ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GRADINA - važeći tekst, NN br. 2/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE 

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i pođručnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16/) i članka 31. Statuta Općine Gradina (»Službeni vjesnik Općine Gradina« br. 3/13 i 7/14) po dobivenoj prethodnoj suglasnosti ministra financija RH, klasa: 011-01/16-02/36, urbroj: 513-07-21-01/16-1 od 21. prosinca 2016., Općinsko vijeće Općine Gradina na 5. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donijelo je

ODLUKU O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GRADINA

(„Narodne novine“, broj 2/18)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, porezni obveznici, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna poreza koji pripadaju općini Gradina.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju značenja koja su definirana Zakonom.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. VRSTE POREZA

Članak 3.

Ovom Odlukom uvode se sljedeći općinski porezi koji su prihod Općine:
1. porez na potrošnju
2. porez na korištenje javnih površina
3. porez na kuće za odmor.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Porez na potrošnju, sukladno Zakonu, plaćaju pružatelji ugostiteljskih usluga na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine.

Članak 5.

Osnovicu za obračun poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića prodanih u ugostiteljskim objektima, umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice u korist Proračuna Općine.

Članak 7.

(1) Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva porezni obveznik obračunava i iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) Utvrđenu poreznu obvezu, porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Članak 9.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade koji se koriste privremeno ili sezonski.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje po cijeni od 5,00 kuna/m² površine kuće za odmor na području općine Gradina.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 11.

Javne površine u smislu ove Odluke smatraju se:
1. javne prometne površine (ulice, teste, trgovi, nogostupi, javni prolazi, mostovi, parkirališta, stajališta javnog prijevoza, taksi stajališta, pješačke i druge staze na zelenim površinama, kolni ulazi, cestovni jarci, te sve ostale površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi),
2. javne zelene površine: (parkovi, drvoredi, živice, grmlja, cvjetnjaci, posude sa ukrasnim biljem na javnim površinama, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta i slične površine).

Članak 12.

Porez na korištenje javnih površina na području Općine Gradina plaćaju pravne i fizičke osobe.
Područje Općine Gradina dijeli se na dvije zone:
I. ZONA – Gradina, Brezovica, Rušani, Bačevac
II. ZONA – Detkovac, Gradinski Lug, Novi Gradac, Lipovac, Vladimirovac, Žlebina, Budakovac.

Članak 13.

Porez na korištenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta određuje se u kunama po m²/kom dnevno ili mjesečno, i to:

Red.br. Naziv m²/kom mjesečno
1. Kiosci, montažni objekti, štandovi, pokretne radnje na javnim površinama kom.

10 kn I zona

5 kn II zona

2. Ugostiteljske terase kom.

100 kn I zona

50 kn II zona

3. Zamrzivači, uslužne naprave na javnim površinama kom. 20 kn
4. Površine ispred trgovine za izlaganje i prodaju robe kom. 5,00 kn
5. Zabavne radnje i zabavni parkovi

200,00 kn

jednokratno

 
6. Postavljanje stolova, ugostiteljskih sadržaja (šank), izlaganje robe (razne manifestacije, blagdani)

200,00 kn

jednokratno

 
7. Reklamna zastava kom. 10 kn
8. Reklamni pano    
  Samostojeći pano kom. 10 kn
Reklamni pano velikog formata kom.

10 kn I zona

5 kn II zona

Reklamni pano na stupu javne rasvjete kom. 50,00 kn
 
Članak 14.
Nadležni upravni odjel Općine Gradina će, na zahtjev zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti izdati rješenje o porezu na korištenje javnih površina za postavljanje privremenog objekta ili reklamnog predmeta.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka, osim visine poreza, utvrdit će se i posebni uvjeti za postavljanje privremenog objekta i reklamnog predmeta u skladu s općim aktom koji uređuje to područje.

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina koji nije obuhvaćen ovom Odlukom određuje načelnik Općine Gradina o čemu donosi Odluku.

Članak 16.

Postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta za humanitarne i dobrovoljne aktivnosti ili za manifestacije od značenja za Općinu odobrava se bez plaćanja poreza na korištenje javnih površina.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi nadležni upravni odjel Općine.

Članak 17.

Za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta na rok kraći od mjesec dana, porez na korištenje javnih površina plaća se po ispostavljenom računu.
Za postavljanje privremenog objekta i reklamnog predmeta na rok duži od mjesec dana, porez na korištenje javnih površina plaća se mjesečno, po ispostavljenom računu.

VI. PRIJENOS OVLASTI I NADLEŽNA POREZNA TIJELA

Članak 18.

Poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i naplatom poreza iz članka 3. točke 1. ove Odluke obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ispostava Virovitica, dok će poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i naplatom poreza iz članka 2. točke 2. i 3. ove Odluke obavljati Jedinstveni upravni odjel Općine Gradina.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) U pogledu zastare prava na utvrđivanje i naplatu prihoda od lokalnih poreza primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.
(2) Postupak naplate prihoda od lokalnih poreza provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona i Ovršnog zakona.
Porezna uprava, dužna je do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Gradina dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima navedenima u članku 18. ove Odluke.
(3) Porezni obveznik je dužan dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za porez iz članka 2. ove Odluke u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Gradina (»Službeni vjesnik Općine Gradina« br. 5/01) te izmjene Odluke o općinskim porezima Općine Gradina (»Službeni vjesnik Općine Gradina« br. 2/08.)

Članak 21.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Općine Gradina«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Općine Gradina«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox