ODLUKA O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE U OBRAZOVNOM SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA - važeći tekst, NN br. 79/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE U OBRAZOVNOM SEKTORU GRADITELJSTVO I GEODEZIJA

(„Narodne novine“, broj 79/17)

I.

Ovom odlukom donosi se standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA.

II.

Standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati u 2017./2018. školskoj godini.

STANDARD ZANIMANJA
TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE
 

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.

1. RAZINA, KLJUČNA SVRHA I OPIS ZANIMANJA

 

Razina:

4.2

Ključna svrha:

Prikupiti, numerički i grafički obraditi te predočiti prostorne podatke primjenom geodetskih i geoinformatičkih metoda.

Opis zanimanja:

Tehničar geodezije i geoinformatike poslove obavlja samostalno i u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije. Poslovi su definirani Zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz geodetsku djelatnost (npr. izradba geodetskih i parcelacijskih elaborata, izradba karata, planova i posebnih geodetskih podloga, iskolčenje i praćenje građevina i sl.). Posao koji obavlja tehničar geodezije i geoinformatike obavlja se na terenu i uredu. Narav geodetskih poslova zahtijeva visoku preciznost i točnost te su stoga nužna znanja iz matematike i informatike.

Temeljne zadaće struke ostvaruju se kroz tri osnovne cjeline.

Prikupljanje podataka:

• neposredno prikupljanje – mjerenjem geodetskim instrumentima, različitim geodetskim metodama

• posredno prikupljanje – metodama daljinskog promicanja, analizom i preuzimanjem podataka iz postojećih baza (službenih evidencija, projektnih dokumentacija i sl.).

Obrada podataka:

• obrada prikupljenih podataka obavlja se pomoću odgovarajućih računalnih programa

• pri numeričkoj obradi mjerenih podataka obično se primjenjuju metode matematičke statistike i računa izjednačenja

• pri grafičkoj obradi upotrebljavaju se odgovarajući tehnički standardi. Tako obrađeni podatci postaju dijelovi raznih prostornih informacijskih sustava.

Predočavanje podataka:

• donedavno su geodetski podatci predočavani isključivo na kartama i planovima iscrtanima na papiru, no zahvaljujući razvoju informacijske tehnologije, danas su to i digitalne karte, digitalni modeli terena i prostorni informacijski sustavi koji čine osnovu učinkovitog gospodarenja prostorom uz maksimalnu zaštitu okoliša

• važan dio geodetskih podataka predočen je u obliku službenih evidencija kojima država osigurava građanima pravo vlasništva i pravo upravljanja nekretninama.

2. GRUPA POSLOVA, KLJUČNI POSLOVI I AKTIVNOSTI

 

Grupa poslova

Ključni poslovi

Aktivnosti

Analiza, planiranje i organizacija rada

• zaprimanje i analiziranje radnog zadatka

• prikupiti podatke potrebne za obavljanje geodetskih usluga ili izradbu proizvoda iz službenih državnih evidencija, projektne dokumentacije i posebnih evidencija korisnika

• izrađivanje plana rada

• izraditi plan izvršenja aktivnosti

• odabrati instrumentarij i pribor potreban za obavljanje geodetske usluge ili izradbu proizvoda te prikladan način transporta osoba, instrumenata i pribora

• organiziranje rada tima radi ostvarivanja određenog zadatka

• raspodijeliti i koordinirati aktivnosti unutar tima

Priprema radnog mjesta

• pripremanje i provjeravanje instrumenata i opreme

• pripremiti i provjeriti ispravnosti mjernog instrumentarija i pribora

• pripremiti i provjeriti ispravnost informatičke i komunikacijske opreme i pribora

• osiguranje radnog mjesta

• pripremiti i provjeriti ispravnosti sredstava za transport ljudi i opreme

• pripremiti HTZ sredstva i osigurati radno mjesto

Operativni poslovi

• obavljanje geodetske izmjere

• prikupiti podatke geodetskom izmjerom

• obraditi numerički i grafički podatke

• predočiti podatke u obliku planova, karata, kartama srodnih prikaza, multimedijalnih prikaza i alfanumeričkih podataka

• primjenjivanje geodetskih postupaka u prostornom planiranju, izgradnji i održavanju građevina

• obaviti geodetsku izmjeru za potrebe prostornog planiranja, projektiranja, izgradnje i održavanja objekta

• obaviti iskolčenje građevine

• obaviti geodetsku izmjeru za praćenje pomaka i deformacija

• primjenjivanje geodetskih i geoinformatičkih postupaka u kartografiji i fotogrametriji

• izraditi i održavati kartu, digitalni ortofoto, digitalni model terena, prostorne baze podataka dobivenih primjenom geodetskih i geoinformatičkih postupaka

• primjenjivanje geoinformatičkih postupaka u infrastrukturi prostornih podataka

• prikupiti, obraditi i prikazati podatke primjenom geoinformatičkih postupaka

• primjenjivanje geodetskih i geoinformatičkih postupaka u katastru i zemljišnoj knjizi

• uspostaviti i održavati katastarske i zemljišnoknjižne evidencije

• izdavati podatke iz službene evidencije

Administrativni poslovi

• vođenje administrativne evidencije

• voditi evidenciju utrošenog materijala i radnog vremena

• voditi evidencije u skladu s radnim zadatkom

Komercijalni poslovi

• sudjelovanje u aktivnostima nabave te prodaje i naplate usluge

• specificirati i nabaviti potreban materijal za obavljanje radnog zadatka

• specificirati i prikazati utrošene resurse u svrhu prodaje i naplate

Komunikacija i suradnja s drugima

• razvijanje kvalitetne komunikacije s klijentom i suradnicima

• komunicirati verbalno i pisano

• komunicirati uz pomoć ICT sredstava

• razmijeniti informacije sa suradnicima, strankama i drugim dionicima na zadatku

Osiguranje kvalitete

• pridržavanje važećih zakonskih i podzakonskih akata, specifikacija proizvoda i pravila struke koji definiraju područje djelovanja geodetskog stručnjaka

• pridržavati se propisanih normi i specifikacija

• primijeniti materijale standardizirane kvalitete

• primijeniti certificirani instrumentarij i pribor

• primijeniti licencirani softver

Zaštita zdravlja i okoliša

• primjenjivanje procedure povezane sa zaštitom vlastitog zdravlja i zdravlja suradnika

• primijeniti procedure za rad na siguran način

• osposobiti suradnike za ispravno korištenje opreme i materijala

• osigurati siguran rad u prometnom okruženju

• pružiti prvu pomoć

 

• primjenjivanje procedura koje najmanje ugrožavaju okoliš

• planirati i primijeniti postupke i procedure koje u najmanjem mogućem opsegu odstranjuju drveće, grmlje i ostalo raslinje

• planirati i primijeniti postupke i procedure koje dopuštaju okolnosti gospodarenja zemljištem

• zbrinuti pravilno opasni otpad (baterije, ambalažu itd.)

3. UOBIČAJENI/POŽELJNI STAVOVI I OBRASCI PONAŠANJA
 

Od tehničara za geodeziju i geoinformatiku očekuje se točnost, preciznost i sistematičnost u radu, samostalnost u radu, timski rad, odgovornost prema radu i opremi, odgovornost prema zaštiti osobnih i službenih podataka, spremnost na terenski rad, spremnost na edukaciju i stalno stručno usavršavanje, kao i spremnost na suradnju s drugim strukama.

4. OSTALE INFORMACIJE
 

4.1. Zakonska regulativa povezana sa zanimanjem

• Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 152/2008, 61/2011 i 56/2013)

• Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 16/2007, 152/2008, 124/2010, 56/2013 i 121/2016)

• Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011, 50/2012, 55/2012, 80/2013 i 78/2015)

• Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/1996, 68/1998, 137/1999, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013 i 60/2013)

• Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 129/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009, 143/2012 i 152/2014)

• Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 152/2008, 25/2009, 153/2009, 21/2010, 39/2011, 63/2011, 39/2013 i 48/2015)

• Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/2009)

• Zakon o komasaciji (»Narodne novine«, broj 10/1979, 21/1984 i 5/1987)

• ostala pozitivna zakonska regulativa.

4.2. Perspektive u zanimanju – nastavak obrazovanja, karijera

Tehničar geodezije i geoinformatike može se zaposliti u Državnoj geodetskoj upravi, područnim uredima za katastar te u ispostavama i ostalim javnopravnim tijelima kao stručni referent, stručni referent za geodetske poslove, stručni referent za katastarske poslove, kao i u tvrtkama koje su ovlaštene za obavljanje geodetskih poslova, poslova prostornog uređenja i planiranja, projektantskih poslova i graditeljskih poslova u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije.

Nastavak obrazovanja moguć je na višim i visokim učilištima te ustanovama koje se bave stalnim stručnim usavršavanjem.

4.3. Zanimanja s kojima se često i usko surađuje

Sva zanimanja vezana uz intervencije u prostoru i zaštitu okoliša (npr. područje prostornog uređenja, graditeljstva, arhitekture, zaštite okoliša, strojarstva, brodogradnje, rudarstva, geografije, šumarstva, agronomije, vojske, prava, informatike, vodoprivrede, prometa, arheologije i geologije).

4.4. Zdravstveni rizici u zanimanju

Opasnost od prometa, mina, moguća ozljeda pri radu na terenu, profesionalne bolesti vezane uz rad na računalu, alergijske reakcije.

4.5. Tipično radno okruženje i uvjeti rada

Terenski i uredski rad.

 

 

 

 

5. REFERENCE DOKUMENTA
 

Broj reference:

SZ – 0802/11-01

Naziv obrazovnog sektora:

Graditeljstvo i geodezija

Šifra obrazovnog sektora:

08

Popis članova radne skupine koja je izradila standard zanimanja:

Diana Dudok, dipl. iur., Državna geodetska uprava, Zagreb

Matija Franić, geod. teh., Gradski ured za katastar i geodetske poslove grada Zagreba, Zagreb

dr. sc. Marijan Marjanović, dipl. ing. geod., Državna geodetska uprava, Zagreb

dr. sc. Damir Medak, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet, Zagreb

Ratko Medan, dipl. ing. geod., Geodetska tehnička škola, Zagreb

Gordana Paškvan Budiselić, dipl. ing. arh., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

Tvrtko Pavić, dipl. ing. geod., Geofoto d.o.o., Zagreb

Zlatan Soldo, dipl. ing. geod., Geodetska tehnička škola, Zagreb

Zdravka Šimić, dipl. ing. geod., Geodetska tehnička škola, Zagreb

Marija Tomić, dipl. ing. geod., Srednja škola Antun Matija Reljković, Slavonski Brod

dr. sc. Ivica Završki, dipl. ing. građ., Građevinski fakultet, Zagreb

Predlagatelj standarda zanimanja:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnoga sektorskog vijeća od 10. 2. 2011.

 
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox