ODLUKA O SASTAVNIM DIJELOVIMA SPORAZUMA O PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKTA - važeći tekst, NN br. 59/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE
 

Na temelju članka 15. stavka 2. Uredbe o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 31/16), ministar gospodarstva donosi

ODLUKU O SASTAVNIM DIJELOVIMA SPORAZUMA O PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKTA

(„Narodne novine“, broj 59/16)

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se bitni sastavni dijelovi Sporazuma o pripremi i provedbi projekta (u daljnjem tekstu: Sporazum) iz članka 15. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Sporazum iz članka 14. stavka 1. Uredbe o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 31/16) (u daljnjem tekstu: Uredba) osobito sadrži opće odredbe kojima se utvrđuje:
1. da se korištenje potpore odobrava uz ispunjenje uvjeta utvrđenih člankom 15. Zakona
2. da su pojmovi koji se koriste u Sporazumu definirani Zakonom i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.)
3. da se na pitanja koja nisu uređena Sporazumom primjenjuje Zakon, odnosno u slučaju razlika u tumačenju odredbi Sporazuma i Zakona s pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. primijenit će se pravila Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.
4. da korisnik potpore provodi projekt ulaganja na vlastitu odgovornost i u skladu s Sporazumom i Zakonom
5. da će korisnik potpore provesti projekt ulaganja s dužnom pažnjom, učinkovito, transparentno, u skladu s najboljim praksama u predmetnom području i u skladu s Sporazumom
6. da je korisnik potpore dužan angažirati sve financijske, ljudske i materijalne resurse potrebne za potpunu provedbu projekta ulaganja, kako je navedeno u poslovnom planu te osigurati njihovu raspoloživost i
7. da korisnik potpore mora osigurati novčani tijek i financiranje svih troškova projekta ulaganja uključujući i neprihvatljive i prihvatljive troškove ulaganja.

Članak 3.

Sporazum iz članka 14. stavka 1. Uredbe sadrži odredbe o provedbi projekta i razdoblju ulaganja kojima se utvrđuje:
1. dinamika izvršavanja preuzetih obveza prema poslovnom planu korisnika potpore
2. rokovi i dinamika ulaganja i zapošljavanja, u kojima je korisnik dužan izvršiti početno ulaganje i otvoriti nova radna mjesta visoke stručne spreme, a koji moraju biti utvrđeni u skladu sa Zakonom i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.
3. početak i završetak svake faze projekta ulaganja
4. da dugotrajna imovina povezana s kapitalnim troškovima projekta ulaganja mora predstavljati ulaganje u vlasništvo korisnika potpore te je direktno vezana uz aktivnosti projekta ulaganja i omogućuje obavljanje registriranih djelatnosti korisnika potpore za ulaganje
5. da će novootvorena radna mjesta visoke stručne spreme biti povezana s provedbom projekta ulaganja, jer se radna mjesta otvaraju kao posljedica povećane učinkovitosti kapaciteta korisnika potpore stvorenih odobrenim projektom ulaganja te su direktno vezana uz aktivnosti projekta ulaganja i omogućuju obavljanje registriranih djelatnosti korisnika potpore
6. da se novootvorenim radnim mjestima povezanim s ulaganjem neće smatrati međusobno zapošljavanje i usavršavanje između povezanih društava i povezanih osoba, prema Općem poreznom zakonu i sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.
7. da će se međusobnim zapošljavanjem između povezanih društava i povezanih osoba iz točke 6. ovoga stavka, smatrati i zapošljavanje i usavršavanje osoba koje su radile u povezanom društvu ili povezanoj osobi unutar šest mjeseci prije sklapanja ugovora o radu s korisnikom potpore, neovisno o tome što su u međuvremenu bile zaposlene i u nekom drugom društvu ili osobi koja nije povezana s korisnikom potpore
8. da se međusobnim zapošljavanjem i usavršavanjem između povezanih društava i povezanih osoba neće smatrati zapošljavanje i usavršavanje osoba koje su ranije bile zaposlene u društvu ili osobi povezanom s korisnikom potpore ako su prije sklapanja ugovora o radu s korisnikom potpore bile minimalno šest mjeseci prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
9. da novootvoreno radno mjesto visoke stručne spreme povezano s početnim ulaganjem znači neto povećanje broja zaposlenih visoke stručne spreme u dotičnoj poslovnoj jedinici u usporedbi s prosjekom svih zaposlenih u proteklih dvanaest mjeseci što znači da će se eventualna radna mjesta izgubljena tijekom tog razdoblja oduzeti od broja novootvorenih radnih mjesta. Prosjekom zaposlenih u proteklih dvanaest mjeseci prije početka ulaganja utvrđuje se početno stanje zaposlenih na početku ulaganja. Sva izgubljena radna mjesta moraju se popuniti do utvrđenog početnog stanja zaposlenih na početku ulaganja i
10. da je korisnik potpore radi dokazivanja prethodno navedenih uvjeta dužan dostaviti Ministarstvu gospodarstva potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za svaku pojedinu osobu i potvrdu prijave iz evidencije nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te dokaze o stručnoj spremi radnika zaposlenih na novootvorenim radnim mjestima.

Članak 4.

Sporazum iz članka 14. stavka 1. Uredbe sadrži odredbe o vrsti, razdoblju korištenja i visini odobrene potpore, kojima se utvrđuje vrsta odobrene potpore iz članka 15. stavka 5. Zakona, i to u slučaju odobrenja potpore za osiguranje nepromjenjivih uvjeta poslovanja iz članka 15. stavka 5. točke a) Zakona, utvrđuje se:
1. porezi i doprinosi za koje se odobrava osiguranje nepromjenjivih uvjeta poslovanja sukladno propisima koji su vrijedili u trenutku podnošenja Prijave
2. da se potporom smatra razlika između eventualnih nepovoljnijih uvjeta na tržištu i uvjeta utvrđenih Sporazumom prema propisima koji su vrijedili u trenutku podnošenja Prijave
3. da u slučaju da u razdoblju od 10 godina od godine početka ulaganja nastupe povoljniji uvjeti za korisnika potpore od uvjeta utvrđenih temeljem propisa važećih u trenutku podnošenja Prijave, korisnik potpore može zatražiti izmjenu Potvrde o statusu korisnika potpore iz članka 17. stavka 2. Zakona, odnosno raskid Sporazuma, tako da se utvrdi prestanak primjene potpore za daljnje razdoblje ulaganja bez obveze vraćanja eventualne do tada primljene potpore
4. razdoblje korištenja potpore
5. da se visina odobrene potpore određuje u apsolutnom iznosu kao razlika između većeg iznosa poreza i doprinosa, koji bi bili plaćeni bez državne potpore i manjeg iznosa poreza i doprinosa, koji su stvarno plaćeni temeljem Zakona važećeg u trenutku podnošenja Prijave, poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 6. stavka 1. točke 13. Zakona
6. da je korisnik potpore dužan ukupan iznos obračunanih poreznih obveza i obveza s osnove doprinosa pravodobno plaćati
7. da korisnik potpore po sklapanju Sporazuma može zatražiti izdavanje Potvrde o statusu korisnika potpore u svrhu reguliranja poreznih obveza i obveza s osnove doprinosa pred nadležnim tijelima, u kojoj se utvrđuje:
a) da je korisniku potpore odobrena potpora za osiguranje nepromjenjivih uvjeta poslovanja iz članka 15. stavka 5. točke a) Zakona
b) porezi i doprinosi za koje se odobrava osiguranje nepromjenjivih uvjeta poslovanja
c) uvjeti, odnosno propisi po kojima se obračunavaju porezi i doprinosi za koje je odobrena potpora i
d) razdoblje korištenja potpore.
8. da se potpora isplaćuje korisniku potpore istekom godišnjeg obračunskog razdoblja, uz uvjet da je korisnik potpore Ministarstvu gospodarstva prethodno dostavio:
a) porezno knjigovodstvene kartice za koje evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, a koje pokazuju stanje na datum zadnjeg dana u mjesecu koji predhodi potpisivanju Sporazuma, ovjerene od strane Ministarstva financija – Porezne uprave iz kojih je razvidno da je korisnik potpore pravodobno platio ukupan iznos obračunanih poreznih obveza i obveza s osnove doprinosa u godišnjem obračunskom razdoblju za koje traži isplatu potpore
b) izjavu korisnika potpore kojom obrazlaže promjenu uvjeta poslovanja za svaku poreznu obvezu i obvezu s osnove doprinosa za koju je odobreno sufinanciranje razlike sukladno Sporazumu
c) izračun iznosa promjene uvjeta poslovanja za svaku poreznu obvezu i obvezu s osnove doprinosa za koju je odobreno sufinanciranje razlike sukladno Sporazumu
d) godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora te očuvanju odobrenog ulaganja i novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem sukladno članku 17. stavku 4. Zakona i članku 16. Uredbe
e) instrument osiguranja naplate tražbina utvrđen Sporazumom za slučaj kršenja odredbi Zakona i Sporazuma
f) pisanu izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.

Članak 5.

Sporazum iz članka 14. stavka 1. Uredbe sadrži odredbe o vrsti, razdoblju korištenja i visini odobrene potpore, kojima se utvrđuje vrsta odobrene potpore iz članka 15. stavka 5. Zakona, i to u slučaju odobrenja potpore za ulaganja iz članka 15. stavka 5. točke b) Zakona, utvrđuje se:
1. za koje se poreze i doprinose i u kojem dijelu odobrava sufinanciranje
2. razdoblje korištenja potpore
3. ukupan iznos odobrene potpore poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 6. stavka 1. točke 13. Zakona
4. visinu mogućnosti iskorištenja potpore prema godinama
5. da je korisnik potpore dužan ukupan iznos obračunanih poreznih obveza i obveza s osnove doprinosa pravodobno plaćati i
6. da se potpora isplaćuje korisniku potpore istekom godišnjeg obračunskog razdoblja, uz uvjet da korisnik potpore Ministarstvu gospodarstva prethodno dostavi:
a) porezno knjigovodstvene kartice za koje evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, a koje pokazuju stanje na datum zadnjeg dana u mjesecu koji predhodi potpisivanju Sporazuma, ovjerene od strane Ministarstva financija – Porezne uprave iz kojih je razvidno da je korisnik potpore pravodobno platio ukupan iznos obračunatih poreznih obveza i obveza s osnove doprinosa u godišnjem obračunskom razdoblju za koje traži isplatu potpore
b) godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora te očuvanju odobrenog ulaganja i novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem sukladno članku 17. stavku 4. Zakona i članku 16. Uredbe
c) instrument osiguranja naplate tražbina utvrđen Sporazumom za slučaj kršenja odredbi Zakona i Sporazuma
d) pisanu izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.

Članak 6.

Sporazum iz članka 14. stavka 1. Uredbe sadrži odredbe o vrsti, razdoblju korištenja i visini odobrene potpore, kojima se utvrđuje vrsta odobrene potpore iz članka 15. stavka 5. Zakona, i to u slučaju odobrenja poticaja pola – pola iz članka 15. stavka 5. točke c) Zakona, utvrđuje se:
1. da li se korisniku potpore odobrava sufinanciranje obveze plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada i/ili poreza na dobit i plaćanja predujma poreza na dobit
2. u kojem iznosu se odobrava sufinanciranje izraženo u postotku u skladu sa člankom 15. stavkom 5. točkom c)
3. ukupan iznos odobrene potpore poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 6. stavka 1. točke 13. Zakona
4. visinu mogućnosti iskorištenja potpore prema godinama
5. da se konačni iznos sufinanciranja plaćanja obveze poreza na dobit utvrđuje temeljem godišnje prijave poreza na dobit
6. da je korisnik potpore prije izdavanja vrijednosnih kupona dužan dostaviti Ministarstvu gospodarstva instrument osiguranja naplate tražbina utvrđen Sporazumom za slučaj kršenja odredbi Zakona i Sporazuma
7. obračunsko razdoblje za koje se korisniku potpore izdaju vrijednosni kuponi i
8. da Ministarstvo gospodarstva korisniku potpore za odobreni iznos potpore, u obračunskom razdoblju, izdaje vrijednosni kupon, koji predstavlja javnu ispravu kojom se dokazuje da je korisnik potpore podmirio u vrijednosnom kuponu utvrđene iznose poreza na dohodak i poreza na dobit odnosno predujma poreza na dobit, uz uvjet da je korisnik potpore Ministarstvu gospodarstva prije izdavanja kupona za svako obračunsko razdoblje dostavi:
a) porezno knjigovodstvene kartice za koje evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, a koje pokazuju stanje na datum zadnjeg dana u mjesecu koji predhodi potpisivanju Sporazuma, ovjerene od strane Ministarstva financija – Porezne uprave iz kojih je razvidno da je korisnik potpore pravodobno platio ukupan iznos obračunanih poreznih obveza i obveza s osnove doprinosa u obračunskom razdoblju koje je prethodilo obračunskom razdoblju za koje se traži izdavanje vrijednosnih kupona
b) projekciju iznosa potpore na temelju koje će Ministarstvo gospodarstva izdati vrijednosni kupon i
c) potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje kupona.

Članak 7.

Sporazum iz članka 14. stavka 1. Uredbe sadrži odredbe o vrsti, razdoblju korištenja i visini odobrene potpore, kojima se utvrđuje vrsta odobrene potpore iz članka 15. stavka 5. Zakona, i to u slučaju odobrenja poticaja počekom plaćanja poreznih obveza iz članka 15. stavka 5. točke d) Zakona, utvrđuje se:
1. da se korisniku potpore odobrava zajam bez kamata
2. da se zajam odobrava namjenski za plaćanje točno određenih poreznih obveza
3. da potporu predstavlja kamata na zajam, a kamatna stopa koju treba primijeniti pri izračunu potpore, odnosno pri diskontiranju diskontirana je kamatna stopa koja se primjenjuje u trenutku dodjele potpore. Referentna kamatna, odnosno diskontna stopa na temelju koje se računaju potpore utvrđuje se temeljem propisa kojim se uređuju pravila o utvrđivanju referentne i diskontne stope, koja je temeljena na Priopćenju Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (52008XC0119(01), SL C 14, 19. 1. 2008.)
4. ukupan iznos odobrene potpore poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 6. stavka 1. točke 13. Zakona
5. ukupan iznos zajma
6. razdoblje korištenja zajma koje ne može prelaziti vremensko razdoblje od tri godine od početka ulaganja
7. uplatni računi i svi elementi potrebni za uplatu prihoda prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u svrhu podmirenja poreznih obveza za koje je odobren zajam i
8. da Ministarstvo gospodarstva korisniku potpore isplaćuje zajam u roku dospijeća poreznih obveza za koje je odobren zajam, pod uvjetom da korisnik potpore prethodno dostavi:
a) zahtjev za isplatu zajma s obračunom poreznih obveza koje se isplaćuju putem zajma, s time da je korisnik potpore dužan iste dostaviti minimalno tri radna dana prije dospijeća poreznih obveza sa svim potrebnim informacijama za uplatu
b) potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu zajma
c) instrument osiguranja naplate tražbina utvrđen Sporazumom za slučaj kršenja odredbi Zakona i Sporazuma
d) pisanu izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.

Članak 8.

Sporazum iz članka 14. stavka 1. Uredbe sadrži odredbe o davanju informacija i podnošenju izvješća, kojima se utvrđuje:
1. da je korisnik potpore dužan podnijeti Ministarstvu gospodarstva i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora te očuvanju odobrenog ulaganja i novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem iz članka 17. stavku 4. Zakona i članka 16. Uredbe
2. da je korisnik potpore uz godišnje izvješće iz članka 17. stavku 4. Zakona i članka 16. Uredbe dužan dostaviti i podatke o broju zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja i broju novozaposlenih osoba visoke stručne spreme s dokazom o stručnoj spremi navedenih osoba (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD, dokaz o stručnoj spremi)
3. kojom se utvrđuje da je korisnik potpore dužan godišnje izvješće dostaviti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi uz prijavu poreza na dobit i Ministarstvu gospodarstva najkasnije do 30. travnja tekuće godine za proteklu godinu, ili četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se podnosi ili u skladu s rokovima propisanim posebnim propisom kojim se uređuje porez na dobit
4. kojom se utvrđuje da korisnik potpore uz godišnje izvješće može priložiti i dodatne isprave kojima se iskazani podaci dokazuju
5. kojom se utvrđuje da je na zahtjev Ministarstva gospodarstva korisnik potpore dužan dostaviti i druge tražene podatke potrebne za ocjenu godišnjeg izvješća
6. kojom se utvrđuje rok očuvanja predmetne investicije u skladu sa Zakonom
7. kojom se utvrđuje da korisnik potpore ima obvezu podnošenja godišnjeg izvješća sve do isteka roka za očuvanje predmetne investicije i novih radnih mjesta, ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora sukladno Zakonu
8. kojom se utvrđuje da obveza podnošenja godišnjeg izvješća postoji neovisno o tome što se više ne ostvaruju prava na korištenje potpora, odnosno u slučaju iskorištenja maksimalnog dopuštenog intenziteta i
9. kojom se utvrđuje da se u slučaju da korisnik potpore zbog neopravdanog razloga ne podnese godišnje izvješće u propisanom roku Sporazum raskida po sili Zakona i korisniku potpore prestaje pravo korištenja odobrenih potpora, gubi status korisnika potpore te je dužan vratiti cjelokupan iznos iskorištene potpore uvećano za iznos osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

Članak 9.

Sporazum iz članka 14. stavka 1. Uredbe sadrži odredbe o raskidu Sporazuma kojima se utvrđuje:
1. da korisnik potpore ima pravo raskinuti Sporazum u bilo kojem trenutku pod uvjetom da sredstva isplaćena prema Sporazumu u cijelosti vrati uvećano za iznos osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova, izuzev u slučaju iz članka 15. stavka 5. točke a) podtočke 6. Zakona kada korisnik potpore nije dužan vraćati eventualno iskorištenu potporu
2. da Ministarstvo gospodarstva može jednostrano raskinuti Sporazum, bez plaćanja naknade bilo koje vrste, osobito u sljedećim slučajevima:
a) ako korisnik potpore bez opravdanog razloga ne ispuni bilo koju od obveza utvrđenu Zakonom i Sporazumom
b) ako se tijekom trajanja Sporazuma dogodi jedna od sljedećih situacija – nad korisnikom potpore se pokrene postupak predstečajne nagodbe ili se otvori stečajni postupak ili započne postupak likvidacije, ako je obustavio poslovne aktivnosti, ako je predmetom kaznenih i prekršajnih postupaka zbog navedenih aktivnosti ili je u analognoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog propisima Republike Hrvatske
c) ako Ministarstvo gospodarstva ima dokaze koji se tiču korisnika potpore ili bilo kojeg drugog s njime povezanog subjekta ili osobe, o prijevari, korupciji, sudjelovanju u zločinačkoj organizaciji ili bilo kojoj drugoj nezakonitoj aktivnosti i aktivnosti štetnoj za financijske interese Republike Hrvatske
d) ako korisnik potpore daje lažne ili nepotpune izjave i isprave u svrhu dobivanja potpora ili daje izvješća koja ne odražavaju stvarno stanje
e) ako Ministarstvo gospodarstva ima dokaze o korisniku potpore ili o s njime povezanom subjektu ili osobi, o značajnim pogreškama, nepravilnostima i prijevarama u postupku dodjele ili provedbe Sporazuma i
f) u slučaju da korisnik potpore na drugi način povrijedi odredbe Sporazuma ili Zakona.
3. kojom se utvrđuje da je u slučaju raskida Sporazuma iz točke 2. ovoga članka, korisnik potpore dužan u cijelosti vrati ukupno primljeni iznos potpore uvećano za iznos osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova
4. kojom se utvrđuje da u slučaju raskida Sporazuma, korisniku potpore prestaje pravo na potporu
5. kojom se utvrđuje da prije raskida Sporazuma, ili umjesto raskida Sporazuma, Ministarstvo gospodarstva može prekinuti plaćanja kao mjeru predostrožnosti bez slanja prethodne obavijesti korisniku potpore i
6. kojom se utvrđuje da strane ovog Sporazuma mogu sporazumno raskinuti Sporazum, o čemu mora biti sačinjen pisani sporazum o raskidu Sporazuma, kojim će se utvrditi posljedice raskida Sporazuma u skladu sa Zakonom i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

Članak 10.

(1) Sporazum iz članka 14. stavka 1. Uredbe sadrži odredbe o izmjenama i dopunama Sporazuma, i to:
1. kojom se utvrđuje da je, u slučaju da tijekom razdoblja korištenja statusa korisnika potpore dođe do bitnih promjena u samom ulaganju, a u vezi s preduvjetima na temelju kojih je odobren status korisnika potpore, o svim odstupanjima od Sporazuma kao i o okolnostima za koje je vjerojatno da će nastati, a koje bi mogle ugroziti ili odgoditi provedbu Projekta, korisnik potpore dužan o tome obavijestiti Ministarstvo gospodarstva u roku od 15 dana od dana nastanka promijenjenih okolnosti odnosno od dana saznanja o mogućnosti njihova nastanka
2. kojom se utvrđuje da u slučaju da takve okolnosti utječu samo na redoslijed i/ili trajanje jedne ili više projektnih aktivnosti, bez utjecaja na krajnji datum razdoblja provedbe projekta ulaganja, korisnik potpore mora podnijeti pisani zahtjev Ministarstvu gospodarstva za izmjenu i/ili dopunu Sporazuma, a koji zahtjev sadrži obavijest o navedenim okolnostima s obrazloženjem i predstavljanjem revidiranog plana provedbe Projekta ulaganja, sa sveukupnom popratnom dokumentacijom kojom se te okolnosti dokazuju i obrazlažu
3. kojom se utvrđuje da ukoliko te okolnosti utječu na krajnji datum razdoblja provedbe Projekta, korisnik potpore nije ovlašten tražiti izmjene i/ili dopune Sporazuma
4. kojom se utvrđuje da je Ministarstvo gospodarstva na temelju zahtjeva korisnika potpore ovlašteno ispitati utječe li ta promjena na prirodu projekta, te može li se u novonastalim okolnostima Sporazum i dalje provoditi
5. kojom se utvrđuje da Ministarstvo gospodarstva o predloženim izmjenama i /ili dopunama Sporazuma dužno obavijestiti korisnika potpore u roku od 60 dana od primitka zahtjeva
6. kojom se utvrđuje da Ministarstvo gospodarstva može zahtijevati od korisnika dodatne informacije ili obrazloženja, ukoliko smatra da je to potrebno, te da rok od 60 dana za donošenje odluke o zahtjevu prestaje teći do prikupljanja svih potrebnih informacija, dokumentacije ili drugih obrazloženja koje podnosi korisnik potpore i
7. kojom se utvrđuje da u slučaju da Ministarstvo gospodarstva donese pozitivnu odluku o zahtjevu za izmjenama i/ili dopunama Sporazuma, dodatak Sporazumu koji je potpisan od čelnika Ministarstva gospodarstva se dostavlja korisniku potpore koji ga mora odmah potpisati i vratiti Ministarstvu gospodarstva.
(2) Sporazum iz članka 14. stavka 1. Uredbe sadrži odredbe o izmjenama i dopunama Sporazuma u slučaju više sile, i to:
1. kojom se utvrđuje da u slučaju nastanka više sile koja utječe na krajnji datum razdoblja provedbe Projekta, korisnik potpore može zatražiti produljenje razdoblja provedbe u obliku izmijene i/ili dopune Sporazuma
2. kojom se utvrđuje da viša sila podrazumijeva izvanredni vanjski događaj nastao nakon sklapanja Sporazuma a prije dospjelosti obveze, koji se u vrijeme sklapanja Sporazuma nije mogao predvidjeti, niti su ga strane Sporazuma mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koji nije odgovorna ni jedna strana Sporazuma (ili njihovi pod-ugovoreni pružatelji usluga, dobavljači roba ili izvođači radova, predstavnici ili zaposlenici) te koji sprječava stranu Sporazuma u ispunjavanju obveza iz Sporazuma, Zakona i Uredbe
3. kojom se utvrđuje da se nedostaci u opremi ili materijalu ili kašnjenje u stavljanju istih na raspolaganje, radni sporovi, štrajkovi ili financijske poteškoće ne mogu smatrati višom silom
4. kojom se utvrđuje da korisnik potpore, u slučaju više sile, može podnijeti zahtjev za izmjenu i/ili dopunu Sporazuma Ministarstvu gospodarstva u roku od 30 dana od dana nastanka okolnosti više sile, odnosno 30 dana od dana korisnikova saznanja o postojanju okolnosti više sile
5. kojom se utvrđuje da pisani zahtjev iz točke 4. ovoga stavka, sadrži obavijest o okolnostima više sile s obrazloženjem i predstavljanjem revidiranog plana provedbe Projekta ulaganja, sa sveukupnom popratnom dokumentacijom kojom se te okolnosti dokazuju i obrazlažu, a Ministarstvo gospodarstva donosi odluku o zahtjevu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva
6. kojom se utvrđuje da Ministarstvo gospodarstva može zahtijevati od korisnika potpore dodatne informacije ili obrazloženja te, ukoliko je to potrebno, rok od 30 dana za donošenje odluke o izmjeni i/ili dopuni Sporazuma prestaje teći do prikupljanja svih potrebnih informacija, dokumentacije ili drugih obrazloženja koje podnosi korisnik potpore i
7. kojom se utvrđuje da u slučaju da Ministarstvo gospodarstva donese pozitivnu odluku o zahtjevu za izmjenama i/ili dopunama Sporazuma, dodatak Sporazumu koji je potpisan od čelnika Ministarstva gospodarstva se dostavlja korisniku potpore koji ga mora odmah potpisati i vratiti Ministarstvu gospodarstva.

Članak 11.

(1) Sporazum iz članka 14. stavka 1. Uredbe sadrži odredbe o mehanizmima i sredstvima osiguranja, kojima se utvrđuju:
1. instrumenti osiguranja naplate tražbina za slučaj kršenja odredbi Zakona i Sporazuma, a koji moraju biti dostatni za namirenje cjelokupnog iznosa odobrene potpore, u visini iznosa odobrene potpore i
2. rok dostave instrumenata osiguranja, s time da je početak isplate potpore uvjetovan prethodnom dostavom utvrđenog sredstva osiguranja.
(2) Pored odredaba propisanih člancima 2. do 10. ove Odluke i stavkom 1. ovoga članka, Sporazum iz članka 14. stavak 1. Uredbe može sadržavati i druge odredbe za koje Ministarstvo gospodarstva ocijeni da ih je potrebno unijeti u Sporazum s ciljem ostvarenja svrhe i cilja Sporazuma i radi zaštite interesa Republike Hrvatske.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox