PLAN USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2017. GODINU - važeći tekst, NN br. 72/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli zakon (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2017. donio je

PLAN USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2017. GODINU

("Narodne novine", broj 72/17)

 

Redni broj

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

I. KVARTAL

1.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

2.

Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja

3.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima

4.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici

5.

Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

6.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

7.

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga

8.

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

9.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

10.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006

11.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

12.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ

13.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti

14.

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

15.

Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji

16.

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

17.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

18.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

19.

Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju

20.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe

21.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

22.

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima

23.

Zakon o reviziji

24.

Zakon o koncesijama

25.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu

26.

Zakon o zaštiti životinja

27.

Zakon o morskom ribarstvu

28.

Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

29.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

30.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

31.

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

32.

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

33.

Zakon o prijenosu mirovinskih prava

34.

Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika

35.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

36.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

37.

Zakon o službenoj statistici

38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

39.

Zakon o računu za plaćanje potrošača

 

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

II. KVARTAL

40.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

41.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz

42.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihovog korištenja u Uniji

43.

Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima

44.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

45.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

46.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

47.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

48.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. godine o novoj hrani

49.

Zakon o tržištu kapitala

50.

Zakon o uvjetima za obavljanje poslova carinskog zastupanja

51.

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

52.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima

53.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

54.

Zakon o pružanju usluga u turizmu

55.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

 

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

III. KVARTAL

56.

Zakon o transfuzijskoj djelatnosti

57.

Zakon o platnom prometu

58.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

59.

Zakon o elektroničkom novcu

60.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

61.

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

62.

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

63.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

64.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (EU)

 

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

IV. KVARTAL

65.

Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

66.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima

67.

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

68.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

69.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode

70.

Zakon o zaštiti poslovnih tajni

71.

Zakon o žigu

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox