ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA GRADA ĐAKOVA - važeći tekst, NN br. 3/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16. i 101/17.) i članka 32. Statuta Grada Đakova (»Službeni glasnik Grada Đakova«, broj 6/09., 3/12., 2/13. i 3/17.) Gradsko vijeće Grada Đakova, na 3. sjednici održanoj 16. studenoga 2017. godine, donijelo je

ODLUKU O GRADSKIM POREZIMA GRADA ĐAKOVA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 3/18)

I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste gradskih poreza Grada Đakova, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza te obavljanje poslova utvrđivanja i naplate poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Grada Đakova su:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor
4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada Đakova sukladno Zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuju pitanja poreza na dohodak u ovoj Odluci.
Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i poreza na dohodak od drugog dohotka.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen Zakonom i drugim podzakonskim aktima.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%. Prirez porezu na dohodak uplaćuje se u korist Proračuna Grada Đakova.

Članak 6.

Kod postupka utvrđivanja, naplate, prisilne naplate i povrata prireza, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona te Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.
Kaznene odredbe te odredbe o zastari i obnovi postupka primjenjuju se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona.

Porez na potrošnju

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih pića prodanih u ugostiteljskim objektima na području Grada Đakova.

Članak 8.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 7. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Đakova.

Članak 9.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskom objektu na području Grada Đakova.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1. ovog članka.

Članak 10.

Obveznik poreza na potrošnju dužan je obračunati i uplatiti porez na potrošnju u roku od 15 dana po isteku mjeseca, a izvješće o obračunatom i uplaćenom porezu na potrošnju za prethodni mjesec do zadnjeg dana u tekućem mjesecu predati Poreznoj upravi, Područni ured Osijek, Ispostava Đakovo.

Članak 11.

Nadzor nad obračunom i plaćanjem poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava, Područni ured Osijek, Ispostava Đakovo.

Porez na kuće za odmor

Članak 12.

Porez na kuće za odmor utvrđuje se godišnje u visini za:
– kuću za odmor do 10 godina starosti – 12,00 kuna po jednom m² korisne površine,
– kuću za odmor od 10 do 20 godina starosti – 8,00 kuna po jednom m² korisne površine,
– kuću za odmor preko 20 godina starosti – 5,00 kuna po jednom m² korisne površine.

Članak 13.

Rješenje o razredu poreza na kuće za odmor donosi Porezna uprava, Područni ured Osijek, Ispostava Đakovo.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 14.

Na korištenje javnih površina (pločnika, kolnika, zelenih površina i svih drugih javnih površina) plaća se porez, i to za:
1. postavljanje kioska površine:
a. do 10 m² – 2.000,00 kuna godišnje,
b. preko 10 m² – 3.000,00 kuna godišnje,
2. postavljenje pokretnih naprava – 200,00 kuna mjesečno,
3. ugostiteljski vrtovi po m² – 10,00 kuna mjesečno,
4. postavljanje cirkuskih šatora i zabavnih radnji po m² – 2,00 kune dnevno.

Članak 15.

Kod obračuna poreza svaki započeti m² zapremnine javne površine računa se kao cijeli, a ako se visina poreza određuje mjesečno ili godišnje, porez se plaća razmjerno vremenu korištenja javne površine.

Članak 16.

Tijelo koje izdaje odobrenje za korištenje javnih površina dužno je jedan primjerak rješenja o odobrenju korištenja javnih površina dostaviti Poreznoj upravi, Područni ured Osijek, Ispostava Đakovo, koja izdaje rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javnu površinu, a rješenje o razrezu Porezna uprava, Područni ured Osijek, Ispostava Đakovo, donosi u roku od 15 dana od dana dobivanja odobrenja za uporabu javne površine.
Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.

III. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 17.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom svih poreza iz članka 2. ove Odluke obavit će Porezna uprava na temelju suglasnosti Ministarstva financija.
Za obavljanje povjerenih poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih poreza, propisanih ovom odlukom, Poreznoj upravi pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

IV. ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
 
Članak 18.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o gradskim porezima Grada Đakova (»Službeni glasnik Grada Đakova«, broj 5/03.) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Đakova, (»Narodne novine«, broj 143/05., »Službeni glasnik Grada Đakova«, broj 11/05.).
Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenome glasniku Grada Đakova«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA

(„Narodne novine“, broj 3/18 od 10.1.2018.)

 
Članak 2.

Ova Odluka i Odluka o gradskim porezima (»Službeni glasnik Grada Đakova«, broj 7/17.) imaju se objaviti u »Narodnim novinama«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenome glasniku Grada Đakova«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox