PROPISI.hr

UREDBA O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ - urednički pročišćeni tekst, NN br. 64/2008 i 67/2009

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 

 

Na temelju članka 71. stavka 3. i članka 74. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijela

UREDBU O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 64/08 i 67/09)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovom Uredbom pobliže se određuju zahvati za koje se provodi procjena utjecaja zahvata na okoliš; zahvati koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš; način provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš; način rada i obvezni sadržaj mišljenja koje daje povjerenstvo; način sudjelovanja ovlaštenika; način provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš; način provedbe postupka izdavanja upute o sadržaju studije na zahtjev nositelja zahvata; način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupcima koji se uređuju ovom Uredbom; kriteriji i način pojedinačnih ispitivanja na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.
(2) Ovom Uredbom određuju se zahvati koji su u nadležnosti Ministarstva te nadležnog upravnog tijela u županiji odnosno u Gradu Zagrebu.

Pojmovi i definicije

Članak 2.
Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:
1. Ovlaštenik je pravna osoba ovlaštena za da pod uvjetima propisanim Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju Zakona može obavljati stručne poslove zaštite okoliša (primjerice: poslove izrade studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i studiju prihvatljivosti planiranog zahvata za prirodu te poslove izrade tehničko-tehnološkog rješenja za postrojenje vezano za objedinjene uvjete zaštite okoliša);
2. Nadležno tijelo je Ministarstvo i nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba;
3. JLP(R)S je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
4. Zakon je Zakon o zaštiti okoliša.

II. ZAHVATI ZA KOJE JE OBVEZNA PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ I ZAHVATI ZA KOJE SE PROVODI OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

Zahvati

Članak 3.
(1) Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš određeni su u Popisu zahvata u Prilogu I. ove Uredbe.
(2) Zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš određeni su u popisima zahvata u Prilogu II. i Prilogu III. ove Uredbe.

Članak 4.
(1) Zahvati koji su određeni u popisima zahvata u Prilogu I. i II. ove Uredbe u nadležnosti su Ministarstva.
(2) Za zahvate iz Popisa zahvata iz Priloga I. ove Uredbe, Ministarstvo odlučuje o zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš te o zahtjevu za davanje upute o sadržaju studije o utjecaju zahvata na okoliš, prije njezine izrade.
(3) Za zahvate iz Popisa zahvata iz Priloga II. ove Uredbe, Ministarstvo odlučuje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.
(4) Kada se za zahvat iz stavka 3. ovoga članka utvrdi potreba procjene utjecaja zahvata na okoliš, Ministarstvo za taj zahvat odlučuje i o zahtjevu za davanje upute o sadržaju studije o utjecaju zahvata na okoliš.

Članak 5.
(1) Zahvati koji su određeni u popisu zahvata u Prilogu III. ove Uredbe u nadležnosti su nadležnog upravnog tijela u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu.
(2) Za zahvate iz Popisa zahvata iz Priloga III. ove Uredbe nadležno upravno tijelo u županiji odnosno u Gradu Zagrebu odlučuje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i o zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš ukoliko se utvrdi da je procjena potrebna.
(3) Kada se za zahvat iz stavka 2. ovoga članka utvrdi potreba procjene utjecaja zahvata na okoliš, nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu za taj zahvat odlučuje i o zahtjevu za davanje upute o sadržaju studije o utjecaju zahvata na okoliš.
(4) Nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu koje vodi postupak slijedom odredbi stavka 2. ovoga članka dužno je, bez odlaganja, predmet dostaviti na daljnju nadležnost Ministarstvu u slučaju ukoliko je druga država obavijestila Ministarstvo o namjeri sudjelovanja u postupku procjene utjecaja na okoliš, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene vezano za zahvate iz Popisa zahvata iz Priloga III. ove Uredbe.

III. NAČIN PROVEDBE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

Zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

Članak 6.
(1) Zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na okoliš podnosi se u pisanom obliku i na elektromagnetskom mediju.
(2) Zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na okoliš obvezno sadrži:
1. podatke o nositelju zahvata:
– za pravnu i fizičku osobu obrtnika naziv i sjedište tvrtke, matični broj, ime odgovorne osobe, broj telefona i e-mail adresu – ukoliko postoji;
– za fizičku osobu: ime i prezime, adresu; broj telefona i adresa elektroničke pošte – ukoliko postoji.
Podaci iz ove točke potkrepljuju se izvatkom iz sudskog registra za pravnu osobu, izvatkom iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, izvatkom iz registra poljoprivrednika za fizičku osobu poljoprivrednika te preslikom osobne iskaznice za fizičku osobu građanina;
2. podatke o lokaciji i zahvatu:
– za lokaciju naziv JLP(R)S gdje se nalazi lokacija zahvata, uključujući podatke o katastarskoj općini,
– za zahvat točan naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz ove Uredbe;
3. podatke o usklađenosti zahvata s važećom prostorno-planskom dokumentacijom što dokazuje odgovarajućom potvrdom, uvjerenjem i sl. tijela nadležnog prema zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje;
4. podatke o ovlašteniku, što dokazuje preslikom suglasnosti, koju je ovlaštenik pribavio od Ministarstva, za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša – za izradu studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i studiju o prihvatljivosti planiranog zahvata za prirodu;
5. studiju o utjecaju zahvata na okoliš;
6. upravnu pristojbu u propisanom iznosu.

Obvezni sadržaj studije o utjecaju zahvata na okoliš

Članak 7.
(1) Studija o utjecaju zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: studija) obvezno sadrži poglavlja sa sadržajem kako je određeno u Prilogu IV. ove Uredbe.
(2) Kada zahvat može imati značajan utjecaj na ekološku mrežu prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode, sadržaj studije uključuje i poglavlje koje obrađuje utjecaje zahvata na ekološku mrežu sukladno tim propisima.
(3) Pojedina poglavlja u studiji izrađuju stručnjaci najmanje razine visokog obrazovanja sa završenim diplomskim stupnjem prema propisu kojim se uređuje razina obrazovanja odgovarajuće struke za područje koje se poglavljem obrađuje (primjerice: za područje utjecaja zahvata na ptice stručnjak profila ornitologa, za područje lokacije zahvata stručnjak profila prostornog planera).

Postupak po zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

Članak 8.
(1) O zahtjevu nositelja zahvata za procjenu utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo informira javnost i zainteresiranu javnost nakon što utvrdi da zahtjev sadrži sve propisane podatke i dokaze i da studija sadrži sva poglavlja sukladno Prilogu IV. ove Uredbe.
(2) Ukoliko zahtjev nositelja zahvata ne sadrži sve podatke i dokaze iz članka 6. ove Uredbe, odnosno kada studija ne sadrži sva poglavlja sukladno Prilogu IV. ove Uredbe, nadležno tijelo će u skladu sa zakonom pozvati nositelja zahvata da u primjerenom roku, a koji ne može biti duži od tri mjeseca, ukloni nedostatke u zahtjevu.
(3) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo će informirati javnost i zainteresiranu javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Savjetodavno stručno povjerenstvo u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš

Članak 9.
(1) Kada nadležno tijelo utvrdi da zahtjev nositelja zahvata za procjenu utjecaja zahvata na okoliš sadrži sve propisane podatke i dokaze sukladno članku 6. ove Uredbe, čelnik tijela imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: povjerenstvo). Sastav i broj članova povjerenstva određuje se odlukom s objavljenog popisa osoba sukladno Zakonu.
(2) Ovisno o vrsti zahvata određuje se broj članova povjerenstva. Povjerenstvo ima najmanje 5 članova.
(3) Odlukom o imenovanju povjerenstva imenuju se predsjednik i zamjenik predsjednika.
(4) Član povjerenstva ne može biti osoba koja je sudjelovala u izradi studije o kojoj se raspravlja na povjerenstvu ili koja je zaposlena kod ovlaštenika.
(5) Odlukom o imenovanju povjerenstva može se pobliže odrediti način rada povjerenstva i kriteriji za ocjenu studije o utjecaju zahvata na okoliš.

Članak 10.
(1) Odlukom o imenovanju povjerenstva imenuje se i tajnik povjerenstva.
(2) Tajnik povjerenstva je službena osoba nadležnog tijela koja obavlja sve administrativne poslove za povjerenstvo.
(3) Na tajnika povjerenstva primjenjuju se odredbe članka 9. stavka 4. ove Uredbe.
(4) Tajnik povjerenstva sudjeluje u radu povjerenstva bez prava odlučivanja.

Članak 11.
(1) Povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice povjerenstva saziva i sjednicom rukovodi predsjednik.
(2) Sjednice povjerenstva su javne. Javnost se isključuje sa sjednice povjerenstva kada se glasuje o odlukama odnosno mišljenjima.
(3) Sjednica povjerenstva može se održati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova. Povjerenstvo donosi odluke natpolovičnom većinom svih članova. Svaki član povjerenstva obvezan je mišljenje o prihvatljivosti zahvata i kvaliteti studije dati u pisanom obliku.
(4) Kada je član povjerenstva predstavnik JLP(R)S ili zaposlenik tijela JLP(R)S, koja je nositelj zahvata o čijem utjecaju na okoliš povjerenstvo daje mišljenje, tada taj član nema pravo glasovanja kod donošenja odluka povjerenstva.
(5) Članovi povjerenstva koji su predstavnici tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, savjetuju se unutar tijela i/ili osoba čiji su predstavnici te svoje mišljenje izlažu sukladno obavljenom savjetovanju. Članovi povjerenstva koji su predstavnici tijela JLP(R)S dužni su iznositi mišljenja izvršnih tijela jedinica JLP(R)S koje predstavljaju.

Članak 12.
(1) O radu povjerenstva na sjednici vodi se zapisnik.
(2) Predsjednik će po potrebi osigurati vođenje tonskog zapisa sjednice povjerenstva.
(3) Predsjednik sa sjednice povjerenstva može udaljiti osobu koja ometa rad povjerenstva.
(4) Zapisnik sa sjednice povjerenstva potpisuju predsjednik, odnosno njegov zamjenik kad ga zamjenjuje, te tajnik.

Članak 13.
(1) Prva sjednica povjerenstva mora se održati u roku od 10 dana od dana imenovanja povjerenstva.
(2) Na prvoj sjednici povjerenstvo ocjenjuje cjelovitost studije u svezi propisanog obveznog sadržaja, odnosno sadržaja utvrđenog uputom u posebnom postupku. Ocjena stručne utemeljenosti studije može se dati nakon što se utvrdi da je studija cjelovita.
(3) Kada povjerenstvo na prvoj sjednici utvrdi da studija ima nedostatke, koji u bitnom, nisu odlučujući za utvrđivanje cjelovitosti i/ili stručne utemeljenosti studije, predložit će nadležnom tijelu da od nositelja zahvata zatraži dopunu studije u primjerenom roku, kojom prilikom će obrazložiti i u kojem dijelu studiju treba dopuniti.
(4) Ukoliko nositelj zahvata ne dopuni studiju prema zaključku nadležnog tijela, tijelo će zahtjev nositelja zahvata odbiti zbog nepodnošenja dokaza.
(5) Kada povjerenstvo na prvoj sjednici ocijeni da studiju treba dopuniti podacima koji su takve prirode da, u bitnom, utječu na cjelovitost studije i pri tome ocijeni da dopunu studije objektivno nije moguće provesti u roku od 30 dana, predložit će nadležnom tijelu da zahtjev nositelja zahvata odbije kao neutemeljen.


Članak 14.

(1) Kada nadležno tijelo utvrdi da zahtjev nositelja zahvata za procjenu utjecaja zahvata na okoliš sadrži sve propisane podatke i dokaze sukladno člancima 6. i 8. ove Uredbe, donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu. Ovisno o složenosti zahvata, nadležno tijelo može odluku o upućivanju studije na javnu raspravu donijeti i nakon što povjerenstvo ocijeni da je studija cjelovita i stručno utemeljena te predloži da se studija uputi na javnu raspravu.
(2) Odluka o upućivanju studije na javnu raspravu obvezno sadrži:
– naziv JLP(R)S u kojoj/kojima treba provesti javnu raspravu,
– mjesto javnog uvida i način provođenja javnog uvida tijekom javne rasprave s obzirom na broj javnih izlaganja i sudionike,
– rok za provedbu javne rasprave,
– broj primjeraka studije i sažetaka studije koji se upućuju na javni uvid i
– druge podatke po potrebi.
(3) O odluci iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 


Mišljenje povjerenstva o prihvatljivosti zahvata

Članak 15.

(1) Nakon provedene javne rasprave prema odluci iz članka 14. stavka 1. ove Uredbe, nadležno tijelo sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave, dostavlja na očitovanje nositelju zahvata putem ovlaštenika. Svojim očitovanjem nositelj zahvata obvezan je predložiti i konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša vezano za zahvat.
(2) Očitovanje nositelja zahvata iz stavka 1. ovoga članka sa svim mišljenjima, primjedbama i prijedlozima iz javne rasprave nadležno tijelo dostavlja povjerenstvu na razmatranje i donošenja mišljenja o prihvatljivosti zahvata.
(3) Povjerenstvo će razmotriti mišljenja, primjedbe i prijedloge te očitovanje iz stavka 2. ovoga članka, obrazložiti razloge njihova prihvaćanja odnosno ne prihvaćanja u odnosu na najprihvatljiviju varijantu zahvata, te će donijeti mišljenje o prihvatljivosti zahvata.

Članak 16.
(1) Kada nakon razmotrenih mišljenja, primjedbi i prijedloga sa javne rasprave povjerenstvo utvrdi da je studiju potrebno doraditi i/ili pribaviti mišljenja tijela i/ili osobe određene posebnim propisima i/ili pribaviti mišljenje JLP(R)S, o tome će se očitovati nadležnom tijelu.
(2) Ukoliko je utvrđena potreba iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo provodi daljnji postupak (primjerice: traži mišljenje tijela i/ili osobe određene posebnim propisima i/ili JLP(R)S, odnosno zahtijeva dopunu ili doradu studije od nositelja zahvata). U ovom postupku nadležno tijelo određuje i primjereni rok za izvršenje traženog, ali ne duže od 30 dana.
(3) Ukoliko nadležno tijelo provodi postupak prema stavku 2. ovoga članka, nakon toga postupka obvezno se saziva sjednica povjerenstva radi donošenja mišljenja o prihvatljivosti zahvata.

Članak 17.
(1) Mišljenje povjerenstva o prihvatljivosti zahvata sadrži osobito:
– obrazloženja iz članka 15. stavka 3. ove Uredbe, uključujući i možebitna pojašnjenja iz članka 16. stavka 2. ove Uredbe,
– opis najprihvatljivije varijante zahvata za okoliš s obrazloženjem,
– prijedlog mjera zaštite okoliša s prijedlogom plana provedbe,
– prijedlog programa praćenja stanja okoliša s prijedlogom plana provedbe.
(2) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka ne može se predlagati suprotno važećim dokumentima prostornog uređenja.
(3) Nacrt prijedloga mišljenja iz stavka 1. ovoga članka izrađuje tajnik povjerenstva na temelju rasprave i dokumentacije sa sjednice povjerenstva. Mišljenje povjerenstvo daje glasovanjem o utvrđenom prijedlogu mišljenja. Članovi povjerenstva ne mogu se suzdržati od glasovanja o utvrđenom prijedlogu mišljenja.
(4) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka potpisuje predsjednik povjerenstva.

Članak 18.
(1) Član povjerenstva koji glasuje protiv utvrđenog prijedloga mišljenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, dužan je obrazložiti razloge glasovanja protiv. Ove razloge član povjerenstva dužan je obrazložiti izjavom u zapisnik sa sjednice povjerenstva na kojoj se odlučivalo o utvrđenom prijedlogu mišljenja, odnosno pisanim podneskom koji predaje najkasnije na toj sjednici povjerenstva. Obrazloženje člana povjerenstva ovjereno potpisom člana, sastavni je dio zapisnika sa sjednice povjerenstva na kojoj je doneseno mišljenje o prihvatljivosti zahvata.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo razmatra utemeljenost razloga glasovanja protiv utvrđenog prijedloga mišljenja povjerenstva prije donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Nositelj zahvata, ovlaštenik i projektant

Članak 19.
(1) Nadležno tijelo na sjednicu povjerenstva poziva nositelja zahvata. Nositelj zahvata dužan je osigurati na sjednici povjerenstva nazočnost predstavnika ovlaštenika koji je voditelj izrade studije i po potrebi druge suradnike u izradi studije, te s projektantom koji ispunjava uvjete za obavljanje poslova izrade idejnog projekta prema posebnom propisu, a izradio je idejnu skicu ili idejno rješenje zahvata.
(2) Nositelj zahvata i osobe iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju u radu povjerenstva bez prava odlučivanja.
(3) Nositelj zahvata sa osobama iz stavka 1. ovoga članka ne može biti nazočan u dijelu sjednice povjerenstva na kojem se utvrđuje prijedlog mišljenja i na kojem se glasuje o mišljenju povjerenstva o prihvatljivosti zahvata za okoliš.
(4) Nositelj zahvata dužan je tijekom postupka procjene, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene, na zahtjev nadležnog tijela, putem ovlaštenika, odnosno projektanta osigurati odgovarajuće sažetke, stručne podloge i sl. koje se odnose na materiju u svezi sa zahvatom te dostatan broj primjeraka studije potrebnih za provedbu postupka. Ova obveza na odgovarajući način primjenjuje se na nositelja zahvata i u postupku izdavanja upute o sadržaju studije na njegov zahtjev.
(5) Nositelj zahvata dužan je odazvati se pozivu nadležnog tijela da sudjeluje u javnom izlaganju tijekom javne rasprave te je tom prilikom dužan osigurati nazočnost predstavnika ovlaštenika i projektanta.

Način postupanja u pitanjima zaštite prirode

Članak 20.
Kada postupak procjene uključuje i ocjenu o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu te se tijekom postupka utvrdi potreba utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i utvrđivanja kompenzacijskih uvjeta za ekološku mrežu, nadležno tijelo će donijeti zaključak o prekidu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš dok se to pitanje ne riješi prema zakonu kojim se uređuje zaštita prirode.

 


Način postupanja u slučaju mogućeg prekograničnog utjecaja zahvata

Članak 21.

(1) Nadležno upravno tijelo u županiji i Gradu Zagrebu će, u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš, u slučaju ocjene povjerenstva da bi zahvat mogao značajno utjecati na okoliš druge države, o toj ocjeni obavijestiti Ministarstvo u svrhu postupka prema drugoj državi. Istodobno s dostavom ove obavijesti dostavit će Ministarstvu i zahtjev za pravnu pomoć sa preslikom predmeta sukladno odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.
(2) Kada u postupku ocjene o potrebi procjene nadležno upravno tijelo u županiji odnosno u Gradu Zagrebu utvrdi da bi zahvat mogao značajno utjecati na okoliš druge države, postupit će sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka.
(3) Ministarstvo će o postupcima slijedom odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka izvijestiti nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu radi možebitne svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom i odredbom članka 5. stavka 4. ove Uredbe.

Način donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš

Članak 22.
(1) Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš donosi se nakon što nadležno tijelo razmotri:
– mišljenje povjerenstva o prihvatljivosti zahvata,
- očitovanje (akt) tijela nadležnog za poslove prirode o utvrđenom prevladavajućem javnom interesu i kompenzacijskim uvjetima za ekološku mrežu, ukoliko je pribavljeno sukladno odredbama ove Uredbe i prema propisima kojima se uređuje zaštita prirode,
– mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti i zainteresirane javnosti dostavljene tijekom javne rasprave te rezultati bilo kojih prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne prema Zakonu.
(2) O rješenju iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo informira javnost i zainteresiranu javnost, te drugu državu kada je sudjelovala u postupku, sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Način donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš kada procjena utjecaja zahvata na okoliš sadrži uvjete prema zakonu kojim se uređuje zaštita prirode

Članak 23.
Kada procjena utjecaja zahvata na okoliš uključuje i ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, te se prema zakonu kojim se uređuje zaštita prirode donosi glavna ocjena, tada se izrekom rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš posebno navode mjere ublažavanja štetnih posljedica na ekološku mrežu i/ili program praćenja stanja okoliša u odnosu na ekološku mrežu.

 


Članak 24.
Postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš vodi se kao objedinjeni postupak s postupkom utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša temeljem zaključka donesenog prema odredbama uredbe kojom se uređuje utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postrojenje.

Članak 25.
(1) Kada se provodi objedinjeni postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, u povjerenstvo se obvezno imenuju i odgovarajući stručnjaci ovisno o tehnološkim i tehničkim obilježjima postrojenja, a prema podacima iz zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka odgovarajući stručnjaci mogu se u povjerenstvo imenovati i nakon donošenja zaključka iz članka 24. ove Uredbe.
(3) U radu povjerenstva u postupku iz stavka 1. ovoga članka, nositelj zahvata mora osigurati sudjelovanje i ovlaštenika koji izrađuje tehničko-tehnološko rješenje za postrojenje i projektanta koji ispunjava uvjete sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja. Na ovog ovlaštenika i projektanta odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 19. ove Uredbe.
(4) Na postupak u slučaju iz stavka 1. ovog članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. 20., 21. i 22. ove Uredbe.
(5) U postupku iz stavka 1. ovoga članka, mišljenje povjerenstva iz članka 17. ove Uredbe sadrži i ocjenu mogućeg utjecaja na okoliš tehnologije i tehnike predložene za postrojenje te prijedlog objedinjenih mjera zaštite okoliša u vezi s postrojenjem.

Članak 26.

(1) Kada se provodi objedinjeni postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša rješenje u tom postupku sadrži dva dijela izreke.
(2) Prvi dio izreke rješenja iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na ocjenu prihvatljivosti zahvata za okoliš i na njega se primjenjuju odredbe Zakona i članaka 22. i 23. ove Uredbe. Drugi dio izreke rješenja odnosi se na utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, a na njega se primjenjuju odredbe Zakona i uredbe donesene na temelju toga Zakona.

 

 

... 

 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================