PROPISI.hr

ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA I O PRIREZU POREZU NA DOHODAK - OPĆINA TRIBUNJ - važeći tekst, NN br. 52/2011

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!


>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE


 Na temelju članka 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109107, 125/08 i 36/09), članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150102, 147/03, 132106 i 26/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 73/08), i članka 32. Statuta Općine Tribunj (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 09/09) Općinsko vijeće Općine Tribunj na 9, sjednici održanoj 7. travnja 2010. godine donosi


ODLUKU O OPĆINSKIM POREZIMA I O PRIREZU POREZU NA DOHODAK


(„Narodne novine“, broj 52/11)


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se vrste općinskih poreza Općine Tribunj, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza te obavljanje poslova utvrđivanja i naplate poreza.


II. VRSTE POREZA


Članak 2.

Općini Tribunj pripadaju sljedeći općinski porez:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na tvrtku ili naziv,

5. porez na korištenje javnih površina.


1. Prirez porezu na dohodak


Članak 3.

Prirez na porez na dohodak plaća se na području Općine Tribunj sukladno Zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuju pitanja poreza na dohodak u ovoj odluci.

Obveznik prireza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, prema Zakonu o porezu na dohodak.


Članak 4.

Osnovica prireza na porez na dohodak je porez na dohodak utvrden zakonom i drugim podzakonskim aktima.


Članak 5.

Prirez na porez na dohodak plaća se po stopi od 6%. Prirez na porez na dohodak uplaćuje se u korist Proračuna Općine Tribunj.


Članak 6.

Kod postupka utvrđivanja, naplate, prisilne naplate i povrata prireza primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona te Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Kaznene odredbe te odredbe o zastari i obnovi postupka primjenjuju se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona.


2. Porez na potrošnju


Članak 7.

Porez za potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića) prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića prodanih u ugostiteljskim objektima na području Općine Tribunj. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi od 3%.


Članak 8.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 7. ove Odluke jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima.


Članak 9.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva obveznik plaća do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, na način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Obračunati porez iskazuje se u evidencijama propisanim za obračun poreza na dodanu vrijednost.


3. Porez na kuće za odmor


Članak 10.

Porez na kuće na odmor plaća se 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredaba članka 37.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim osobne iskaznice uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troškova električne energije, vode, telefona, prijam poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjave svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi dokazi.


4. Porez na tvrtku odnosno naziv


Članak 11.

Porez na tvrtku, odnosno naziv, plaćaju godišnje, pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak kako slijedi:

1. pravne osobe s područja industrije, poljoprivrede, šumarstva i prometa – 500,00 kuna,

2. pravne osobe predstavništva inozemnih i domaćih tvrtki, poslovne banke, osiguravajući zavodi, zajednice osiguranja, lutrije, kladionice, poslovanje s nekretninama te vanjskotrgovinske pravne osobe – 2.000,00 kuna,

3. pravne osobe s područja poljoprivrede i ribarstva – 400,00 kuna,

4. pravne osobe s područja građevinarstva – 1.500,00 kuna,

5. pravne osobe s područja trgovine, ugostiteljstva i turizma -1.500,00 kuna,

6. druge pravne osobe – 600.00 kuna,

7. Fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti:

– Samostalni ugostitelji, trgovačke i zabavne radnje – 1.000,00 kuna,

– Proizvodne, uslužne i druge djelatnosti – 400,00 kuna.

Ako je na istom objektu istaknuto više naziva iste pravne i fizičke osobe, plaća se samo jedan spomenuti iznos poreza.

Ako postoji više vlasnika obrtničke radnje ili poduzeća, plaća se samo jedan porez.

Poslovne jedinice u sastavu pravne ili fizičke osobe (prodavaonice, pogoni i radionice) plaćaju 50% propisanog poreza na tvrtku, odnosno naziv.


Članak 12.

Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine, plaća se srazmjerni dio poreza na tvrtku naziv.


Članak 13.

Obveznik poreza na tvrtku, odnosno naziv, dužan je tvrtku, odnosno naziv, promjenu imena tvrtke, odnosno naziva i svaku drugu promjenu što utječe na visinu poreza prijaviti nadležnom poreznom tijelu u roku od 15 dana od upisa u registar, odnosno od nastale promjene.


6. Porez na korištenje javnih površina


Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne ili fizičke osobe kojima je nadležno tijelo Općine Tribunj odobrilo korištenje javne površine. Pod javnom površinom u smislu ove odluke smatraju se trgovi, ulice, ceste, trotoari, obala, šetnica, javne zelene površine kao i ostale uređenje i neuređene javne površine koje su u vlasništvu Općine i koje je moguće koristiti a da ne dolazi u pitanje njihova osnovna namjena.


Članak 15.

Za izgradnju, polaganje i održavanje telekomunikacijskih instalacija kojih investitor nije Općina Tribunj ili polaganje telekomunikacijskih vodova kroz izgrađenu infrastrukturu u vlasništvu Općine Tribunj utvrđuje se naknada za pravo puta.

Za izgradnju, polaganje i održavanje energetskih i drugih instalacija kojih investitor nije Općina Tribunj ili polaganje energetskih i drugih vodova kroz izgrađenu infrastrukturu u vlasništvu Općine Tribunj utvrđuje se pravo služnosti javnim površinama.


Članak 16.

Obračun naknade za korištenje javnih površina utvrđuje po m2 dnevno, mjesečno, odnosno godišnje i prema svrsi kako slijedi.


Članak 17.

Radi korištenja terasa za pružanje ugostiteljskih usluga; a) zatvorene (natkrite i ostakljene) 30,00 kn/m2/mjesečno

Ako se prostor koristi:

– 10 – 12 mjeseci plaća se 35% od propisane naknade pod a)

– 7 – 9 mjeseci plaća se 40% od propisane naknade pod a)

– 1– 6 mjeseci plaća se 50% od propisane naknade pod a)

b) natkrivene cijelu godinu (željezna, drvena i slična konstrukcija):

1, za mjesece srpanj i kolovoz 22/kune/m2/mjesec

2. za mjesece: lipanj i rujan plaća se 80% od propisane naknade pod 1

3. za mjesece travanj, svibanj i listopad plaća se 50% od propisane naknade pod 1

4. za mjesece: siječanj, veljača, ožujak, studeni i prosinac plaća se 10% od propisane naknade pod 1.

c) natkrivene vrlo brzo sklopivim zaštitama od sunca i padalina (suncobrani, tende i sl.)

1. za mjesece srpanj i kolovoz 20 /kn/ m2/mjesec

2. za mjesece lipanj i rujan plaća se 80% od propisane naknade pod 1.

3. za mjesece travanj, svibanj i listopad plaća se 50% od propisane naknade pod 1.

4. za mjesece siječanj, veljača, ožujak, studeni i prosinac plaća se 10% od propisane naknade pod 1.


Članak 18.

Naknada za postavljanje kioska do 7 m2 iznosi 600,00 kn/kiosk/mjesečno.


Članak 19.

1. Naknada za postavljanje aparata/štanda (od 5-10 m2) za prodaju sokova, sladoleda, šećerne vate iznosi 1.500,00 kn/aparat/mjesečno

2. Naknada za postavljanje štanda na javnoj površini iznosi za:

a) prodaju ručno izrađenog nakita, mediteranskih spužvi i školjki, prodaja/izrada razglednica, svijeća i slično, prodaja proizvoda od drva, šiblja, trske i slično na manjim prodajnim napravama do 2 m2 1.500,00 kn/štand/mjesečno

b) prodaja suvenira od stakla, keramike, kamena, eteričnih ulja, čajeva i sličnih preparata na štandovima do 2 m2 1.500,00 kn/štand/mjesečno

c) prodaja vlastitih slika na stalcima/štafelajima do 2 m2 1.000,00 kn/štand/mjesečno

d) izrada portreta, tetovaža i slično na štafelajima/stalcima do 2 m2 1000,00 kn/stalak/mjesečno

e) prodaja autohtonih hrvatskih suvenira i proizvoda 1.000,00 kn/štand/mjesečno.


Članak 20.

Naknada za iznajmljivanje motora, bicikli i slično iznosi 3.000,00 kn/mjesečno do 10 m2. Za zauzetost iznad 10 m2 cijeni se dodaje 20,00 kn po zauzetom m2 dnevno.


Članak 21.

Naknada za postavljanje stupića ili drugih zaštitnih sredstava kojima se omogućava nesmetani prilaz ili prolaz 40,00 kuna/m2/mjesečno plus troškovi rada i materijala.


Članak 22.

Naknada za zauzetost (ostavljanje) na javnoj površini raznih pokretnih i nepokretnih naprava (prikolice, traktori, kamioni, »bačve«, neispravna vozila i slično) do trenutka uklanjanja 50,00 kuna/m2/dnevno.


Članak 23.

Naknada za zauzetost javne površine za reklamiranje i obavijesne stalke i slične naprave iznosi 20,00 kuna/komad/dnevno.


Članak 24.

Naknada za bespravno zauzimanje i onečišćenje javne površine iznosi: do otklanjanja 50,00 kuna/m2/dnevno, do otklanjanja 50,00 kuna/komad/dnevno.


Članak 25.

Naknada za postavljanje šanka od 5 do 12 m2 iznosi 500 kn mjesečno.


Članak 26.

Naknada za korištenje javne površine u svrhu prekopavanja i odlaganja građevinskog materijala, održavanja i drugih građevinskih i sličnih radova naplaćuje se po 2.00 kune po 1 m2 zauzete javne površine dnevno.


Članak 27.

Visina naknade te način plaćanja naknada na temelju izdane potvrde o pravu puta u vlasništvu Općine Tribunj utvrđuje se sukladno Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta (»Narodne novine« 31/09).


Članak 28.

Visinu poreza na korištenje javnih površina u slučajevima koji nisu predviđeni ovom odlukom odredit će Općinski načelnik rješenjem o davanju javne površine na korištenje.

Visina poreza utvrđena za korištenje javnih površina, a koje se daju na korištenje putem natječaja, smatraju se početnim porezom.


Članak 29.

Porez na korištenje javnih površina plaća se nakon podnošenja zahtjeva, a prije izdavanja rješenja o davanju javne površine na korištenje.

Iznimno od prethodnog stavka porez za korištenje javnih površina u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga na terasama te korištenje poslovnih kućica, plaćaju se u dva obroka i to:

– 50 % obračunatog iznosa nakon podnošenja zahtjeva odnosno prije izdavanja rješenja,

– 50 % obračunatog iznosa do konca rujna tekuće godine.

Na zahtjev Korisnika načelnik Općine Tribunj može odrediti i drugačiju dinamiku plaćanja.


Članak 30.

Rješenje o davanju na korištenje i razrez poreza na korištenje javne površine donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj.

Za korisnike javne površine koji javnu površinu koriste bez rješenja Jedinstvenog upravnog odjela, porez će se razrezati na temelju zapisnika komunalnog redara u 50% većem iznosu od iznosa utvrđenim ovom Odlukom.


III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 31.

Kada obveznik poreza i prireza porezu na dohodak dospjeli porez i prirez porezu na dohodak ne plati u propisanom roku, porez i prirez porezu prisilno se naplaćuje po odredbama Općeg poreznog zakona.


Članak 32.

Utvrđivanje i naplatu općinskih poreza, osim poreza na korištenje javnih površina, obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Šibenik, Ispostava Šibenik.


Članak 33.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije.