ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE STRIZIVOJNA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 121/2017 i 3/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16) i članka 32. Statuta Općine Strizivojna (»Službeni glasnik Općine Strizivojna« br. 2/13.), Općinsko vijeće Općine Strizivojna na svojoj 2. sjednici održanoj 4. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE STRIZIVOJNA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 121/17 i 3/18)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način, obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16).

 
II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:
1. Porez na potrošnju
2. Porez na korištenje javnih površina.

 
Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Strizivojna.

 
Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 3. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalazi na području Općine Strizivojna.

 
Članak 5.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 3. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

 
Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

 
Članak 7.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 
Članak 8.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.
Porez na korištenje javnih površina

 
Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Strizivojna.

 
Članak 10.

Pod javnim površinama podrazumijevaju se površine u općoj uporabi prema zemljišnoknjižnoj evidenciji kojima po posebnim propisima upravlja Općina Strizivojna (ulice, trgovi, nogostupi, zelene površine, parkovi, parkirališta i dr.).

 
Članak 11.

Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na korištenje javnih površina Općinsko vijeće Općine Strizivojna utvrdit će posebnom Odlukom o porezu na korištenje javnih površina na području Općine.
 

 
III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 12.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.
Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza iz stavka 1. ovog članka.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.
Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Strizivojna dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 
Članak 13.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna u čijem je djelokrugu naplata lokalnih poreza.

 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

 
Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenom glasniku općine Strizivojna«.

 
Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Strizivojna objavljena u »Službenom glasniku Općine Strizivojna« br. 1/02. i 2/03.

 
Članak 17.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Strizivojna«. Dostavit će se i Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Strizivojna.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE STRIZIVOJNA

(„Narodne novine“, broj 3/18 od 10.1.2018.)

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Strizivojna«.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Strizivojna«.
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox