ODLUKA O POREZIMA OPĆINE TRNAVA - važeći tekst, NN br. 2/2018

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju stavka 1. članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj: 115/16.) i članka 29. Statuta Općine Trnava (Službeni glasnik Općine Trnava, broj 3/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Trnava na 4. sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU O POREZIMA OPĆINE TRNAVA

(„Narodne novine“, broj 2/18)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj: 115/16).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:
1. Porez na potrošnju
2. Porez na kuće za odmor.

Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Trnava.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalazi na području Općine Trnava.

Članak 5.

Osnovica za porez na potrošnju članka 6. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 7.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju sve pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Trnava.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,50 kn/m2 korisne površine kuće za odmor u korist proračuna Općine Trnava.

Članak 10.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, promjeni vlasništva, uspostavi suvlasništva te promjenama vezanim za povećanje ili smanjenje površine kuće za odmor, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 11.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.
Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza iz stavka 1. ovog članka.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.
Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Trnava dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 12.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja nadležni odjel Općine Trnava u čijem je djelokrugu naplata lokalnih poreza.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Trnava.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (Službeni glasnik Općine Trnava broj: 2/97., 5/01., 5/03.)

Članak 16.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i Službenom glasniku Općine Trnava. Dostavit će se i Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Trnava.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox