PROPISI.hr

ZAKON O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 107/2001 do 80/2013

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

 
 
ZAKON O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA


(Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13 - Zakon o provedbi uredbi europske unije iz područja prekursora za droge) 

Napomena: sukladno odredbama članka 14. Zakona o provedbi uredbi europske unije iz područja prekursora za droge (Nar. nov., br. 80/13), danom stupanja na snagu toga Zakona prestaju važiti odredbe članaka 28. do 33. te članaka 47. i 63. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (Nar. nov., br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09 i 84/11).

 Napomena: sukladno odredbama članka 14. Zakona o provedbi uredbi europske unije iz područja prekursora za droge (Nar. nov., br. 80/13), danom stupanja na snagu toga Zakona prestaju važiti odredbe članaka 1., 3., 52. i 54. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (Nar. nov., br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09 i 84/11), u dijelu koji se odnosi na tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge, odnosno prekursora za droge. 


Glava I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Radi zaštite života i zdravlja ljudi ovim se Zakonom u cilju suzbijanja zlouporabe droga uređuju:
1. uvjeti za uzgoj biljaka iz kojih se mogu dobiti opojne droge, te uvjeti za izradu, posjedovanje i promet droga i tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga,
2. nadzor nad uzgojem biljaka iz kojih se mogu dobiti opojne droge te nad izradom, posjedovanjem i prometom droga i tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga,
3. mjere za suzbijanje zlouporabe droga,
4. sustav za prevenciju ovisnosti te pomoći ovisnicima i povremenim uzimateljima droga.
Članak 2.
(1) Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:
1. Droga jest svaka tvar prirodnoga ili umjetnoga podrijetla, uključivši psihotropne tvari, uvrštene u popis droga i psihotropnih tvari,
2. Tvar koja se može uporabiti za izradu opojne droge jest svaka prirodna ili umjetna tvar koja se može uporabiti u izradi opojne droge (kao prekursori i druga otapala te kemikalije), uvrštena u popis tih tvari,
3. Biljka ili dio biljke iz koje se može dobiti droga jest svaka biljka ili dio biljke koji se mogu uporabiti za izradu opojne droge (kao opijumski mak, konoplja i druga biljka prikladna za tu svrhu), koja je uvrštena u popis tih biljaka,
4. Uzgoj biljke za dobivanje opojne droge jest nabavka i posjedovanje sjemena, sjetva, sadnja, uzgoj biljke, uzimanje i posjedovanje dijelova biljke koji služe za dobivanje opojne droge,
5. Izrada jest priprava, prerada, miješanje, pročišćavanje, proizvodnja i svaka druga radnja kojom se dobiva droga,
6. Sredstvo za izradu opojne droge jest predmet ili naprava koji su namijenjeni ili uporabljeni za izradu opojne droge,
7. Posjedovanje jest faktična vlast nad opojnom drogom, bilj­kom ili tvari koja se može uporabiti za izradu opojne droge,
8. Promet jest svaki način stavljanja u promet opojne droge, biljke, dijela biljke ili tvari koja se može uporabiti za izradu opojne droge (uvoz, izvoz, provoz, prijevoz, kupnja, prodaja, zamjena, izdavanje na recept, skladištenje i slično),
9. Uporaba jest jednokratno, višekratno, povremeno ili redovito uzimanje ili izlaganje djelovanju opojne droge,
10. Ovisnost jest stanje neodoljive potrebe (psihičke ili fizičke) za uporabom opojne droge,
11. Ovisnik o opojnoj drogi jest osoba koja se uporabom opojne droge dovela u stanje ovisnosti,
12. Povremeni uzimatelj opojne droge jest osoba koja jednokratno, prigodno ili povremeno uzima opojne droge kod koje se još nije razvilo stanje ovisnosti,
13. Sustav specifičnih postupaka za prevenciju ovisnosti i skrb o ovisnicima obuhvaća specifične mjere i postupke usmjerene na suzbijanje zlouporabe droga, smanjenje štetnih posljedica i oslobađanje od ovisnosti o opojnoj drogi te osiguranje stalne stručne pomoći i nadzora ovisnika,
14. Pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge jest pomoć poduzimanjem mjera socijalne skrbi (psihosocijalna rehabilitacija, savjetovanje i resocijalizacija ovisnika o drogama),
15. Zlouporaba opojne droge jest uzgoj biljke za dobivanje opojne droge, posjedovanje sredstava za izradu te posjedovanje i promet opojne droge i tvari koja se može uporabiti za izradu opojne droge protivno odredbama ovoga Zakona.
(2) Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti  droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka donosi ministar nadležan za zdravstvo.

Članak 3.
(1) Zabranjuje se uzgoj biljaka iz kojih se mogu dobiti opojne droge te izrada, posjedovanje i promet droga, biljki i dijelova biljki iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojne droge, osim pod uvjetima određenim ovim Zakonom u medicinske, prehrambene, veterinarske, znanstvenoistraživačke i nastavne svrhe.
(2) Zabranjuje se posjedovanje sredstava za izradu opojne droge, osim pod uvjetima određenim ovim Zakonom u medicinske, prehrambene, veterinarske, znanstvenoistraživačke i nastavne svrhe.
(3) Zabranjuje se uporaba opojne droge osim pod uvjetima koji su propisani ovim Zakonom i drugim propisima iz područja zdravstva i veterinarstva.
(4) Izrada, posjedovanje i promet tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojne droge dopušteni su pod uvjetima određenim ovim Zakonom.

Članak 4.
Zabranjena je izravna i neizravna promidžba izrade, posjedovanja, uporabe i prometa droga i promidžba droga na bilo koji drugi način.

Članak 5.
(1) Godišnje potrebe droga koje se mogu izraditi i staviti u promet utvrđuje, na temelju procjene, ministar nadležan za zdravstvo.
(2) Procjenu godišnjih potreba droga ministar nadležan za zdravstvo donosi na temelju prijava pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za izradu, posjedovanje i promet droga.
(3) Prijave iz stavka 2. ovoga članka podnose se do 31. ožujka tekuće godine.
(4) Podatke o godišnjim potrebama droga ministar nadležan za zdravstvo dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) i Uredu za suzbijanje zlouporabe droga (u daljnjem tekstu: Ured) i međunarodnim organizacijama kad je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

Članak 6.
Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donosi Nacionalnu strategiju nadzora nad drogama, suzbijanja zlouporabe droga i pomoći ovisnicima o drogama (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) kao osnovu za djelovanje tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanova, udruga i vjerskih organizacija te drugih pravnih i fizičkihosoba.

Članak 7.
Radi sustavnog praćenja pojava, razmatranja pitanja i obav­ljanja drugih poslova u svezi s primjenom ovoga Zakona i proved­be Nacionalne strategije Vlada Republike Hrvatske osniva Ured i Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Sastav i djelokrug rada Povjerenstva utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
 
Glava II.

UZGOJ BILJAKA, IZRADA, POSJEDOVANJE I PROMET DROGA

1. Uzgoj biljaka iz kojih se može dobiti droga

Članak 8.
Biljka iz koje se može dobiti droga može se uzgajati samo pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom.

Članak 9.
(1) Mak koji je namijenjen za izradu opojne droge može se uzgajati samo na području koje odredi Vlada Republike Hrvat­ske.
(2) Uzgoj maka koji je namijenjen za izradu opojne droge mogu obavljati samo pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: uzgojivač) koje imaju odobrenje koje daje ministar nadležan za zdravstvo uz prethodnu suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva nakon sklopljenog ugovora o proizvodnji maka s pravnom osobom ovlaš­tenom za otkup maka.
(3) Troškove izdavanjaodobrenja iz stavka 2. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.
(4) Uzgojivač je dužan obavijestiti policijsku postaju i županijski ured nadležan za inspekcijske poslove u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: poljoprivredna inspekcija) o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je biljka ili dijelovi biljke iz stavka 1. ovoga članka uporabljena ili bi mogla biti uporabljena za nedopuštenu izradu droga (zarezivanje, ubiranje zelenih čahura maka).