ODLUKA O PROGLAŠENJU »GORJANOVIĆEVOG PRAPORNOG PROFILA U VUKOVARU« SPOMENIKOM PRIRODE – GEOLOŠKIM - važeći tekst, NN br. 45/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 123. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/2013) te članaka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-
-srijemske županije (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13), uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, klasa: 612-07/15-16/319, urbroj: 517-07-2-1-2-17-11 od 15. ožujka 2017. godine, Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na 34. sjednici održanoj 11. travnja 2017. god., donosi

ODLUKU O PROGLAŠENJU »GORJANOVIĆEVOG PRAPORNOG PROFILA U VUKOVARU« SPOMENIKOM PRIRODE – GEOLOŠKIM

(„Narodne novine“, broj 45/17)

Članak 1.

Proglašava se »Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru« zaštićenim područjem u kategoriji spomenika prirode – geološkog.
»Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru«, spomenik prirode – geološki (u daljnjem tekstu: Spomenik prirode) je izdanak prapora na desnoj obali rijeke Dunava u Vukovaru koji predstavlja geokronološki zapis klimatskih promjena tijekom pleistocena/diluvija koji ima ekološku, znanstvenu i odgojno-obrazovnu vrijednost i namjenu.

Članak 2.

Ukupna površina Spomenika prirode iznosi 0,69919 ha (izračunata u ArcGIS 10, ArcMapVersion 10.1., HTR96/TM), a obuhvaća katastarske čestice broj 3888 (dio), 3940 (dio), 3943/2 (dio), 3956 (dio), 3970/3 (dio), sve u katastarskoj općini Vukovar.

Članak 3.

Prostorna granica Spomenika prirode pobliže je opisana u Prilogu I. Opis granice i ucrtana na Hrvatskoj osnovnoj karti (HOK) u mjerilu 1 : 5.000 u Prilogu II. Kartografski prikaz granice u mjerilu 1 : 5000 i na geodetskoj podlozi u mjerilu 1 : 1000, te na ortofoto karti s uklopljenim službenim katastarskim planom u mjerilu 1 : 1000 u Prilogu III. Posebna geodetska podloga za upis pravnog režima u katastar i zemljišnu knjigu, broj: 132/2016, Hidrotehnika i geodezija d.o.o. za geodetske i hidrotehničke radove, Vinkovci, srpanj 2016. godine.
Prilozi I., II. i III. sastavni su dio ove Odluke.

Članak 4.

Spomenikom prirode upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 5.

Spomenik prirode upisuje se u Upisnik zaštićenih područja kojeg vodi ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode.

Članak 6.

Ova Odluka dostavlja se Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Vukovar radi evidentiranja posebnog pravnog režima u katastar i upis zabilježbe posebnog pravnog režima – zaštićeno područje u kategoriji spomenika prirode u zemljišnu knjigu, prema članku 127. stavku 3. i 4. Zakona o zaštiti prirode.

Članak 7.

Kartografski prikaz Spomenika prirode u analognom i digitalnom obliku čuva se u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Po jedan primjerak ove Odluke i kartografskog prikaza Spomenika prirode u analognom i digitalnom obliku dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije i objavit će se u »Narodnim novinama« bez Priloga III. ove Odluke.
 

PRILOG I.

»GORJANOVIĆEV PRAPORNI PROFIL U VUKOVARU«, SPOMENIK PRIRODE – GEOLOŠKI

OPIS GRANICE

Prostorna granica »Gorjanovićevog prapornog profila u Vukovaru« spomenika prirode – geološkog opisana je prema referentnim točkama koje odgovaraju lomnim točkama navedenim u Posebnoj geodetskoj podlozi za upis pravnog režima u katastar i zemljišnu knjigu, broj: 132/2016, Hidrotehnika i geodezija d.o.o. za geodetske i hidrotehničke radove, Vinkovci, srpanj 2016. godine, Prilog III. Odluke o proglašenju navedenog područja zaštićenim područjem.
Granica spomenika prirode započinje u referentnoj točki T1 od koje ide pravocrtno u smjeru sjeveroistoka preko točaka T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 sve do točke T13. Nakon toga, od točke T13 nastavlja pravocrtno u smjeru sjeverozapada preko točaka T14 i T15, do točke T16. Od točke T16 nastavlja pravocrtno u smjeru sjeveroistoka do točke T17 te dalje u smjeru jugoistoka pravocrtno preko točaka T18, T19, T20, T21, T22, T23 sve do točke T24. Od točke T24 dalje ide pravocrtno u smjeru jugozapada preko točke T25 do točke T26 od koje dalje nastavlja u smjeru zapada pravocrtno preko točaka T27 i T28 do točke T29. Od točke T29 nastavlja pravocrtno u smjeru sjeveroistoka do točke T30. Od točke T30 nastavlja dalje pravocrtno u smjeru sjeverozapada do T31, te dalje u smjeru zapada pravocrtno preko točaka T31, T32 i T33. Od točke T33 ide u smjeru jugozapada pravocrtno preko točaka T34, T35, T36, T37, T38, T39, T40 sve do točke T41. Od točke T41 nastavlja u smjeru sjeverozapada pravocrtno preko točaka T42 iT43 sve do početne točke T1.
 

POPIS REFERENTNIH I LOMNIH TOČAKA

Koordinate x, y su izračunate u programu EsriArcMap 10.1 u HTRS96/TM koordinatnom sustavu
 

Referentna točka

Lomne točke prema geodetskoj podlozi

x
y
T1
1
696763,36
5025787,85
T2
20256
696766,51
5025789,57
T3
20255
696782,67
5025798,75
T4
20251
696784,56
5025800,22
T5
20250
696798,14
5025807,15
T6
20249
696818,52
5025818,19
T7
20248
696838,94
5025843,31
T8
20247
696851,78
5025848,05
T9
20246
696856,75
5025856,57
T10
20245
696865,77
5025867,91
T11
20244
696868,85
5025873,82
T12
20243
696871,51
5025879,72
T13
20139
696873,79
5025886,06
T14
51353
696869,47
5025889,62
T15
51337
696858,88
5025899,15
T16
51338
696845,66
5025907,97
T17
2
696851,49
5025916,94
T18
51329
696874,03
5025901,85
T19
20140
696881,81
5025888,01
T20
20141
696900,79
5025882,68
T21
51330
696920,02
5025879,35
T22
51331
696965,36
5025858,40
T23
51332
696986,71
5025848,03
T24
3
696993,03
5025844,46
T25
4
696987,64
5025830,25
T26
24758
696985,02
5025823,35
T27
24757
696967,53
5025826,72
T28
20242
696951,90
5025828,89
T29
20200
696950,24
5025829,17
T30
5
696952,72
5025834,46
T31
6
696917,85
5025856,59
T32
7
696908,33
5025857,86
T33
8
696900,92
5025857,65
T34
9
696886,74
5025843,89
T35
10
696881,23
5025839,66
T36
11
696876,36
5025837,96
T37
12
696858,48
5025821,73
T38
13
696840,75
5025807,65
T39
14
696809,69
5025789,29
T40
15
696777,15
5025774,00
T41
16
696775,31
5025772,95
T42
20161
696773,98
5025774,61
T43
20160
696768,16
5025781,87

 

PRILOG II.
 

»GORJANOVIĆEV PRAPORNI PROFIL U VUKOVARU«, SPOMENIK PRIRODE – GEOLOŠKI
 

KARTOGRAFSKI PRIKAZ GRANICE U MJERILU 1 : 5.000

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox