ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA GOSPODARSKE OSNOVE - važeći tekst, NN br. 103/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 34. stavaka 2. i 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005
– ispravak, 49/2005 – pročišćeni tekst i 14/2014), u daljnjem tekstu: Zakona, te članka 33. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 154/2011 i 17/2012), članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede (klasa: 011-01/17-01/23, urbroj: 525-05/1569-17-6, od 11. srpnja 2017. godine), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA GOSPODARSKE OSNOVE

("Narodne novine", broj 103/17)

Članak 1.

U Povjerenstvo za gospodarske osnove (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
1. izv. prof. dr. sc. Davor Zanella, predsjednik Povjerenstva;
2. prof. dr. sc. Anđelko Opačak, član Povjerenstva;
3. izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović, član Povjerenstva;
4. dr. sc. Damir Valić, član Povjerenstva;
5. mr. sc. Josip Suić, tajnik Povjerenstva.

Članak 2.

(1) Povjerenstvo iz članka 1. ove odluke osniva se zbog davanja prijedloga za potvrđivanje gospodarskih osnova ili revizija gospodarskih osnova ministru poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar) sukladno odredbama članka 34. stavaka 2. i 3. Zakona.
(2) O potvrđivanju pojedine gospodarske osnove ili revizije gospodarske osnove odlučuju najmanje tri člana Povjerenstva iz članka 1. ove odluke, a koji nisu ujedno i autori te gospodarske osnove.

Članak 3.

(1) Povjerenstvo iz članka 1. ove odluke na sjednici Povjerenstva odlučuje o gospodarskim osnovama ili revizijama gospodarskih osnova.
(2) Na sjednici Povjerenstva tajnik Povjerenstva vodi zapisnik, koji potpisuje predsjednik Povjerenstva.
(3) Na temelju zapisnika iz stavka 2. ovoga članka predsjednik Povjerenstva podnosi ministru prijedlog za potvrđivanje gospodarskih osnova ili revizija gospodarskih osnova.

Članak 4.

Sukladno odredbi članka II. Odluke o pravu na isplatu naknade i visini naknade za rad u povjerenstvima (klasa: 023-01/12-01/215, urbroj: 525-06/0870-12-1 od 20. travnja 2012. godine), za rad na gore navedenim poslovima članovima Povjerenstva, osim zaposlenika Ministarstva poljoprivrede i zaposlenika drugih središnjih tijela državne uprave (ministarstava), koji u povjerenstvima sudjeluju kao predstavnici tijela čiji su zaposlenici pripada naknada u iznosu od 150,00 kuna neto po sudjelovanju u radu na sjednici, a onima koji na sjednice dolaze izvan Zagreba pripada naknada putnih troškova u visini cijene javnog prijevoza (autobus, vlak).

Članak 5.

Danom objave ove odluke u »Narodnim novinama« prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva za gospodarske osnove (»Narodne novine«, br. 144/2005 i 44/2013).

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox