PROPISI.hr

PRAVILNIK O PROIZVOĐAČKIM ORGANIZACIJAMA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 4/2010 i 120/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

Na temelju članka 20. stavak 8. i članka 34. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 149/09) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK O PROIZVOĐAČKIM ORGANIZACIJAMA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA


(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 4/10 i 120/10


TEMELJNE ODREDBE


Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti prethodnog priznavanja proizvođačkih grupa i priznavanja proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija te način i uvjeti podnošenja i odobravanja plana priznavanja proizvođačkih grupa.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je tijelo nadležno za prethodno priznavanje proizvođačkih grupa i priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija, sektorskih organizacija te odobravanje plana priznavanja proizvođačkih grupa i operativnih programa proizvođačkih organizacija.
2. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je tijelo nadležno za administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu provedbe mjera uređenja tržišta voćem i povrćem.
3. Proizvođač je pravna ili fizička osoba, ili skupina pravnih ili fizičkih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja uzgaja jedan ili više proizvoda iz Dodatka I, dio A ovoga Pravilnika.
4. Proizvođačka organizacija je pravna osoba ili jasno definiran dio pravne osobe koja je osnovana na inicijativu proizvođača koji uzgajaju jedan ili više proizvoda iz Dodatka I, dio A ovoga Pravilnika i/ili takvih proizvoda namijenjenih isključivo preradi.
5. Društvo kći je tvrtka u kojoj jedna ili više proizvođačkih organizacija ili udruženja proizvođačkih organizacija imaju udio i koja doprinosi ciljevima proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija.

6. Sektorska organizacija je organizacija koja je sastavljena od predstavnika gospodarskih djelatnosti povezanih proizvodnjom, trgovinom i/ili preradom proizvoda navedenih u Dodatku I ovoga Pravilnika, osnovana na inicijativu svih ili nekih proizvođačkih organizacija ili udruženja proizvođačkih organizacija koja je tvore i priznata od Ministarstva u skladu s ovim Pravilnikom.
7. Sektorska osnova predstavlja jednu ili više aktivnosti koje je odobrilo Ministarstvo i kojima zajedno upravljaju proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija i barem jedan drugi sudionik u lancu prerade i/ili distribucije hrane.
8. Proizvođačka grupa je pravna osoba ili jasno definiran dio pravne osobe koji je osnovan na inicijativu proizvođača koji uzgajaju jedan ili više proizvoda iz Dodatka I dio A ovoga Pravilnika i/ili takvih proizvoda namijenjenih isključivo preradi s ciljem da bude priznata kao proizvođačka organizacija.
9. Prijelazno razdoblje predstavlja razdoblje koje traje najduže 5 godina unutar kojega su proizvođačke grupe dužne ispuniti uvjete za priznavanje i prerasti u proizvođačku organizaciju.


POSEBNE ODREDBE


Proizvođačka organizacija


Članak 3.

Proizvođačka organizacija je organizacija proizvođača jednog ili više proizvoda iz Dodatka I dio A ovoga Pravilnika i/ili takvih proizvoda namijenjenih isključivo preradi koja:
(a) ima za cilj korištenje tehnologija proizvodnje voća i povrća i zbrinjavanja otpada na način prihvatljiv za okoliš, posebno u smislu zaštite kvalitete vode, tla i krajolika te očuvanja ili podupiranja bioraznolikosti;
(b) ima jedan ili više sljedećih ciljeva:
– osigurati da je proizvodnja i planiranje proizvodnje usklađeno sa zahtjevima potražnje, posebno u smislu kvalitete i količine;
– koncentrirati ponudu i osigurati stavljanje na tržište proizvoda koje su proizveli članovi proizvođačke organizacije;
– optimizirati troškove proizvodnje i stabilizirati proizvođačke cijene;
(c) je statutom uredila posebne zahtjeve u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika;
(d) je priznata od Ministarstva u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika.


Priznavanje proizvođačke organizacije


Članak 4.

(1) Ministarstvo će priznati proizvođačku organizaciju na temelju podnesenog zahtjeva za priznavanje proizvođačke organizacije (u daljnjem tekstu: Zahtjev), pod uvjetom da podnositelj:
(a) udovoljava uvjetima propisanim u članku 3. i 14. ovoga Pravilnika i može pružiti relevantan dokaz o tome;
(b) ima najmanje 5 članova i ostvaruje minimalni obujam ili minimalnu vrijednost utržive proizvodnje od 5.000.000,00 kuna godišnje i o tome može pružiti dokaz u obliku robnog i financijskog dokumenta o isporuci robe;
(c) raspolaže dokazima da može uredno obavljati svoje aktivnosti tijekom duljeg vremenskog razdoblja u smislu učinkovitosti i koncentriranja ponude jednog ili više proizvoda za koje je priznata;
(d) osposobljava svoje članove i osigurava pomoć u korištenju ekološki prihvatljivih metoda proizvodnje;
(e) osigurava, po potrebi, za svoje članove tehnička sredstva za sakupljanje, skladištenje, pakiranje i prodaju njihovih proizvoda;
(f) osigurava uredno komercijalno i računovodstveno upravljanje svojim aktivnostima; i
(g) ne zauzima dominantni položaj na tržištu.
(2) Ministarstvo će priznati proizvođačku organizaciju u roku od tri mjeseca od dana podnošenja Zahtjeva kojemu su priloženi svi dokazi.
(3) Pod dokazima iz stavka 2. ovoga članka podrazumijevaju se:
(a) dokaz o osnivanju pravne osobe ili jasno definiranog dijela pravne osobe u skladu s člankom 2. točka 4. ovoga Pravilnika;
(b) dokaz o ispunjavanju uvjeta o minimalnom broju članova proizvođačke organizacije;
(c) dokaz o ispunjavanju uvjeta o minimalnom obujmu ili vrijednosti utržive proizvodnje;
(d) dokaz o ispunjavanju uvjeta o pravilima poslovanja u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika i pravu na odlučivanje pojedinog člana u proizvođačkoj organizaciji u skladu s člankom 15. stavak 2. ovoga Pravilnika;
(e) zadnja bilanca stanja i račun dobiti i gubitka pravne osobe, osim u slučaju novoosnovane pravne osobe kada se dostavlja projekcija bilance stanja i računa dobiti i gubitka.
(4) Prije izdavanja odobrenja o priznavanju, Ministarstvo će obavijestiti Europsku komisiju o proizvođačkim organizacijama koje su podnijele Zahtjev, prilažući pri tome sve potrebne podatke o njihovoj reprezentativnosti i njihovim aktivnostima, zajedno sa svim drugim podacima koji su potrebni za ocjenu. U roku od dva mjeseca od zaprimanja obavijesti Europska komisija se može usprotiviti priznavanju.


Zahtjevi koji se odnose na proizvođačke organizacije


Opseg proizvoda proizvođačke organizacije


Članak 5.

(1) Ministarstvo će, u skladu s člankom 4. stavak 1. točka c) ovoga Pravilnika, priznati proizvođačku organizaciju za jedan ili više proizvoda navedenih u Zahtjevu.
(2) Ministarstvo će priznati proizvođačku organizaciju osnovanu za proizvodnju proizvoda namijenjenih isključivo preradi samo u slučaju kada se dokaže da se proizvodi proizvođačke organizacije isporučuju na preradu temeljem ugovora o isporuci prerađivaču ili robnih i financijskih dokumenata o isporuci robe prerađivaču.


Minimalni broj članova


Članak 6.

U slučaju da je podnositelj Zahtjeva, u cijelosti ili djelomično, ustrojen od članova koji su i sami pravne osobe ili jasno definirani dijelovi pravnih osoba sastavljeni od proizvođača, minimalni broj proizvođača može se odrediti na osnovi broja proizvođača udruženih u svakoj od pravnih osoba ili jasno definiranim dijelovima pravnih osoba.


Minimalno razdoblje trajanja članstva


Članak 7.

(1) Minimalno razdoblje članstva proizvođača u proizvođačkoj organizaciji iznosi jednu godinu.
(2) Član proizvođačke organizacije koji namjerava istupiti iz proizvođačke organizacije dužan je o tome pisanim putem obavijestiti svoju organizaciju najmanje šest mjeseci prije istupanja.
(3) Proizvođačka organizacija dužna je u roku od 15 dana izvijestiti Ministarstvo i Agenciju za plaćanja o istupanju člana.


Minimalni obujam ili minimalna vrijednost utržive proizvodnje


Članak 8.

(1) Minimalni obujam ili minimalna vrijednost utržive proizvodnje proizvođačke organizacije iznosi 5.000.000,00 kuna godišnje.
(2) Obujam ili vrijednost utržive proizvodnje određuje se na istoj osnovi kao i vrijednost utržene proizvodnje u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje osnova za izračun.
(3) Nakon priznavanja proizvođačke organizacije minimalni obujam ili minimalna vrijednost utržive proizvodnje iz stavka 1. ovoga članka može pasti ukupno za najviše 35% vrijednosti iskazane u prethodnom zahtjevu ili zahtjevima za dodjelu potpore koji pokrivaju posljednji godišnji segment.
(4) U slučaju pada minimalnog obujma ili minimalne vrijednosti utržive proizvodnje u skladu sa stavkom 3. ovoga članka proizvođačka organizacija mora dostaviti Ministarstvu i Agenciji za plaćanja dokaz o razlogu smanjenja vrijednosti utržene proizvodnje.


Struktura i aktivnost proizvođačke organizacije


Članak 9.

U postupku priznavanja te kako bi zadržala status, proizvođačka organizacija mora imati na raspolaganju:
1) potrebne zaposlenike;
2) infrastrukturu; i
3) opremu neophodnu za ispunjavanje uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika;
te osigurati funkcioniranje proizvođačke organizacije, posebno u pogledu:
(a) poznavanja i prikupljanja podataka o proizvodnji njihovih članova;
(b) sakupljanja, sortiranja, skladištenja i pakiranja proizvodnje njenih članova;
(c) komercijalnog i računovodstvenog upravljanja; i
(d) centraliziranog knjigovodstva i sustava fakturiranja.


Odredbe vezane uz tehnička sredstva


Članak 10.

Proizvođačka organizacija koja je u skladu s člankom 4. stavkom 1. točka e) ovoga Pravilnika priznata za proizvod za koji su neophodna tehnička sredstva, može osigurati tehnička sredstva:
1) u okviru same proizvođačke organizacije, ili
2) od svojih članova, ili
3) od društva kćeri, ili
4) od vanjskih suradnika.


Glavna aktivnost proizvođačke organizacije


Članak 11.

(1) Glavna aktivnost proizvođačke organizacije odnosi se na koncentraciju ponude i stavljanje na tržište proizvoda svojih članova i to za one proizvode za koje je priznata.
(2) Vrijednost utržene proizvodnje članova proizvođačke organizacije i članova drugih proizvođačkih organizacija koju ona prodaje mora biti veća od vrijednosti svih drugih utrženih proizvodnji koje ona prodaje. Taj izračun provodi se isključivo za proizvode za koje je proizvođačka organizacija priznata.


Vanjski suradnici


Članak 12.

(1) Proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija može provoditi bilo koju aktivnosti preko vanjskih suradnika, uključivo i društva kćeri, pod uvjetom da pruži Ministarstvu dokaze kojima potvrđuje da je to primjeren način ostvarenja njihovih ciljeva.
(2) Provođenje aktivnosti proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija preko vanjskog suradnika smatrat će se ulaskom proizvođačke organizacije u poslovni odnos s drugim subjektom, uključujući i jednoga od svojih članova ili društvo kćer za pružanje dotične aktivnosti.
(3) Proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija ostaje odgovorno za osiguranje provedbe te aktivnosti, sveukupnu kontrolu upravljanja i nadzor poslovnog odnosa koji proizlazi iz stavka 2. ovoga članka.


Spajanje proizvođačkih organizacija


Članak 13.

Ukoliko su se spojile proizvođačke organizacije koje imaju različite operativne programe, one mogu provoditi programe istovremeno i odvojeno, zaključno do 01. siječnja godine koja slijedi nakon godine udruživanja.


Članovi proizvođačke organizacije koji nisu proizvođači


Članak 14.

(1) Član proizvođačke organizacije može biti i pravna ili fizička osoba koja nije proizvođač, pod uvjetom da je prihvaćena od članova proizvođačke organizacije.
(2) Pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka neće:
(a) biti uzete u obzir kod ispunjavanja kriterija za priznavanje;
(b) neposredno koristiti sredstva operativnih fondova i financijskih potpora;
(c) imati pravo glasa o odlukama vezanim za operativne fondove.


Demokratska odgovornost proizvođačke organizacije


Članak 15.

(1) U postupku priznavanja te nakon priznavanja proizvođačke organizacije, Ministarstvo i Agencija za plaćanja provjeravat će dokumente o osnivaju pravne osobe i dokumente o pravu na odlučivanje pojedinog člana u proizvođačkoj organizaciji kako bi se izbjegla bilo kakva zlouporaba ovlasti ili utjecaja jednog ili više članova na upravljanje i djelovanje proizvođačke organizacije.
(2) U provođenju kontrole iz stavka 1. ovoga članka pravo na odlučivanje pojedinog člana vezano je uz obujam proizvodnje koju pojedini član prodaje kroz proizvođačku organizaciju, a određuje se kako slijedi:
1) član proizvođačke organizacije koji svojim proizvodima sudjeluje u ukupnoj prodaji proizvoda proizvođačke organizacije u iznosu do 20 %, ima pravo na odlučivanje u proizvođačkoj organizaciji u iznosu od najviše 20% glasova;
2) član proizvođačke organizacije koji svojim proizvodima sudjeluje u ukupnoj prodaji proizvoda proizvođačke organizacije u iznosu od 20 do 50 %, ima pravo na odlučivanje u proizvođačkoj organizaciji u iznosu od najviše 35% glasova;
3) član proizvođačke organizacije koji svojim proizvodima sudjeluje u ukupnoj prodaji proizvoda proizvođačke organizacije u iznosu većem od 50 % ima pravo na odlučivanje u proizvođačkoj organizaciji u iznosu od najviše 49% glasova;
(3) Ministarstvo će ograničiti ili zabraniti utjecaj pravne osobe na izmjenu, odobrenje ili odbijanje odluka o proizvođačkoj organizaciji, ako je u pitanju jasno definirani dio te pravne osobe.


Statut proizvođačke organizacije


Članak 16.

(1) Statut proizvođačke organizacije nalaže svojim članovima proizvođačima da moraju:
(a) primjenjivati pravila usvojena od proizvođačke organizacije koja se odnose na proizvodnju, izvještavanje o proizvodnji, prodaju i zaštitu okoliša;
(b) pripadati samo jednoj proizvođačkoj organizaciji u pogledu proizvodnje određenog proizvoda na određenom gospodarstvu;
(c) svoju cjelokupnu proizvodnju prodati posredstvom proizvođačke organizacije;
(d) pružiti podatke koje zahtjeva proizvođačka organizacija u statističke svrhe, posebice podatke o proizvodnim površinama, proizvedenim količinama, prinosu i direktnoj prodaji;

(e) plaćati novčane doprinose proizvođačkoj organizaciji namijenjene osnivanju i sufinanciranju operativnog fonda u skladu sa statutom proizvođačke organizacije.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točka (c) ovoga članka, ako je to u skladu s uvjetima i zahtjevima koje je proizvođačka organizacija utvrdila i ako ih je proizvođačka organizacija za to ovlastila, proizvođači članovi mogu:

(a) prodati, ali ne više od 15 % svoje proizvodnje i/ili svojih proizvoda neposredno na svom gospodarstvu i/ili izvan svog gospodarstva potrošačima za njihove osobne potrebe;
(b) prodavati, sami ili preko druge proizvođačke organizacije koju je odredila njihova vlastita organizacija do 5 % utržive proizvodnje njihove organizacije;
(c) prodavati, sami ili preko druge proizvođačke organizacije koju je odredila njihova vlastita organizacija, proizvode koji zbog svojih značajki nisu pokriveni trgovinskim djelatnostima dotične proizvođačke organizacije.
(3) Statut proizvođačke organizacije također uređuje:
(a) postupke za utvrđivanje, usvajanje i izmjenu i dopunu pravila iz stavka 1. ovoga članka;
(b) obvezu plaćanja novčanih doprinosa neophodnih za financiranje proizvođačke organizacije;
(c) pravila koja omogućuju članovima proizvođačima da na demokratski način nadziru rad svoje organizacije i njene odluke;
(d) kazne za kršenje obveza iz statuta, posebice neplaćanje novčanih doprinosa ili kršenje pravila koja je utvrdila proizvođačka organizacija;
(e) pravila o pristupanju novih članova, posebice minimalno razdoblje trajanja članstva;
(f) računovodstvena i proračunska pravila koja su neophodna za djelovanje organizacije.
(4) Proizvođačka organizacija u gospodarskim pitanjima djeluje u ime i za korist svojih članova.
(5) Stavak 4. ovoga članka primjenjivat će se na odgovarajući način i na udruženja proizvođačkih organizacija.


Udruženje proizvođačkih organizacija


Priznavanje udruženja proizvođačkih organizacija


Članak 17.

(1) Ministarstvo će priznati udruženje proizvođačkih organizacija obzirom na aktivnosti koje se odnose na proizvod ili proizvode navedene u Zahtjevu pod uvjetom da:
a) je formirano na inicijativu priznatih proizvođačkih organizacija;
b) je sposobno učinkovito obavljati bilo koju od aktivnost proizvođačke organizacije; i
c) ne zauzima dominantni položaj na tržištu.
(2) Ministarstvo će priznati udruženje proizvođačkih organizacija u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i u slučaju kada prodaju proizvoda obavljaju njegovi članovi.
(3) Prije izdavanja odobrenja o priznavanju, Ministarstvo će obavijestiti Europsku komisiju o udruženjima proizvođačkih organizacija koja su podnijela Zahtjev, prilažući pri tome sve potrebne podatke o njihovoj reprezentativnosti i njihovim aktivnostima, zajedno sa svim drugim podacima koji su potrebni za ocjenu. U roku od dva mjeseca od zaprimanja obavijesti Europska komisija se može usprotiviti priznavanju.


Glavna aktivnost udruženja proizvođačkih organizacija


Članak 18.

(1) Glavna aktivnost udruženja proizvođačkih organizacija odnosi se na koncentraciju ponude i stavljanje na tržište proizvoda svojih članica i to za one proizvode za koje je udruženje proizvođačkih organizacija priznato.
(2) Vrijednost utržene proizvodnje članova proizvođačkih organizacija i članova drugih proizvođačkih organizacija koju prodaje udruženje proizvođačkih organizacija, treba biti veća od vrijednosti svih drugih utrženih proizvodnji koje ono prodaje. Izračun se temelji isključivo na proizvodima za koje je udruženje proizvođačkih organizacija priznato.

            Članovi udruženja proizvođačkih organizacija koji nisu     proizvođačka organizacija


Članak 19.

(1) Ministarstvo će priznati kao člana udruženja proizvođačkih organizacija pojedinca ili pravnu osobu koja nije priznata proizvođačka organizacija.
(2) Članovi priznatog udruženja proizvođačkih organizacija koji nisu priznata proizvođačka organizacija neće:
(a) biti uzeti u obzir kod kriterija priznavanja;
(b) neposredno koristiti mjere financiranja iz Europske unije;
(c) imati pravo glasa o odlukama koje se odnose na operativne programe.


Sektorske organizacije


Sektorska osnova


Članak 20.

Ministarstvo će, imajući u vidu interes potrošača, priznati sektorsku organizaciju koja obavlja jednu ili više slijedećih aktivnosti:
(a) unaprjeđuje poznavanje i transparentnost proizvodnje i prodaje;
(b) pomaže pri koordiniranju boljeg načina stavljanja na tržište voća i povrća, posebice istraživanjem i analizom tržišta;
(c) sastavlja standardne oblike ugovora, usklađene s propisima;
(d) iskorištava u većoj mjeri potencijal proizvedenog voća i povrća;
(e) pruža informacije i provodi istraživanja potrebna za prilagođavanje proizvodnje prema proizvodima prikladnijim zahtjevima tržišta te ukusu i očekivanjima potrošača, posebno u pogledu kvalitete proizvoda i zaštite okoliša;
(f) pronalazi načine ograničavanja uporabe sredstava za zaštitu bilja i drugih inputa, osiguravanja kvalitete proizvoda i tla te očuvanja voda;
(g) razvija metode i instrumente za unaprjeđenje kvalitete proizvoda;
(h) iskorištava potencijale ekološke poljoprivrede i obavlja promicanje takvog načina proizvodnje kao i oznaka izvornosti, oznaka kvalitete i zemljopisnog podrijetla;
(i) promiče integriranu proizvodnju ili druge ekološki prihvatljive metode proizvodnje;
(j) utvrđuje stroža pravila ili nacionalna pravila u pogledu pravila proizvodnje i prodaje.


Priznavanje sektorske organizacije


Članak 21.

(1) Ministarstvo će kao sektorske organizacije priznati sve one organizacije osnovane na području Republike Hrvatske koje su podnijele Zahtjev, pod uvjetom da:
(a) obavljaju svoju djelatnost u jednoj ili više regija Republike Hrvatske;
(b) predstavljaju značajan udio proizvodnje i/ili trgovine i/ili prerade voća i povrća te proizvoda dobivenih preradom voća i povrća u toj regiji ili regijama i, ako je riječ o nekoliko regija, mogu dokazati minimalni stupanj reprezentativnosti u svakoj regiji za svaku granu koju one udružuju;
(c) provode dvije ili više aktivnosti iz članka 20. ovoga Pravilnika;
(d) se ne bave proizvodnjom, preradom ili trženjem voća i povrća ili proizvoda dobivenih preradom voća i povrća.
(2) Prije izdavanja odobrenja o priznavanju, Ministarstvo će obavijestiti Europsku Komisiju o sektorskim organizacijama koje su podnijele Zahtjev, prilažući pri tome sve potrebne podatke o njihovoj reprezentativnosti i njihovim aktivnostima, zajedno sa svim drugim podacima koji su potrebni za ocjenu. U roku od dva mjeseca od zaprimanja obavijesti Europska Komisija se može usprotiviti priznavanju.
(3) Ministarstvo će:
(a) u roku od tri mjeseca od podnošenja Zahtjeva sa svim potrebnim dokumentima odlučiti o izdavanju odobrenja o priznavanju;
(b) redovito provoditi kontrole kako bi provjerilo udovoljavaju li sektorske organizacije uvjetima i zahtjevima za priznavanje, a kod neispunjavanja tih zahtjeva ili nepravilnosti koje su u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika izreći kazne i odlučiti, po potrebi, o povlačenju priznanja;
(c) povući odobrenje o priznavanju ako sektorska organizacija ne ispunjava zahtjeve i uvjete za priznavanje propisane ovim Pravilnikom;
(d) u roku od dva mjeseca obavijestiti Europsku komisiju o svakoj odluci o odobravanju, odbijanju ili povlačenju priznanja.
(4) Europska komisija može, temeljem rezultata provedenih kontrola, zahtijevati od Ministarstva da povuče priznanje.
(5) Priznanje predstavlja ovlaštenje za provođenje aktivnosti iz članka 20. ovoga Pravilnika u skladu s ovim Pravilnikom.


Proizvođačke grupe


Članak 22.


Podnošenje plana priznavanja

(1) Pravna osoba ili jasno definirani dio pravne osobe koja se kandidira za proizvođačku grupu podnosi Ministarstvu zahtjev za prethodno priznavanje proizvođačke grupe.
(2) Podnositelj zahtjeva za priznavanje proizvođačke grupe dužan je zahtjevu priložiti plan priznavanja u skladu s člancima 24., 25. i 26. ovoga Pravilnika.
(3) Ministarstvo će odobriti plan priznavanja, pravne osobe ili jasno definiranog dijela pravne osobe, ako ona ispunjava slijedeće zahtjeve:
(a) formirana je na inicijativu proizvođača koji proizvode jedan ili više proizvoda od voća i povrća i/ili takvih proizvoda namijenjenih preradi;
(b) ima minimalno 5 članova;
(c) ima minimalni obujam ili minimalnu vrijednost utržive proizvodnje od 4.000.000,00 kuna;
(4) Prije izdavanja odobrenja o prethodnom priznavanju, Ministarstvo će obavijestiti Europsku komisiju o proizvođačkim grupama koje su podnijele Zahtjev, prilažući pri tome sve potrebne podatke o njihovoj reprezentativnosti i njihovim aktivnostima, zajedno sa svim drugim podacima koji su potrebni za ocjenu. U roku od dva mjeseca od zaprimanja obavijesti Europska komisija se može usprotiviti prethodnom priznavanju.
(5) Razdoblje od 1 godine nakon napuštanja proizvođačke organizacije smatra se razdobljem tijekom kojega je nekadašnjem članu proizvođačke organizacije zabranjeno pridruživanje proizvođačkoj grupi u vezi proizvoda za koje je proizvođačka organizacija bila priznata.
(6) Istup iz članstva priopćava se proizvođačkoj grupi u pisanom obliku. Član proizvođačke grupe dužan je najmanje šest mjeseci prije istupanja priopćiti proizvođačkoj grupi o namjeri istupanja.
(7) Minimalni obujam ili minimalna vrijednost utržive proizvodnje iz stavka 3. točka (c) ovoga članka nakon odobravanja plana priznavanja može pasti najviše za 35% vrijednosti iskazane u prethodnom zahtjevu ili zahtjevima za dodjelu potpore koji pokrivaju posljednji godišnji segment.
(8) U slučaju pada minimalnog obujma ili minimalne vrijednosti utržive proizvodnje u skladu sa stavkom 7. ovoga članka proizvođačka grupa mora dostaviti Ministarstvu i Agenciji za plaćanja dokaz o razlogu smanjenja vrijednosti utržene proizvodnje.


Prijelazno razdoblje


Članak 23.

(1) Unutar prijelaznog razdoblja koje traje najduže 5 godina proizvođačke grupe dužne su ispuniti uvjete za priznavanje proizvođačke organizacije u skladu s člankom 3. i 4. ovoga Pravilnika.
(2) Da bi se kvalificirale, proizvođačke grupe podnose Ministarstvu etapni plan priznavanja, čije odobravanje predstavlja početak prijelaznog razdoblja i predstavlja prethodno priznavanje.
(3) Prije odobrenja plana priznavanja proizvođačke grupe Ministarstvo će o tome, kao i o mogućim financijskim implikacijama, obavijestiti Europsku komisiju.
(4) Proizvođačka grupa mora u roku od četiri mjeseca nakon isteka prijelaznog razdoblja biti priznata kao proizvođačka organizacija.


Sadržaj plana priznavanja proizvođačke grupe


Članak 24.

(1) Plan priznavanja proizvođačke grupe sadrži:
(a) opis početnog stanja, broj članova proizvođača, cjelovite podatke o: članovima, proizvodnji svježeg voća i povrća, vrijednosti utržene proizvodnje, trženju i infrastrukturi (proizvodnoj, skladišnoj i logističkoj) uključujući infrastrukturu koju posjeduju pojedini članovi proizvođačke grupe ukoliko će ju koristiti sama proizvođačka grupa;
(b) predloženi datum početka provedbe plana priznavanja i njegovo trajanje, koje ne smije biti duže od pet godina; i
(c) plan razvoja u svrhu postizanja priznavanja proizvođačke organizacije prikazan u godišnjim ili polugodišnjim segmentima.
(2) Obrazac zahtjeva za priznavanje s planom priznavanja nalazi se u Dodatku II koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.


Odobrenje plana priznavanja


Članak 25.

(1) Ministarstvo odlučuje o podnesenom planu priznavanja u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja zahtjeva za priznavanje proizvođačke grupe kojemu su priloženi svi popratni dokumenti i o svojoj odluci izvještava podnositelja zahtjeva za priznavanje proizvođačke grupe.
(2) Nakon obavljenih provjera Ministarstvo će:
(a) odobriti plan priznavanja i dodijeliti privremeno priznavanje; ili
(b) tražiti izmjenu plana priznavanja; ili
(c) odbiti plan priznavanja.
(3) Ako je potrebno, odobrenje se može dodijeliti, samo ako su promjene u skladu sa stavkom 2. podstavak b. ovoga članka uključene u plan.


Provedba plana priznavanja


Članak 26.

(1) Plan priznavanja provest će se u godišnjim segmentima počevši od 1. siječnja. Godišnji segment može se podijeliti u polugodišnje segmente.
(2) Plan priznavanja počinje, u skladu s datumom predloženim u članku 24. stavak 1. točka (b) ovoga Pravilnika:
(a) 1. siječnja nakon datuma njegova odobrenja; ili
(b) odmah nakon datuma njegova odobrenja.
(3) Proizvođačka grupa može dostaviti Ministarstvu zahtjev za izmjenu plana priznavanja proizvođačke grupe tijekom njegove provedbe ako:
(a) se dogode veći tržišni poremećaji u nabavi i prodaji koji imaju odraz na proizvodnju i promjenu plana;
(b) dođe do šteta u proizvodnji koje su uzrokovane štetnicima ili elementarnim nepogodama, a koje su dovele do poremećaja;
(c) dođe do izlaska 20 % članova iz proizvođačke grupe, odnosno smanjenja proizvodnje za 10 % od planiranje prodaje.
(4) Zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka proizvođačka grupa priložit će dokaze zbog kojih se traži izmjena plana priznavanja proizvođačke grupe.
(5) Nakon razmatranja dostavljenih dokaza, a u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za izmjenu plana priznavanja, Ministarstvo odlučuje o izmijeni plana priznavanja. Ako odluka nije donesena unutar tog razdoblja, zahtjev se smatra odbijenim.
(6) Prije donošenja odluke iz stavka 5. ovoga članka, Agencija za plaćanja obavit će na terenu provjeru stanja navedenog u zahtjevu za izmjenu plana priznavanja kako bi se provjerile činjenice navedene u zahtjevu.
(7) Po obavljenoj provjeri, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za izmjenu plana priznavanja, Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu mišljenje o opravdanosti izmjene plana priznavanja.
(8) Ministarstvo će u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva za izmjenu plana priznavanja dostaviti Agenciji za plaćanja zahtjev za provjeru i dostavljanje mišljenja u skladu sa stavkom 6. i 7. ovoga članka.


Zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije


Članak 27.

(1) Proizvođačke grupe koje provode plan priznavanja mogu u bilo koje vrijeme prije isteka prijelaznog razdoblja od pet godina podnijeti zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije u skladu s člankom 3. točka b. i člankom 4. ovoga Pravilnika.
(2) Zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije podnosi se prije isteka prijelaznoga razdoblja navedenog u članku 24., stavak 1. točka (b) ovoga Pravilnika.
(3) Od datuma kada je podnesen zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije, proizvođačka grupa mora podnijeti nacrt operativnoga programa u skladu s Uredbom o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine« broj 70/10).


Glavne aktivnosti proizvođačke grupe


Članak 28.

(1) Glavna aktivnost proizvođačke grupe odnosi se na koncentraciju opskrbe i stavljanje na tržište proizvoda svojih članova za koje je priznata.
(2) Vrijednost utržene proizvodnje vlastitih članova proizvođačke grupe i članova drugih proizvođačkih grupa koje ona prodaje, treba biti veća od vrijednosti svih drugih utrženih proizvodnji koje ona prodaje. Izračun se temelji isključivo na proizvodima za koje je proizvođačka grupa priznata.


Kontrole


Kontrole zahtjeva za priznavanje proizvođačke organizacije


Članak 29.

(1) Prije nego što Ministarstvo prizna proizvođačku organizaciju, u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja obavit će kontrolu na terenu i provjeriti podatke i činjenice navedene u Zahtjevu.

(2) Po obavljenoj provjeri, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja Zahtjeva, Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu mišljenje o ispunjavanju uvjeta za priznavanje proizvođačke organizacije.


Članak 30.

Kontrole prije odobrenja planova priznavanja proizvođačkih grupa

(1) Prije nego što Ministarstvo odobri plan priznavanja proizvođačke grupe, u skladu s člankom 2. točkom 8. i člankom 25. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja obavit će kontrolom na terenu provjeru podataka i činjenica navedenih u planu priznavanja.
(2) Agencija za plaćanja kontrolom na terenu provjerit će:
(a) točnost informacija navedenih u planu za priznavanje;
(b) poslovnu postojanost i tehničku kvalitetu plana, osnovanost procjena i planiranja njegove provedbe;
(c) prihvatljivost aktivnosti i prihvatljivost i razložnost predloženih izdataka; i
(d) sukladnost postupaka za koje je potpora zatražena s nacionalnim zakonodavstvom, propisima o javnoj nabavi, državnoj potpori i drugim odgovarajućim obveznim normama.
(2) Po obavljenoj provjeri, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za odobrenje plana priznavanja, Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu mišljenje o prihvatljivosti plana priznavanja proizvođačke grupe.

... 

 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================