičke razine te kruženje tvari i protjecanje energije u biosferi

• povezati pojam bioproizvodnje ekosustava i hranidbene piramide s biogeokemijskim ciklusima elemenata i protjecanjem energije u biosferi

8. istražiti u prirodnim uvjetima značajke populacije, biocenoze i ekosustava na načelu regionalnosti

• analizirati na terenu osobine populacije, biocenoze, ekosustava i njihove međusobne odnose

9. analizirati probleme onečišćenja sastavnica biosfere

• raspravljati o ekološkim problemima lokalnih, regionalnih i globalnih razmjera te mogućim načinima djelovanja u rješavanju tih problema

10. objasniti pojam održivog razvoja

• povezati rastuću ljudsku populaciju i urbanizaciju s ograničenim izvorima hrane, pitke vode i energije na Zemlji

 

Kôd

J-0302-4/O-11/17

Naziv

Biološka i krajobrazna raznolikost

Razina

 

Obujam

5,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti znanja o potrebi zaštite prirode i biološke raznolikosti u cjelini, razumnom korištenju prirodnih dobara na principima održivosti, očuvanju i unaprjeđenju postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti u Hrvatskoj

Ishodi učenja

(5-10)

1. protumačiti porijeklo i područja biološke raznolikosti

2. analizirati razloge ugroženosti i vrijednost biološke i krajobrazne raznolikosti

3. raspraviti utjecaj gospodarenja i održivog korištenja prirodnih bogatstava na biološku i krajobraznu raznolikost

4. objasniti važnost staništa kao pokazatelja biološke raznolikosti i u kreiranju ekološke mreže

5. izvijestiti o ugroženim staništima

6. protumačiti kategorizaciju zaštićenih područja

7. izložiti primarne funkcije i temeljne fenomene zaštićenih područja

8. analizirati kategorizaciju zaštićenih svojti

9. opisati pojam geobaštine

10. diskutirati o problemima introdukcije, reintrodukcije i uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. protumačiti porijeklo i područja biološke raznolikosti

• objasniti uzroke i, uz globalne i nacionalne primjere, razlike u biološkoj raznolikosti različitih područja zemlje

2. analizirati razloge ugroženosti i vrijednost biološke i krajobrazne raznolikosti

• identificirati glavne uzroke ugroženosti, ekonomski i etički aspekt vrjednovanja biološke i krajobrazne raznolikosti

3. raspraviti utjecaj gospodarenja i održivog korištenja prirodnih bogatstava na biološku i krajobraznu raznolikost

• povezati održivo korištenje prirodnih dobara s ciljem dugoročnog očuvanja prirodnih vrijednosti, biološke i krajobrazne raznolikosti

4. objasniti važnost staništa kao pokazatelja biološke raznolikosti i u kreiranju ekološke mreže

• povezati stabilnost struktura i funkcija staništa s bogatstvom biološke raznolikosti

5. izvijestiti o ugroženim staništima

• identificirati, uz globalne i nacionalne primjere, ugrožena i rijetka staništa

6. protumačiti kategorizaciju zaštićenih područja

• objasniti, prema važećoj legislativi u Hrvatskoj, raspodjelu zaštićenih područja

7. izložiti primarne funkcije i temeljne fenomene zaštićenih područja

• navesti nacionalne i regionalne primjere zaštićenih područja

8. analizirati kategorizaciju zaštićenih svojti

• primijeniti na nacionalnim primjerima klasifikaciju zaštićenih svojti

9. opisati pojam geobaštine

• objasniti na nacionalnim primjerima očuvanje georaznolikosti kao preduvjeta očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti

10. diskutirati o problemima introdukcije, reintrodukcije i uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš

• analizirati potrebu i posljedice uvođenja ugroženih svojti i genetski modificiranih organizama u okoliš

 

Kôd

J-0302-4/O-11/18

Naziv

Zakonska regulativa u zaštiti prirode i okoliša

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti znanja o kompleksnom pojmu okoliša i njegovo razumijevanje

• oblikovati stajališta i ponašanja sukladno zakonskim propisima

• pripremiti se za odgovorno donošenje odluka uz razvijanje spremnosti za osobno djelovanje

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti razloge i povijest zaštite prirode i okoliša

2. raspraviti o međunarodno-pravnim instrumentima i mjerama u politici zaštite prirode i okoliša

3. identificirati načelo prava zaštite prirode i okoliša te navesti sustav zaštite okoliša na nacionalnom primjeru

4. analizirati ključne probleme i zakonodavstvo iz područja zaštite prirode, očuvanja krajobraza, geološke baštine i biološke sigurnosti

5. identificirati opterećenje, temeljne čimbenike i mjere zaštite upravljanja kakvoćom zraka

6. analizirati ključne probleme, opterećenje i mjere zaštite upravljanja vodama

7. analizirati ključne probleme, opterećenje i mjere zaštite upravljanja morem, obalnim i otočnim područjem

8. identificirati probleme, unaprjeđenje i mjere zaštite upravljanja tlom i šumama

9. identificirati rizike povezane sa sigurnim postupanjem kemikalijama i mjerama zaštite

10. identificirati probleme i mjere zaštite od buke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti razloge i povijest zaštite prirode i okoliša

• povezati razloge, ideje i inicijative skrbi za okoliš s potrebom organiziranog sustava zaštite prirode okoliša

2. raspravljatii o međunarodno-pravnim instrumentima i mjerama u politici zaštite prirode i okoliša

• izvijestiti o međunarodnim legalnim instrumentima (konvencije, protokoli, direktive, sporazumi, ugovori…) i programima regionalne i bilateralne suradnje u kojima je Republika Hrvatska stranka ili sudionik

3. identificirati načelo prava zaštite prirode i okoliša te navesti sustav zaštite okoliša na nacionalnom primjeru

• diskutirati o načelu prava zaštite prirode i okoliša u Ustavu Republike Hrvatske, Deklaraciji o zaštiti okoliša Republike Hrvatske i Zakonu o okolišu kao krovnom zakonu te sustavu zaštite okoliša u Hrvatskoj (upravni, stručni sustav zaštite okoliša i sustav motrenja)

4. analizirati zakone iz područja zaštite prirode, očuvanja krajobraza, geološke baštine i biološke sigurnosti

• objasniti razloge i načela zaštite prirodne i biološke raznolikosti na nacionalnom primjeru

5. identificirati opterećenje, temeljne čimbenike i mjere zaštite upravljanja kakvoćom zraka

• diskutirati o emisiji onečišćujućih tvari, pritiscima na okoliš iz različitih sektora te mjerama zaštite zraka i ozonskog sloja, smanjenja eutrofikacije i pojave prizemnog ozona na nacionalnom primjeru

6. analizirati ključne probleme, opterećenje i mjere zaštite upravljanja vodama

• raspraviti o važnosti vodnog bogatstva, iskorištavanju voda, te mjerama zaštite i unaprjeđenja upravljanja vodama na nacionalnom primjeru

7. analizirati ključne probleme, opterećenje i mjere zaštite upravljanja morem, obalnim i otočnim područjem

• raspravljati o važnost hidroloških i bioloških osobitosti morskog ekosustava, pritiscima i izvorima onečišćenja mora te mjerama zaštite i unaprjđenja upravljanja morem i obalnim područjem na nacionalnom primjeru

8. identificirati probleme, unaprjeđenje i mjere zaštite upravljanja tlom i šumama

• diskutirati o važnosti, ključnim problemima te mjerama zaštite i unaprjeđenja tla i šuma na nacionalnom primjeru

9. identificirati rizike povezane uz sigurno postupanje s kemikalijama i mjere zaštite

• raspraviti probleme prometa i potrošnje kemikalija te mjere zaštite na nacionalnom primjeru

10. identificirati probleme i mjere zaštite od buke

• diskutirati o nekontroliranom stanju buke, unaprjeđenju sustava zaštite zdravlja od buke i zakonima povezanim s bukom na nacionalnom primjeru

 

Kôd

J-0302-4/O-11/19

Naziv

Zakonska regulativa u gospodarenju otpadom

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati se sa zakonskom regulativom iz područja gospodarenja otpadom

Ishodi učenja

(5-10)

1. navesti tijela koja donose i vode evidencije o zakonskoj regulativi i informacijama iz područja gospodarenja otpadom

2. navesti zakonsku regulativu iz područja gospodarenja otpadom

3. opisati gospodarenje otpadom, pripadajuće djelatnosti i način provedbe

4. iskazati ciljeve i temelje gospodarenja otpadom

5. navesti planske dokumente gospodarenja otpadom

6. navesti obveze i odgovornosti u gospodarenju otpadom

7. izložiti potrebnu dokumentaciju za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

8. demonstrirati način vođenja obrazaca i dostave podataka o gospodarenju otpadom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. navesti tijela koja donose i vode evidencije o zakonskoj regulativi i informacijama iz područja gospodarenja otpadom

• nabrojiti institucije (ministarstva, agencije, službeni glasnik Republike Hrvatske) koje donose i vode evidencije o zakonskoj regulativi i informacijama u području gospodarenja otpadom

2. navesti zakonsku regulativu iz područja gospodarenja otpadom

• nabrojiti zakone i pravilnike iz područja gospodarenja otpadom

3. opisati gospodarenje otpadom, pripadajuće djelatnosti i način provedbe

• rastumačiti gospodarenje otpadom, navesti skup aktivnosti koje ga sačinjavaju i način provođenja istih

4. iskazati ciljeve i temelje gospodarenja otpadom

• izreći ciljeve i temelje gospodarenja otpadom

5. navesti planske dokumente gospodarenja otpadom

• nabrojiti planske dokumente gospodarenja otpadom

6. navesti obveze i odgovornosti u gospodarenju otpadom

• nabrojiti obveze i odgovornosti u gospodarenju otpadom

7. izložiti potrebnu dokumentaciju za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

• interpretirati koja dokumentacija je potrebna za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

8. demonstrirati način vođenja obrazaca i dostave podataka o gospodarenju otpadom

• pokazati način vođenja obrasca i dostave podataka o gospodarenju otpadom na izabranom otpadu

 

Kôd

J-0302-4/O-11/20

Naziv

Mehaničke i toplinske operacije

Razina

 

Obujam

3

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati osnovne jedinične operacije kao sastavnice industrijskih procesa te analizirati njihov utjecaj na okoliš

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati utjecaj procesa isparavanja na okoliš

2. opisati proces taloženja u procesima obrade otpadnih voda

3. razlikovati vrste stripiranja i njihov utjecaj na okoliš

4. opisati proces otapanja u postupcima pročišćavanja

5. opisati procese usitnjavanja u zaštiti okoliša

6. ocijeniti utjecaj procesa razrjeđenja na zaštitu okoliša

7. objasniti proces separacije i princip rada uređaja

8. računati s osnovnim veličinama u mehanici fluida

9. prikazati jednostavne skice uređaja za transport i separaciju

10. provesti analize i laboratorijska mjerenja u mehaničkim i toplinskim procesima

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati utjecaj procesa isparavanja na okoliš

• identificirati jediničnu operaciju isparavanja u odabranim industrijskim procesima

2. opisati proces taloženja u procesima obrade otpadnih voda

• razlikovati ulogu primarnog i sekundarnog taložnika u procesima obrade otpadnih voda

3. razlikovati vrste stripiranja i njihov utjecaj na okoliš

• opisati postupak stripiranja amonijaka s potpunom zaštitom okoliša

4. opisati proces otapanja u postupcima pročišćavanja

• nabrojati osnovne fizikalne metode koje se koriste u postupcima pročišćavanja

5. opisati procese usitnjavanja u zaštiti okoliša

• povezati proces prosijavanja i zbrinjavanja izdvojenih štetnih tvari

6. ocijeniti utjecaj procesa razrjeđenja na zaštitu okoliša

• objasniti zašto se razrjeđenje ne može ocijeniti kao proces kojim se uspješno štiti okoliš

7. objasniti proces separacije i princip rada uređaja

• nabrojati korake procesa separacije i dijelove uređaja

8. računati s osnovnim veličinama u mehanici fluida

• primijeniti jednadžbu kontinuiteta

9. prikazati jednostavne skice uređaja za transport i separaciju

• skicirati uređaj za transport praškastih materijala

10. provesti analize i laboratorijska mjerenja u mehaničkim i toplinskim procesima

• izmjeriti viskoznost fluida

 

Kôd

J-0302-4/O-11/21

Naziv

Procesi kemijske industrije

Razina

 

Obujam

3,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati procese kemijske industrije te analizirati njihov utjecaj na okoliš

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati proces proizvodnje amonijaka

2. identificirati utjecaj proizvodnje i primjene pesticida te zbrinjavanja otpadne ambalaže na okoliš

3. procijeniti utjecaj procesa destilacije nafte na okoliš

4. razlikovati utjecaj proizvodnje i primjene mineralnih gnojiva na okoliš

5. povezati proizvodnju i recikliranje proizvoda na bazi polietilena

6. nabrojiti utjecaje na okoliš u proizvodnji toplinske energije pri uporabi različitih vrsta fosilnih goriva

7. prikazati utjecaj deterdženata na okoliš u proizvodnji i primjeni

8. obrazložiti važnost recikliranja starog papira u papirnoj industriji

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati proces proizvodnje amonijaka

• prepoznati dio procesa proizvodnje amonijaka koji ima najveći štetni utjecaj na okoliš

2. identificirati utjecaj proizvodnje i primjene pesticida te zbrinjavanja otpadne ambalaže na okoliš

• obrazložiti važnost zbrinjavanja ambalaže preostale nakon primjene pesticida

3. procijeniti utjecaj procesa destilacije nafte na okoliš

• nabrojiti moguće izvore onečišćenja okoliša u procesu prerade nafte

4. razlikovati utjecaj proizvodnje i primjene mineralnih gnojiva na okoliš

• obrazložiti na koji način proizvodnja i primjena mineralnih gnojiva utječe na okoliš

 

5. povezati proizvodnju i recikliranje proizvoda na bazi polietilena

• prepoznati važnost zbrinjavanja ambalaže na bazi polietilena

6. nabrojiti utjecaje na okoliš u proizvodnji toplinske energije pri uporabi različitih vrsta fosilnih goriva

• prepoznati posljedice primjene fosilnih goriva na onečišćenje zraka

7. prikazati utjecaj deterdženata na okoliš u proizvodnji i primjeni

• pojasniti važnost uporabe deterdženata s manjim sadržajem fosfata

8. obrazložiti važnost recikliranja starog papira u papirnoj industriji

• povezati recikliranje starog papira i zaštitu okoliša

 

Kôd

J-0302-4/O-11/22

Naziv

Procesi ostalih industrija

Razina

 

Obujam

3,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati industrijske procese koji ne spadaju u kemijsku industriju, a odlikuju se izrazitim negativnim utjecajem na okoliš

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati način obrade gradskih komunalnih otpadnih voda

2. protumačiti važnost obrade otpadne vode prehrambene industrije prije ispuštanja u prirodne vodotoke

3. obrazložiti korisnost spaljivanja pojedinih vrsta opasnog otpada u industriji cementa

4. izdvojiti dio cestogradnje sa štetnim utjecajem na prirodu i okoliš

5. prikazati važnost skupljanja starog željeza u izradbi proizvoda crne metalurgije

6. prikazati utjecaj proizvodnje biodizela na okoliš

7. objasniti korisnost uporabe obnovljivih izvora energije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati način obrade gradskih komunalnih otpadnih voda

• opisati način zbrinjavanja otpadnih muljeva nastalih biološkom obradom komunalnih otpadnih voda

2. protumačiti važnost obrade otpadne vode prehrambene industrije prije ispuštanja u prirodne vodotoke

• razlikovati utjecaje ispuštanja obrađene i neobrađene otpadne vode u prirodne vodotokove

3. obrazložiti korisnost spaljivanja pojedinih vrsta opasnog otpada u industriji cementa

• povezati proces proizvodnje cementa i zbrinjavanja opasnog otpada pri njegovu spaljivanju u cementarama

4. izdvojiti dio cestogradnje sa štetnim utjecajem na prirodu i okoliš

• opisati utjecaj kamenoloma na prirodu i okoliš

5. prikazati važnost skupljanja starog željeza u izradbi proizvoda crne metalurgije

• povezati zbrinjavanje starog željeza i očuvanje okoliša

6. prikazati utjecaj proizvodnje i potrošnje biodizela na okoliš

• razlikovati pozitivne i negativne efekte potrošnje i proizvodnje biodizela na okoliš

7. objasniti korisnost uporabe obnovljivih izvora energije

• navesti najpoznatije obnovljive izvore energije i načine njihova korištenja

 

Kôd

J-0302-3/O-11/02

Naziv

Skupljanje i transport otpada

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati metode i postupke skupljanja otpada

Ishodi učenja

(5-10)

1. identificirati vrstu djelatnosti koja generira otpad

2. identificirati vrstu otpada

3. razlikovati otpad prema svojstvima opasnosti i agregacijskom stanju

4. odrediti ključni broj otpada

5. primijeniti osobna zaštitna sredstva

6. obrazložiti važnost izdvajanja otpada iz okoliša

7. identificirati zahtjeve za skupljanje otpada

8. odabrati način transporta otpada

9. izabrati uvjete transportiranja otpada

10. koristiti obrasce za skupljanje i transportiranje otpada

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. identificirati vrstu djelatnosti koja generira otpad

• nabrojiti vrste djelatnosti koje generiraju otpad

2. identificirati vrstu otpada

• nabrojiti vrste otpada

3. razlikovati otpad prema svojstvima opasnosti i agregacijskom stanju

• nabrojiti vrste otpada prema njihovu svojstvu opasnosti i agregacijskom stanju

4. odrediti ključni broj otpada

• odrediti ključni broj otpada prema katalogu otpada

5. primijeniti osobna zaštitna sredstva

• izabrati osobna zaštitna sredstva prema vrsti otpada koji se prikuplja i prema mjestu primjene osobnoga zaštitnog sredstva (dijela ili cijelog tijela)

6. obrazložiti važnost izdvajanja otpada iz okoliša

• odabrati opremu i sredstva za izdvajanje otpada iz okoliša

7. identificirati zahtjeve za skupljanje otpada

• postaviti zahtjeve za izbor pravnog subjekta u postupku skupljanja otpada

8. odabrati način transporta otpada

• objasniti način transporta otpada prema njegovim svojstvima

9. izabrati uvjete transportiranja otpada

• obrazložiti uvjete načina transporta prema svojstvima i opasnostima

10. koristiti obrasce za skupljanje i transportiranje otpada

• ispuniti odgovarajuće obrasce za skupljanje i transportiranje otpada

 

Kôd

J-0302-3/O-11/03

Naziv

Skladištenje otpada

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati metode i postupke skladištenja otpada

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati skladištenje od odlaganja otpada

2. razlikovati privremeno od trajnog skladištenja, odnosno odlaganja otpada

3. kategorizirati skladištenje i odlaganje otpada prema agregacijskim svojstvima i opasnostima

4. opisati utjecaj skladišta i odlagališta otpada na okoliš

5. protumačiti sigurnosno tehnički list, tehnički list i pripadajuće radne upute

6. primijeniti radne upute za odgovarajući otpad i opasnu tvar

7. koristiti obrasce za skladištenje i odlaganje otpada i opasnih tvari

8. opisati moguće akcidentne situacije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati skladištenje od odlaganja otpada

• objasniti razliku između skladištenja i odlaganja otpada

2. razlikovati privremeno od trajnog skladištenja odnosno odlaganja otpada

• objasniti razlike između privremenog i trajnog skladištenja, odnosno odlaganja otpada

3. kategorizirati skladištenje i odlaganje otpada prema agregacijskim svojstvima i opasnostima

• klasificirati skladišta i odlagališta otpada prema agregacijskim svojstvima i opasnostima pojedine vrste otpada

4. opisati utjecaj skladišta i odlagališta otpada na okoliš

• objasniti međuovisnost različitih utjecaja skladišta i odlagališta na okoliš

5. protumačiti sigurnosno tehnički list, tehnički list i pripadajuće radne upute

• demonstrirati korištenje sigurnosno tehničkog, tehničkog lista i radne upute

6. primijeniti radne upute za odgovarajući otpad i opasnu tvar

• primijeniti obavijesti iz radnih uputa

7. koristiti obrasce za skladištenje i odlaganje otpada i opasnih tvari

• ispuniti odgovarajući propisani obrazac za vođenje evidencija skladištenja i odlaganja otpada i opasnih tvari

8. opisati moguće akcidentne situacije

• koristeći primjere, opisati moguće akcidentne situacije

 

Kôd

J-0302-4/O-11/23

Naziv

Zbrinjavanje otpada

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati metode i postupke zbrinjavanja otpada

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti postupke zbrinjavanja otpada

2. klasificirati vrste zbrinjavanja

3. opisati zahtjeve za djelatnost zbrinjavanja otpada

4. opisati građevinske zahtjeve za zbrinjavanje otpada

5. opisati pojedine načine zbrinjavanja otpada

6. objasniti utjecaj zbrinjavanja otpada na okoliš

7. koristiti obrasce koji se primjenjuju u različitim postupcima zbrinjavanja otpada

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti postupke zbrinjavanja otpada

• opisati zbrinjavanje otpada

2. klasificirati vrste zbrinjavanja otpada

• nabrojiti vrste zbrinjavanja otpada

3. opisati zahtjeve za djelatnost zbrinjavanja otpada

• izdvojiti zahtjeve za djelatnost zbrinjavanja otpada

4. opisati građevinske zahtjeve za zbrinjavanje otpada

• izdvojiti zahtjeve za građevine zbrinjavanja otpada

5. opisati pojedine načine zbrinjavanja otpada

• objasniti načine zbrinjavanja otpada primjerima iz prakse

6. objasniti utjecaj zbrinjavanja otpada na okoliš

• identificirati utjecaje zbrinjavanja otpada na okoliš te objasniti međuovisnost različitih utjecaja zbrinjavanja otpada na okoliš

7. koristiti obrasce koji se primjenjuju u različitim postupcima zbrinjavanja otpada

• ispuniti odgovarajući propisani obrazac za vođenje evidencije zbrinjavanja otpada

 

Kôd

J-0302-4/O-11/24

Naziv

Oporaba otpada

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati metode i postupke koji se primjenjuju u oporabi otpada

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti postupke oporabe otpada

2. klasificirati vrste oporabe

3. opisati zahtjeve za djelatnost oporabe otpada

4. opisati građevinske zahtjeve u oporabi otpada

5. opisati pojedini način oporabe otpada

6. objasniti utjecaj oporabe otpada na okoliš

7. koristiti obrasce koji se koriste u različitim postupcima oporabe otpada

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti oporabu otpada

• opisati oporabu otpada

2. klasificirati vrste oporabe otpada

• nabrojiti vrste oporabe otpada

3. opisati zahtjeve za djelatnost oporabe otpada

• izdvojiti zahtjeve za djelatnost oporabe otpada

4. opisati građevinske zahtjeve u oporabi otpada

• izdvojiti građevinske zahtjeve u oporabi otpada

5. opisati pojedini način oporabe otpada

• objasniti načine oporabe otpada primjerima iz prakse

6. objasniti utjecaj oporabe otpada na okoliš

• identificirati utjecaje oporabe otpada na okoliš te objasniti međuovisnost različitih utjecaja oporabe na okoliš

7. koristiti obrasce koji se koriste u različitim postupcima oporabe otpada

• ispuniti odgovarajući propisani obrazac za vođenje evidencija oporabe otpada

 

Kôd

J-0302-4/O-11/25

Naziv

Emisije

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati vrste i izvore emisija koje se javljaju u industrijskim procesima te tijekom gospodarenja otpadom

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati emisije koje se javljaju tijekom industrijskih procesa

2. opisati emisije koje se javljaju tijekom skupljanja otpada

3. opisati emisije koje se javljaju tijekom skladištenja i odlaganja otpada

4. opisati emisije koje se javljaju tijekom zbrinjavanja otpada

5. opisati emisije iz ostalih izvora

6. povezati utjecaje emisija na okoliš

7. opisati objedinjene uvjete zaštite okoliša

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati emisije koje se javljaju tijekom industrijskih procesa

• nabrojiti emisije koje se javljaju tijekom industrijskih procesa

2. opisati emisije koje se javljaju tijekom skupljanja otpada

• nabrojiti emisije koje se javljaju tijekom skupljanja otpada

3. opisati emisije koje se javljaju tijekom skladištenja i odlaganja otpada

• nabrojiti emisije koje se javljaju tijekom skladištenja i odlaganja otpada

4. opisati emisije koje se javljaju tijekom zbrinjavanja otpada

• nabrojiti emisije koje se javljaju tijekom zbrinjavanja otpada

5. opisati emisije iz ostalih izvora

• nabrojiti emisije iz ostalih izvora

6. povezati utjecaje emisija na okoliš

• interpretirati različite utjecaje emisija na okoliš

7. opisati objedinjene uvjete zaštite okoliša

• objasniti objedinjene uvjete zaštite okoliša

 

Kôd

J-0302-4/O-11/26

Naziv

Mineralogija stijena i tla

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• steći znanja nužna u poznavanju litološke podloge, njenog trošenja i nastanka tla

Ishodi učenja

(5-10)

1. klasificirati različite vrste stijena

2. navesti mineralni sastav pojedinih vrsta stijena

3. navesti procese trošenja pojedinih vrsta stijena

4. navesti glavne konstituente tla

5. objasniti utjecaj litološke podloge na kemijski i mineralni sastav tla

6. prepoznati vrste stijena, tektonskih procesa i struktura

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. klasificirati različite vrste stijena

• nabrojiti vrste stijena

2. navesti mineralni sastav pojednih vrsta stijena

• nabrojiti minerale u pojedinim vrstama stijena

3. navesti procese trošenja pojedinih vrsta stijena

• nabrojiti vrste trošenja stijena i njihove produkte

4. navesti glavne konstituente tla

• nabrojiti moguće minerale u tlu i druge sastojke tla

5. objasniti utjecaj litološke podloge na kemijski i mineraloški sastav tla

• opisati nastajanje tla

6. prepoznati vrste stijena, tektonskih procesa i struktura

• nabrojati vrste stijena, tektonskih procesa i struktura

 

Kôd

J-0302-3/O-11/04

Naziv

Geološki hazardi

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati utjecaje geoloških hazarda (vulkanske erupcije, potresi, poplave, tsunamiji, tropski cikloni, pokreti na padinama i drugi) na ljude i okoliš u cjelini

Ishodi učenja

(5-10)

1. definirati pojam geološki hazard

2. klasificirati geološke hazarde

3. opisati primarne i sekundarne učinke pojedinih geoloških hazarda

4. objasniti probleme povezane s predviđanjem i upozoravanjem

5. objasniti procjenu rizika za pojedini geološki hazard

6. opisati stupnjeve oporavka od prirodnih nesreća i katastrofa

7. prepoznati važnost geologije kao prirodoslovne discipline

8. objasniti geološku građu Zemlje i procese u Zemljinoj unutrašnjosti i na površini

9. primijeniti primjere današnjih geoloških procesa u pojašnjavanju i opisivanju nastanka i evolucije Zemlje, Sunčeva sustava i tektonike ploča

10. povezati Zemljinu unutarnju dinamiku, procese i vulkanizam

11. razlikovati okoliše na Zemlji, njihova svojstva, dinamiku, sedimente i objasniti njihovu geološku važnost

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. definirati pojam geološki hazard

• navesti utjecaj porasta ljudske populacije i promjena u korištenju zemljišta na pojavu hazarda

2. klasificirati geološke hazarde

• nabrojiti geološke hazarde

3. opisati primarne i sekundarne učinke pojedinih geoloških hazarda

• nabrojiti primarne i sekundarne učinke pojedinih geoloških hazarda

4. objasniti probleme povezane s predviđanjem i upozoravanjem

• opisati monitoring za pojedine geološke hazarde

5. objasniti procjenu rizika za pojedini geološki hazard

• navesti metode procjene rizika

6. opisati stupnjeve oporavka od prirodnih nesreća i katastrofa

• nabrojiti stupnjeve oporavka

7. prepoznati važnost geologije kao prirodoslovne discipline

• povezati geologiju s ostalim prirodoslovnim disciplinama

8. objasniti geološku građu Zemlje i procese u Zemljinoj unutrašnjosti i na površini

• razlikovati geološke procese u Zemljinoj unutrašnjosti i na površini

9. primijeniti primjere današnjih geoloških procesa u pojašnjavanju i opisivanju nastanka i evolucije Zemlje, Sunčeva sustava i tektonike ploča

• povezati geološke procese s evolucijom Zemlje

10. povezati Zemljinu unutarnju dinamiku, procese i vulkanizam

• opisati nastajanje vulkana

11. razlikovati okoliše na Zemlji, njihova svojstva, dinamiku, sedimente i objasniti njihovu geološku važnost

• nabrojiiti okoliše na Zemlji i njihova svojstva

 

Kôd

J-0302-3/O-11/05

Naziv

Neobnovljivi geološki resursi i njihove zalihe

Razina

 

Obujam

2,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati neobnovljive geološke resurse (tlo, voda, fosilna goriva, čvrste mineralne sirovine), njihove zalihe, ponudu i potražnju te održivo upravljanje

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati obnovljive i neobnovljive geološke resurse

2. objasniti uloge tla kao resursa

3. opisati energetske resurse

4. objasniti kako zadovoljiti potrebe za mineralnim sirovinama u budućnosti

5. analizirati ključne principe vezane uz održivi razvoj geoloških resursa

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati obnovljive i neobnovljive geološke resurse

• nabrojiti obnovljive i neobnovljive geološke resurse

2. objasniti uloge tla kao resursa

• nabrojiti pojedine vrste upotrebe tla

3. opisati energetske resurse

• nabrojiti vrste energetskih resursa

4. objasniti kako zadovoljiti potrebe za mineralnim sirovinama u budućnosti

• nabrojiti vrste ležišta koja će se eksploatirati u budućnosti i metode istraživanja

5. analizirati ključne principe vezane uz održivi razvoj geoloških resursa

• opisati načine smanjenja gubitka neobnovljivih resursa

 

2.3.3. Izborni strukovni skupovi ishoda učenja

 

Kôd

J-0302-4/I-11/01

Naziv

Higijena i zdravlje

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti znanja iz područja higijenskih navika o uzrocima, posljedicama i postupcima sprječavanja zaraznih bolesti

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti značenje pojma zdravlja

2. rastumačiti pojam, cilj i podjelu higijene

3. opisati pojam osobne higijene

4. objasniti funkcije higijene rada

5. analizirati cilj i mjere prehrambene higijene

6. raspravljatii o važnosti umora, odmora i rekreacije

7. navesti najčešće crijevne, kapljične, kožne, spolno prenosive bolesti i zoonoze

8. protumačiti stadije zarazne bolesti

9. analizirati Vogralikov epidemiološki lanac

10. opisati mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti značenje pojma zdravlja

• izvijestiti o važnosti očuvanja zdravlja za pojedinca i društvenu zajednicu

2. rastumačiti pojam, cilj i podjelu higijene

• objasniti značenje higijene i područja koja obuhvaća

3. opisati pojam osobne higijene

• raščlaniti pojam osobne higijene, higijene obuće i odjeće te osobne higijene ekološkog tehničara kao zaposlenika

4. objasniti funkcije higijene rada

• opisati važnost higijene rada i radnog mjesta, osnovne izvore opasnosti u radu ekološkog tehničara i mjere provođenja zaštite

5. analizirati cilj i mjere prehrambene higijene

• raspraviti važnost zdrave prehrane za kvalitetan život te prirodna i antropogena onečišćenja hrane

6. raspravljati o važnosti umora, odmora i rekreacije

• povezati rad, umor te važnost odmora i rekreacije s očuvanjem zdravlja

7. navesti najčešće crijevne, kapljične, kožne, spolno prenosive bolesti i zoonoze

• izvijestiti o najučestalijim parazitarnim bolestima u čovjeka

8. protumačiti stadije zarazne bolesti

• razlikovati pojmove infekcija, inkubacija, lokalna i opća reakcija, rekonvalescencija, imunost i preosjetljivost

9. analizirati Vogralikov epidemiološki lanac

• identificirati čimbenike u pojavi i širenju zaraze

10. opisati mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

• razlikovati preventivne i protuepidemijske mjere

 

Kôd

J-0302-4/I-11/02

Naziv

GIS

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usvojiti znanja iz područja geografskih znanosti, osnovnih znanja iz tehnologija geografskih informacijskih sustava

• povezati stečena znanja s terenskim istraživanjima iz područja geologije i biologije

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati osnove i mogućnosti GIS-a

2. navesti mogućnosti primjene GIS-a u zaštiti okoliša

3. nabrojiti osnovne alate u korištenju GIS-a

4. izraditi jednostavnije karte s promatranim postajama na terenu

5. primijeniti terensku opremu potrebnu za prikupljanje podataka u GIS-u (GPS, karte i drugi alat)

6. prikazati rezultate pomoću alata GIS-a

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati osnove i mogućnosti GIS-a

• objasniti značenje GIS-a i načine njegove primjene u različitim područjima

2. navesti mogućnosti GIS-a u zaštiti okoliša

• protumačiti koristi i vezu između GIS-a i zaštite okoliša

3. nabrojiti osnovne alate u korištenju GIS-a

• objasniti način korištenja GIS-a

4. izraditi jednostavnije karte s promatranim postajama na terenu

• objasniti način izradbe karata

5. primijeniti terensku opremu potrebnu za prikupljanje podataka u GIS-u (GPS, karte i drugi alat)

• objasniti načine korištenja različite opreme potrebne za prikupljanje podataka

6. prikazati rezultate pomoću alata GIS-a

• ilustrirati rezultate u GIS-u

 

 

Kôd

J-0302-4/I-11/03

Naziv

Kemijski račun

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• steći znanja i vještine nužne za korištenje osnovnih i izvedenih fizičkih veličina i njihovih mjernih jedinica te računanje prema jednadžbi kemijske reakcije

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti pojam mjerodavnog reaktanta

2. obrazložiti ravnotežu kemijskih reakcija

3. objasniti ravnotežu u otopinama elektrolita

4. definirati termokemijske jednadžbe i veličine

5. definirati elektrokemijske zakonitosti

6. objasniti kinetiku kemijskih reakcija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti pojam mjerodavnog reaktanta

• odrediti mjerodavni reaktant

2. obrazložiti ravnotežu kemijskih reakcija

• računati konstante kemijske ravnoteže

3. objasniti ravnotežu u otopinama elektrolita

• razlikovati kiseline i baze, reakcije neutralizacije i hidrolizu

4. definirati termokemijske jednadžbe i veličine

• uređivati termokemijske jednadžbe

5. definirati elektrokemijske zakonitosti

• primijeniti elektrokemijske zakonitosti u talinama i otopinama

6. objasniti kinetiku kemijskih reakcija

• izračunati brzinu kemijskih reakcija

 

Kôd

J-0302-4/I-11/04

Naziv

Strani jezik u struci

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• steći kompetencije nužne za samostalno korištenje stranog jezika u struci

Ishodi učenja

1. identificirati stručne izraze i riječi

2. razlikovati gramatičke forme

3. verbalno se izražavati

4. pismeno se izražavati

5. interpretirati zadane sadržaje

6. koristiti stručnu terminologiju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. identificirati stručne izraze i riječi

• prepoznati stručne izraze i riječi

2. razlikovati gramatičke forme

• primijeniti gramatičke forme

3. verbalno se izražavati

• interpretirati zadani sadržaj

4. pismeno se izražavati

• napisati zadani sadržaj

5. interpretirati zadane sadržaje

• izraziti svojim riječima sadržaje povezane sa zadanom stručnom temom

6. koristiti stručnu terminologiju

• primijeniti stručnu terminologiju

 

3. ELEMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETE KVALIFIKACIJE

 

3.1. Uvjeti za pristupanje stjecanju kvalifikacije

 

Završena osnovna škola

 

3.2. Opravdanost uvođenja kvalifikacije

 

Zaštita okoliša, praćenje stanja okoliša te zbrinjavanje i oporaba otpada samo su dio aktivnosti koje u današnje vrijeme sve više dobivaju na značenju, a uzrokovane su prije svega nepovoljnim utjecajem modernog društva na okoliš. Unaprjeđenje kvalitete okoliša za opću dobrobit i zdravlje ljudi te razvoj cjelovitih tehnologija s minimalnom količinom otpadnih tvari, uz poštivanje strategije zatvorenoga proizvodnog ciklusa, samo su neki od načina kojima se nepovoljne interakcije modernog društva i okoliša nastoje minimizirati. Današnje tehnologije nose sa sobom niz problema povezanih sa zagađenjem okoliša, koji su postali tako veliki da se pri njihovu razvoju uvijek polazi od načela očuvanja okoliša.

Kako bi se odgovorilo brojnim izazovima koji se stavljaju pred poslove povezane uz očuvanje okoliša, razvile su se brojne discipline i zanimanja koji djeluju na oštroj granici između potreba modernog društva i želje za očuvanjem prirodnih vrijednosti. Jedno od novih zanimanja koja su našla svoju primjenu u širokom spektru djelatnosti, od industrijske proizvodnje do različitih uslužnih djelatnosti, upravo su ekološki tehničari. Ispitivanje, provođenje, motrenje i nadzor procesa u industrijskim, obrtnim, uslužnim i komunalnim djelatnostima, javnim ustanovama za zaštitu okoliša te znanstveno-istraživačkim, kontrolnim, ispitnim i umjernim laboratorijima, s posebnim naglaskom na objedinjene uvjete zaštite okoliša, a u cilju očuvanja okoliša i biosfere te zaštite prirode, samo je grubi popis poslova s kojima se ekološki tehničari susreću u svom radu. Za stjecanje odgovarajućih kompetencija nužnih za zadovoljavanje ovako širokog opsega mogućih djelatnosti potrebno je definirati obrazovni program koji će pokriti razmjerno velik broj kompetencija koje su svrstane u nekoliko grupa kao što su, primjerice: analiza uzoraka, kemija okoliša, živa bića i okoliš, zakonska regulativa u zaštiti okoliša, industrijski procesi u zaštiti okoliša i otpad.

U sektoru Rudarstvo, geologija, nafta i kemijska tehnologija obrazovni program ekološki tehničar upisuje, i u njemu se obrazuje, više od 50 % svih polaznika koji upisuju sve trogodišnje i četverogodišnje obrazovne programe sektora. Prema raspoloživim podatcima iz 2010. godine, ekološki tehničari šest mjeseci nakon što se prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje imaju veću šansu nalaženja posla u odnosu na druge polaznike tehničare završnih razreda svih ostalih sektora, a ova prednost je najveća nakon 9 – 18 mjeseci, no i nakon toga njihov je položaj razmjerno povoljniji, a vjerojatnost nalaženja posla nekoliko postotnih bodova viša u odnosu na obrazovne programe drugih sektora. Više od 81 % polaznika završnih razreda iz sektora Rudarstvo, geologija, nafta i kemijska tehnologija nastavlja obrazovanje u visokoškolskim institucijama. S druge strane, samo 13 % polaznika završnih razreda koji završavaju na tržištu rada nalazi prvo zaposlenje kod poslodavaca koji se mogu pridružiti sektoru. Ovi podatci posebno su indikativni ako se uzme u obzir da ekološki tehničari čine više od pola ove populacije. Sve je ovo povezano s malim udjelom ekoloških tehničara (svega 20 %) koji rade u zanimanjima za čiju je provedbu nužno poznavanje stručnih kompetencija što ih u svome obrazovnom programu imaju isključivo ekološki tehničari. Nedopustivo je da se u ovim zanimanjima zapošljavaju osobe koje nemaju ove kompetencije, a što će dosljednom primjenom pozitivnih zakonskih propisa, koji su povezani s objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, morati biti ispravljeno. Ovo je dodatan razlog za precizno definiranje grupa stručnih kompetencija i odgovarajućih modula nužnih za učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga ekoloških tehničara.

Kada se uz sve do sada navedeno uzme u obzir da godišnje 0,2 (dvije desetine) polaznika završnih razreda iz sektora Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija, kojeg ekološki tehničari čine više od 50 %, dolazi na jednog radnika koji ima kompetencije iz ovog sektora, a koji odlazi u mirovinu, očita je potreba za zadržavanjem postojeće upisne politike u obrazovne programe sektora, pa tako i u obrazovni program ekološki tehničar. Očekuje se da će za deset godina, a uz zadržavanje postojeće upisne politike te uz iskorištavanje svih postojećih rezervi tržišta rada (nezaposleno radno aktivno stanovništvo s kompetencijama iz ovog područja), doći do izrazite potražnje za stručnjacima iz područja, prvenstveno ekoloških tehničara, pri čemu će jedini način zadovoljavanja tržišta rada u Republici Hrvatskoj biti uvoz stručne radne snage.

 

3.3. Uloga kvalifikacije

 

Nastavak obrazovanja:

• na višim i visokim učilištima.

Tržište rada:

• u industriji: voditelj linije, voditelj smjene, voditelj odjela, viši tehničar internog laboratorija, voditelj skladišnog poslovanja, voditelj skladišta kemikalija

• u obrtnim djelatnostima: voditelj internog laboratorija, samostalan ispitivač, nadzornik odjela, voditelj skladišnog poslovanja, voditelj skladišta kemikalija, komercijalist proizvoda, samostalan referent, suradnik u marketingu

• u uslužnim i komunalnim djelatnostima: voditelj deponija, voditelj odlagališta otpada i oporabnih centara, komunalni redar

• u javnim ustanovama za zaštitu okoliša: samostalni ispitivač, čuvar prirode

• u inspekcijskim poslovima: stručni suradnik inspektora, pomoćnik inspektora

• u administrativnim poslovima o: stručni suradnik u javnim ustanovama za zaštitu prirode, HŠ, HV, MZOP, MGPU, AZO pri izradbi dokumentacije o zaštiti prirode i okoliša (stručne podloge, studije, projekti), analizi i motrenju stanja prirode i okoliša, stručni suradnik – stručni referent Upravnog odjela za zaštitu prirode i okoliša pri županijama i gradovima, čuvar prirode u Nacionalnom parku, Parku prirode, Regionalnom parku, županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim dijelovima.

Ostalo:

• samostalna djelatnost u poslovima vođenja brige o postupcima oporabe i tehnologija zbrinjavanja otpada, u analizi stanja prirode i okoliša.

 

3.4. Nadležne ustanove koje izdaju javnu ispravu o stečenoj kvalifikaciji

 

Ovlaštena ustanova

 

4. ELEMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETE STANDARDA KVALIFIKACIJE

 

4.1. Referentni brojevi

Kod standarda kvalifikacije: SK-0302/11-01-42/11-01

Naziv obrazovnog sektora: Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Šifra obrazovnog sektora: 03

 

4.2. Članovi radnih skupina koji su sudjelovali u izradbi standarda kvalifikacije

 

4.2.1. Općeobrazovni dio

I. Jezično-komunikacijsko područje:

Ivana Lekić, prof., AZOO, Split – voditeljica

Jelena Matković, prof., ASOO, Zagreb

Vesna Hrvoj-Šic, MZO, Zagreb

Hrvatski jezik

dr. sc. Sanja Fulgosi, NCVVO, Zagreb

Božica Jelaković, prof., XV. gimnazija, Zagreb

dr. sc. Srećko Listeš, AZOO, Split

Tanja Marčan, prof., Hotelijersko-turistička škola Opatija, Opatija

Melita Rabak, prof., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, Rijeka

Linda Grubišić Belina, prof., AZOO, Rijeka

Engleski i njemački jezik

Izabela Potnar Mijić, prof., AZOO, Osijek

Ana Crkvenčić, prof., AZOO, Zagreb

Dubravka Kovačević, prof., AZOO, Zagreb

Ninočka Truck-Biljan, prof., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Livija Pribanić Katarinić, prof., Srednja strukovna škola Vinkovci, Vinkovci

Dragana Jurilj Prgomet, prof., Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir

Cvjetanka Božanić, prof., X. gimnazija »Ivan Supek«, Zagreb

II. Matematičko područje:

Matematika

Neda Lesar, prof., AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Mirjana Ilijić, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb

Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb

Darko Belović, MZO, Zagreb

III. Prirodoslovno područje:

mr. sc. Diana Garašić, AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Andreja Uroić Landekić, MZO, Zagreb

Geografija

Sonja Burčar, prof., AZOO, Osijek

dr. sc. Ružica Vuk, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb

Fizika

dr. sc. Željko Jakopović, AZOO, Zagreb

Tatjana Janeš, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Hrvoje Negovec, prof., I. tehnička škola Tesla, Zagreb

dr. sc. Ana Sušec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za fiziku, Zagreb

IV. Tehničko i informatičko područje:

Računalstvo

Željka Knezović, prof., AZOO, Split – voditeljica

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

Zlatka Markučič, dipl. ing., XV. gimnazija, Zagreb

Predrag Brođanac, prof., V. gimnazija, Zagreb

Latinka Križnik, prof., Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb

Natalija Stjepanek, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Stjepan Šalković, prof., Srednja škola Krapina, Krapina

V. Društveno-humanističko područje:

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, AZOO, Osijek – voditeljica

Mateja Mandić, prof., ASOO, Zagreb

Ivana Pilko, dipl. fonetičar i lingvist, MZO, Zagreb

Povijest

mr. sc. Marijana Marinović, AZOO, Rijeka

dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Zagreb

Lobert Simičić, dipl. sociolog i dipl. povjesničar, Medicinska škola, Rijeka

Mladen Stojić, prof., Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Miroslav Šašić, prof., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Katolički vjeronauk

prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

Gordana Barudžija, dipl. teolog, AZOO, Zagreb

Dejan Čaplar, dipl. teolog, Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir

Etika

Milana Funduk, prof., Klasična gimnazija, Zagreb

dr. sc. Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok

Politika i gospodarstvo

Martina Preglej, prof., Športska gimnazija, Zagreb

Zlata Paštar, prof., Prva gimnazija, Zagreb

VI. Umjetničko područje:

VII. Tjelesno i zdravstveno područje:

Tjelesna i zdravstvena kultura

Željko Štefanac, prof., AZOO, Zagreb – voditelj

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

prof. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Dario Novak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Vilko Petrić, Kineziološki fakultet, Zagreb

Ana Matković, prof., Škola za primalje, Zagreb

 

4.2.2. Strukovni dio

 

dr. sc. Bruno Zelić, red. prof., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

Marin Ganjto, dipl. kem. inž., Zagrebačke otpadne vode d.o.o., Zagreb

Mara Husain, dipl. inž. kem., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

dr. sc. Stjepan Leaković, Petrokemija d.d., Kutina

Nada Pitinac, dipl. inž. kem. teh., Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek

Vera Santo, dipl. inž. preh. teh., Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek

Dalibor Sumpor, prof. biologije, Tehnička škola, Kutina

dr. sc. Ivan Vučković, Elektroprojekt d.d., Zagreb

Tamara Hudolin, prof. biologije i kemije, ASOO, Zagreb

 

4.3. Predlagatelj standarda kvalifikacije

 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnog sektorskog vijeća od 16. 12. 2011.

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox