ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ESIF JAMSTVA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE - važeći tekst, NN br. 62/2016

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE
 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. srpnja 2016. godine donijela

ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA ESIF JAMSTVA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

(„Narodne novine“, broj 62/16)

I.

Usvaja se Program ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.
Program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ovlašćuje se i zadužuje Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da u okviru ciljeva i uvjeta utvrđenih Programom iz točke I. ove Odluke samostalno donosi odluke o usvajanju proizvoda (financijskih instrumenata), te druge odluke koje su nužne za provedbu usvojenih proizvoda (financijskih instrumenata).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

PROGRAM ESIF JAMSTVA

Program ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) jamstva je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti je u većem dijelu financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenog Programa HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva direktno ili putem financijskih institucija omogućiti jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga.

1. CILJ I NAMJENA PROGRAMA

Namjena Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija, odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva kroz:
– veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja
– smanjenje kamatne stope, uključujući maržu vezanu za rizik
– smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).
Cilj Programa je povećati broj subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, povećanje iznosa privatnih ulaganja te porast zapošljavanja.
Program nije namijenjen za:
• poljoprivredne i ribarske djelatnosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
• djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
• djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o državnim potporama (Uredba Komisije (EU) o skupnom izuzeću br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. godine)
• ostale djelatnosti i aktivnosti isključene uvjetima pojedinog proizvoda (financijskog instrumenta).
Jamstva koja će se izdavati subjektima malog gospodarstva temeljem ovoga Programa sadrže potporu male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine i/ili državnu potporu sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. godine.

2. UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM

Značajka/Proizvod (financijski instrument) ESIF Ograničena portfeljna jamstva ESIF Pojedinačna jamstva
Minimalni iznos jamstva Nije određeno 150.000 EUR
Maksimalni iznos jamstva 150.000 EUR 2.000.000 EUR
Maksimalna stopa jamstva 80% 80%
Maksimalno trajanje jamstva 10 godina U pojedinim slučajevima i iznad 10 godina
Premija rizika Ne naplaćuje se Do 1% od iznosa odobrenog jamstva
Obuhvat jamstva Glavnica kredita + redovna kamata Glavnica kredita
Potpora Potpora male vrijednosti (de minimis) Potpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora (GBER)
Subvencija kamatne stope Nema Određenim ciljnim skupinama poduzetnika do maksimalno 3 puta u odnosu na umanjenje kamatne stope od strane financijske institucije

3. ROK VAŽENJA PROGRAMA

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.
 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox