ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE U OBRAZOVNOM SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA - važeći tekst, NN br. 79/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

 

ODLUKU O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE U OBRAZOVNOM SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA

 

(„Narodne novine“, broj 79/17)

 

I.

Ovom odlukom donosi se standard kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA.

 

II.

Standard kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA sastavni je dio ove odluke.

 

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati u 2017./2018. školskoj godini.

 

STANDARD KVALIFIKACIJE
TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE

 

Popis kratica

ASCII – American Standard Code for Information Interchange, američki standardni znakovnik za razmjenu informacija

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

CAD – Computer-aided Design or computer-aided drafting, računalom potpomognuto projektiranje ili računalom potpomognuto crtanje

DXF – Drawing Interchange Format or Drawing Exchange Format, format za razmjenu crteža

EU – Europska unija

GIS – Geographic Information System, geografski informacijski sustav

GNSS – Global Navigation Satellite System, globalni navigacijski satelitski sustavi

GPS – Global Positioning System, globalni pozicijski sustav

HOK – Hrvatska osnovna karta, mj. 1 : 5000

ICT – Information and Communications Technology, informacijsko-komunikacijska tehnologija

INSPIRE direktiva – INfrastructure for SPatial Information direktiva je 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije od 14. ožujka 2007. koja se odnosi na prostorne podatke i podržava kreiranje politike vezane uz okoliš

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

NIPP – Nacionalna infrastruktura prostornih podataka; skup mjera, normi, specifikacija i usluga koji imaju za cilj omogućiti učinkovito prikupljanje, vođenje, razmjenu i korištenje georeferenciranih prostornih podataka

NN – Narodne novine

RH – Republika Hrvatska

SI sustav – Système International d’Unités, međunarodni sustav mjernih jedinica čija je uporaba zakonom propisana

SQL – Structure Query Language, standardni jezik za upit na bazi podataka

XML – EXtensible Markup Language, jezik za označivanje podataka

 

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.

 

1. OSNOVNA SVOJSTVA KVALIFIKACIJE

 

1.1. Naziv kvalifikacije

 

Tehničar geodezije i geoinformatike

 

1.2. Razina kvalifikacije

 

4.2

 

1.3. Minimalan obujam kvalifikacije

 

Ukupno: 240

 

1.4. Klasa kvalifikacije

 

Potpuna

 

2. ELEMENTI KVALIFIKACIJE

 

2.1. Kompetencije i ishodi učenja

 

Pojedinac će:

• prikupiti podatke geodetskom izmjerom

• numerički i grafički obraditi podatke geodetske izmjere

• predočiti podatke geodetske izmjere u obliku zbirke alfanumeričkih podataka

• predočiti podatke geodetske izmjere u obliku planova i karata

• predočiti podatke geodetske izmjere u obliku kartama srodnih prikaza

• predočiti podatke geodetske izmjere u obliku multimedijalnih prikaza

• provesti geodetsku izmjeru za potrebe projektiranja

• provesti geodetsku izmjeru za potrebe izgradnje i održavanja

• iskolčiti točku u horizontalnom i visinskom smislu

• provesti geodetsku izmjeru za potrebe praćenja pomaka i deformacija

• provesti geodetsku izmjeru za potrebe eksploatacije objekta

• izraditi i održavati topografsku kartu geodetskim i geoinformatičkim postupcima

• izraditi i održavati tematsku kartu geodetskim i geoinformatičkim postupcima

• izraditi i održavati digitalni ortofoto geodetskim i geoinformatičkim postupcima

• izraditi i održavati digitalni model terena geodetskim i geoinformatičkim postupcima

• primijeniti katastarsku izmjeru u svrhu održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija

• primijeniti geoinformatičke postupke u svrhu održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija

• primijeniti geodetske i geoinformatičke postupke pri izdavanju podataka iz službenih evidencija.

 

2.2. Skupovi ishoda učenja

 

2.2.1. Obvezni općeobrazovni skupovi ishoda učenja

 

Kôd

Naziv

Razina

Obujam

I. Jezično-komunikacijsko područje:

Hrvatski jezik

 

Slušanje i govorenje

 

2

 

Struktura hrvatskog jezika

 

6

 

Pisanje

 

6

 

Analiza književnih tekstova

 

6

 

Analiza neknjiževnih tekstova

 

4

Strani jezik

 

Jezični sustav i sadržaji stranog jezika

(A1+, A2, A2+)

 

2

 

Čitanje (A2, A2+)

 

4

 

Slušanje (A2, A2+)

 

4

 

Pisanje (A2, A2+)

 

2

 

Govor (A2, A2+)

 

2

 

Međukulturno djelovanje (intrerkulturna kompetencija) (A1+, A2, A2+)

 

2

II. Matematičko područje:

Matematika

 

Brojevi

 

4

 

Algebra i funkcije

 

4

 

Oblik i prostor

 

4

 

Mjerenje

 

4

 

Podatci

 

4

 

Infinitezimalni račun

 

4

III. Prirodoslovno područje:

Geografija

 

Geografski pristup

 

1

 

Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

 

1

 

Orijentacija i geografske karte

 

1

 

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

 

3

 

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

 

1

Fizika

 

Gibanja

 

2

 

Sile i polja

 

2

 

Rad i energija

 

1

 

Termodinamika

 

1

 

Elektrodinamika

 

2

 

Titranje, valovi, zvuk

 

1

 

Elektromagnetski valovi i svjetlost

 

2

 

Atomi i atomske jezgre

 

1

Biologija

 

Čovjek i zdravlje

 

2,5

 

Spolnost i sazrijevanje čovjeka

 

1

 

Zaštita prirode i okoliša

 

1

IV. Tehničko i informatičko područje:

V. Društveno-humanističko područje:

Povijest

 

Od lovca i sakupljača do stanovnika grada

 

1,5

 

Uspon i pad starog svijeta

 

1,5

 

Srednjovjekovne civilizacije

 

1,5

 

Temelji modernog svijeta

 

1,5

 

Doba građanskih revolucija

 

1,5

 

Dvadeseto stoljeće

 

1,5

Katolički vjeronauk

 

Religioznost i put religija

 

1,5

 

Kršćanska objava i vjera

 

1,5

 

Crkva u sadašnjosti i prošlosti

 

2

 

Kršćanska antropologija

 

1,5

 

Kršćansko razumijevanje morala

 

2

 

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

 

1,5

Etika

 

Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest

 

1,5

 

Etika socijalnog života

 

2

 

Primijenjena etika

 

2

 

Etika kao filozofija morala

 

2

 

Etička argumentacija i etičke teorije

 

2,5

Politika i gospodarstvo

 

Politika

 

1

 

Gospodarstvo

 

1

VI. Umjetničko područje:

VII. Tjelesno i zdravstveno područje:

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

Kineziološka teorijska znanja

 

1

 

Kineziološke aktivnosti

 

3

 

Transformacija kinantropoloških obilježja

 

2

 

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

 

2

UKUPNO

 

116,5

 

2.2.2. Obvezni strukovni skupovi ishoda učenja(85 % od ukupnog udjela strukovnih skupova ishoda učenja)

 

Kôd

Naziv

Razina

Obujam

J-0802-4/0-11/01

Osnove geodezije

 

3,5

J-0802-4/0-11/02

Geodetski instrumenti

 

5

J-0802-4/0-11/03

Geodetska izmjera

 

11,5

J-0802-4/0-11/04

Metrologija

 

3,5

J-0802-4/0-11/05

Geodetski koordinatni sustavi i mreže

 

7,5

J-0802-4/0-11/06

Satelitsko pozicioniranje

 

7

J-0802-4/0-11/07

Obrada numeričkih podataka

 

7

J-0802-4/0-11/08

Obrada grafičkih podataka

 

5,5

J-0802-4/0-11/09

Predočavanje podataka izmjere

 

5,5

J-0802-4/0-11/10

Primijenjena geodezija

 

7

J-0802-4/0-11/11

Fotogrametrija

 

6,5

J-0802-4/0-11/12

Katastar

 

8

J-0802-4/0-11/13

Geoinformatika

 

10,5

J-0802-4/0-11/14

Baze podataka

 

5

J-0802-4/0-11/15

Prostorni informacijski sustavi

 

6

J-0802-4/0-11/16

Geodetski planovi

 

8

J-0802-4/0-11/17

Opća kartografija

 

1,5

UKUPNO

 

108,5

 

Kôd

Naziv

Razina

Obujam

J-0802-4/I-11/01

Programiranje

 

4

J-0802-4/I-11/02

Zemljišno-knjižne evidencije

 

4

J-0802-4/I-11/03

Kartografija

 

4

J-0802-4/I-11/04

Geodezija u zaštiti okoliša

 

4

J-0802-4/I-11/05

Precizna geodetska mjerenja

 

4

J-0802-4/I-11/06

Geoinformacijska infrastruktura

 

4

J-0802-4/I-11/07

Izabrana područja iz geodetskih mjerenja

 

4

UKUPNO

 

12

 

2.2.3. Izborni strukovni skupovi ishoda učenja (15 % od ukupnog udjela strukovnih skupova ishoda učenja)

 

Naziv

Razina

Obujam

Završni rad

 

3

 

2.2.4. Završni rad

 

2.3. Razrada skupova ishoda učenja

 

2.3.1. Obvezni općeobrazovni skupovi ishoda učenja

 

Kôd

 

Naziv

Slušanje i govorenje

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima te u različitim situacijama razvijati (samo)poštovanje

• steći potrebne razine slušanja i razumijevanja te govorenja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

• odrediti slušanjem monološki ili dijaloški govorni oblik s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

• izraziti svojim riječima bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

• isplanirati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

• izvesti jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

• rabiti tečno u govoru pravogovornu, fonološku, morfološku, tvorbenu, sintaktičku, leksičko-semantičku i stilističku normu

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

• preispitati učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

 

Kôd

 

Naziv

Struktura hrvatskog jezika

Razina

 

Obujam

6

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima

Ishodi učenja

(5-10)

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s poviješću hrvatskog jezika

3. razlikovati značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

• identificirati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s poviješću hrvatskog jezika

• izvijestiti o sadržajima povezanim s poviješću hrvatskog jezika

3. razlikovati značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

• izdvojiti značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

• sažeti jezična pravila

 

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

• prepoznati strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

• izreći jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

• provesti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

 

Kôd

 

Naziv

Pisanje

Razina

 

Obujam

6

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima te u različitim situacijama razvijati (samo)poštovanje

• steći potrebne razine pisanja ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. sastavljati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. sastavljati različite vrste tekstova

• pisati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

• sastavljati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

• navesti samostalno ili uz smjernice sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

• oblikovati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke oblikovanja teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

• primjenjivati različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

• odabrati rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

 

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

• provesti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost

• razmotriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost

 

Kôd

 

Naziv

Analiza književnih tekstova

Razina

 

Obujam

6

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razviti razumijevanje književnosti kao umjetnosti riječi

• poštivati hrvatsku književnost i kulturu te književnosti i kulture drugih naroda

Ishodi učenja

(5-10)

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteoretske pojmove na prototipnim primjerima

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

• razvrstati književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

• obrazložiti na prototipnim primjerima književnoteorijske pojmove

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

• pokazati obilježja na književnim tekstovima

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

• iznijeti podatke o zadanim književnim tekstovima

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

• izložiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

• razmotriti poznate književne tekstove s obzirom na strukturu, sadržaj i jezik

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

• poduprijeti argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

 

Kôd

 

Naziv

Analiza neknjiževnih tekstova

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima te u različitim situacijama razvijati (samo)poštovanje

• steći potrebne razine čitanja i razumijevanja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

• svrstati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

• navesti postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

• određivati značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

• objasniti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

• izdvojiti bit teksta i sadržajne pojedinosti iskazane eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

• izraziti svojim riječima namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

• prikazati prikupljene informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

• prepoznati jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

• potkrijepiti stav o neknjiževnom tekstu

 

Kôd

 

Naziv

Jezični sustav i sadržaji stranog jezika (A1+, A2, A2+)

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. razviti jezične strukture osnovne razine i vokabular u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

2. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

3. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

4. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

5. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja vezanog za struku

6. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

7. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razviti jezične strukture osnovne razine i vokabular u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

• primijeniti jezične strukture i vokabular u poznatim temama i situacijama

2. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

• uporabiti jezične sadržaje i oblike u poznatim sadržajima

3. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

• odabrati odgovarajući vokabular i jezične strukture u svrhu komuniciranja i socijalizacije

4. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

• provesti jednostavne komunikacijske situacije različitih sadržaja i oblika

5. koristiti osnovne jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja vezanoga za struku

• opisati jednostavnim iskazima osobe i mjesta iz različitih okružja

6. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

• ostvariti jednostavnu pisanu ili usmenu komunikaciju uz povremenu jezičnu pomoć

7. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

• procijeniti točne i netočne pisane ili usmene iskaze

 

Kôd

 

Naziv

Čitanje (A2, A2+)

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• čitati kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

• razumjeti opis događaja u osobnim pismima

Ishodi učenja

(5-10)

1. izdvojiti globalan smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

2. identificirati informacije u kratkom i jednostavnom osobnom pismu

3. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

4. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

5. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

6. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. izdvojiti globalan smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

• sažeti u bilješke globalan smisao teksta

2. identificirati informacije u kratkom i jednostavnome osobnom pismu

• koristiti informacije iz pročitanog pisma u rješavanju zadataka

3. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

• prepoznati osnovne informacije u oglasima za posao

4. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

• prisjetiti se specifičnih informacija iz pročitanog teksta u udžbeniku

5. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

• izdvojiti glavnu ideju u jednostavno pisanome tekstu

6. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

• primijeniti pravila čitanja i odgovarajuću jezičnu intonaciju prilikom glasnog čitanja

 

Kôd

 

Naziv

Slušanje (A2, A2+)

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti glavne misli jasnoga standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreću u školi i u slobodno vrijeme

Ishodi učenja

(5-10)

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

2. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

3. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

4. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

5. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

• identificirati na snimljenom i/ili izgovorenom tekstu osnovne i složenije jezične strukture i vokabular te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati i upisati

2. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

• ponavljati i primijeniti tijekom nastavnoga procesa zahtjevnije upute i naredbe (primjerice, kako doći od točke x do točke y pješice ili javnim prijevozom)

3. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

• uočiti temu i glavnu misao na snimljenom i/ili izgovorenom testu te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, upisati i sl. Situacije na javnim mjestima, primjerice u restoranu, prodavaonici, željezničkoj postaji i sl.

4. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

• prikupiti bitne informacije iz kratkih snimljenih odlomaka emisija s radija ili televizije, primjerice, odlomak vremenske prognoze ili jednostavne reklame te ih u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, upisati i sl.

5. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

• uočiti važnije pojedinosti u kratkim snimljenim i/ili izgovorenim tekstovima koji se odnose na svakodnevne životne situacije te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, dopuniti, upisati i sl.

 

Kôd

 

Naziv

Pisanje (A2, A2+)

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• napisati jednostavan vezani tekst o temi prema osobnom interesu

Ishodi učenja

(5-10)

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje vezane uz svakodnevne i poznate situacije

3. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

4. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnom pisanom obliku

5. raspraviti složenije informacije u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

6. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

7. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

8. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

• identificirani osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje vezane uz svakodnevne i poznate situacije

• odabrati riječi i fraze povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

• opisati kratko i jednostavno osobna iskustva

4. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnome pisanom obliku

• izabrati odgovarajuće jezične strukture

5. raspraviti o složenijim informacijama u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

• rangirati složenost informacija u određenoj formi teksta

6. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

• rangirati bilješke u skladu s važnošću informacija

7. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

• procijeniti važnost primljenih informacija

8. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

• usporediti povezanost informacija u pisanom izričaju

 

Kôd

 

Naziv

Govor (A2, A2+)

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima

• sudjelovati u kraćim razgovorima bez pripreme

• povezivati rečenice kako bi opisali događaje i svoje doživljaje

Ishodi učenja

(5-10)

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

2. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

3. izložiti svoje osjećaje vezane uz svakodnevne i poznate situacije

4. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

5. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

6. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

7. prevesti jednostavne upute i naredbe

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

• identificirani osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u govornom izričaju

2. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

• odabrati riječi i fraze vezane uz svakodnevne i poznate situacije

3. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

• opisati osobna iskustva povezana sa svakodnevicom

4. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

• izabrati odgovarajuće jezične strukture u pitanjima

5. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

• rasporediti informacije prema važnosti u pisanoj komunikaciji

6. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

• protumačiti složeniji pročitani ili slušani tekst

7. prevesti jednostavne upute i naredbe

• primijeniti pravila prijevoda za upute i naredbe

 

Kôd

 

Naziv

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

(A1+, A2, A2+)

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usvojiti sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

• usvojiti znanja o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

• prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje ciljnog jezika

• uočiti potrebu tolerantnoga ophođenja s osobama iz drugih kultura

• ostvariti komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Ishodi učenja

(5-10)

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

3. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

4. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

5. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

6. razlikovati pozitivne sociokulturne vrijednosti od etnocentrizma i nacionalizma do rasizma i drugih oblika diskriminacije

7. stvoriti nove komunikacijske situacije koje sadržavaju mogućnost verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

8. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

9. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

• razlikovati posebnosti određene zemlje ciljnog jezika u vođenom i poluvođenom jezičnom izričaju

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

• objasniti razlike vlastitim riječima u vođenom ili poluvođenome jezičnom izričaju

3. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

• procijeniti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa u vođenom ili poluvođenome jezičnom izričaju

4. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

• protumačiti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

5. uporabiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

• navesti sadržaje na stranom jeziku uz uporabu pristojnih verbalnih i neverbalnih izraza

6. razlikovati pozitivne sociokulturne vrijednosti od etnocentrizma i nacionalizma do rasizma i drugih oblika diskriminacije

• izdvojiti pozitivne od negativnih vrijednosti u slušanom ili pisanom tekstu ili u svakodnevnim primjerima jednostavne usmene i pisane komunikacije na stranom jeziku

7. stvoriti nove komunikacijske situacije koje sadržavaju mogućnost verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

• ostvariti osnovnu pisanu ili usmenu komunikaciju uz primjenu verbalnih i neverbalnih strategija za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

8. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

• prilagoditi način razgovora ili izlaganja obilježju skupine

9. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

• primijeniti odgovarajući jezični registar uz pristojne uobičajene izraze i geste sukladno obilježju skupine

 

Kôd

 

Naziv

Brojevi

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

• primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

• odrediti vrijednost trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

Ishodi učenja

(5-10)

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

5. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

6. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

7. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

8. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

9. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatome brojevnom sustavu

10. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

• provoditi računske operacije u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

• izračunati apsolutnu vrijednost u složenijim računskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

• izračunati međusobnu udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

• primijeniti osnovna svojstva i međusobne veze računskih operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja, dijeljenja, potenciranja s racionalnim eksponentom i korjenovanja

5. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

• odrediti logaritam pozitivnog broja po zadanoj bazi rabeći definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

6. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

• predvidjeti i zaokružiti rezultat računanja

7. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

• izračunati nepoznatu stranicu ili kut u pravokutnom trokutu

8. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

• odrediti vrijednost sinusa, kosinusa ili tangensa pomoću trigonometrijske funkcije i džepnog računala za kut zadan u stupnjevima ili radijanima, a i obrnuto

9. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatome brojevnom sustavu

• rabiti pravilo pretvaranja brojeva iz jednoga brojevnog sustava u drugi i pravila izvođenja osnovnih računskih operacija

10. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

• rabiti faktorijele u izračunavanju binomnih koeficijenata i jednadžbama

 

Kôd

 

Naziv

Algebra i funkcije

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti postotke, omjere, razmjere

• rabiti potencije i računati s algebarskim izrazima i razlomcima,

• analizirati i primijeniti linearnu, kvadratnu, eksponencijalnu, logaritamsku, trigonometrijske i složenije funkcije te linearne, kvadratne, eksponencijalne, logaritamske i trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

• povezati binomni poučak i elemente kombinatorike, kao i nizove i redove

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere u složenijim situacijama

2. rabiti potencije s racionalnim eksponentom i korijene

3. računati s algebarskim izrazima i razlomcima

4. diskutirati rješenja linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihovih sustava koristeći linearnu funkciju

5. analizirati kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

6. primijeniti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

7. analizirati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

8. povezati binomni poučak i elemente kombinatorike

9. primijeniti nizove i redove

10. analizirati složene funkcije pomoću svojstava elementarnih funkcija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere u složenijim situacijama

• rabiti postotke, omjere i razmjere u složenijim konkretnim situacijama iz svakodnevnog života i struke

2. rabiti potencije s racionalnim eksponentom i korijene

• izračunati zbroj, umnožak i kvocijent potencija s racionalnim eksponentom i računati s korijenima

3. računati s algebarskim izrazima i razlomcima

• primijeniti formule za kvadrat binoma, razliku kvadrata, kub binoma, zbroj i razliku kubova u računskim operacijama s algebarskim razlomcima

4. diskutirati rješenja linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihovih sustava koristeći linearnu funkciju

• riješiti linearnu jednadžbu i jednadžbu s apsolutnim vrijednostima, nejednadžbu i jednostavniju nejednadžbu s apsolutnim vrijednostima i sustav linearnih jednadžbi uz raspravu o karakteru rješenja

5. analizirati kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

• riješiti kvadratnu jednadžbu i nejednadžbu te sustav linearne i kvadratne jednadžbe uz analizu rješenja, nacrtati i ispitati tijek kvadratne funkcije

6. primijeniti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

• nacrtati i ispitati tijek eksponencijalne i logaritamske funkcije u zavisnosti o bazi te riješiti eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe koristeći svojstva tih funkcija

7. analizirati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

• nacrtati i ispitati tijek trigonometrijskih funkcija te riješiti trigonometrijsku jednadžbu i nejednadžbu koristeći trigonometrijsku kružnicu, svojstva trigonometrijskih funkcija i formule identiteta

8. povezati binomni poučak i elemente kombinatorike

• primijeniti binomni poučak i elemente kombinatorike u modeliranju problema iz matematike i svakodnevnog života

9. primijeniti nizove i redove

• koristiti nizove i redove u modeliranju problema iz matematike, svakodnevnog života i struke

10. analizirati složene funkcije pomoću svojstava elementarnih funkcija

• odrediti svojstva i tijek funkcije koristeći svojstva elementarnih funkcija

 

Kôd

 

Naziv

Oblik i prostor

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• analizirati pravac i kružnicu te dvije kružnice u koordinatnom sustavu u ravnini s njihovim jednadžbama

• primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini i poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta

• ispitati i istražiti geometrijske oblike u ravnini i prostoru

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnome koordinatnom sustavu u ravnini

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

4. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

5. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

6. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

7. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnome koordinatnom sustavu u ravnini

• primijeniti koordinate točaka, njihovu međusobnu udaljenost i polovište dužine

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

• uočiti ravninske oblike u svakodnevnom okružju i umjetnosti (trokut, četverokut, pravilni mnogokut, kružnica, krug i dijelovi kruga) te riješiti praktične zadatke sa stvarnim objektima prikazujući ih pomoću geometrijskih likova

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

• ustanoviti sukladnost i sličnost geometrijskih oblika u ravnini

4. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

• povezati geometrijske oblike u prostoru sa svakodnevnim životom i strukom

5. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

• prikazati vektore i njihovu linearnu kombinaciju u koordinatnom sustavu u ravnini i koristiti za ispitivanje svojstava geometrijskih oblika u ravnini

6. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

• ispitati odnos točke i pravca i dvaju pravaca u ravnini, zadanih jednadžbama u koordinatnoj ravnini

7. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

• ispitati odnos točke, pravca, kružnice i dviju kružnica

 

Kôd

 

Naziv

Mjerenje

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti mjerenje i mjerne jedinice, trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta te vektore pri rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, drugim nastavnim predmetima i struci

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice te ih pretvoriti u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

6. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

7. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

8. primijeniti skalarni umnožak vektora

9. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

10. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice te ih pretvoriti u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

• rabiti odgovarajuće mjerne jedinice za duljinu, površinu, obujam, masu, vrijeme, temperaturu, novac i kut

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

• povezati formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini sastavljenih od osnovnih geometrijskih oblika (trokut, paralelogram, trapez, pravilni mnogokut, krug i dijelovi kruga) sa svakodnevnim životom i strukom

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

• primijeniti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

• izračunati nepoznate elemente u zadatcima iz planimetrije i stereometrije

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

• primijeniti rješavanje pravokutnog trokuta na primjeru iz svakodnevnog života ili struke

6. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

• izračunati nepoznate elemente složenih geometrijskih oblika u prostoru koristeći formule za oplošje i obujam osnovnih oblika u prostoru

7. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

• primijeniti rješavanje pravokutnog i kosokutnog trokuta na primjeru iz svakodnevnog života ili struke

8. primijeniti skalarni umnožak vektora

• izračunati skalarni umnožak vektora, kut između dvaju vektora i utvrditi okomitost vektora te primijeniti rezultat u stereometriji

9. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

• procijeniti i približno odrediti površinu nepravilnog oblika u ravnini

10. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

• primijeniti mjerenje i mjerne jedinice, naročito opseg i površinu te oplošje i volumen pri rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, drugim nastavnim predmetima i struci

 

Kôd

 

Naziv

Podatci

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• planirati, prikupiti, organizirati, prikazati podatke uz pomoć računala

• analizirati podatke iz svakodnevnog života, drugih nastavnih predmeta i struke

Ishodi učenja

(5-10)

1. prikupiti tražene podatke uz raspravu o valjanosti metode

2. rasporediti prikupljene podatke po izabranom kriteriju

3. predočiti prikupljene podatke pomoću linijskog, stupčastog i kružnog dijagrama

4. analizirati prikupljene i prikazane podatke

5. odrediti srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

6. odrediti vjerojatnost događaja za prikupljene i analizirane podatke

7. proračunati srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

8. analizirati utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

9. usporediti srodne skupove podataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. prikupiti tražene podatke uz raspravu o valjanosti metode

• izraditi u timu plan prikupljanja podataka i tablicu prikupljenih podataka

2. rasporediti prikupljene podatke po izabranom kriteriju

• razvrstati i organizirati diskretne (npr. mjesec ili godina rođenja) i kontinuirane (npr. visina, tjelesna masa) primarne i sekundarne podatke

3. predočiti prikupljene podatke pomoću linijskog, stupčastog i kružnog dijagrama

• prikazati podatke uz pomoć računala na primjeren način pomoću tablica, linijskog, kružnog i stupčastog dijagrama i histograma s pravilno označenim osima, nazivima, skalama te razredima jednake širine

4. analizirati prikupljene i prikazane podatke

• komentirati i prezentirati prikupljene i prikazane podatke

5. odrediti srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

• izračunati srednje vrijednosti (aritmetička sredina, medijan, môd) i mjere raspršenosti niza numeričkih podataka (raspon, interkvartilni raspon, standardna devijacija)

6. odrediti vjerojatnost događaja za prikupljene i analizirane podatke

• protumačiti složene događaje, izraziti ih pomoću skupovnih operacija te izračunati njihovu vjerojatnost

7. proračunati srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

• primijeniti normalnu razdiobu podataka

8. analizirati utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

• argumentirati utjecaj dodavanja ili uklanjanja jednog ili više podataka na srednje vrijednosti niza numeričkih podataka

9. usporediti srodne skupove podataka

• analizirati sličnosti i razlike između dvaju srodnih skupova podataka rabeći razne strategije (prikazivanjem podataka pomoću dijagrama, usporedbom srednjih vrijednosti i mjera raspršenosti)

 

Kôd

 

Naziv

Infinitezimalni račun

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• odrediti konvergentnost niza

• povezati limes funkcije s asimptotama grafa funkcije

• derivirati složenu funkciju

• nacrtati graf funkcije i izračunati površinu ispod grafa jednostavnije funkcije

Ishodi učenja

(5-10)

1. odrediti konvergentnost niza uz izračun limesa

2. povezati limes funkcije s asimptotama grafa funkcije

3. derivirati složenu funkciju

4. ispitati svojstva funkcije primjenjujući derivacije

5. nacrtati graf funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći osnovna svojstva integriranja

7. izračunati površinu ispod grafa jednostavnije funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. odrediti konvergentnost niza uz izračun limesa

• ispitati konvergentnost niza i izračunati limes niza koristeći teoreme o limesima

2. povezati limes funkcije s asimptotama grafa funkcije

• izračunati asimptote zadane funkcije u svrhu crtanja grafa funkcije

3. derivirati složenu funkciju

• odrediti derivaciju složene funkcije primjenjujući pravila deriviranja

4. ispitati svojstva funkcije primjenjujući derivacije

• rabiti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije te intervala monotonosti i zakrivljenosti

5. nacrtati graf funkcije

• prikazati graf funkcije primjenjujući derivacije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći osnovna svojstva integriranja

• izraziti primitivnu funkciju koristeći tablicu integrala

7. izračunati površinu ispod grafa jednostavnije funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

• odrediti površinu ispod grafa jednostavnije funkcije

 

Kôd

 

Naziv

Geografski pristup

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati u odnosu na druge znanosti geografski pristup i metodologiju geografije u tumačenju prirodno-geografskih i društveno-geografskih procesa te organizaciju prostora

• obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

• razlikovati geografske grane i discipline te važnost geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

Ishodi učenja

(5-10)

1. izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

2. opisati razvoj geografije

3. razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

4. obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

5. navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

6. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

7. obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju te upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

• navesti svojim riječima, samostalno, definiciju geografije i definiciju discipline geografije specifične za zanimanje

2. opisati razvoj geografije

• izdvojiti etape u razvoju geografije i navesti ključne spoznaje po etapama

3. razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

• pridružiti disciplinama fizičke, društvene, regionalne i primijenjene geografije pripadajući objekt istraživanja

4. obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

• potkrijepiti primjerom položaj geografije u interdisciplinarnom području znanosti i središnji položaj nastavnog predmeta u sustavu odgoja i obrazovanja

 

5. navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

• argumentirati primjere važnosti geografskih znanja i vještina u razvoju osam ključnih kompetencija

6. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

• komentirati na odabranom primjeru doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarskih djelatnosti

7. obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

• razmotriti na primjeru prostornog plana naselja ili županije važnost geografije u prostornom i regionalnom planiranju te upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

 

Kôd

 

Naziv

Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• opisati postanak i građu svemira i Sunčeva sustava

• objasniti utjecaj Zemljinih gibanja na organizaciju života na Zemlji

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati postanak svemira

2. razlikovati svemirska tijela

3. objasniti strukturu i odnose u Sunčevu sustavu

4. opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

5. objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

6. protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati postanak svemira

• ispričati teoriju velikog praska

2. razlikovati svemirska tijela

• usporediti veća i manja svemirska tijela (zvijezde, zviježđa, galaksije i nakupine galaksija, planete, satelite, planetoide, komete i meteore)

3. objasniti strukturu i odnose u Sunčevu sustavu

• objasniti položaj Zemlje unutar Sunčeva sustava

4. opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

• navesti primjere spoznaja o postanku, obliku i dimenzijama Zemlje

5. objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

• usporediti razlike u trajanju dana i noći, polarni dan i polarnu noć i trajanje osnovnih gibanja Zemlje

6. protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

• raspravljati o utjecaju oblika Zemlje i Zemljinih gibanja na ljudske djelatnosti i razlike u pojasnim vremenima

 

Kôd

 

Naziv

Orijentacija i geografske karte

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• orijentirati se u prostoru uz pomoć plana, topografskih karata i tehničkih sredstava za orijentaciju

• primijeniti osnovne kartografske pojmove i tematske karte

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

• koristiti matematičke, geografske i ostale elemente karte u analizi planova, općih, tematskih i topografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

• razlikovati načine predočavanja na pojedinim vrstama geografskih karata i povezati vrstu s načinom uporabe geografske karte

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

• smjestiti točke u geografsku mrežu, samostalno se orijentirati u prostoru primjenom planova naselja, topografskih karata, kompasa i GPS-a

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

• usporediti mogućnosti i ograničenja suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

• izraditi skicu, sve vrste dijagrama, tablicu i tematsku kartu na temelju samostalno prikupljenih prostornih podataka

 

Kôd

 

Naziv

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

Razina

 

Obujam

3

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usporediti prirodno-geografske elemente i procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te analizirati njihov utjecaj na organizaciju prostora

• koristiti istraživačke metode i primijeniti koncept održivog razvoja

Ishodi učenja

(5-10)

1. izdvojiti posebnosti među elementima prirodne osnove na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te na slijepoj karti imenovati primjere

2. razlikovati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. prepoznati interakcije među prirodnim pojavama pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristeći znanstveno nazivlje

4. objasniti utjecaj prirodno-geografskih obilježja na organizaciju prostora

5. predstaviti rezultate samostalnog istraživanja stanja okoliša (zraka, vode obližnjega vodenog toka, tla)

6. navesti primjere mogućeg povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

7. navesti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

8. objasniti koncept održivog razvoja i nužnost u iskorištavanju prirodnih resursa na lokalnoj i nacionalnoj razini

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. izdvojiti posebnosti među elementima prirodne osnove na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te na slijepoj karti imenovati primjere

• tumačiti elemente prirodne osnove (reljef, klima, vode, tlo) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

2. razlikovati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

• istražiti prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. prepoznati interakcije među prirodnim pojavama pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

• analizirati uzroke i posljedice prirodno-geografskih procesa na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

4. objasniti utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

• preispitati utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

5. predstaviti rezultate samostalnog istraživanja stanja okoliša (zraka, vode obližnjega vodenog toka, tla)

• ispitati kakvoću okoliša (zraka, vode obližnjeg vodenog toka, tla)

6. navesti primjere mogućeg povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

• diskutirati o problematici globalne promjene klime

7. navesti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

• analizirati mogućnosti povećanja zaštićenih područja

8. objasniti koncept održivog razvoja i nužnost pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara

• istražiti primjenu koncepta održivog razvoja u iskorištavanju prirodnih resursa na lokalnoj i nacionalnoj razini

 

Kôd

 

Naziv

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati utjecaj demo-geografskih i ekonomsko-geografskih procesa na naselja i organizaciju prostora

• objasniti procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo i gospodarstvo

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati demografski razvoj i demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

2. prepoznati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

3. usporediti organizaciju prostora na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, kontinentalnoj i globalnoj razini

4. razlikovati prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u mjestu, zavičaju, Hrvatskoj, Europi i svijetu

5. primijeniti kriterije za mjerenje razvijenosti gospodarstva na regionalnoj i nacionalnoj razini

6. objasniti procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

7. objasniti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija, razvoj i strukturu Europske unije, njezine glavne ciljeve i vrijednosti

8. raspravljati o važnosti poznavanja i pozitivnog vrjednovanja naslijeđa te vlastitog identiteta kao hrvatskih i europskih građanina te građana svijeta

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati demografski razvoj i demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

• usporediti razvoj naseljenosti, razmještaj stanovništva i demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

2. prepoznati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

• navesti primjere utjecaja religije na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

3. usporediti organizaciju prostora na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, kontinentalnoj i globalnoj razini

• izdvojiti oblike naselja, ruralnoga krajolika, povijesnog razvoja različitih tipova naselja, tipove urbanih sustava u mjestu, zavičaju, Hrvatskoj, Europi i svijetu

4. razlikovati prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u mjestu, zavičaju, Hrvatskoj, Europi i svijetu

• objasniti strukturu, značenje i prostorni raspored primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti na zadanoj prostornoj razini

5. primijeniti kriterije za mjerenje razvijenosti gospodarstva na regionalnoj i nacionalnoj razini

• izdvojiti primjere problemskih i prosperitetnih regija, slabije, srednje i visoko razvijenih država

6. objasniti procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

• razmotriti etape europskog integriranja i globalizacije te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

7. objasniti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija, razvoj i strukturu Europske unije, njezine glavne ciljeve i vrijednosti

• izdvojiti primjere djelovanja međunarodnih organizacija i regionalnih integracija te tijela Europske unije

8. raspravljati o važnosti poznavanja i pozitivnog vrjednovanja naslijeđa, o važnosti prepoznavanja vlastitog identiteta kao hrvatskog i europskoga građanin te građanina svijeta

• objasniti geografski smještaj i položaj Hrvatske, povijesno-geografski razvoj hrvatske države

 

Kôd

 

Naziv

Gibanja

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razmotriti jednostavna i složena gibanja

• riješiti probleme vezane za gibanja u području struke

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem i smanjivanjem brzine

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

7. primijeniti opis vertikalnog i horizontalnog hica pri rješavanju problema

8. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

9. riješiti problem na primjeru jednolikog kružnog gibanja

10. analizirati razlike i sličnosti translacijskog i rotacijskog gibanja tijela

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

• navesti i opisati temeljne fizikalne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu.

• objasniti kada su trenutačna i srednja brzina tijela po vrijednosti jednake

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem i smanjivanjem brzine

• razmotriti po vrijednosti i smjeru akceleracije automobila koji koči i koji ubrzava na semaforu

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

• svrstati po nazivu gibanje vlaka pri ulasku u željezničku stanicu i pri izlasku iz željezničke stanice

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

• nacrtati grafikon ovisnosti brzine i vremena ili puta i vremena iz podataka o pravocrtnom gibanju tijela

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

• utvrditi visinu mosta pomoću pada kamena u rijeku

7. primijeniti opis vertikalnog i horizontalnog hica pri rješavanju problema

• odrediti domet kamena kojeg možemo rukom horizontalno izbaciti

8. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

• raspraviti kako se mijenja centripetalna akceleracija tijela pri kružnom gibanju s promjenom kutne brzine i kutne akceleracije

9. riješiti zadatak na primjeru jednolikog kružnog gibanja

• izračunati brzinu gibanja biciklista pomoću polumjera i frekvencije okretanja njegova kotača

10. analizirati razlike i sličnosti translacijskog i rotacijskog gibanja tijela

• razlučiti koji od dva kotača različitih polumjera, pri rotaciji jednakim i stalnim kutnim brzinama, ima veću linearnu brzinu na obodu

 

Kôd

 

Naziv

Sile i polja

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• riješiti probleme u području struke uporabom zakonitosti koje opisuju sile i polja

Ishodi učenja

(5-10)

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

4. raspraviti opći zakon gravitacije i gibanje satelita oko Zemlje

5. analizirati primjere sudara tijela uporabom zakona očuvanja količine gibanja

6. usporediti osnovni zakon gibanja za rotaciju s temeljnim zakonom translacijskog gibanja

7. prosuditi ravnotežu krutog tijela

8. razmotriti pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

9. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombova zakona

10. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

• izračunati silu kočenja biciklista iz njegove mase i akceleracije zaustavljanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

• utvrditi kako se promijeni trenje klizanja ako se udvostruči težina tereta na sanjkama koje kližu po istoj ravnoj podlozi

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

• nacrtati sve sile koje djeluju na tijelo koje klizi niz kosinu

4. raspraviti opći zakon gravitacije i gibanje satelita oko Zemlje

• razmotriti kojom brzinom približno treba izbaciti satelit u blizini površine Zemlje da bi jednoliko kružio oko Zemlje

5. analizirati primjere sudara tijela uporabom zakona očuvanja količine gibanja

• razmotriti brzinu kolica u odnosu na dječakovu ako dječak iznenada iskoči s kolica u mirovanju pri čemu kolica imaju deset puta manju masu od dječaka

6. usporediti osnovni zakon gibanja za rotaciju s temeljnim zakonom translacijskog gibanja

• objasniti što se u gibanju klizačice na ledu promijenilo nakon što u pirueti skupi raširene ruke

7. prosuditi ravnotežu krutog tijela

• procijeniti gdje treba poduprijeti posvuda jednako debelu drvenu motku ako je na jednom kraju obješen dvostruko veći teret nego na drugom

8. razmotriti pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

• raspraviti o čemu ovisi koliko je puta veća sila koja podiže teret od sile izazvane našom rukom na hidrauličkoj dizalici

9. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombova zakona

• protumačiti kako se promijeni sila između dvaju raznoimenih naboja ako im upola smanjimo udaljenost

10. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora kojega čini djelovanje različitih sila

• osmisliti pokuse kojima možete dokazati koja polja djeluju u nekom prostoru

 

Kôd

 

Naziv

Rad i energija

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti pojmove rada, energije i snage u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

5. opisati različite vrste energije

6. raspraviti kinetičku energiju tijela u različitim primjerima

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

8. primijeniti zakon očuvanja energije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

• objasniti zašto je rad obavljen silom usmjerenom usporedno s putom koji prelazi tijelo veći od rada obavljenog jednakom silom usmjerenom pod nekim kutom u odnosu na put

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

• odrediti iz površine u F-s dijagramu rad koji obavi sila rastezanjem opruge

 

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

• izračunati snagu automobilskog motora koji djeluje stalnom silom tijekom gibanja određenom brzinom

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

• razmotriti korisnost rada koji obavimo kližući se na ledu i na koturaljkama

5. opisati različite vrste energije

• navesti sličnosti i razlike različitih vrsta energije koje koristimo u svakodnevnom životu

6. raspraviti kinetičku energiju tijela u različitim primjerima

• utvrditi razlike kinetičkih energija tijela različitih masa i brzina

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije.

• protumačiti zašto je rad za podizanje tijela na visinu jednak gravitacijskoj potencijalnoj energiji

8. primijeniti zakon očuvanja energije

• izračunati pomoću gravitacijske potencijalne energije tijela na određenoj visini kinetičku energiju pri slobodnom padu

 

Kôd

 

Naziv

Termodinamika

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti temeljne koncepte iz termodinamike u različitim primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

4. istražiti plinske zakone

5. opisati načine prijenosa topline

6. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

7. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

8. raspraviti rad toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

• objasniti pojmove unutarnja energija, toplina i temperatura

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

• raspraviti što je termičko gibanje i u kakvoj je vezi s temperaturom

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

• usporediti promjenu obujma čvrstog tijela i tekućine pri promjeni temperature za jednak iznos

4. istražiti plinske zakone

• razmotriti odnose između tlaka, volumena i temperature idealnog plina pomoću triju plinskih zakona

5. opisati načine prijenosa topline

• navesti različite načine prijenosa topline i iznijeti bitne karakteristike pojedinog načina prijenosa

6. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

• objasniti zašto u izohornim procesima nije moguće obaviti rad

7. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

• utvrditi može li obaviti rad sustav kojemu se smanjila unutrašnja energija za iznos veći od iznosa primljene topline

8. raspraviti rad toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

• razmotriti korisnost toplinskih strojeva ako se zna da je obavljeni rad jednak razlici topline koju topliji spremnik predaje i one koju hladniji spremnik prima

 

Kôd

 

Naziv

Elektrodinamika

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti temeljne koncepte iz elektrodinamike u različitim primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

8. izložiti primjenu elektromagnetske indukcije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

• raspraviti gibanje električnoga naboja pri prolazu električne struje u strujnom krugu na nekom primjeru

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

• izračunati električnu struju kroz trošilo iz podataka za električni otpor i napon na koji je priključeno

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

• objasniti ovisnost električnog otpora vodiča i poluvodiča o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

• odrediti snagu grijača određenog otpora koji je priključen na električnu mrežu

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

• izvesti Oerstedov pokus i izložite njegovo otkriće

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

• nacrtati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujne petlje i zavojnice i razmotrite o kojim veličinama ovisi magnetska indukcija u sva tri slučaja

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

• raspraviti o čemu prema Faradayevom zakonu ovisi inducirani napon

8. izložiti primjenu elektromagnetske indukcije

• protumačiti načelo rada transformatora

 

Kôd

 

Naziv

Titranje, valovi, zvuk

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti temeljne pojmove i pojave povezane s harmonijskim titranjem, valovima i zvukom u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i superpozicije valova

8. raspraviti spektar i primjenu zvučnih valova

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

• raspraviti fizikalne veličine koje opisuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

• prikazati grafički ovisnost elongacije o vremenu za tijelo koje izvodi harmonijsko titranje

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

• izračunati primjenom jednadžbi za harmonijsko titranje silu na tijelo koje titra

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

• objasniti pojavu rezonancije

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

• razmotriti kako nastaje i kako se širi mehanički val te njegovu brzinu

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

• objasniti razliku u rasprostiranju transverzalnog i longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i superpozicije mehaničkih valova

• nacrtati odbijanje, lom, ogib i superpoziciju mehaničkih valova

8. raspraviti spektar i primjenu zvučnih valova

• objasniti primjenu ultrazvuka u medicini

 

Kôd

 

Naziv

Elektromagnetski valovi i svjetlost

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti svojstva elektromagnetskih valova i zakona geometrijske optike u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

4. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

5. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

6. primijeniti jednadžbu leće

7. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

• odrediti valnu duljinu valova koje emitira radiostanica koju najčešće slušate

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

• objasniti primjenu X-zraka u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

• protumačiti prirodu slike koja nastaje u ravnom zrcalu

4. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

• opisati što se događa s brzinom, frekvencijom i valnom duljinom svjetlosti prilikom prijelaza iz zraka u vodu

5. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

• istražiti kako se konvergentna leća može koristiti kao povećalo

6. primijeniti jednadžbu leće

• izračunati na koju udaljenost treba staviti zastor da se vidi slika predmeta koji se nalazi na dvostrukoj žarišnoj udaljenosti od konvergentne leće

7. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

• izraziti uvjet konstruktivne interferencije svjetlosti

 

Kôd

 

Naziv

Atomi i atomske jezgre

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti temeljne ideje i koncept atomske i nuklearne fizike

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

3. objasniti fotoelektrični efekt

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

5. navesti α, β i γ raspad te opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja prilikom nuklearnih reakcija

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

• opisati sličnosti i razlike između svojstava dvaju izotopa istog elementa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

• emisijski spektar žive sadrži ljubičastu i zelenu liniju – komentirati koja od tih dviju linija odgovara prijelazu između dvaju energijskih nivoa s većom razlikom u energiji

3. objasniti fotoelektrični efekt

• žuta svjetlost pada na metal i izbija elektrone; objasniti što će se dogoditi s brojem emitiranih elektrona i njihovom maksimalnom kinetičkom energijom ako se intenzitet svjetlosti poveća dva puta

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

• odrediti što će se dogoditi s de Broglievom valnom duljinom elektrona ako mu se brzina poveća dva puta

5. navesti α, β i γ raspad te opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

• navesti što su β čestice i gdje nastaju

 

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja prilikom nuklearnih reakcija

• izračunati koliki su maseni broj i broj protona izotopa torija koji nastaju alfa raspadom izotopa http://narodne-novine.nn.hr/files/_web/sluzbeni-dio/2017/129853/images/10910.jpg

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

• odrediti udio radioaktivnog izotopa u nekom uzorku koji se raspadne u druge izotope nakon triju vremena poluraspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

• raspraviti prednosti i nedostatke korištenja nuklearne fisije za dobivanje električne energije

 

Kôd

 

Naziv

Čovjek i zdravlje

Razina

 

Obujam

2,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti nepovoljne utjecaje različitih čimbenika na ljudski organizam (osobito povezano s mogućim zdravstvenim rizicima budućeg zanimanja)

• razviti sposobnosti primjene stečenih znanja u svakodnevnom životu

• oblikovati stavove o zdravim stilovima življenja, brizi i odgovornosti za vlastito zdravlje

Ishodi učenja

(5-10)

1. preispitati zdrave stilove življenja te važnost pravilne i redovite primjene higijenskih navika u svakodnevnom životu

2. povezati putove ulaska patogenih mikroorganizama i nametnika u tijelo čovjeka s mjerama prevencije

3. usporediti najčešće virusne i bakterijske bolesti te načine njihova liječenja

4. diskutirati o djelovanju sredstava ovisnosti na zdravlje i ponašanje ljudi

5. protumačiti važnost preuzimanja odgovornosti za vlastito zdravlje na primjerima različitih ovisnosti

6. procijeniti opasnosti za zdravlje povezane sa specifičnostima zanimanja za koje se školuje

7. demonstrirati osnovne zahvate prve pomoći koji mogu spasiti život ugroženoj osobi

8. procijeniti posljedice poremećaja ravnoteže u organizmu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. preispitati zdrave stilove življenja te važnost pravilne i redovite primjene higijenskih navika u svakodnevnom životu

• izdvojiti primjere zdravih životnih stilova temeljenih na redovitoj primjeni higijenskih navika u svakodnevnom životu

2. povezati putove ulaska patogenih mikroorganizama i nametnika u tijelo čovjeka s mjerama prevencije

• usporediti putove ulaska patogenih mikroorganizama u tijelo čovjeka s mjerama prevencije

3. usporediti najčešće virusne i bakterijske bolesti i načine njihova liječenja

• navesti primjere najčešćih virusnih i bakterijskih bolesti i načine njihova liječenja

4. diskutirati o djelovanju sredstava ovisnosti na zdravlje i ponašanje ljudi

• usporediti djelovanje sredstava ovisnosti na zdravlje i ponašanje ljudi

5. protumačiti važnost preuzimanja odgovornosti za vlastito zdravlje na primjerima različitih ovisnosti

• demonstrirati proces donošenja odluke pomoću zadanog primjera i obrasca

 

6. procijeniti opasnosti za zdravlje povezane sa specifičnošću zanimanja za koje se školuje

• analizirati opasnosti za zdravlje povezane sa specifičnošću zanimanja za koje se školuje

7. demonstrirati osnovne zahvate prve pomoći koji mogu spasiti život ugroženoj osobi

• pokazati osnovne zahvate prve pomoći koji mogu spasiti život osobi koja je doživjela moždani udar

8. procijeniti posljedice poremećaja ravnoteže u organizmu

• predvidjeti posljedice prekomjerne ili smanjene količine vode u organizmu

 

Kôd

 

Naziv

Spolnost i sazrijevanje čovjeka

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti najvažnije spoznaje o spolnosti čovjeka u svakodnevnom životu

• razviti sposobnosti, stavove i spremnosti za odgovorno spolno ponašanje

Ishodi učenja

(5-10)

1. protumačiti povezanost sazrijevanja i životnih razdoblja s djelovanjem hormona

2. povezati funkciju spolnih organa s njihovom građom i higijenom

3. razlikovati prednosti i nedostatke različitih metoda planiranja trudnoće

4. protumačiti proces oplodnje i razvoj ploda do porođaja

5. povezati promjene tijekom trudnoće s odgovornim ponašanjem trudnice

6. raspraviti različite stavove o spolnosti i odgovornome spolnom ponašanju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. protumačiti povezanost sazrijevanja i životnih razdoblja s djelovanjem hormona

• odabrati primjer koji pokazuje sličnost u sazrijevanju dječaka i djevojčica

2. povezati funkciju spolnih organa s njihovom građom i higijenom

• objasniti kako neodržavanje higijene spolnog sustava može dovesti do poremećaja

3. razlikovati prednosti i nedostatke različitih metoda planiranja trudnoće

• opisati prednosti i nedostatke mehaničkih sredstava kontracepcije

4. protumačiti proces oplodnje i razvoj ploda do porođaja

• opisati proces oplodnje i glavne faze trudnoće

5. povezati promjene tijekom trudnoće s odgovornim ponašanjem trudnice

• ustanoviti kako redovita rekreacija može utjecati na promjene tijekom trudnoće

6. raspraviti različite stavove o spolnosti i odgovornom spolnom ponašanju

• diskutirati o različitim stavovima o spolnosti i odgovornome spolnom ponašanju

 

Kôd

 

Naziv

Zaštita prirode i okoliša

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razviti svijest o potrebi očuvanja bogatstva prirode, održanja prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti na Zemlji, posebno na području Hrvatske i svoje neposredne okoline

• prikupiti podatke i interpretirati konkretne uzroke ugroženosti neposrednog okoliša u kojem živi te cjelokupne prirode na Zemlji

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati odnose između živih bića i abiotičkih čimbenika okoliša

2. opisati odnose između živih bića u biocenozi

3. objasniti razloge ugroženosti prirode na Zemlji

4. istražiti potencijalne opasnosti za okoliš, povezane sa zanimanjem za koje se školuju pomoću mini istraživanja

5. predvidjeti moguće mjere zaštite prirode koje se mogu provesti zbog postojećeg ili potencijalnog štetnog djelovanja na okoliš

6. ilustrirati na primjerima raznolikost i posebnosti hrvatske flore i faune

7. raspravljati o potrebi očuvanja bogatstva prirode, održanja prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati odnose između živih bića i abiotičkih čimbenika okoliša

• ilustrirati na primjeru prilagodbe životinja i biljaka u okolišu različite vlažnosti

2. opisati odnose između živih bića u biocenozi

• povezati na primjerima osobine parazita i domadara

3. objasniti razloge ugroženosti prirode na Zemlji

• napraviti mapu primjera ugroženih biljnih/životinjskih vrsta u zavičaju s navedenim razlozima koji su doveli te vrste na crvene liste

4. istražiti potencijalne opasnosti za okoliš povezane sa zanimanjem za koje se školuju pomoću mini istraživanja

• ilustrirati posterom rezultate mini istraživanja potencijalnih opasnosti za okoliš povezanih sa zanimanjem

5. predvidjeti moguće mjere zaštite prirode koje se mogu provesti zbog postojećeg ili potencijalnoga štetnog djelovanja na okoliš

• raspravljati na konkretnom primjeru o mogućim mjerama zaštite prirode koje se mogu provesti zbog postojećega štetnog djelovanja na okoliš

6. ilustrirati na primjerima raznolikost i posebnosti hrvatske flore i faune

• ispitati posebnost hrvatske faune u zavičaju

7. raspravljati o potrebi očuvanja bogatstva prirode, održanja prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti

• diskutirati (debata ili vođena rasprava) o potrebi održanja biološke raznolikosti

 

Kôd

 

Naziv

Od lovca i sakupljača do stanovnika grada

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti biološke i kulturne procese u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske koji su doveli do stvaranja najranijih ljudskih zajednica, prvih oblika kulture i organizacije društvenog života

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati svakodnevan život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturni život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati svakodnevan život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

• prikazati svakodnevan život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

• vrjednovati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove karakteristike

• kreirati prikaz kulturnih grupa na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove temeljne karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

• načiniti tablicu vremenskog slijeda, prostora i karakteristika ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

• izraditi mapu graditeljskih, umjetničkih i znanstvenih dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturni život ljudi

• konstruirati usporedbenu tablicu prvih pisama i njihova utjecaja na politički, društveni i kulturni život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

• izdvojiti povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru od onih u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

 

Kôd

 

Naziv

Uspon i pad starog svijeta

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti migracije, pojavu i izgradnju različitih država, religija, kultura, znanosti i trgovine u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske od kraja 2. tisućljeća prije Krista do 300. godine

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. izdvojiti inovacije i promjene u gradovima i državama

3. raspraviti o velikim religijama i svjetonazorima koji su obilježili stari svijet

4. ispitati najvažnija postignuća helenske i helenističke kulture

5. objasniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskom vlašću

6. analizirati pojavu kršćanstva i rimsko pravo kao osnove budućega europskog naslijeđa

7. usporediti širenje grčkog i rimskog utjecaja na prostor današnje Hrvatske

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

• identificirati obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. izdvojiti inovacije i promjene u gradovima i državama

• nabrojiti inovacije i promjene u gradovima i državama mediteranskog bazena do rimskih osvajanja.

3. raspraviti o velikim religijama i svjetonazorima koji su obilježili stari svijet

• ustanoviti zajedničke odrednice i razlike velikih religija i svjetonazora koji su obilježili stari svijet

4. ispitati najznačajnija postignuća helenske i helenističke kulture

• načiniti usporedbenu tablicu najvažnijih postignuća helenske i helenističke kulture

5. objasniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskom vlašću

• izraditi prikaze procesa objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskom vlašću

6. analizirati pojavu kršćanstva i rimsko pravo kao osnove budućega europskog naslijeđa

• razlučiti elemente kršćanstva i rimskoga prava kao osnove budućega europskog naslijeđa

7. usporediti širenje grčkog i rimskog utjecaja na prostor današnje Hrvatske

• izdvojiti obilježja širenja grčkog i rimskog utjecaja na prostor današnje Hrvatske

 

Kôd

 

Naziv

Srednjovjekovne civilizacije

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti pojavu i razvoj civilizacija, novih država i kultura na tri kontinenta te kako su te nove države i različite kulturne tradicije i povijesna iskustva utjecala na društvene promjene i odnose

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

4. razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene među trima kontinentima

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

9. objasniti sazrijevanje i rast društva i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

• identificirati višestruke uzroke krize i dezintegracijske procese u Rimskom Carstvu od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

• izdvojiti prijelomne političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

• navesti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

4. razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

• označiti na povijesnom zemljovidu prostor Bizantskog Carstva i pravce širenja kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

• prikazati procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

• napraviti usporedbenu tablicu organizacije države, društva i širenja kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene među trima kontinentima

• izdvojiti područja i najvažnije proizvode kojima se trgovalo na trima kontinentima

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

• pokazati na zemljovidu pravce i faze kretanja te prostore širenja Mongolskog Carstva

9. objasniti sazrijevanje i rast društava i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

• konstruirati usporedbenu tablicu razvoja društva i kulture na prostoru Hrvatske i susjednih područja do sredine 14. stoljeća

 

Kôd

 

Naziv

Temelji modernog svijeta

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti napredak znanosti, tehnologije i gospodarstva, društvena i politička zbivanja te sazrijevanje različitih institucija, ideja i stilova, u Europi, svijetu i Hrvatskoj u vrijeme širenja prekomorske trgovine

Ishodi učenja

(5-10)

1. ispitati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u 14. i 15. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture, te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspravljati o tome kako je hrvatsko društvo doživjelo vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

5. usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. ustanoviti stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. ispitati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u 14. i 15. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

• kategorizirati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u 14. i 15. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

• konstruirati uzročno-posljedični niz velikih promjena u tehnologiji, znanosti i kulturi te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

• utvrditi karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspravljati o tome kako je hrvatsko društvo doživjelo vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

• napraviti tablicu vjerskih, političkih, društvenih i kulturnih transformacija u Hrvatskoj u 16. i 17. stoljeću

5. usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

• izraditi usporedbenu tablicu značajki i razvoja monarhija u Europi te dostignuća znanstvene revolucije i prosvjetiteljstva

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

• navesti glavna zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. ustanoviti stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

• kategorizirati stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

 

Kôd

 

Naziv

Doba građanskih revolucija

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti tri međusobno povezana povijesna procesa u Europi, svijetu i Hrvatskoj: znanstvenu i industrijsku revoluciju, građanske revolucije i uspostavu europske dominacije u svijetu

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

8. raspravljati o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

• načiniti ljestvicu uzroka i posljedica građanskih revolucija od kraja 18. do sredine 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

• izraditi tablicu uzroka i posljedica industrijske i agrarne revolucije

 

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i Hrvatskoj

• identificirati kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

• utvrditi kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći u svijetu

• razlučiti promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći u svijetu

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

• kreirati mapu uzroka, pravaca i posljedica prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

• objasniti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

8. raspravljati o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

• izložiti promjene i sukobe u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

 

Kôd

 

Naziv

Dvadeseto stoljeće

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• biti u stanju razumjeti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva, kao i ratne sukobe u 20. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti ekonomska, politička i ideološka suparništva između velikih sila kao uzroke svjetskih ratova

2. objasniti tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

3. opisati pokušaje uspostave demokracije i uvođenje totalitarnih sustava nakon Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

4. obrazložiti pojavu i karakter nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

6. izložiti položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

7. protumačiti raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

8. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti ekonomska, politička i ideološka suparništva među velikim silama kao uzroke svjetskih ratova

• usporediti ekonomska, politička i ideološka suparništva ieđu velikim silama kao uzroke svjetskih ratova

2. objasniti tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

• konstruirati uzročno-posljedični niz zbivanja i posljedica Prvoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

3. opisati pokušaje uspostave demokracije i uvođenje totalitarnih sustava nakon Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

• identificirati pokušaje uspostave demokracije i uvođenje totalitarnih sustava nakon Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

4. obrazložiti pojavu i karakter nacionalsocijalizma u Njemačkoj

• napraviti prikaz pojave i karaktera nacionalsocijalizma u Njemačkoj

 

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

• kreirati uzročno-posljedičnu ljestvicu uzroka, tijeka i globalnih posljedica Drugoga svjetskog rata u svijetu, Europi i Hrvatskoj

6. objasniti položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

• kategorizirati položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

7. protumačiti raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

• razlikovati raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

8. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća

• prosuditi očekivanja i proturječnosti u svijetu i Europi u drugoj polovici 20. stoljeća

 

Kôd

 

Naziv

Religioznost i put religija

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti religioznost kao bitnu odrednicu povijesti čovjeka i čovječanstva te razvoj religija i fenomenologiju religijskih pravaca danas

Ishodi učenja

(5-10)

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

• odrediti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

• nabrojiti temeljne oblike religioznog izražavanja

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

• navesti kriterije razlikovanja prirodnih i objavljenih religija

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

• klasificirati obilježja velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

• izdvojiti obilježja monoteističkih religija

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

• otkriti zajedničke odrednice religija

 

Kôd

 

Naziv

Kršćanska objava i vjera

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati izvore kršćanske objave, njezin razvojni put u Starom zavjetu, lik Isusa Krista i njegovo djelo spasenja te značenje za kršćansku vjeru danas

Ishodi učenja

(5-10)

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesno-spasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

8. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

• raščlaniti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

• nabrojiti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

• analizirati proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

• primijeniti temeljne poruke Svetog pisma na oblikovanje kršćanskog života

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesno-spasenjsko značenje kao Sina Božjega

• navesti izvore za Isusovu povijesnost i njegovo povijesno-spasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

• interpretirati poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

• poduprijeti argumentima razloge kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

8. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

• ustanoviti sličnosti i razlike između osobe Isusa Krista i utemeljitelja drugih religija

 

Kôd

 

Naziv

Crkva u sadašnjosti i prošlosti

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• objasniti etape nastanka i povijesti Crkve te značenje Crkve za vjeru i život kršćana

Ishodi učenja

(5-10)

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzora vjere

4. iskazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

• potkrijepiti činjenicama povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

• ustanoviti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzora vjere

• prepoznati osobu Blažene Djevice Marije kao uzora vjere

4. iskazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

• iskazati povezanost sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

• nabrojiti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

• razlučiti svijetle i tamne strane života i djelovanja Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

• ustanoviti čimbenike kriza i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

• izdvojiti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

• objasniti načela ekumenizma

 

Kôd

 

Naziv

Kršćanska antropologija

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati vlastitosti kršćanskog poimanja čovjeka u usporedbi s drugim antropologijama te odnosu prema osobnom životu

Ishodi učenja

(5-10)

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretni život

2. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

3. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

4. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

5. objasniti kršćansko poimanje slobode

6. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretan život

• propitati različita poimanja čovjeka na primjerima iz konkretnog života

2. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

• raščlaniti odnos između ljudske zrelosti i životnih vrjednota

3. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

• protumačiti utemeljenost ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

4. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

• pokazati ideal ostvarenog čovještva na primjeru Isusa Krista

5. objasniti kršćansko poimanje slobode

• izdvojiti temeljna obilježja kršćanskog poimanja slobode

6. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

• objasniti sličnosti i razlike između općeljudskih i kršćanskih vrjednota

 

Kôd

 

Naziv

Kršćansko razumijevanje morala

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati temelje i načela kršćanskog morala te ih primijeniti na područje odnosa prema Bogu, istini, životu, obitelji i ljudskom radu

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

8. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

9. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

• prepoznati na konkretnom primjeru značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

• opisati odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

• pokazati posljedice evanđeoskog zakona ljubavi za kršćansko djelovanje

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

• protumačiti oblike izražavanja vjere i ljubavi prema Bogu

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

• izdvojiti specifičnost kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

• izložiti temeljne odrednice kršćanskog stava prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

• ustanoviti posljedice spoznaje Boga za život u istini

8. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

• istražiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

9. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

• navesti primjer kršćanskog zalaganja za mir u svijetu

 

Kôd

 

Naziv

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati različite izazove suvremenoga svijeta koji potiču na novo promišljanje kršćanske vjere, putove dijaloga s drugim religijama i znanostima te doprinos kršćanstva rješavanju globalnih problema

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje

na događaje u osobnom životu i svijetu

5. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

6. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

7. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

• objasniti promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene religioznosti od fanatične i manipulativne religioznosti

• kategorizirati obilježja zrele i prosvijećene religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

• izdvojiti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje

na događaje u osobnom životu i svijetu

• izvesti posljedice Kristova puta osmišljavanja i prevladavanja patnje za osobni život

5. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

• skicirati obilježja vjerničkog i prirodoznanstvenog pogleda na stvarnost svijeta i čovjeka

6. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

• pokazati komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

7. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

• istražiti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

 

Kôd

 

Naziv

Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati i razumjeti osnovne etičke pojmove na primjerima mitsko-religijskih izvora etike

• razviti sposobnost moralnog prosuđivanja i vrijednosnog orijentiranja

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

• odrediti osnove etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

• protumačiti što je to samoostvarenje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

• objasniti konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

• komentirati poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

• navesti primjere graničnih situacija

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

• usporediti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

• raščlaniti razloge moralnog sukoba u konfliktnoj situaciji

 

Kôd

 

Naziv

Etika socijalnog života

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• objasniti etičke pretpostavke međuljudskih odnosa te socijalnih, političkih i pravnih institucija u ljudskome društvu

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskome društvu

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskom društvu

• pokazati odnos između slobode i odgovornosti za vlastita djela

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskoga zajedništva

• odrediti što je to opće dobro

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

• objasniti jesu li privatni interesi nužno u sukobu s općim interesima

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

• izložiti kakav je odnos između političke (građanske) i etičke vrline kod Aristotela

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

• razlučiti je li utilitarizam oblik etičkog egoizma

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

• navesti na kakvu određenju ljudske prirode Kant temelji pojam ljudskog dostojanstva

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

• protumačiti mogu li znanstvenici kontrolirati posljedice znanstvenih otkrića i izuma

 

Kôd

 

Naziv

Primijenjena etika

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• prepoznati i analizirati osnovne probleme iz područja primijenjene etike

• razviti odgovorno ponašanje i kreativno sudjelovanje u rješavanju problema suvremene civilizacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati različite ekološke teorije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

• objasniti pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

• navesti različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati ekološke teorije

• izložiti načela dubinske ekologije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

• navesti primjere etičkih prijepora koji proizlaze iz znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

• ustanoviti sličnosti i razlike između Hipokratove prisege i Ženevske deklaracije

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

• objasniti razliku između trgovine organima i etičkog pristupa donaciji organa

 

Kôd

 

Naziv

Etika kao filozofija morala

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati temeljne etičke pojmove, teorije i strategije njihova opravdanja da bi se stekao racionalan i univerzalan uvid u prirodu moralnih fenomena

• razviti kritičko prosuđivanje različitih moralno-vrijednosnih orijentacija bez autoritativnog utjecaja tradicije ili ideologije

Ishodi učenja

(5-10)

1. ispitati odnos morala i etike

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

5. raščlaniti strukturu etike

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. ispitati odnos morala i etike

• odrediti predmet etike kao filozofske discipline

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

• pokazati na primjeru svakodnevne moralne prosudbe njezin moralni temelj

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

• ustanoviti razliku između pojmova morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

• protumačiti moral kao trebanje

5. raščlaniti strukturu etike

• navesti u čemu se razlikuju pitanja kojima se bave deskriptivna i normativna etika te metaetika

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

• izložiti različite etičke pristupe u određenju dobra kao temeljne moralne vrijednosti

 

Kôd

 

Naziv

Etička argumentacija i etičke teorije

Razina

 

Obujam

2,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usporediti, izvesti, poopćiti i vrjednovati različite etičke koncepcije u svrhu razvijanja sposobnosti etičke argumentacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

• navesti načelne razlike između Aristotelove etike vrline i Kantove deontološke etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

• identificirati etičko uporište moralnog relativizma

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

• usporediti ideju razvoja u povijesnom i evolucionističkom shvaćanju čovjeka

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

• ustanoviti razliku između analitičke, komunikativne i kreativno-konstruktivne argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

• izdvojiti temeljni etički princip argumentacije u tekstu

 

Kôd

 

Naziv

Politika

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti osnovne političke pojmove i principe funkcioniranja države

• prosuditi kritički aktualna politička zbivanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

3. objasnitie pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. usporediti načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

8. usporediti različite političke sustave: demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

• prikazati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

• procijeniti utjecaj zakona i aktivnosti u svakodnevnom životu

3. objasniti pojmove moći, vlasti i autoriteta

• razlučiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

• suprotstaviti načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

 

5. identificirati odrednice civilnog društva

• identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

• demonstrirati pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

• ustanoviti značajke i oblike države

8. usporediti različite političke sustave: demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

• razlikovati različite političke sustave: demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

• ispitati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

• komentirati značajke političkog sustava Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

 

Kôd

 

Naziv

Gospodarstvo

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati osnovne gospodarske pojmove i funkcioniranje gospodarskog sustava u cjelini

• shvatiti važnost gospodarskog djelovanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspravljati o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje EU

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

• interpretirati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

• razlikovati osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

• klasificirati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

• usporediti funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

• razlučiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

• usporediti vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

• prikazati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

• povezati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspravljati o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

• komentirati gospodarski sustav Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje EU

• prezentirati povijesni razvoj i funkcioniranje EU

 

Kôd

 

Naziv

Kineziološka teorijska znanja

Razina

 

Obujam

1

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• povećati bitna kineziološka teorijska znanja o važnosti samostalne, smislene i svakodnevne provedbe tjelesnog vježbanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja…)

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

• objasniti doprinos tjelesnog vježbanja razvoju ljudskog roda

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

• nabrojiti kineziološke aktivnosti koje su pozitivno usklađene s izabranim zanimanjem

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

• izdvojiti programske sadržaje s obilježjima zanimanja i pokazati način njihove primjene tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti temeljna znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja…)

• individualno odrediti volumen, ekstenzitet i intenzitet opterećenja u vježbanju na primjeru pojedine sportsko-rekreacijske aktivnosti

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih zdravstvenih tegoba tijekom obavljanja izabranog zanimanja

• izabrati kineziološke aktivnosti u funkciji pozitivnih promjena na pojedine organske sustave u funkciji unaprjeđenja i očuvanja zdravlja

 

Kôd

 

Naziv

Kineziološke aktivnosti

Razina

 

Obujam

3

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usvojiti i usavršiti različite kineziološke aktivnosti koje, smisleno usklađene s izabranim zanimanjem i obilježjima polaznika, uzrokuju razvoj bitnih osobina i sposobnosti

Ishodi učenja

(5-10)

1. isplanirati monostrukturne cikličke aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaj

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

 

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne cikličke aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. isplanirati monostrukturne cikličke aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijskih sadržaja

• razmotriti monostrukturne cikličke aktivnosti u funkciji održavanja zdravlja i povećanja radne sposobnosti kako bi se objasnio utjecaj primjene tih aktivnosti na radni i zdravstveni status osoba u izboru zanimanja

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

• sažeti polistrukturne aktivnosti, zadane programom, koje potiču razvoj više sposobnosti polaznika i preventivno smanjuju zdravstvene probleme

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

• provesti elemente određene polistrukturne kompleksne aktivnosti koji se primjenjuju za neaktivne skupine mišića te upotrijebiti primjerene vježbe za jačanje i istezanje prema izbornom zanimanju

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

• demonstrirati aktivnosti za povećanje morfološkog statusa i unaprjeđenja aerobnih sposobnosti u svrhu prevencije zdravstvenog statusa

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne cikličke aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

• prilagoditi monostrukturne cikličke aktivnosti u svrhu cjeloživotnog vježbanja prema odabiru polaznika

 

Kôd

 

Naziv

Transformacija kinantropoloških obilježja

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usvojiti i usavršiti kineziološke sadržaje i postupke za unaprjeđenje kinantropoloških obilježja polaznika

Ishodi učenja

(5-10)

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela – povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela, povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

• prilagoditi kineziološke aktivnosti s ciljem povećanja mišićne mase, redukcije potkožnog masnog tkiva te u svrhu prevencije povećanja tjelesne težine

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

• prilagoditi kineziološke aktivnosti kojima utječemo na pozitivne promjene motoričkih sposobnosti u izabranom zanimanju

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobne izdržljivost)

• provesti programske sadržaje uz optimalno doziranje opterećenja s ciljem unaprjeđenja aerobnih i anaerobnih sposobnosti s obilježjima zanimanja

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

• demonstrirati kineziološke sadržaje za pokretljivost, aktivnost, jačanje i transformaciju lokomotornog sustava

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

• prilagoditi i primijeniti vježbe za jačanje ligamenata i tetiva te povećanje amplitude pokreta u zglobovima kako bi se prevenirale ozljede lokomotornog sustava

 

Kôd

 

Naziv

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

Razina

 

Obujam

2

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usvojiti i usavršiti preventivne i korektivne kineziterapeutske postupke čija je svrha potpuno radno (funkcionalno) održavanje i/ili osposobljavanje djelatnika tijekom radnog staža

Ishodi učenja

(5-10)

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (streching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitacije nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (streching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (labavljenja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• procijeniti i primijeniti kineziterapeutske vježbe za smanjenje zdravstvenih problema koštanog i mišićnog sustava te vezivnog tkiva

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (streching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• osmisliti skup statičkih vježbi istezanja u funkciji oporavka lokomotornog sustava

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitacije nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• pokazati kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju lokomotornog sustava

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (streching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• sastaviti i provesti skup vježbi koje obuhvaćaju istezanje nekog dijela lokomotornog sustava s ciljem redukcije mišićne napetosti (vrata, ramenog pojasa, kralježnice i leđnih mišića, trbušnih mišića i mišića stražnjice)

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (labavljenja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• izvesti skup vježbi samomasaže u različitim položajima s ciljem otklanjanja mišićne napetosti koja je aktivirana izabranim zanimanjem

 

2.3.2. Obvezni strukovni skupovi ishoda učenja

Kôd

J-0802-4/0-11/01

Naziv

Osnove geodezije

Razina

 

Obujam

3,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati osnovne pojmove i principe geodezije i geoinformatike

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti pojam, važnost i zadatke geodezije

2. interpretirati oblik, veličinu i vrste projekcija Zemlje

3. opisati vrste i svrhu geodetskih mreža

4. razlikovati vrste grafičkih prikaza u geodeziji

5. objasniti vrste pogrešaka mjerenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti pojam, važnost i zadatke geodezije

• nabrojiti sve zadatke geodezije

2. interpretirati oblik, veličinu i vrste projekcija Zemlje

• prepoznati različite vrste projekcija Zemlje

3. opisati vrste i svrhu geodetskih mreža

• skicirati različite vrste geodetskih mreža

4. razlikovati vrste grafičkih prikaza u geodeziji

• identificirati različite vrste grafičkih prikaza u geodeziji

5. objasniti vrste pogrešaka mjerenja

• identificirati različite pogreške u geodetskim mjerenjima

 

Kôd

J-0802-4/0-11/02

Naziv

Geodetski instrumenti

Razina

 

Obujam

5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati vrste geodetskih instrumenata, načine njihova pravilnog korištenja te procedure za siguran rad

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti matematičko-fizikalne osnove geodetskih instrumenata (glavne principe)

2. opisati geodetske instrumente i njihove dijelove (prema konstrukcijskim rješenjima i namjeni)

3. primijeniti odgovarajući način uporabe geodetskih instrumenata (fokusiranje, dioptriranje, centriranje, horizontiranje…)

4. objasniti postupke ispitivanja i rektifikacije geodetskih instrumenata

5. navesti postupke za siguran rad s geodetskim instrumentima

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti matematičko-fizikalne osnove geodetskih instrumenata (glavne principe)

• razlikovati geodetske instrumente prema matematičko – fizikalnim osnovama

2. opisati geodetske instrumente i njihove dijelove (prema konstrukcijskim rješenjima i namjeni)

• razvrstati geodetske instrumente prema namjeni

3. primijeniti odgovarajući način upotrebe geodetskih instrumenata (fokusiranje, dioptriranje, centriranje, horizontiranje)

• nabrojiti postupke za pravilnu uporabu instrumenata

4. objasniti postupke ispitivanja i rektifikacije geodetskih instrumenata

• demonstrirati postupak ispitivanja geodetskih instrumenata

5. navesti postupke za siguran rad s geodetskim instrumentima

• nabrojiti postupke za siguran rad s geodetskim instrumentom

 

Kôd

J-0802-4/0-11/03

Naziv

Geodetska izmjera

Razina

 

Obujam

11,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osposobiti se za provođenje geodetske izmjere

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati vrste i metode izmjere u geodeziji

2. provesti izmjeru duljina

3. provesti izmjeru kutova

4. provesti izmjeru visinskih razlika

5. odabrati odgovarajući instrumentarij i pribor za različite metode izmjere

6. provesti izmjeru u različite svrhe

7. koristiti algoritme za prijenos i obradu podataka izmjere

(neprekinuti tijek podataka)

8. analizirati i predočiti podatke izmjere

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati vrste i metode izmjere u geodeziji

• identificirati metode geodetske izmjere

2. provesti izmjeru duljina

• izmjeriti dužine zadanom metodom u zadanom vremenu

3. provesti izmjeru kutova

• izmjeriti kutove zadanom metodom u zadanom vremenu

4. provesti izmjeru visinskih razlika

• odrediti visinsku razliku zadanom metodom u zadanom vremenu

5. odabrati odgovarajući instrumentarij i pribor za različite metode izmjere

• upotrijebiti potreban instrumentarij za zadanu metodu izmjere

6. provesti izmjeru u različite svrhe

• izmjeriti zadano područje u zahtijevanu svrhu

7. koristiti algoritme za prijenos i obradu podataka izmjere (neprekinuti tijek podataka)

• prenijeti podatke iz instrumenta u računalo koristeći protokol

8. analizirati i predočiti podatke izmjere

• analizirati i predočiti podatke u zahtijevanom obliku

 

 

Kôd

J-0802-4/0-11/04

Naziv

Metrologija

Razina

 

Obujam

3,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati osnovne pojmove mjera, mjernih jedinica, metoda mjerenja i povijesti mjerenja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati osnove mjerenja

2. razlikovati mjerne sustave i odgovarajuće sustave u SI sustavu

3. razlikovati mjerne sustave i odgovarajuće sustave izvan SI sustava

4. opisati osnove geodetskih mjerenja

5. analizirati geodetska mjerenja

6. opisati postupak normizacije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati osnove mjerenja

• objasniti ulogu etalona pri mjerenju

2. razlikovati mjerne sustave i odgovarajuće jedinice u SI sustavu

• povezati jedinice s odgovarajućim mjernim sustavom

3. razlikovati mjerne sustave i odgovarajuće jedinice izvan SI sustava

• povezati jedinice s odgovarajućim mjernim sustavom

4. opisati osnove geodetskih mjerenja

• identificirati posredno i neposredno mjerenje

5. analizirati geodetska mjerenja

• usporediti običnu i opću aritmetičku sredinu

6. opisati postupak normizacije

• koristiti se propisanim normama

 

Kôd

J-0802-4/0-11/05

Naziv

Geodetski koordinatni sustavi i mreže

Razina

 

Obujam

7,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osposobiti se za uspostavljanje geodetskih mreža

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati geodetske koordinatne sustave

2. transformirati koordinate iz jednoga koordinatnog sustava u drugi

3. objasniti osnovne pojmove i principe uspostave geodetskih mreža

4. razlikovati vrste geodetskih mreža prema namjeni i točnosti

5. opisati postupak stabilizacije geodetskih točaka

6. provesti izmjeru geodetske mreže

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati geodetske koordinatne sustave

• skicirati geodetske koordinatne sustave

2. transformirati koordinate iz jednoga koordinatnog sustava u drugi

• objasniti transformaciju koordinata iz jednoga koordinatnog sustava u drugi

3. objasniti osnovne pojmove i principe uspostave geodetskih mreža

• izdvojiti različite principe uspostave geodetskih mreža

4. razlikovati vrste geodetskih mreža prema namjeni i točnosti

• razvrstati geodetske mreže prema namjeni i točnosti

5. opisati postupak stabilizacije geodetskih točaka

• identificirati vrstu geodetske točke prema načinu stabilizacije

6. provesti izmjeru geodetskih mreža

• provesti izmjeru geodetske mreže zadanom metodom u zadanom vremenu

 

Kôd

J-0802-4/0-11/06

Naziv

Satelitsko pozicioniranje

Razina

 

Obujam

7

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osposobiti se za pozicioniranje točaka korištenjem GNSS-a

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati globalni navigacijski satelitski sustav (GNSS)

2. objasniti matematičko-fizikalne osnove satelitskog pozicioniranja

3. objasniti metode satelitskog pozicioniranja

4. odabrati potreban instrumentarij za satelitsko pozicioniranje

5. provesti izmjeru satelitskim pozicioniranjem

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati globalni navigacijski satelitski sustav (GNSS)

• objasniti osnovne dijelove GPS-a

2. objasniti matematičko-fizikalne osnove satelitskog pozicioniranja

• protumačiti fizikalni utjecaj atmosfere pri satelitskom pozicioniranju

3. opisati metode satelitskog pozicioniranja

• usporediti metode satelitskog pozicioniranja

4. odabrati potreban instrumentarij za satelitsko pozicioniranje

• razlikovati odgovarajući instrumentarij za zadanu metodu

5. provesti izmjeru satelitskim pozicioniranjem

• pozicionirati zadani broj točaka zadanom metodom u zadanom vremenu

 

Kôd

J-0802-4/0-11/07

Naziv

Obrada numeričkih podataka

Razina

 

Obujam

7

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osposobiti se za kontrolu, analizu i obradu geodetskih mjerenja

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti osnovne matematičke principe numeričke obrade mjernih podataka

2. odabrati prikladnu matematičku metodu obrade za specifični set mjernih podataka

3. odabrati prikladnu geoinformatičku podršku za numeričku obradu mjernih podataka

4. izračunati koordinate točaka iz specifičnog seta mjernih podataka (poligonski vlak, nivelmanski vlak, presjeci)

5. analizirati obrađene numeričke podatke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti osnovne matematičke principe numeričke obrade mjernih podataka

• odabrati prikladnu matematičku metodu za obradu mjernih podataka

2. odabrati prikladnu matematičku metodu obrade za specifičan set mjernih podataka

• primijeniti izabranu matematičku metodu obrade na zadani set podataka

3. odabrati prikladnu geoinformatičku podršku za numeričku obradu mjernih podataka

• primijeniti izabranu geoinformatičku podršku za obradu mjernih podataka

4. izračunati koordinate točaka iz specifičnog seta mjernih podataka (poligonski vlak, nivelmanski vlak, presjeci)

• prikazati izračunane vrijednosti sukladno standardima

5. analizirati obrađene numeričke podatke

• usporediti rezultate numeričke obrade sa zahtijevanom točnošću

 

Kôd

J-0802-4/0-11/08

Naziv

Obrada grafičkih podataka

Razina

 

Obujam

5,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osposobiti se za primjenu grafičkih metoda u izmjeri i predočavanju

Ishodi učenja

(5-10)

1. odabrati prikladnu metodu grafičke obrade za specifičan set mjernih podataka

2. odabrati prikladnu geoinformatičku podršku za grafičku obradu mjernih podataka

3. odrediti tražene veličine iz specifičnog seta mjernih podataka prikazanih grafički (koordinate, udaljenosti, površine)

4. primijeniti odgovarajući set kartografskih znakova u skladu sa standardima

5. analizirati obrađene grafičke podatke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. odabrati prikladnu metodu grafičke obrade za specifičan set mjernih podataka

• protumačiti izabranu matematičku metodu za traženi set podataka

2. odabrati prikladnu geoinformatičku podršku za grafičku obradu mjernih podataka

• korigirati deformacije detaljnog lista nastale skeniranjem

3. odrediti tražene veličine iz specifičnog seta mjernih podataka prikazanih grafički (koordinate, udaljenosti, površine)

• prikazati izračunane vrijednosti za mjerne podatke u skladu sa standardima

4. primijeniti odgovarajući set kartografskih znakova u skladu sa standardima

• nacrtati korisni prostor za detaljan list katastarskog plana

5. analizirati obrađene grafičke podatke

• provjeriti usklađenost podataka na detaljnom listu HOK-a s odgovarajućim standardima

 

Kôd

J-0802-4/0-11/09

Naziv

Predočavanje podataka izmjere

Razina

 

Obujam

5,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osposobiti se za primjenu standardnih načina predočavanja podataka izmjere

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti osnovne principe predočavanja prikupljenih podataka (analogno i digitalno, alfanumerički, grafički, multimedijalno)

2. odabrati geoinformatičku podršku za predočavanje prikupljenih podataka

3. odabrati način predočavanja prikupljenih podataka u skladu sa zahtjevima radnog zadatka (mjerilo, format zapisa)

4. koristiti odgovarajuće metode zaštite podataka (zakonom propisani načini postupanja, pravo pristupa informacijama, pravo na informacije, arhiviranje…)

5. opisati propisane standarde prilikom predočavanja podataka (korisni prostor, opis lista, kartografski znakovi, trigonometrijski obrazac, elementi elaborata, kopija katastarskog plana…)

6. koristiti standarde za razmjenu podataka (DXF, XML, ASCII…)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti osnovne principe predočavanja prikupljenih podataka (analogno i digitalno, alfanumerički, grafički, multimedijalno)

• nabrojiti osnovne principe za predočavanje podataka

2. odabrati geoinformatičku podršku za predočavanje prikupljenih podataka

• koristiti geoinformatičku podršku za predočavanje prikupljenih podataka

2. odabrati način predočavanja prikupljenih podataka u skladu sa zahtjevima radnog zadatka (mjerilo, format zapisa)

• odrediti dimenzije i nomenklaturu detaljnog lista za zadano mjerilo

3. koristiti odgovarajuće metode zaštite podataka (zakonom propisani načini postupanja, pravo pristupa informacijama, pravo na informacije, arhiviranje)

• povezati način obrade s podatcima za predočavanje

4. opisati propisane standarde prilikom predočavanja podataka (korisni prostor, opis lista, kartografski znakovi, trigonometrijski obrazac, elementi elaborata, kopija katastarskog plana)

• koristiti propisane standarde prilikom predočavanja podataka

5. koristiti standarde za razmjenu podataka (DXF, XML, ASCII)

• učitati CAD crtež iz jednog od razmjenskih formata

 

Kôd

J-0802-4/0-11/10

Naziv

Primijenjena geodezija

Razina

 

Obujam

7

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati metode izradbe projekta, projektne dokumentacije, geodetske izmjere za potrebe projektiranja, izgradnje i održavanja projektiranog objekta

• steći praktična znanja koja su potrebna za realizaciju projekta, odnosno izgradnju objekta

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti osnovne postupke kod geodetske izmjere za potrebe prostornog uređenja i projektiranja

2. provesti osnovne postupke kod geodetske izmjere za potrebe izgradnje

3. raščlaniti osnovne postupke kod geodetske izmjere za potrebe održavanja

4. provesti osnovne postupke i metode iskolčenja građevina

5. provesti osnovne postupke kod geodetske izmjere za potrebe eksploatacije građevina

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti osnovne postupke kod geodetske izmjere za potrebe prostornog uređenja i projektiranja

• nabrojiti geodetske postupke za potrebe projektiranja

2. provesti osnovne postupke kod geodetske izmjere za potrebe izgradnje

• odabrati odgovarajuće geodetske postupke za izgradnju određenog objekta

3. raščlaniti osnovne postupke kod geodetske izmjere za potrebe održavanja

• identificirati zadane geodetske poslove za potrebe održavanja objekta

4. provesti osnovne postupke i metode iskolčenja građevina građevina/objekta

• odabrati prema zadanoj metodi određene geodetske postupke za iskolčenje građevine

5. provesti osnovne postupke kod geodetske izmjere za potrebe eksploatacije objekta

• izabrati metodu obrade podataka izmjere za potrebe eksploatacije građevina

 

Kôd

J-0802-4/0-11/11

Naziv

Fotogrametrija

Razina

 

Obujam

6,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• steći osnovna znanja o fotografskim tehnikama, fotogrametriji, digitalnom ortofoto planu i digitalnom modelu terena te znanja o njihovoj primjeni u raznim područjima primjene

• steći znanja o izradbi i interpretaciji digitalnog ortofota i digitalnog modela reljefa koja omogućuju njihovo korištenje u analizama prostornih podataka i podataka povezanih s prostorom te pravilnu interpretaciju prikupljenih podataka

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti osnove fotogrametrije

2. objasniti postupak nastanka fotografije

3. opisati kamere i druge sustave za snimanje

4. opisati terestričku fotogrametrijsku izmjeru

5. opisati aerofotogrametrijsku izmjeru

6. interpretirati proizvode fotogrametrijske izmjere i daljinskog istraživanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti osnove fotogrametrije

• definirati osnovne pojmove

2. objasniti postupak nastanka fotografije

• usporediti postupak nastanka analogne i digitalne fotografije

3. opisati kamere i druge sustave za snimanje

• razvrstati kamere prema namjeni i vrsti senzora

4. opisati terestričku fotogrametrijsku izmjeru

• provesti terestričku fotogrametrijsku izmjeru zadanog objekta u zadanom vremenu

5. opisati aerofotogrametrijsku izmjeru

• nabrojiti faze aerofotogrametrijske izmjere

6. interpretirati proizvode fotogrametrijske izmjere i daljinskog istraživanja

• izraditi zadani proizvod u zadanom vremenu

 

Kôd

J-0802-4/0-11/12

Naziv

Katastar

Razina

 

Obujam

8

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati sve vrste evidencija pri izdavanju službenih podataka katastra i zemljišne knjige, zakonske i podzakonske akte u postupku evidentiranja, katastarske, zemljišnoknjižne evidencije i katastar nekretnina u Republici Hrvatskoj

Ishodi učenja

(5-10)

1. interpretirati zakonsku regulativu vezanu uz katastarski i zemljišnoknjižni sustav

2. raščlaniti katastarsku izmjeru u svrhu uspostave katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija

3. raščlaniti geoinformatičke postupke u svrhu uspostave katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija

4. primijeniti katastarsku izmjeru u svrhu održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija

5. primijeniti geoinformatičke postupke u svrhu održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija

6. primijeniti geodetske postupke pri izdavanju podataka iz službenih evidencija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. interpretirati zakonsku regulativu vezanu uz katastarski i zemljišnoknjižni sustav

• primijeniti postojeću zakonsku regulativu vezanu uz katastarski i zemljišnoknjižni sustav

2. raščlaniti katastarsku izmjeru u svrhu uspostave katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija

• opisati namjenu, vrijeme i vrstu izmjere u svrhu uspostave evidencija

3. raščlaniti geoinformatičke postupke u svrhu uspostave katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija

• primijeniti prikladnu geoinformatičku podršku u svrhu uspostave evidencija

4. primijeniti katastarsku izmjeru u svrhu održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija

• klasificirati podatke izmjere u svrhu održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija

5. primijeniti geoinformatičke postupke u svrhu održavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija

• primijeniti prikladnu geoinformatičku podršku u svrhu održavanja evidencija

6. primijeniti geodetske postupke pri izdavanju podataka iz službenih evidencija

• pripremiti podatke iz službenih evidencija u svrhu pružanja geodetsko-katastarskih usluga

 

Kôd

J-0802-4/0-11/13

Naziv

Geoinformatika

Razina

 

Obujam

10,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati osnove ICT-a i njihovo korištenje za prikupljanje, obradu i predočenje podataka u geodeziji i geoinformatici

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti matematičko-fizikalne osnove rada računala

2. objasniti funkciju i namjenu strojne i programske opreme

3. koristiti uredske aplikacije

4. koristiti računalne mreže

5. primijeniti programski jezik za rješavanje jednostavnih zadataka (iz geodetske struke)

6. objasniti osnovne pojmove vezane uz baze podataka

7. primijeniti CAD okruženje za obradu geodetskih podataka

8. objasniti osnovne primjene GIS-a

9. primijeniti GIS okruženje za obradu geodetskih podataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti matematičko-fizikalne osnove rada računala

• navesti osnovne jedinice za mjerenje količine memorije

2. objasniti funkciju i namjenu strojne i programske opreme

• opisati ulogu modema i navesti komunikacijske standarde koje koristi

3. koristiti uredske aplikacije

• obraditi tekstualne i numeričke podatke prema zadanom predlošku

4. koristiti računalne mreže

• prikupiti katastarske podatke korištenjem web servisa

5. primijeniti programski jezik za rješavanje jednostavnih zadataka (iz geodetske struke)

• izraditi program za računanje udaljenosti iz koordinata

6. objasniti osnovne pojmove vezane uz baze podataka

• filtrirati zadani set podataka prema zadanom kriteriju

7. primijeniti CAD okruženje za obradu geodetskih podataka

• izraditi blokove s atributima zadanog broja kartografskih znakova

8. objasniti osnovne primjene GIS-a

• navesti izvore podataka za GIS

9. primijeniti GIS okruženje za obradu geodetskih podataka

• georeferencirati katastarski plan zadanom metodom u zadanom vremenu

 

Kôd

J-0802-4/0-11/14

Naziv

Baze podataka

Razina

 

Obujam

5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osposobiti se za korištenje baza podataka

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti osnovne pojmove povezane s bazama podataka

2. objasniti pojam i značaj baza podataka u geodetskoj struci

3. primijeniti filtriranje podataka

4. primijeniti sortiranje podataka

5. načiniti sigurnosnu kopiju podataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti osnovne pojmove povezane s bazama podataka

• nabrojiti dobre i loše strane indeksiranja podataka

2. objasniti pojam i značaj baza podataka u geodetskoj struci

• objasniti ulogu glavnog ključa u katastarskim evidencijama

3. primijeniti filtriranje podataka

• izdvojiti skup podataka prema određenom kriteriju u zadanom vremenu

4. primijeniti sortiranje podataka

• sortirati skup podataka prema zadanom kriteriju u zadanom vremenu

5. načiniti sigurnosnu kopiju podataka

• načiniti sigurnosnu kopiju podataka na optički medij

 

Kôd

J-0802-4/0-11/15

Naziv

Prostorni informacijski sustavi

Razina

 

Obujam

6

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osposobiti se za rad na uspostavi, održavanju i korištenju prostornih informacijskih sustava

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti osnovne pojmove vezane uz PIS

2. objasniti ulogu geodetske struke u PIS

3. razlikovati atributne i grafičke podatke

4. primijeniti skeniranje kao način prikupljanja podataka

5. primijeniti vektorizaciju kao način prikupljanja podataka

6. primijeniti fotogrametriju kao način prikupljanja podataka

7. primijeniti daljinsko pronicanje kao način prikupljanja podataka

8. izraditi jednostavnije oblike topologije

9. izraditi tematske karte

10. prikazati podatke geodetske izmjere u obliku multimedijalnih prikaza

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti osnovne pojmove vezane uz PIS

• usporediti ZIS i GIS

2. objasniti ulogu geodetske struke u PIS-u

• objasniti ulogu geodetske struke u PIS-u

3. razlikovati atributne i grafičke podatke

• povezati atributne i grafičke podatke

4. primijeniti skeniranje kao način prikupljanja podataka

• ukloniti deformacije skeniranog plana

5. primijeniti vektorizaciju kao način prikupljanja podataka

• vektorizirati zadani predložak zadanom metodom u zadanom vremenu

6. primijeniti fotogrametriju kao način prikupljanja podataka

• georeferencirati zadani predložak zadanom metodom u zadanom vremenu

7. primijeniti daljinsko pronicanje kao način prikupljanja podataka

• nabrojiti prednosti i nedostatke satelitskih snimaka u stvaranju PIS-a

8. izraditi jednostavnije oblike topologije

• prirediti digitalni katastarski plan za izradbu topologije zadanom metodom u zadanom vremenu

9. izraditi tematske karte

• izraditi tematsku kartu zadanom metodom u zadanom vremenu

10. prikazati podatke geodetske izmjere u obliku multimedijalnih prikaza

• izraditi multimedijalni prikaz zadanom metodom u zadanom vremenu

 

Kôd

J-0802-4/0-11/16

Naziv

Geodetski planovi

Razina

 

Obujam

8

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osposobiti se za predočavanje podataka prikupljenih geodetskim metodama u obliku geodetskih planova

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati osnovne geometrijske elemente

2. opisati vrste projekcija

3. koristiti topografske znakove u grafičkim prikazima

4. opisati postupke izradbe geodetskih planova

5. interpretirati podatke geodetske izmjere u svrhu izradbe planova

6. primijeniti instrumente i pribor za izradbu geodetskih planova

7. primijeniti geoinformatičku podršku za izradbu geodetskih planova

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati osnovne geometrijske elemente

• nacrtati sve vrste geometrijskih likova

2. opisati vrste projekcija

• nabrojiti vrste projekcija

3. koristiti topografske znakove u grafičkim prikazima

• prepoznati u topografskom ključu zadane topografske znakove

4. opisati postupke izradbe geodetskih planova

• identificirati uređaje i pribor za izradbu geodetskih planova

5. interpretirati podatke geodetske izmjere u svrhu izradbe geodetskih planova

• izdvojiti potreban set podataka za izradbu geodetskog plana

6. primijeniti instrumente i pribor za izradbu geodetskih planova

• izraditi detaljan list katastarskog plana zadanom metodom u zadanom vremenu

7. primijeniti geoinformatičku podršku za izradbu geodetskih planova

• izraditi topografsko-katastarski plan zadanom metodom u zadanom vremenu

 

Kôd

J-0802-4/0-11/17

Naziv

Opća kartografija

Razina

 

Obujam

1,5

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati osnovne pojmove kartografije i njezinu primjenu kod predočavanja prostornih podataka

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti osnovne pojmove kartografije

2. identificirati osnovne dijelove karte

3. razlikovati razne kartografske prikaze

4. usporediti prikaz kartografskih znakova na kartama različitih mjerila

5. opisati kartografsku generalizaciju

6. navesti metode uporabe karata

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti osnovne pojmove kartografije

• definirati kartografiju i njezine zadatke

2. identificirati osnovne dijelove karte

• nabrojiti sastavne dijelove karte

3. razlikovati razne kartografske prikaze

• usporediti kartografske prikaze različitih namjena i mjerila

4. usporediti prikaz kartografskih znakova na kartama različitih mjerila

• izdvojiti kartografske znakove za prikazivanje oblika reljefa Zemlje

5. opisati kartografsku generalizaciju

• nabrojiti principe kartografske generalizacije

6. razlikovati metode uporabe karata

• identificirati kartu prema metodi uporabe

 

2.3.3. Izborni strukovni skupovi ishoda učenja

Kôd

J-0802-4/I-11/01

Naziv

Programiranje

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osposobiti se za primjenu algoritamskog načina rješavanja problema u geodetskoj struci

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti algoritamski način rješavanja problema u geodetskoj struci

2. nabrojiti, razlikovati i usporediti vrste programskih jezika

3. nacrtati dijagram tijeka za jednostavnije probleme iz geodetske struke

4. riješiti jednostavnije probleme iz geodetske struke primjenom konkretnog programskog jezika

5. napisati dokumentaciju za određeno programsko rješenje

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti algoritamski način rješavanja problema u geodetskoj struci

• izraditi algoritam za preračunavanje kutova iz lučne u kutnu mjeru

2. nabrojiti, razlikovati i usporediti vrste programskih jezika

• usporediti kompajlere i interpretere

3. nacrtati dijagram tijeka za jednostavnije probleme iz geodetske struke

• nacrtati dijagram toka za program koji izračunava smjerni kut i dužinu iz zadanih koordinata

4. riješiti jednostavnije probleme iz geodetske struke primjenom konkretnoga programskog jezika

• riješiti zadani problem zadanim programskim jezikom u zadanom vremenu

5. napisati dokumentaciju za određeno programsko rješenje

• napisati korisničku dokumentaciju za određeno programsko rješenje

 

Kôd

J-0802-4/I-11/02

Naziv

Zemljišnoknjižne evidencije

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osposobiti se za održavanje, korištenje i analizu zemljišno – knjižnih evidencija

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti glavne značajke zemljišnoknjižnih evidencija

2. razlikovati pojedine zemljišnoknjižne evidencije

3. primijeniti zakonske procedure kod uspostave zemljišno-knjižnih evidencija

4. interpretirati pojedinu zemljišnoknjižnu evidenciju (bazu) prostornih podataka

5. upotrijebiti zemljišnoknjižne evidencije (bazu) prostornih podataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti glavne značajke zemljišnoknjižnih evidencija

• opisati osnovna načela i razlike zemljišnoknjižnih evidencija

2. razlikovati pojedine zemljišnoknjižne evidencije

• povezati zakonske procedure i propise sa zemljišnoknjižnim evidencijama

3. primijeniti zakonske procedure kod uspostave zemljišno-knjižnih evidencija

• klasificirati baze prostornih podataka i informacijskih sustava

4. interpretirati pojedinu zemljišnoknjižnu evidenciju (bazu) prostornih podataka

• opisati osnovna načela nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP)

5. upotrijebiti zemljišnoknjižne evidencije (bazu) prostornih podataka

• primijeniti zemljišnoknjižne evidencije (baze) prostornih podatka

 

 

Kôd

J-0802-4/I-11/03

Naziv

Kartografija

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osposobiti se za održavanje, korištenje i analizu tematskih i topografskih karata

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti osnovne postupke u kartografiji

2. interpretirati topografsku kartu

3. uporabiti topografsku kartu

4. interpretirati tematsku kartu

5. uporabiti tematsku kartu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti osnovne postupke u kartografiji

• imenovati osnovne postupke u kartografiji

2. interpretirati topografsku kartu

• opisati topografsku kartu

3. uporabiti topografsku kartu

• primijeniti geoinformatičku podršku u svrhu obrade topografske karte u zadanom vremenu

4. interpretirati tematsku kartu

• opisati tematsku kartu

5. upotrabititematsku kartu

• primijeniti geoinformatičku podršku u svrhu obrade tematske karte u zadanom vremenu

 

Kôd

J-0802-4/I-11/04

Naziv

Geodezija u zaštiti okoliša

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati primjenu geodezije u zaštiti okoliša i zaštiti kulturne baštine

• objasniti upotrebu lasera u geodeziji

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti ulogu geodezije i geoinformatike u zaštiti okoliša

2. objasniti ulogu geodezije i geoinformatike u zaštiti kulturne baštine

3. objasniti ulogu geodezije u hidrologiji

4. objasniti princip rada i tipove laserskih uređaja u geodetskim instrumentima

5. objasniti primjenu laserskih uređaja u geodeziji

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti ulogu geodezije i geoinformatike u zaštiti okoliša

• planirati geodetske radove u zaštiti okoliša

2. objasniti ulogu geodezije i geoinformatike u zaštiti kulturne baštine

• planirati geodetske radove u zaštiti kulturne baštine

3. objasniti ulogu geodezije u hidrologiji

• navesti geodetske radove u hidrologiji

4. objasniti princip rada i tipove laserskih uređaja u geodetskim instrumentima

• opisati različite tipove laserskih uređaja

5. objasniti primjenu laserskih uređaja u geodeziji

• primijeniti laserski uređaj i pripadajuću programsku podršku za obavljanje određenog zadatka

 

Kôd

J-0802-4/I-11/05

Naziv

Precizna geodetska mjerenja

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osposobiti se za korištenje složenijih geodetskih instrumenata i metoda mjerenja

Ishodi učenja

(5-10)

1. provesti izmjeru visinskih razlika preciznim nivelmanom

2. primijeniti GPS uređaj u ažuriranju sadržaja karte

3. objasniti primjenu prostornog skenera u geodeziji

4. objasniti postupak kalibracije geodetskih instrumenata i pribora

5. provesti kontrolu vertikalnosti objekta

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. provesti izmjeru visinskih razlika preciznim nivelmanom

• odrediti visinske razlike preciznim nivelmanom u zadanom vremenu

2. primijeniti GPS uređaj u ažuriranju sadržaja karte

• ažurirati zadani sadržaj karte u zadanom vremenu

3. objasniti primjenu prostornog skenera u geodeziji

• interpretirati prostorne podatke dobivene skeniranjem

4. objasniti postupak kalibracije geodetskih instrumenata i pribora

• kalibrirati geodetski instrument zadanom metodom u zadanom vremenu

5. provesti kontrolu vertikalnosti objekta

• ispitati vertikalnost objekta

 

Kôd

J-0802-4/I-11/06

Naziv

Geoinformacijska infrastruktura

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osposobiti se za prikupljanje, obradu, distribuciju i korištenje prostornih podataka

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti osnove nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP)

2. objasniti osnove INSPIRE direktive

3. objasniti glavne značajke komunalnih informacijskih sustava

4. razlikovati pojedine komunalne informacijske sustave

5. primijeniti zakonske procedure kod uspostave, održavanja i primjene komunalnih informacijskih sustava

6. interpretirati informacijski sustav

7. upotrijebiti informacijski sustav

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti osnove nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP)

• opisati procedure, razmjenu, korištenje i pristup prostornim podatcima

2. objasniti osnove INSPIRE direktive

• nabrojiti osnovna načela INSPIRE direktive

3. objasniti glavne značajke komunalnih informacijskih sustava

• identificirati komunalne informacijske sustave

4. razlikovati pojedine komunalne informacijske sustave

• klasificirati različite modele podataka u komunalnim informacijskim sustavima

5. primijeniti zakonske procedure kod uspostave, održavanja i primjene komunalnih informacijskih sustava

• povezati zakonske procedure s podatcima komunalnih informacijskih sustava

6. interpretirati informacijski sustav

• primijeniti instrumente i pribor za prikupljanje prostornih podataka kod izradbe i održavanja komunalnih informacijskih sustava

7. uporabiti informacijski sustav

• primijeniti geoinformatičku podršku za prikupljanje prostornih podataka kod izradbe i održavanja komunalnih informacijskih sustava

 

Kôd

J-0802-4/I-211/07

Naziv

Izabrana područja iz geodetskih mjerenja

Razina

 

Obujam

4

Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• osposobiti se za korištenje složenijih geodetskih instrumenata i metoda mjerenja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati geodetske radove u urbanizmu i prostornom planiranju

2. objasniti primjenu blizu predmetne fotogrametrije

3. provesti geodetska mjerenja kod uspostave geodetskih mreža statičkom metodom satelitskog pozicioniranja

4. raščlaniti geodetske radove u izgradnji složenih objekata

5. objasniti geodetsku izmjeru kod praćenja pomaka i deformacija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).

Provjera i vrjednovanje

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).

Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati geodetske radove u urbanizmu i prostornom planiranju

• obaviti zadane geodetske radove u urbanizmu i prostornom planiranju

2. objasniti primjenu blizu predmetne fotogrametrije

• navesti primjere korištenja blizu predmetne fotogrametrije

3. provesti geodetska mjerenje kod uspostave geodetskih mreža statičkom metodom satelitskog pozicioniranja

• opisati postupak uspostave geodetske mreže statičkom metodom satelitskog pozicioniranja

4. raščlaniti geodetske radove u izgradnji složenih objekata

• analizirati postupke uspostave geodetske osnove pri izgradnji složenih objekata

5. objasniti geodetsku izmjeru kod praćenja pomaka i deformacija

• usporediti rezultate geodetske izmjere nastale praćenjem pomaka i deformacija

 

3. ELEMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETE KVALIFIKACIJE

 

3.1. Uvjeti za pristupanje stjecanju kvalifikacije

 

Završena osnovna škola

3.2. Opravdanost uvođenja kvalifikacije

 

Kvalifikacija je po svome strukovnom profilu, razini, stupnju složenosti posla te s pripadajućom razinom samostalnosti i odgovornosti usklađena sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 152/2008 i 61/2011) te Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (»Narodne novine«, broj 77/2007, 13/2008 i 81/2008). S obzirom na statističke pokazatelje iz prethodnog perioda, koji govore da se osobe sa stečenom kvalifikacijom geodetskog tehničara brzo zapošljavaju, a imajući u vidu razvoj tržišta geodetskih usluga te provođenje nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra, u budućnosti se očekuje znatna i postojana potražnja za zaposlenicima s ovom kvalifikacijom.

 

3.3. Uloga kvalifikacije

 

Nastavak obrazovanja:

• na višim i visokim učilištima.

Tržište rada:

Tržište rada prepoznaje tehničara geodezije i geoinformatike na sljedećim tipičnim radnim mjestima:

• u Državnoj geodetskoj upravi, područnim uredima za katastar i ispostavama:

• stručni referent

• stručni referent za geodetske poslove

• stručni referent za katastarske poslove

• u tvrtkama ovlaštenim za obavljanje geodetskih poslova

• suradnik ovlaštenog inženjera geodezije

• u javnoj i državnoj upravi kao referent za geodetske poslove

• u građevinskim, arhitektonskim i ostalim projektantskim tvrtkama.

Ostalo:

/

 

3.4. Nadležne ustanove koje izdaju javnu ispravu o stečenoj kvalifikaciji

 

Ovlaštena ustanova

 

4. ELEMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETE STANDARDA KVALIFIKACIJE

 

4.1. Referentni brojevi

 

Kôd standarda kvalifikacije: SK-0802/11-01-42/11-01

Naziv obrazovnog sektora: Graditeljstvo i geodezija

Šifra obrazovnog sektora: 08

 

4.2. Članovi radnih skupina koji su sudjelovali u izradbi standarda kvalifikacije

 

4.2.1. Općeobrazovni dio

 

I. Jezično-komunikacijsko područje:

Ivana Lekić, prof., AZOO, Split – voditeljica

Jelena Matković, prof., ASOO, Zagreb

Vesna Hrvoj-Šic, MZO, Zagreb

Hrvatski jezik

dr. sc. Sanja Fulgosi, NCVVO, Zagreb

Božica Jelaković, prof., XV. gimnazija, Zagreb

dr. sc. Srećko Listeš, AZOO, Split

Tanja Marčan, prof., Hotelijersko-turistička škola Opatija

Melita Rabak, prof., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci

Linda Grubišić Belina, prof., AZOO, Rijeka

Engleski i njemački jezik

Izabela Potnar Mijić, prof., AZOO, Osijek

Ana Crkvenčić, prof., AZOO, Zagreb

Dubravka Kovačević, prof., AZOO, Zagreb

Ninočka Truck-Biljan, prof., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Livija Pribanić Katarinić, prof., Srednja strukovna škola Vinkovci

Dragana Jurilj Prgomet, prof., Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir

Cvjetanka Božanić, prof., X. gimnazija »Ivan Supek«, Zagreb

II. Matematičko područje:

Matematika

Neda Lesar, prof., AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Mirjana Ilijić, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb

Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb

Darko Belović, MZO, Zagreb

III. Prirodoslovno područje:

mr. sc. Diana Garašić, AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Andreja Uroić Landekić, MZO, Zagreb

Geografija

Sonja Burčar, prof., AZOO, Osijek

dr. sc. Ružica Vuk, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb

Biologija

mr. sc. Zrinka Pongrac Štimac, prof., V. gimnazija, Zagreb

Dalibor Sumpor, prof., Srednja škola Tina Ujevića i Tehnička škola, Kutina

Marina Ništ, prof., AZOO, Osijek

prof. dr. sc. Ines Radanović, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za biologiju, Zagreb

Fizika

dr. sc. Željko Jakopović, AZOO, Zagreb

Tatjana Janeš, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Hrvoje Negovec, prof., I. tehnička škola Tesla, Zagreb

dr. sc. Ana Sušec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za fiziku, Zagreb

IV. Društveno-humanističko područje:

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, AZOO, Osijek – voditeljica

Mateja Mandić, prof., ASOO, Zagreb

Ivana Pilko, dipl. fonetičar i lingvist, MZO, Zagreb

Katolički vjeronauk

prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

Gordana Barudžija, dipl. teolog, AZOO, Zagreb

Dejan Čaplar, dipl. teolog, Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir

Etika

Milana Funduk, prof., Klasična gimnazija, Zagreb

dr. sc. Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok

Povijest

mr. sc. Marijana Marinović, AZOO, Rijeka

dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Zagreb

Lobert Simičić, dipl. sociolog i dipl. povjesničar, Medicinska škola, Rijeka

Mladen Stojić, prof., Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Miroslav Šašić, prof., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Politika i gospodarstvo

Martina Preglej, prof., Športska gimnazija, Zagreb

Zlata Paštar, prof., Prva gimnazija, Zagreb

V. Tjelesno i zdravstveno područje:

Tjelesna i zdravstvena kultura

Željko Štefanac, prof., AZOO, Zagreb – voditelj

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

prof. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Dario Novak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Vilko Petrić, Kineziološki fakultet, Zagreb

Ana Matković, prof., Škola za primalje, Zagreb

 

4.2.2. Strukovni dio

 

Diana Dudok, dipl. iur., Državna geodetska uprava, Zagreb

Matija Franić, geod. teh., Gradski ured za katastar i geodetske poslove grada Zagreba, Zagreb

dr. sc. Marijan Marjanović, dipl. ing. geod., Državna geodetska uprava, Zagreb

dr. sc. Damir Medak, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet, Zagreb

Ratko Medan, dipl. ing. geod., Geodetska tehnička škola, Zagreb

Gordana Paškvan Budiselić, dipl. ing. arh., ASOO, Zagreb

Tvrtko Pavić, dipl. ing. geod., Geofoto d.o.o., Zagreb

Zlatan Soldo, dipl. ing. geod., Geodetska tehnička škola, Zagreb

Zdravka Šimić, dipl. ing. geod., Geodetska tehnička škola, Zagreb

Marija Tomić, dipl. ing. geod., Srednja škola Antun Matija Reljković, Slavonski Brod

dr. sc. Ivica Završki, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet, Zagreb

 

4.3. Predlagatelji standarda kvalifikacije

 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnog sektorskog vijeća od 10. 2. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox