ODLUKA O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 70/2016 i 50/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijela

 
ODLUKU O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 70/16 i 50/17)

I.

Zabranjuje se novo zapošljavanje službenika i namještenika u javnim ustanovama i drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u cijelosti ili većinskim dijelom u državnom proračunu, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: javne službe).

 
II.

Iznimno od točke I. ove Odluke, zapošljavanje u javnim službama je moguće ako se redovito obavljanje poslova ne može osigurati preraspodjelom između postojećih zaposlenika i ako su osigurana financijska sredstva, i to u sljedećim slučajevima:
– ako su ispunjeni uvjeti za primjenu klauzule 2 za 1, odnosno zapošljavanje jednog zaposlenika pod uvjetom da je tijekom prethodnih 12 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva za novo zapošljavanje prestao ugovor o radu za dva zaposlenika, neovisno o radnom mjestu na koje su dva zaposlenika bila raspoređena,
– ako se radi o zaposlenicima u sustavima zdravstva, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, socijalne skrbi, kulture, znanosti i obrazovanja te na poslovima vještačenja, u slučajevima u kojima se ne može osigurati redovito obavljanje osnovne djelatnosti, odnosno kada se njihovo obavljanje ne može povjeriti vanjskim pružateljima usluga,
– zapošljavanja sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima kojima je utvrđeno odgovarajuće zapošljavanje za određene poslove,
– zapošljavanja na određeno vrijeme na poslovima provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije, zajmova međunarodnih financijskih institucija i drugih bespovratnih sredstava iz ostalih inozemnih izvora,
– zapošljavanja na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega poslova ili sezonskih poslova za plaćanje kojih su osigurana sredstva iz vlastitih prihoda, odnosno iz izvora koji ne utječu na visinu proračunskog deficita,
– zapošljavanja na određeno vrijeme radi zamjene, odnosno ako se radi o radnim mjestima koja su upražnjena zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika, ili
– zapošljavanja premještajem zaposlenika iz državne u javnu službu.

 
III.

Javne službe dužne su prije raspisivanja javnih natječaja sukladno točki II. ove Odluke pribaviti suglasnost nadležnog ministarstva, odnosno drugog središnjeg tijela državne uprave (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) o ispunjenju uvjeta za novo zapošljavanje, osim u slučaju zapošljavanja na određeno vrijeme radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika.
Zahtjev za dobivanje suglasnosti iz stavka 1. ove točke podnosi se na Obrascu zahtjeva za suglasnost na novo zapošljavanje, koji se nalazi u Prilogu 1. ove Odluke i njezin je sastavni dio.
Suglasnost iz stavka 1. ove točke, čelnik nadležnog tijela daje najkasnije u roku od deset radnih dana od zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. ove točke, a prema procjeni opravdanosti uzimajući u obzir obrazloženje potrebe novog zapošljavanja, odnosno u istom roku daje obrazloženje odbijanja davanja suglasnosti na novo zapošljavanje.
Suglasnost iz stavka 1. ove točke daje se na Obrascu suglasnosti nadležnog tijela, koji se nalazi u Prilogu 2. ove Odluke i njezin je sastavni dio.
Javne službe su dužne prilikom unosa podataka o novom zapošljavanju u sustav Centralnog obračuna plaća, obvezno unijeti i podatke o suglasnosti iz stavka 3. ove točke, radi učinkovite provedbe ove Odluke, a na zahtjev Financijske agencije javne službe su dužne dostaviti preslike Zahtjeva za dobivanje suglasnosti i Suglasnosti nadležnog tijela, u roku od tri radna dana od zaprimanja zahtjeva.

 
IV.

Redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova (čišćenje, priprema hrane i pića, pranje i peglanje, zaštitarska djelatnost, prijevoz, održavanje i ostali prateći poslovi za obavljanje osnovne djelatnosti) na radnim mjestima namještenika koja ostanu upražnjena zbog umirovljenja ili prestanka ugovora o radu, osigurat će se preraspodjelom poslova, odnosno radnog vremena između postojećih namještenika sukladno posebnim propisima i ugovorima o radu.
Kada se ne može osigurati redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za obavljanje osnovne djelatnosti, na način iz stavka 1. ove točke, njihovo obavljanje povjerit će se vanjskim pružateljima usluga sukladno posebnim propisima, ukoliko je financijski povoljnije za javnu službu.
Kada se ne može osigurati redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za obavljanje osnovne djelatnosti ni na način iz stavka 2. ove točke, dozvoljeno je zapošljavanje uz suglasnost čelnika nadležnog tijela na način propisan točkom III. ove Odluke.

 
V.

Zadužuje se Financijska agencija da:
– prilagodi sustav Centralnog obračuna plaća provedbi ove Odluke, i
– mjesečno i polugodišnje izvještava Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske o provedbi ove Odluke.
Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske je obvezan polugodišnje, na temelju podataka iz stavka 1. ove točke, izvještavati Vladu Republike Hrvatske o provedbi ove Odluke.

 

 

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvi dio podzakonskih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox