ODLUKA O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U 2018. GODINI - važeći tekst, NN br. 7/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine donijela

ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U 2018. GODINI

("Narodne novine", broj 7/18)

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama i Gradu Zagrebu za:
– materijalne i financijske rashode
– rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje)
– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

II.

Županijama i Gradu Zagrebu utvrđuju se bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjeg školstva u visini koja osigurava minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova.
Obračun iznosa materijalnih i financijskih rashoda izvršen je prema podacima o visini ovih rashoda, koja je bila utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini, sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. – 2020. i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020.
Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2017./18. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 58,47 kuna godišnje, po razrednom odjelu 1.196,12 kuna godišnje, po školskoj zgradi 11.905,82 kuna godišnje za srednje škole i 475,76 kuna godišnje po učeniku za učeničke domove.
Obračun iznosa rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2017./18. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 160,66 kuna godišnje, po razrednom odjelu 3.286,88 kuna godišnje i po školskoj zgradi 7.056,49 kuna godišnje.
Kriterij za utvrđivanje bilančnih prava za sufinanciranje u učeničkim domovima po županijama i Gradu Zagrebu je broj učenika upisanih u školsku godinu 2017./18. Mjerilo je prosječna cijena od 6.300,00 kuna po učeniku za I. – IV. razred.

PRIKAZ OBRAČUNA BILANČNIH PRAVA ZA MATERIJALNE I FINANCIJSKE RASHODE, RASHODA ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TE RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U 2018. GODINI
 

Red.

br.

Nositelj financiranja Obračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola Obračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova Obračunati iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

UKUPNO MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD SREDNJEG ŠKOLSTVA

(kn)

0 1 2 3 4 5=2+3+4
ŽUPANIJE      
1. Zagrebačka 12.010.183 684.351 2.214.192 14.908.726
2. Krapinsko-zagorska 9.722.605 1.300.945 1.581.343 12.604.893
3. Sisačko-moslavačka 12.075.289 359.115 1.878.566 14.312.970
4. Karlovačka 12.384.081 1.666.836 1.770.322 15.821.239
5. Varaždinska1 20.984.099 2.134.363 899.520 24.017.982
6. Koprivničko-križevačka 9.131.831 731.782 1.390.485 11.254.098
7. Bjelovarsko-bilogorska 10.566.994 2.357.963 1.776.010 14.700.967
8. Primorsko-goranska 21.557.563 5.976.217 3.457.998 30.991.778
9. Ličko-senjska 3.561.629 1.002.812 549.743 5.114.184
10. Virovitičko-podravska 7.121.111 806.315 1.127.526 9.054.952
11. Požeško-slavonska 6.735.773 1.700.715 1.293.524 9.730.012
12. Brodsko-posavska 12.930.935 0 1.967.070 14.898.005
13. Zadarska 15.992.263 1.504.218 2.411.146 19.907.627
14. Osječko-baranjska 25.183.660 3.828.302 4.052.918 33.064.880
15. Šibensko-kninska 8.518.193 0 1.365.284 9.883.477
16. Vukovarsko-srijemska 13.860.300 155.842 2.580.831 16.596.973
17. Splitsko-dalmatinska 36.334.916 3.618.254 6.475.433 46.428.603
18. Istarska 17.235.126 1.754.921 2.401.973 21.392.020
19. Dubrovačko-neretvanska 10.802.429 2.107.260 2.005.825 14.915.514
20. Međimurska 7.410.659 935.054 1.474.584 9.820.297
21. Grad Zagreb 62.194.738 13.883.524 12.553.867 88.632.129
UKUPNO ŽUPANIJE 336.314.377 46.508.789 55.228.160 438.051.326

 

1 U Varaždinskoj županiji materijalni i financijski rashodi su uvećani za 2.000.000 kuna (najam – JPP za 1.000.000 kuna i povećani materijalni rashodi za 1.000.000 kuna), a istovremeno za isti iznos su umanjeni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Također, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su umanjeni za 2.000.000 kuna (najam – JPP za 1.000.000 kuna i materijalni rashodi za 1.000.000 kuna), a istovremeno za isti iznos su uvećani materijalni i financijski rashodi.

III.

Sredstva ukupnog minimalnog financijskog standarda srednjeg školstva iz točke II. ove Odluke, županije i Grad Zagreb planiraju i realiziraju na osnovi vlastitih Financijskih planova, a za rashode utvrđene u točki I. ove Odluke.
Županije i Grad Zagreb u Financijskim planovima, iz stavka 1. ove točke, iskazuju ukupni iznos minimalnog financijskog standarda, a pojedine rashode iz točke I. ove Odluke planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava srednjeg školstva u 2018. godini.

IV.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva županije i Grad Zagreb ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,3%.
Ako županije i Grad Zagreb iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,3% ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva, razliku do ukupnog minimalnog financijskog standarda ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, u razdjelu 080 Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva prati Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

V.

Županije i Grad Zagreb dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova u 2018. godini u okvirima ukupnog minimalnog financijskog standarda srednjeg školstva utvrđenog u točki II. ove Odluke.

VI.

Županije i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu znanosti i obrazovanja izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine dostaviti do 31. ožujka 2019. godine na obrascu SŠ-DEC-IZVJEŠĆE, koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Županije i Grad Zagreb dužni su rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox