PROPISI.hr

PRAVILNIK O RASPODJELI KVOTE ZA IZVOZ U EUROPSKU UNIJU ŠEĆERA I PROIZVODA OD ŠEĆERA PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE – važeći tekst, NN br. 100/2010

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, donosi
 
PRAVILNIK O RASPODJELI KVOTE ZA IZVOZ U EUROPSKU UNIJU ŠEĆERA I PROIZVODA OD ŠEĆERA PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE HRVATSKE
 
(„Narodne novine“, broj 100/10)
 
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak i uvjeti raspodjele kvote za izvoz u Europsku uniju šećera i proizvoda od šećera podrijetlom iz Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: izvozne kvote za šećer).
(2) Šećer i proizvodi od šećera iz stavka 1. ovoga članka su proizvodi obuhvaćeni tarifnim brojevima 1701 i 1702 Carinske tarife.
 
Članak 2.
(1) Raspodjelu izvozne kvote za šećer obavlja Povjerenstvo za raspodjelu izvozne kvote za šećer (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje čine po jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva financija – Carinske uprave, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) i Hrvatske gospodarske komore.
(2) Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
(3) Povjerenstvo o svom radu donosi Poslovnik.
 
Članak 3.
(1) Pri raspodjeli izvozne kvote za šećer iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika polazi se od sljedećih kriterija:
– ostvarenoj proizvodnji šećera i proizvoda od šećera domaćeg podrijetla u prethodnom razdoblju;
– ostvarenom izvozu šećera i proizvoda od šećera u prethodnom razdoblju, te
– stupnja iskorištenja i veličine prethodno odobrenih izvoznih kvota za šećer.
(2) Prethodno razdoblje u smislu stavka 1. ovoga članka može biti najmanje jedna, a najviše tri godine koje prethode razdoblju na koje se zahtjev odnosi.
 
Članak 4.
(1) Pravo sudjelovanja u raspodjeli izvoznih kvota za šećer imaju pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici registrirani za proizvodnju (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).
(2) Zahtjev za dodjelu izvozne kvote za šećer iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se na obrascu iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika za svaku zemlju članicu Europske unije, s naznakom: »Izvozna kvota za šećer«.
(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se Agenciji za plaćanja od 20. kolovoza do 31. kolovoza.
(4) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilažu se dokazi o:
– upisu u pripadajući registar (kopija Rješenja o upisu u Registar trgovačkog suda, odnosno kopija rješenja nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave);
– izvornik potvrde o izvršenim financijskim obvezama prema Državnom proračunu Republike Hrvatske koji izdaje nadležni područni ured Ministarstva financija – Porezna uprava, ne stariji od mjesec dana;
– ostvarenoj proizvodnji podnositelja zahtjeva.
 
Članak 5.
Povjerenstvo neće razmatrati zahtjev ukoliko:
– zahtjevu nije priložena dokumentacija navedena u članku 4. stavku 4. ovoga Pravilnika;
– Obrazac iz Dodatka 1. ovog Pravilnika nije pravilno popunjen;
– podnositelj zahtjeva iz članka 4. stavka 1. nije ispunio obveze prema državi.
 
Članak 6.
(1) Na temelju zahtjeva podnositelja i prijedloga Povjerenstva, Agencija za plaćanja podnositelju zahtjeva izdaje izvoznu dozvolu iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika.
(2) Original izvozne dozvole iz stavka 1. ovoga članka uvoznik u zemlji članici Europske unije prilaže zahtjevu za odobrenje prava na preferencijalni uvoz šećera i proizvoda od šećera iz Republike Hrvatske.
(3) Izvozna dozvola iz stavka 1. ovoga članka nije prenosiva.
(4) Ukoliko podnositelj zahtjeva ne izveze odobrenu količinu šećera u razdoblju isporuke, dužan je o tome obavijestiti Agenciju za plaćanja.
(5) Podaci o dodijeljenim izvoznim kvotama za šećer na razini pojedinačnih podnositelja zahtjeva predstavljaju poslovnu tajnu.
 
Članak 7.
Dodaci 1. i 2. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.
 
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
 
DODATAK 1.
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVOZNE DOZVOLE IZ ČLANKA 6. STAVKA 2.
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVOZNE DOZVOLE
1. Izdavatelj dozvole
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Ulica grada Vukovara 269d
10 000 Zagreb
2. Podnositelj zahtjeva
Naziv:
OIB:
Sjedište:
Telefon:
Telefaks:
Osoba za kontakt:
3. Država odredišta
4. Naziv proizvoda
5. Opis proizvoda sukladno kombiniranoj nomenklaturi (KN)
6. Oznaka KN
7. Količina u tonama, iskazana brojkom
8. Količina iskazana slovima
9. Posebne napomene
Mjesto i datum:
Potpis i pečat podnositelja zahtjeva
 
DODATAK 2.
OBRAZAC IZVOZNE DOZVOLE IZ ČLANKA 6. STAVKA 1.
1. Izvoznik/Exporter
ORIGINAL
2. Broj/No.
3. Razdoblje isporuke/Delivery period
4. Uvoznik/Importer (neobavezno/optional)
IZVOZNA DOZVOLA ZA ŠEĆER
EXPORT LICENCE
SUGAR
5. Mjesto i datum utovara – sredstvo transporta (neobavezno)
Place and date of loading – means of transport (optional)
6. Zemlja podrijetla/Country of origin
7. Zemlja odredišta/Country of destination
8. Dodatni detalji/Additional details
9. Opis robe/Description of goods
10. KN oznaka (8 znamenaka)/CN code (8-digit)
11. Količina (kg)/Quantity (kg)
12. OVJERA NADLEŽNOG TIJELA/CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY
13. Nadležno tijelo/Competent authority
Mjesto/At: Zagreb
(potpis/signature)
Datum/On: ________________________
(žig/stamp)