ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE BUDINŠČINA - važeći tekst, NN br. 130/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći! 

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.) te članka 37. Statuta Općine Budinščina (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 18/09. i 11/13.) Općinsko vijeće Općine Budinščina na 4. sjednici održanoj 29. studenoga 2017. godine, donosi

ODLUKU O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE BUDINŠČINA

(„Narodne novine“, broj 130/17)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje vrsta poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza koji su prihod Proračuna Općine Budinščina.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:
1. Porez na potrošnju
2. Porez na kuće za odmor
3. Porez na korištenje javnih površina.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Budinščina.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju članak 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Budinščina.

Članak 5.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 7.

(1) Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) Obrazac iz stavka 1. ovog članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Budinščina pojedinačno za svaki poslovni prostor.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Budinščina.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe kao skladište poljoprivrednih proizvoda, strojeva i oruđa.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.
Činjenicu starosti i trošnosti određene kuće za odmor zbog koje se određeni porezni obveznik oslobađa plaćanja poreza na kuće za odmor, utvrđuje posebno povjerenstvo od tri člana koje imenuje Općinski načelnik, a koje utvrđuje stanje kuće te stupanj useljivosti.
Kriteriji po kojima povjerenstvo može predložiti oslobađanje su:
– da nema priključka na komunalnu infrastrukturu (priključak na električnu mrežu, vodovodnu mrežu)
– da kuća nije podobna za stanovanje, tj. da zbog trošnosti i starosti ona predstavlja opasnost za vlasnika ili korisnika, a u tom slučaju će se vlasnika kuće osloboditi plaćanja poreza za kuću u godini utvrđivanja stanja pa sve dok se kuća ne dovede u stanje upotrebljivosti.

Članak 10.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu od 5,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor je prihod Proračuna Općine Budinščina.

Članak 11.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Budinščina dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, promjeni vlasništva, uspostavi suvlasništva te promjenama vezanim za povećanje ili smanjenje površine kuće za odmor, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

3. Porez na korištenje javnih površina

Članak 12.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Budinščina za obavljanje svoje djelatnosti.
Obveznik poreza na korištenje javne površine je svaka pravna ili fizička osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekta i naprava privremenog karaktera (pokretnih stvari).

Članak 13.

Pod javnim površinama podrazumijevaju se površine u općoj uporabi prema zemljišnoknjižnoj evidenciji kojima po posebnim propisima upravlja Općina Budinščina (ulice, trgovi, nogostupi, zelene površine, parkovi, parkirališta i druge površine).
Pravo na korištenje javne površine, namjenu, rok i uvjete korištenja javne površine temeljem zahtjeva korisnika, utvrđuje Općinski načelnik izdavanjem odobrenja o korištenju javne površine.
Odobrenje Općinskog načelnika o korištenju javne površine izdaje se prije početka korištenja dodijeljene javne površine.
Razdoblje oporezivanja je vrijeme korištenja javne površine.

Članak 14.

Na korištenje javnih površina obračunava se i plaća porez od 5,00 kuna/m2 dnevno i to za sljedeće djelatnosti:
– pokretne naprave za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i ostalih djelatnosti (stolovi, stolice, suncobrani, šatori, tende, nadstrešnice, ugostiteljske prikolice, djelatnost cirkusa, luna parka i drugih zabavnih sadržaja i igara na sreću, automobili kao izložbeni primjerci, izlaganje robe van izloga i sl.)
– za postavu reklamnih panoa, natpisnih ploča i sl.
U slučaju korištenja javne površine za postavljanje pokretne naprave iz stavka 1. ove
Odluke višemjesečno ili godišnje razdoblje, obveznik plaćanja poreza na korištenje javne površine plaća porez u visini od 50,00 kuna mjesečno.

Članak 15.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku, prosvjetno-edukativnu djelatnost i zdravstvene usluge te ostale manifestacije koje su u interesu Općine Budinščina.

Članak 16.

Poslovi u vezi s razrezom, evidentiranjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina u nadležnosti su Jedinstvenog upravnog odjela Općine Budinščina.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupaka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Budinščina (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 1/02.).

Članak 19.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox