PROPISI.hr

ODLUKA O JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA POSLOVNIH SUBJEKATA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 14/2002 do 141/2009

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

 

Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, broj 36/2001) i članka 36. stavka 1. točke 1. Zakona o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, broj 27/93 i 97/2000) guverner Hrvatske narodne banke donio je
 
 ODLUKA O JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA POSLOVNIH SUBJEKATA

(Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 14/02, 98/02, 10/05 i 141/09)
 
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se vođenje i sadržaj Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata te korisnici podataka iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata (u daljnjem tekstu: Jedinstveni registar računa).
Poslovni subjekt, u smislu ove odluke, jest pravna osoba, tijelo državne vlasti, tijelo državne uprave, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u skladu s propisima.

Članak 2.
Jedinstveni registar računa je evidencija računa poslovnih subjekata otvorenih u bankama i u Hrvatskoj narodnoj banci.
Jedinstveni Registar računa vodi Financijska agencija.

Članak 3.
Banka i Hrvatska narodna banka (u daljnjem tekstu: banka) dostavlja u Jedinstveni registar računa, za svaki račun za redovno poslovanje poslovnog subjekta koji vodi, slijedeće podatke:
1. Matični broj poslovnog subjekta (8 znakova)
Na prvo mjesto upisuje se znak »0«, a zatim sedmeroznamenkasti matični broj iz Obavijesti o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku.
Za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u skladu s propisima upisuje se osmeroznamenkastimatični broj koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku preko nadležnog tijela.

2. Osobni identifikacijski broj (11 znakova)
Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je odredilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.
3. Broj računa (17 znakova)

Upisuje se broj računa poslovnog subjekta, i to: vodeći broj banke i broj (partija) računa u banci.
Broj računa upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova kao što su crtice, kose crte, točke i sl.
4. Status računa poslovnog subjekta (1 znak)
Upisuje se:
– oznaka »1« za račun koji je određen kao glavni račun;
– oznaka »2« za račun koji nije određen kao glavni račun.
5. Blokada računa poslovnog subjekta (1 znak)
Upisuje se:
– oznaka »1« za račun koji nije blokiran;
– oznaka »2« za račun koji je blokiran.
6. Skraćena tvrtka ili naziv poslovnog subjekta (do 114 znakova)
Upisuje se skraćena tvrtka/naziv poslovnog subjekta iz rješenja o upisu u registar ili iz drugog odgovarajućeg dokumenta.
Ukoliko u rješenju ili drugom odgovarajućem dokumentu nije određena skraćena tvrtka/naziv, upisuje se puni naziv ili naziv koji je izveden iz punog naziva i koji razumljivo izražava puni naziv poslovnog subjekta.
7. Oblik organiziranja poslovnog subjekta (2 znaka)
Upisuje se brojčana oznaka iz Obavijesti o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku.
Za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u skladu s propisima, upisuju se znakovi »00«.
8. Djelatnost poslovnog subjekta (5 znakova)
Upisuje se brojčana oznaka djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz odgovarajućeg dokumenta.
Za obrtnike se upisuje djelatnost koja je u obrascu RL-3 (Podaci o djelatnostima obrta) navedena pod rednim brojem 1.
9. Županija (2 znaka)
Upisuje se brojčana oznaka županije u kojoj se nalazi sjedište poslovnog subjekta.
Brojčanu oznaku županija odredio je Državni zavod za statistiku.
10. Grad ili općina (4 znaka)
Upisuje se brojčana oznaka grada ili općine u kojoj je sjedište poslovnog subjekta.
Brojčanu oznaku gradova i općina odredio je Državni zavod za statistiku.
11. Datum otvaranja računa (8 znakova)
Upisuje se datum otvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).
12. Datum zatvaranja računa (8 znakova)
Upisuje se datum zatvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

Članak 3.a
Osim podataka iz članka 3. ove odluke Hrvatska narodna banka dostavlja u Jedinstveni registar računa i podatke za račune za posebne namjene za naplatu zajedničkih prihoda proračuna koje vodi kao podračune računa državnog proračuna Republike Hrvatske.
Račune za posebne namjene za naplatu zajedničkih prihoda proračuna Hrvatska narodna banka otvara i vodi u skladu s Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (u nastavku teksta: Naredba), koju na temelju članka 45. Zakona o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, br. 117/2001.) za svaku godinu propisuje ministar financija.
Za svaki račun za posebne namjene za naplatu zajedničkih prihoda proračuna koji vodi, Hrvatska narodna banka dostavlja sljedeće podatke:
1. Matični broj (8 znakova)
U prvo mjesto upisuje se znak »0«, a zatim sedmeroznamenkasti jedinstveni matični broj Republike Hrvatske iz Obavijesti o razvrstava­nju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku – 3205991.

2. Osobni identifikacijski broj (11 znakova)
Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj Republike Hrvatske koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

3. Broj računa (17 znakova)
Upisuje se broj računa za posebne namjene za naplatu zajed­ničkih prihoda proračuna iz Naredbe: i to vodeći broj Hrvatske narodne banke i broj (partija) računa u Hrvatskoj narodnoj banci.
4. Naziv računa (114 znakova)
Upisuje se naziv računa za posebne namjene za naplatu zajedničkih prihoda proračuna iz Naredbe.
5. Županija (2 znaka)
Upisuje se brojčana oznaka županije na čijem se području nalazi grad ili općina na koju se odnosi račun za posebne namjene za naplatu zajedničkih prihoda proračuna. Brojčanu oznaku županije odredio je Državni zavod za statistiku.
6. Grad ili općina (4 znaka)
Upisuje se brojčana oznaka grada ili općine za koju je otvoren račun za posebne namjene za naplatu zajedničkih prihoda proračuna. Brojčanu oznaku grada ili općine odredio je Državni zavod za statistiku.
7. Datum otvara­nja računa (8 znakova)
Upisuje se datum otvara­nja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u pos­ljed­nja dva dan (GGGGMMDD).
8. Datum zatvara­nja računa (8 znakova)
Upisuje se datum zatvara­nja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u pos­ljed­nja dva dan (GGGGMMDD).

Članak 4.
Podaci se u Jedinstveni registar računa dostavljaju telekomunikacijskim putem.
Iznimno, podaci se mogu dostaviti na drugi način, kako je to uređeno propisom iz članka 8. ove odluke.

Članak 5.
Banka dostavlja podatke iz članka 3. ove odluke u Jedinstveni registar računa svaki radni dan u vremenu od 15.00 sati do 19.00 sati. Podaci dostavljeni izvan navedenog roka ne evidentiraju se u Jedinstvenom registru računa. Radnim danom smatra se radni dan iz članka 1. Odluke o terminskom planu obračuna preko međubankovnih platnih sustava.
Banka je odgovorna za točnost dostavljenih podataka i za ažurnost dostave podataka u Jedinstveni registar računa.
Podaci u Jedinstvenom registru računa ažuriraju se podacima koje su banke dostavile u vremenu propisanom u stavku 1. ovoga članka. Financijska agencija osigurava i odgovorna je za istovjetnost podataka u Jedinstvenom registru računa s podacima dostavljenim od banaka. Ažuriranje Jedinstvenog registra računa obavlja se u vremenu od 19.00 sati do 20.30 sati. Podaci su u Jedinstvenom registru računa nepromjenjivi u vremenu od 20.30 satitekuće­gradnogdanado 19.00 satiiduće­gradnogdana.

... 

 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================