ODLUKA O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2018. GODINI - važeći tekst, NN br. 7/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju članka 58.a Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/01, 36/02 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10), a u vezi s člankom 10. stavkom 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 127/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine donijela

 
ODLUKU O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2018. GODINI

("Narodne novine", broj 7/18)

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode u 2018. godini.

 
II.

Grad Zagreb, gradovi i općine koji su osnivači i suosnivači te financiraju javnu vatrogasnu postrojbu, osiguravaju sredstva rashoda za zaposlene te sredstva za materijalne i financijske rashode.

 
III.

Minimalni financijski standard za javne vatrogasne postrojbe utvrđen je, a uz primjenu odgovarajućih indeksa tijekom narednih godina, na razini ukupnih sredstava za financiranje redovne djelatnosti zaposlenika na poslovima vatrogastva za tu namjenu ostvarenih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1999. godinu – uključivo prava utvrđena tadašnjim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (za tadašnjih 2.157 vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama na dan početka primjene Zakona o vatrogastvu, »Narodne novine«, broj 106/99).
Iznos za financiranje rashoda iz točke I. ove Odluke, decentraliziranih na osnivače i suosnivače javnih vatrogasnih postrojbi, uz primjenu odgovarajućih indeksa u prethodnom razdoblju, za 2018. godinu iznosi 314.928.207 kuna.
Rashodi za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama su:
– plaće
– ostali rashodi za zaposlene
– doprinosi na plaće.
Materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:
– naknade troškova zaposlenima
– rashodi za materijal i energiju
– rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge)
– ostali nespomenuti rashodi – premije osiguranja.
Financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe su:
– ostali financijski rashodi – bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate.

 
IV.

Podloge za utvrđivanje ukupne visine materijalnih i financijskih rashoda u 2018. godini su:
– procijenjeni rashodi za naknade troškova zaposlenima
– procijenjeni rashodi za materijal i energiju
– procijenjeni rashodi za usluge
– procijenjeni rashodi za ostale financijske rashode.
Udio iznosa za rashode za plaće u odnosu na ukupno planirani iznos sredstava pomoći može biti najviše 90/100, a udio za materijalne i financijske rashode mora biti minimalno 10% (moguće i više) pripadnog ukupnog minimalnog financijskog standarda utvrđenog u točki V. ove Odluke (radi fleksibilnosti u korištenju doznačenih sredstva na strani korisnika).

 
V.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode u 2018. godini su:
– temeljna sredstva – fiksni dodatak, za 20/100 ukupnog iznosa
– klasifikacija postrojbe prema ugroženosti, sposobnosti i otpornosti, za 20/100 ukupnog iznosa
– broj stanovnika na površini osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dohvatiti u 15 minuta (izračunato prema podacima Državne uprave za zaštitu i spašavanje – sustav ZEOS), za 25/100 ukupnog iznosa
– površina osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dosegnuti u 15 minuta (izračunato prema podacima Državne uprave za zaštitu i spašavanje – sustav ZEOS), za 5/100 ukupnog iznosa
– dosadašnji prosjek financiranja (od 2003. do 2017. godine, a preračunato prema limitu za godinu iz Odluke), za 25/100 ukupnog iznosa
– ostali rizici, dopunske aktivnosti po zapovijedi i korekcija za osobnu zaštitnu opremu, za 5/100 ukupnog iznosa.
Ukupni minimalni financijski standard za 2018. godinu utvrđuje se u ukupnom iznosu od 314.928.207 kuna, kako slijedi:

 

    OSNIVAČI I SUOSNIVAČI JAVNA VATROGASNA POSTROJBA Udio za suosnivače UKUPNO IZNOS ZA ŽUPANIJE
             
I GRAD ZAGREB       40.772.606
  1 Grad Zagreb JVP ZAGREB   40.772.606  
             
II ZAGREBAČKA ŽUPANIJA       15.333.272
  2 Grad Zaprešić JVP ZAPREŠIĆ   3.985.604  
  3 Grad Samobor JVP SAMOBOR   3.079.401  
  4 Grad Velika Gorica JVP VELIKA GORICA   4.645.147  
  5 Grad Ivanić Grad JVP IVANIĆ GRAD   3.623.120  
             
III KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA     9.450.210
  6 više suosnivača: ZAGORSKA JVP 1,0000 7.217.347  
    Grad Zabok (8,96%)   0,0896 646.674  
    Grad Klanjec (3,09%)   0,0309 223.016  
    Grad Oroslavje (5,98%)   0,0598 431.597  
    Grad Pregrada (6,85%)   0,0685 494.388  
    Grad Zlatar (6,22%)   0,0622 448.919  
    Grad Donja Stubica (5,67%)   0,0567 409.224  
    Općina Bedekovčina (8,11%) 0,0811 585.327  
    Općina Budinščina (2,67%)   0,0267 192.703  
    Općina Desinić (3,33%)   0,0333 240.338  
    Općina Gornja Stubica (5,48%) 0,0548 395.511  
    Općina Hrašćina (1,75%)   0,0175 126.304  
    Općina Konjšćina (3,90%)   0,0390 281.476  
    Općina Kraljevec na Sutli (1,74%) 0,0174 125.582  
    Općina Krapinske Toplice (5,49%) 0,0549 396.232  
    Općina Kumrovec (1,77%)   0,0177 127.747  
    Općina Marija Bistrica (6,32%) 0,0632 456.136  
    Općina Stubičke Toplice (2,63%) 0,0263 189.816  
    Općina Sveti Križ Začretje (6,33%) 0,0633 456.858  
    Općina Tuhelj (2,09%)   0,0209 150.843  
    Općina Veliko Trgovišće (4,99%) 0,0499 360.146  
    Općina Zagorska Sela (1,14%) 0,0114 82.278  
    Općina Zlatar Bistrica (2,71%) 0,0271 195.590  
    Općina Mače (2,78%)   0,0278 200.642  
  7 Grad Krapina JVP KRAPINA   2.232.863  
             
IV SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA     13.033.347
  8 Grad Sisak JVP SISAK   5.972.882  
  9 Grad Petrinja JVP PETRINJA   3.564.658  
  10 Grad Kutina JVP KUTINA   3.495.807  
             
V KARLOVAČKA ŽUPANIJA       10.309.948
  11 Grad Karlovac JVP KARLOVAČKA   7.212.162  
  12 Grad Ogulin JVP OGULIN   3.097.786  
             
VI VARAŽDINSKA ŽUPANIJA       6.356.880
  13 Grad Varaždin JVP VARAŽDIN   6.356.880  
VII KORIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA     11.213.612
  14 Grad Koprivnica JVP KOPRIVNICA   4.803.316  
  15 više suosnivača: JVP ĐURĐEVAC 1,0000 3.563.644  
    Grad Đurđevac (69,4%)   0,6940 2.473.169  
    Općina Virje (10,7%)   0,1070 381.310  
    Općina Kloštar Podravski (5,08%) 0,0508 181.033  
    Općina Kalinovac (4,88%)   0,0488 173.906  
    Općina Molve (4,05%)   0,0405 144.328  
    Općina Ferdinandovac (2,97%) 0,0297 105.840  
    Općina Podravske Sesvete (1,84%) 0,0184 65.571  
    Općina Novo Virje (1,08%)   0,0108 38.487  
  16 Grad Križevci JVP KRIŽEVCI   2.846.652  
             
VIII BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA     14.608.604
  17 Grad Bjelovar JVP BJELOVAR   5.299.544  
  18 više suosnivača: JVP DARUVAR 1,0000 2.977.185  
    Grad Daruvar (78%)   0,7800 2.322.209  
    Općina Sirač (7%)   0,0700 208.402  
    Općina Končanica (5%)   0,0500 148.858  
    Općina Đulovac (5%)   0,0500 148.858  
    Općina Dežanovac (5%)   0,0500 148.858  
  19 više suosnivača: JVP GAREŠNICA 1,0000 2.237.210  
    Grad Garešnica (88%)   0,8800 1.968.746  
    Općina Hercegovac (7%)   0,0700 156.604  
    Općina Velika Trnovitica (5%) 0,0500 111.860  
  20 Grad Čazma JVP ČAZMA   2.143.249  
  21 Grad Grubišno Polje JVP GRUBIŠNO POLJE   1.951.416  
             
IX PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA     29.684.484
  22 Grad Rijeka JVP RIJEKA   15.847.076  
  23 Grad Mali Lošinj JVP MALI LOŠINJ   2.955.000  
  24 Grad Crikvenica JVP CRIKVENICA   2.070.266  
  25 Grad Krk JVP KRK   2.811.609  
  26 više suosnivača: JVP OPATIJA 1,0000 4.087.930  
    Grad Opatija (57%)   0,5700 2.330.121  
    Općina Matulji (23%)   0,2300 940.224  
    Općina Lovran (14%)   0,1400 572.310  
    Općina Mošćenička Draga (6%) 0,0600 245.275  
  27 Grad Delnice JVP DELNICE   1.912.603  
             
X LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA       6.828.048
  28 Grad Gospić JVP GOSPIĆ   2.906.488  
  29 Općina Plitvička jezera JVP PLITVIČKA JEZERA   2.007.618  
  30 Grad Senj JVP SENJ   1.913.942  
             
XI VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA     5.442.453
  31 Grad Virovitica JVP VIROVITICA   2.880.171  
  32 Grad Slatina JVP SLATINA   2.562.282  
             
XII POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA     5.139.648
  33 Grad Požega JVP POŽEGA   2.619.477  
  34 više suosnivača: JVP POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 1,0000 2.520.171  
    Grad Pleternica (30,00%)   0,30 756.053  
    Grad Kutjevo (10,00%)   0,10 252.017  
    Grad Pakrac (15,00%)   0,15 378.026  
    Grad Lipik (10,00%)   0,10 252.017  
    Općina Velika (10,00%)   0,10 252.017  
    Općina Brestovac (10,00%)   0,10 252.017  
    Općina Kaptol (5,00%)   0,05 126.008  
    Općina Čaglin (5,00%)   0,05 126.008  
    Općina Jakšić (5,00%)   0,05 126.008  
             
XIII BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA       9.104.789
  35 Grad Slavonski Brod JVP SLAVONSKI BROD   7.128.552  
  36 Grad Nova Gradiška JVP NOVA GRADIŠKA   1.976.237  
             
XIV ZADARSKA ŽUPANIJA       22.886.660
  37 više suosnivača: JVP ZADAR 1,0000 13.669.021  
    Grad Zadar (87,70%)   0,8770 11.987.731  
    Općina Poličnik (5,20%)   0,0520 710.789  
    Općina Zemunik Donji (2,40%) 0,0240 328.057  
    Općina Bibinje (4,70%)   0,0470 642.444  
  38 Grad Biograd na Moru JVP BIOGRAD NA MORU   2.914.915  
  39 Grad Benkovac JVP BENKOVAC   2.837.740  
  40 Općina Gračac JVP GRAČAC   3.464.984  
             
XV OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA       16.226.592
  41 Grad Osijek JPVP OSIJEK   11.495.094  
  42 Grad Beli Manastir JVP BELI MANASTIR   2.550.641  
  43 Grad Našice JVP NAŠICE   2.180.857  
             
XVI ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA       14.969.267
  44 Grad Šibenik JVP ŠIBENIK   7.638.266  
  45 Grad Drniš JVP DRNIŠ   2.377.797  
  46 Grad Knin JVP KNIN   3.084.519  
  47 Grad Vodice JVP VODICE   1.868.685  
             
XVII VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA     10.451.679
  48 Grad Vinkovci JVP VINKOVCI   3.263.103  
  49 Grad Vukovar JVP VUKOVAR   5.345.529  
  50 Grad Ilok JVP ILOK   1.843.047  
             
XVIII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA     20.127.581
  51 Grad Split JVP SPLIT   15.075.815  
  52 Grad Imotski JVP IMOTSKI   2.540.827  
  53 Grad Sinj JVP SINJ   2.510.939  
             
XIX ISTARSKA ŽUPANIJA       29.632.203
  54 više suosnivača: JVP PULA 1,0000 9.132.146  
    Grad Pula – Pola (68,92%)   0,6892 6.293.875  
    Općina Barban (3,27%)   0,0327 298.621  
    Općina Fažana – Fasana (3,78%) 0,0378 345.195  
    Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%) 0,0345 315.059  
    Općina Marčana (4,59%)   0,0459 419.166  
    Općina Medulin (6,88%)   0,0688 628.292  
    Općina Svetvinčenat (2,61%) 0,0261 238.349  
    Grad Vodnjan – Dignano (6,5%) 0,0650 593.589  
  55 više suosnivača: JVP PAZIN 1,0000 3.462.039  
    Grad Pazin (49,29%)   0,4929 1.706.439  
    Općina Cerovlje (9,55%)   0,0955 330.625  
    Općina Gračišće (7,66%)   0,0766 265.192  
    Općina Lupoglav (5,15%)   0,0515 178.295  
    Općina Karojba (7,73%)   0,0773 267.616  
    Općina Motovun – Montona (5,78%) 0,0578 200.106  
    Općina Tinjan (9,58%)   0,0958 331.663  
    Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%) 0,0526 182.103  
  56 više suosnivača: JVP POREČ 1,0000 3.666.017  
    Grad Poreč – Parenzo (67,18%) 0,6718 2.462.830  
    Općina Sveti Lovreč (1,49%)   0,0149 54.624  
    Općina Višnjan – Visignano (2,61%) 0,0261 95.683  
    Općina Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%) 0,0136 49.858  
    Općina Vižinada – Visinada (1,44%) 0,0144 52.791  
    Općina Vrsar – Orsera (13,50%) 0,1350 494.912  
    Općina Funtana (5,70%)   0,0570 208.963  
    Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega (6,72%) 0,0672 246.356  
  57 više suosnivača: JVP ROVINJ 1,0000 3.381.648  
    Grad Rovinj – Rovigno (88,17%) 0,8817 2.981.601  
    Općina Bale – Valle (2,1%)   0,0210 71.014  
    Općina Kanfanar (3,2%)   0,0320 108.212  
    Općina Žminj (6,53%)   0,0653 220.821  
  58 više suosnivača: JVP LABIN 1,0000 3.169.090  
    Grad Labin (49,9%)   0,4990 1.581.376  
    Općina Pićan (8,2%)   0,0820 259.865  
    Općina Raša (15,9%)   0,1590 503.885  
    Općina Kršan (13,2%)   0,1320 418.320  
    Općina Sveta Nedelja (12,8%) 0,1280 405.644  
  59 više suosnivača: JVP BUZET 1,0000 2.538.479  
    Grad Buzet (80%)   0,8000 2.030.783  
    Općina Lanišće (20%)   0,2000 507.696  
  60 više suosnivača: JVP UMAG 1,0000 4.282.784  
    Grad Umag – Umago (51,4%) 0,5140 2.201.351  
    Grad Novigrad – Cittanova (16,58%) 0,1658 710.086  
    Grad Buje – Buie (19,77%)   0,1977 846.706  
    Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%) 0,0281 120.346  
    Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%) 0,0620 265.533  
    Općina Oprtalj – Portole (3,24%) 0,0324 138.762  
             
XX DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA     18.443.810
  61 Grad Dubrovnik JVP DUBROVAČKI VATROGASCI   8.451.444  
  62 Općina Konavle JVP KONAVLE   2.032.824  
  63 Općina Dubrovačko primorje JVP DUBROVAČKO PRIMORJE   1.902.012  
  64 Grad Ploče JVP PLOČE   2.147.697  
  65 Grad Metković JVP METKOVIĆ   2.044.427  
  66 Općina Mljet JVP MLJET   1.865.406  
XXI MEĐIMURSKA ŽUPANIJA       4.912.514
  67 više suosnivača: JVP ČAKOVEC 1,0000 4.912.514  
    Grad Čakovec (56,64%)   0,5664 2.782.448  
    Općina Belica (2,28%)   0,0228 112.005  
    Općina Dekanovec (0,97%)   0,0097 47.651  
    Općina Domašinec (1,20%)   0,0120 58.950  
    Općina Gornji Mihaljevec (0,98%) 0,0098 48.143  
    Općina Mala Subotica (3,22%) 0,0322 158.183  
    Općina Nedelišće (13,08%)   0,1308 642.557  
    Općina Orehovica (0,91%)   0,0091 44.704  
    Općina Podturen (3,96%)   0,0396 194.536  
    Općina Pribislavec (2,36%)   0,0236 115.935  
    Općina Selnica (1,43%)   0,0143 70.249  
    Općina Strahoninec (3,10%)   0,0310 152.288  
    Općina Sveti Juraj na bregu (3,94%) 0,0394 193.553  
    Općina Šenkovec (4,65%)   0,0465 228.432  
    Općina Vratišinec (1,28%)   0,0128 62.880  
             
    SVEUKUPNO:     314.928.207 314.928.207
 
 
VI.

Minimalni financijski standard iz točaka III. i V. ove Odluke, u visini od 314.928.207 kuna čini osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2018. godini.

 
VII.

Utvrđuje se da prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%.
Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0% ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava iz točke V. ove Odluke ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, unutar razdjela Ministarstva unutarnjih poslova, u financijskom planu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, na aktivnosti »Dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju vatrogastva«.
Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentralizirane funkcije vatrogastva prati Državna uprava za zaštitu i spašavanje na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima iz dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

 
VIII.

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su sredstva iz točke VII. ove Odluke koristiti prema utvrđenoj namjeni.

 
IX.

Za slučaj kada više jedinica lokalne samouprave osniva zajedničku javnu vatrogasnu postrojbu, prihodi dodatnog udjela poreza na dohodak od 1,0% uplaćuju se na račun proračuna jedinice lokalne samouprave s najvećim udjelom u sufinanciranju najkasnije do 15. u mjesecu.
Sredstva pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna Republike Hrvatske, do razine iz točke VII. stavka 2. ove Odluke doznačuju se jedinici lokalne samouprave s najvećim osnivačkim udjelom.

 
X.

Jedinice lokalne samouprave dužne su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe.
Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.

 
XI.

Jedinice lokalne samouprave dužne su Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje dostaviti izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine najkasnije do 31. ožujka 2019. godine na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (Obrazac 1) i JVP – financiranje izvan minimalnog standarda (Obrazac 2), koji su sastavni dio ove Odluke.

 
XII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 

Stranica 1 od 3

 

Stranica 2 od 3

 

Stranica 3 od 3

 

Stranica 1 od 4

 

Stranica 2 od 4

 

Stranica 3 od 4

Stranica 4 od 4
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox