ODLUKA O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA OSNOVNOG ŠKOLSTVA U 2018. GODINI - važeći tekst, NN br. 7/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine donijela

 
ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA OSNOVNOG ŠKOLSTVA U 2018. GODINI

("Narodne novine", broj 7/18)

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama, Gradu Zagrebu i gradovima za:
– materijalne i financijske rashode
– rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje)
– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

 
II.

Županijama, Gradu Zagrebu i gradovima utvrđuju se bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva u visini koja osigurava minimalni financijski standard osnovnih škola.
Obračun iznosa materijalnih i financijskih rashoda izvršen je prema podacima o visini ovih rashoda, koja je bila utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini, sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. – 2020. i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020.
Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2017./18. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 58,08 kuna godišnje, po razrednom odjelu 990,22 kune godišnje, po školskoj zgradi 7.582,77 kuna godišnje.
Obračun iznosa rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2017./18. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 177,65 kuna godišnje, po razrednom odjelu 3.028,79 kuna godišnje i po školskoj zgradi 5.002,52 kune godišnje.

 

PRIKAZ OBRAČUNA BILANČNIH PRAVA ZA MATERIJALNE I FINANCIJSKE RASHODE, RASHODA ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TE RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U 2018. GODINI
 

Red.

br.

Nositelj financiranja Obračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje Obračunati iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

UKUPNO MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD OSNOVNOG ŠKOLSTVA

(kn)

0 1 2 3 4=2+3
ŽUPANIJE    
1. Zagrebačka 37.658.493 5.231.056 42.889.549
2. Krapinsko-zagorska 23.212.627 3.937.211 27.149.838
3. Sisačko-moslavačka 26.814.611 2.776.527 29.591.138
4. Karlovačka 18.333.634 2.082.269 20.415.903
5. Varaždinska1 35.852.876 1.236.202 37.089.078
6. Koprivničko-križevačka 11.681.971 1.970.874 13.652.845
7. Bjelovarsko-bilogorska 18.669.417 3.064.145 21.733.562
8. Primorsko-goranska 23.986.623 4.057.206 28.043.829
9. Ličko-senjska 11.694.206 1.200.608 12.894.814
10. Virovitičko-podravska 13.928.517 2.305.925 16.234.442
11. Požeško-slavonska 14.875.820 1.802.414 16.678.234
12. Brodsko-posavska 21.755.797 3.120.988 24.876.785
13. Zadarska 23.131.734 3.061.805 26.193.539
14. Osječko-baranjska 41.337.949 6.558.952 47.896.901
15. Šibensko-kninska 13.620.834 1.641.208 15.262.042
16. Vukovarsko-srijemska 27.713.373 4.521.270 32.234.643
17. Splitsko-dalmatinska 52.568.192 8.959.002 61.527.194
18. Istarska 16.519.127 2.228.394 18.747.521
19. Dubrovačko-neretvanska 16.747.918 2.903.309 19.651.227
20. Međimurska 15.952.594 2.968.895 18.921.489
21. Grad Zagreb 96.658.776 21.479.632 118.138.408
UKUPNO ŽUPANIJE 562.715.089 87.107.892 649.822.981

 

 

1 U Varaždinskoj županiji materijalni i financijski rashodi su uvećani za 3.000.000 kuna (najam - JPP), a istovremeno za isti iznos su umanjeni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Također, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su umanjeni za 3.000.000 kuna (najam - JPP), a istovremeno za isti iznos su uvećani materijalni i financijski rashodi

 

Red. br. Nositelj financiranja Obračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje Obračunati iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

UKUPNO MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD OSNOVNOG ŠKOLSTVA

(kn)

0 1 2 3 4=2+3
GRADOVI
1. Velika Gorica 10.918.254 2.170.531 13.088.785
2. Samobor 7.177.401 1.235.049 8.412.450
3. Vrbovec 3.546.917 636.289 4.183.206
4. Zaprešić 2.600.716 625.016 3.225.732
5. Krapina 1.705.141 426.401 2.131.542
6. Sisak 7.348.606 1.289.687 8.638.293
7. Kutina 4.327.017 874.627 5.201.644
8. Karlovac 8.932.584 1.550.645 10.483.229
9. Varaždin 6.541.350 1.291.476 7.832.826
10. Koprivnica 5.726.811 987.356 6.714.167
11. Križevci 4.263.769 816.162 5.079.931
12. Đurđevac 1.526.745 288.020 1.814.765
13. Bjelovar 5.470.423 1.128.058 6.598.481
14. Rijeka 14.568.185 3.118.628 17.686.813
15. Crikvenica 1.303.647 318.756 1.622.403
16. Opatija 1.000.013 208.038 1.208.051
17. Gospić 3.330.835 428.707 3.759.542
18. Virovitica 4.135.565 795.260 4.930.825
19. Požega 4.402.936 586.104 4.989.040
20. Slavonski Brod 10.497.598 2.151.501 12.649.099
21. Zadar 7.979.460 2.449.038 10.428.498
22. Osijek 13.229.900 2.706.350 15.936.250
23. Šibenik 6.635.251 1.281.734 7.916.985
24. Vinkovci 5.205.872 1.342.151 6.548.023
25. Makarska 1.775.058 567.844 2.342.902
26. Split 16.445.976 4.755.227 21.201.203
27. Pula-Pola 8.300.461 1.709.141 10.009.602
28. Labin 2.246.071 476.651 2.722.722
29. Pazin 5.552.823 562.672 6.115.495
30. Poreč-Parenzo 3.043.613 608.285 3.651.898
31. Rovinj-Rovigno 1.981.078 453.647 2.434.725
32. Umag-Umago 2.732.433 442.506 3.174.939
33. Dubrovnik 5.982.129 1.228.690 7.210.819
34. Čakovec 4.095.157 1.097.721 5.192.878
UKUPNO GRADOVI 194.529.795 40.607.968 235.137.763
SVEUKUPNO RH 757.244.884 127.715.860 884.960.744
III.
Sredstva ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva iz točke II. ove Odluke, županije, Grad Zagreb i gradovi planiraju i realiziraju na osnovi vlastitih Financijskih planova, a za rashode utvrđene u točki I. ove Odluke.
Županije, Grad Zagreb i gradovi u Financijskim planovima iz stavka 1. ove točke iskazuju ukupni iznos minimalnog financijskog standarda, a pojedine rashode iz točke I. ove Odluke planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog školstva u 2018. godini.
IV.
Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva županije, Grad Zagreb i gradovi ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi 1,9%.
Ako županije, Grad Zagreb i gradovi iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9% ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, razliku do ukupnog minimalnog financijskog standarda ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, u razdjelu 080 Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva prati Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
V.
Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2018. godini u okvirima ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva utvrđenog u točki II. ove Odluke.
VI.
Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su Ministarstvu znanosti i obrazovanja izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine dostaviti do 31. ožujka 2019. godine na obrascu OŠ-
-DEC-IZVJEŠĆE, koji je sastavni dio ove Odluke.
VII.
Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox