ODLUKA O OSNIVANJU UPRAVLJAČKOG ODBORA I IZVRŠNE RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE - važeći tekst, NN br. 97/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

 

 Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine donijela

ODLUKU O OSNIVANJU UPRAVLJAČKOG ODBORA I IZVRŠNE RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE

("Narodne novine", broj 97/17)

I.

Osniva se Upravljački odbor za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (u daljnjem tekstu: Upravljački odbor) i Izvršna radna skupina za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (u daljnjem tekstu: Izvršna radna skupina).

II.

Upravljački odbor čine:
– predsjednik Vlade Republike Hrvatske, predsjednik Upravljačkog odbora
– ministrica nadležna za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, zamjenica predsjednika Upravljačkog odbora,
te članovi:
– predstavnik Hrvatskoga sabora
– predstavnik Ureda Predsjednice Republike Hrvatske
– potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske
– ministri u Vladi Republike Hrvatske
– predstavnik Hrvatske zajednice županija
– predstavnik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj
– predstavnik Udruge općina u Republici Hrvatskoj
– predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca
– predstavnik Hrvatske gospodarske komore
– predstavnik Hrvatske obrtničke komore
– predstavnik sindikata više razine
– predstavnik Hrvatske narodne banke
– predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Članovi Upravljačkog odbora iz stavka 1. ove točke imaju svoje zamjenike.
Članovi Upravljačkog odbora za svoj rad u Upravljačkome odboru neće primati financijsku naknadu.
Predsjednik Upravljačkog odbora u rad Upravljačkog odbora može uključiti i predstavnike drugih tijela i institucija, pored tijela i institucija navedenih u stavku 1. ove točke.

III.

Upravljački odbor obavlja sljedeće poslove:
– odlučuje o svim ključnim elementima vezanim uz sadržaj i metodologiju te dinamiku izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) i usmjerava proces izrade Strategije
– odobrava ključne korake u izradi Strategije i pripadajućih provedbenih dokumenata
– prihvaća razvojne smjerove, strateške ciljeve, provedbene mehanizme i pokazatelje koji su definirani u Strategiji
– odlučuje o razvojnim projektima kojima se doprinosi postizanju ciljeva Strategije
– osigurava potporu u postupku izrade i donošenja i predstavljanja Strategije interesnim skupinama i široj javnosti
– prati provedbu Strategije i ispunjenje pokazatelja
– odlučuje o izmjenama i dopunama Strategije.

IV.

Izvršnu radnu skupinu čini najviše 30 istaknutih stručnjaka iz različitih područja koja imaju utjecaj na društveni, gospodarski i ljudski razvoj.
Članove Izvršne radne skupine imenuje Upravljački odbor.

V.

Izvršna radna skupina obavlja sljedeće poslove:
– oblikovanje vizije i definiranje ključnih razvojnih smjerova i strateških ciljeva razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine
– izrada stručnih podloga za definiranje vizije i ključnih razvojnih smjerova Republike Hrvatske i utvrđivanje globalnih trendova prema područjima razvojnih politika
– sudjelovanje u participativnom dijalogu sa hrvatskom javnosti i interesnim skupinama te na događajima povezanim sa postupkom izrade Strategije
– sudjelovanje u provedbi postupka savjetovanja
– sudjelovanje u izradi materijala koji se upućuju na odlučivanje Upravljačkom odboru
– izvještavanje Upravljačkog odbora o rezultatima rada
– sudjelovanje u izradi konačnog prijedloga Strategije i upućivanje prijedloga Upravljačkom odboru na donošenje odluke
– izmjenjivanje informacija sa ostalim dionicima koji su uključeni u postupak izrade Strategije i dr.

VI.

Izvršna radna skupina će u svom radu ostvarivati suradnju s tijelima državne uprave, tijelima jedinica regionalne (područne) samouprave, znanstvenom zajednicom, gospodarskim udruženjima, socijalnim partnerima i organizacijama civilnoga društva.
Izvršna radna skupina je dužna u svom radu postupati u skladu s propisima, pravilima struke i u interesu Republike Hrvatske.

VII.

Strategija će se izrađivati u participativnom procesu koji se temelji na sudjelovanju građana Republike Hrvatske, stručne javnosti i svih društveno-relevantnih partnera, poštujući transparentnost, javnu dostupnost i raspoloživost informacija vezanih za proces pripreme, izrade, provedbe, praćenja, izvješćivanja, financiranja i vrednovanja Strategije.

VIII.

Proces izrade Strategije koordinira ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije.
Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za Upravljački odbor i Izvršnu radnu skupinu.
Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije izrađuje prijedlog metodologije za izradu Strategije, predlaže Upravljačkom odboru hodogram, rokove i ostale ključne elemente vezane uz postupak izrade Strategije, prikuplja statističke podatke u cilju izrade analitičkih podloga i dostavlja ih Izvršnoj radnoj skupini, organizira participativni proces za izradu Strategije sukladno točki VII. ove Odluke, postupke neovisnog vrednovanja, postupak javnog savjetovanja, te postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš.

IX.

Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da o donošenju ove Odluke obavijesti sva tijela i institucije iz točke II. ove Odluke.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox