ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE JANJINA - važeći tekst, NN br. 3/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE 

 Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16.) te članka 30. Statuta Općine Janjina (»Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije« broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Janjina na svojoj 3. sjednici, održanoj 18. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE JANJINA

(„Narodne novine“, broj 3/18)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se općinski porezi, na temelju kojih se ostvaruju prihodi kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općina Janjina slobodno raspolaže, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza, te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:
1. porez na potrošnju
2. porez na kuće za odmor, stambene objekte i odmarališta

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i ostala žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Janjina, po stopi od 3%.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 4. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Janjina.

Članak 5.

Osnovicu poreza na potrošnju iz članka 4. ove Odluke čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i prodaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Poslove u vezi s evidentiranjem, utvrđivanjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.
Obrazac PP-MI-PO podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika zbirno za sve poslovne prostore, na način da se na obrascu iskažu pojedinačno podaci za Općinu Janjina.

2. Porez na kuće za odmor, stambene objekte i odmarališta

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koji su vlasnici kuća za odmor na području Općine Janjina.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine kuće za odmor, i to:
– za područje svih naselja – 15,00 kuna po kvadratnom metru.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti:
– zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti,
– koje predstavljaju zaštićeni spomenik kulture.

Članak 10.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Općini Janjina dostaviti podatke o kućama za odmor, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se razrezuje porez.
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, osim osobno iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, mjesto vrijeme nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijema poštanske pošiljke, mjesto podnošenja porezne prijave, izjave svjedoka, zapisnik o očevidu i svi drugi raspoloživi podaci.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja o utvrđivanju navedenog poreza, u korist Proračuna Općine Janjina, na žiro-račun iz članka 2. ove Odluke.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 12.

Na temelju Suglasnosti da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/17), Općina Janjina poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih u članku 2. stavak 1. pod točkama 1. i 2. ove Odluke, u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.
Na temelju Pravilnika o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/2017), Ministarstva financija, Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda.
Ovlašćuje se Raiffeisen banka d.d. kod koje Općina Janjina ima otvoren žiro-račun, da naknadu Poreznoj upravi Dubrovnik određenu stavkom 2. ovog članka obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 13.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskog poreza propisanog u članku 2. stavak 1. pod točkom 1. i 2. ove Odluke, provoditi će Ministarstvo financija, Porezna uprava Dubrovnik.

Članak 14.

Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je do 15. dana u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Janjina dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.
Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je Općini Janjina dostavljati zbirna izvješća o saldu nenaplaćenih potraživanja poreza i to najkasnije:
– do 28. veljače tekuće godine, sa stanjem na dan 31. 12. prethodne godine,
– do 31. srpnja tekuće godine, sa stanjem na dan 30. 6. tekuće godine.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 15.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn do 25.000,00 kn kaz­nit će se prekršitelj:
a) pravna ili fizička osoba koja ne obračunava ili ne uplati porez na potrošnju u propisanom roku,
b) pravna ili fizička koja ne dostavi podatke za obračunavanje poreza na kuću za odmor i odmarališta Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna do 10.000,00 kuna.

Članak 16.

Postupak za izricanje kazne u prvom stupnju za prekršaj zbog povreda odredaba ove Odluke pokreće, vodi i donosi Rješenje ispostava porezne uprave u Dubrovniku.
Protiv Rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba Središnjem uredu Porezne uprave.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Porez koji se prema odredbama ove Odluke plaća godišnjim iznosom razrezuje se za cijelu godinu u iznosu propisanom ovom Odlukom.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Janjina (»Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije«, broj 11/17.).
Ova Odluka stupa n snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox